نتایج جستجو

1337

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اعظمی اشکان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39-1
 • شماره: 

  1(ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)
 • صفحات: 

  147-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

به منظور مطالعه ژنتیکی تعدادی از صفات کمی در گندم نان رقم فلات و لاین 30 با یکدیگر تلاقی و نتاج F1، F2، BC1، BC2 تهیه و همراه با والدین در طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید. تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک که همزمان تمام نسلها را مورد آزمون قرار می دهد انجام شد. در بیشتر حالات یک مدل اپیستازی دو ژنی برای توصیف تنوع در میانگین نسل ها مناسب بود. نتایج این آزمون نشان داد که تمام اثرات ژنها شامل میانگین، افزایشی، غالبیت و اپیستازی شامل افزایشی × افزایشی، افزایشی × غالبیت و غالبیت × غالبیت روی نحوه توارث صفات مورد بررسی موثر می باشد. برای صفات تعداد محور و تعداد دانه در سنبله اثر افزایشی - غالبیت و برای دیگر صفات انواع اپیستازی مخصوصا اثرات افزایشی × افزایشی و غالبیت × غالبیت مهمترین عامل موثر شناخته شد. برای تمام صفات دامنه توارث پذیری عمومی و خصوصی به ترتیب بین 0.41 تا 0.84 و بین 0.12 تا 0.68 متغیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این تحقیق در میان 40 جمعیت تعداد 38 صفت ریخت شناختی زایشی بر روی 978 فرد و 17 صفت ریخت شناختی رویشی بر روی 400فرد متعلق به سه گونه گندم زراعی TRITICUM AESTIVUM ، T. turgidum و T. durum مورد ارزیابی قرار گرفت . میانگین ، انحراف معیار و ضریب تغییرپذیری صفات برای هر یک از گونه ها بصورت مجزا محاسبه و نهایتا سه گونه مقایسه گردیدند. فراوانی صفات بر اساس میزان ضریب تغییرپذیری آنها در شش گروه (کلاس) توزیع فراوانی میان سه گونه مقایسه شد. با استفاده از ضریب دوری مانهاتان میزان دوری میان جمعیتها محاسبه و دندروگرام (فنوگرام) مربوط بصورت زوج گروه های ناهمسنگ رسم گردید. مشاهدات حاصل از این تحقیق میزان تغییرپذیری نسبتا بالایی را در میان هر سه گونه به نمایش گذارد. در مقایسه میان جمعیت ها ، T.AESTIVUM و T.turgidum ارتباط نزدیک تری را به یکدیگر نشان دادند تا هر یک از این دو گونه به T.durum .

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  3485-3495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

این مقاله به تحلیل ممیزی سه گونه گندم زراعی بر اساس داده های حاصل از بررسی صفات ریخت شناسی می پردازد. در این مطالعه از هر یک از سه گونه گندم T. turgidum L.، T. AESTIVUM L. و T. durum Desf. نمونه هایی به طور تصادفی به تعداد 60 سنبله (خوشه گندم) از دیم زارهای گندم در منطقه بازفت (استان چهارمحال و بختیاری) جمع آوری گردید. با اندازه گیری شانزده صفت از هر سنبله، برای هر یک از سه گونه یک ماتریس 60´16 از داده ها تهیه گردید. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به یک قاعده رده بندی آماری بود که با کمترین خطا بتوان یک سنبله جدید متعلق به هر یک از سه گونه را تشخیص داد، با به کارگیری روش درستنمایی مشخص شد که بر اساس صفات به کار رفته با درصد خطای ناچیزی می توان سنبله های هر یک از سه گونه را تشخیص داد. این قاعده به ویژه در مورد دو گونه T. turgidum L. و T. AESTIVUM L. که امکان تشخیص معمول آنها مشکل است، اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

آنالیزهای فنولوژیکی، مولکولی و متابولیتی در طی بهاره سازی نشان میدهد که رابطه نزدیکی بین زمان تکمیل بهاره سازی و کاهش تجمع متابولیت ها و بیان پروتئین های سرما القایی وجود دارد. در این مقاله تعداد زیادی از متابولیتهای محافظتی و پروتئینهای سرما القایی در ژنوتیپهای حساس و متحمل گندم نان تشریح می شوند. بر اساس مطالعات مختلف ژ نوتیپهای زمستانه دوره عادت دهی طولانی تری به سرما دارند و در نتیجه مدت زمان بیان پروتئین های مرتبط با تحمل به سرما و تجمع متابولیت ها بیشتر است. نتایج نشان میدهد که الگوی بیان پروتئینهای مرتبط با سرما و برخی متابولیت ها با روند فاکتورهای نموی که اثرات تنظیمی روی پروتئوم و متابولوم دارد، مطابق است. علاوه بر این دماهای زیر صفر در طول فصول پاییز و زمستان در شرایط مزرعه بر تعداد، میزان و الگوی بیان پروتئین های مرتبط با تحمل به سرما تاثیر بیشتری در مقایسه با گیاهان عادت داده شده به سرما در دمای پایین ولی بالای صفر درجه سانتیگراد در شرایط کنترل شده دارند. تحقیق حاضر بینش جدیدی را برای روشن سازی مکانیسم های مولکولی دخیل در سازگاری به سرما در گندم مهیا می کند که برای اصلاح گندم در تحمل به سرما می تواند مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIRAZI M.U. | KHAN M.A. | NAQVI M.H. | ASHRAF M.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60875
 • دانلود: 

  33329
چکیده: 

Water culture experiments were conducted to study the response of ten wheat genotypes to external K application (10 mmol KCI dm-3) at seedling stage under saline condition (0 and 100 mmol NaCl dm-3). The data showed that there was an increase in the shoot and root length with the application of external K. The increase was more pronounced under control than under saline conditions. The better performing genotypes under two treatments were Bhitai, NIAB-41, NIAB-I076 and Khirman. The enhanced growth of these genotypes under saline condition might be due to the quick response to external K application, resulting in high K/Na ratio. The results indicated that the genotypes, which have the ability of enhanced K/Na discrimination, might perform better under saline conditions when sufficient potassium is applied in the rooting medium.

آمار یکساله:  

بازدید 60875

دانلود 33329 استناد 0 مرجع 3787
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  553-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  189
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

امیرجانی محمدرضا

نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

هدف: تاثیر تنش شوری بر مراحل اولیه نمو نهال های گندم اتیوله مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش ها: دانه ارقام مقاوم و حساس گندم در تاریکی و در محیط غذایی دارا یا فاقد 200 میکرو مول NaCl رشد کردند. میزان پروتوکلروفیلید گیاهان با روش اسپکتروسکوپی محاسبه شد. طیف فلورسانس گیاهان در دمای پایین (196- درجه سانتی گراد) ثبت شد. فلورسانس انواع پروتوکلروفیلید، که در محدوده 655 و 633 نانومتر دارای قله هستند، محاسبه شد. همچنین نسبت کلروفیلید تازه تشکیل شده به پروتوکلروفیلید نانور فعال در برگ هایی که به آنها فلاش تابانیده شده بود محاسبه گردید. این محاسبه میزان تغییر شکل نوری را نشان می دهد. میزان کلروفیل a نیز بعد از قرار گرفتن نمونه ها در نور، با روش اسپکتروسکوپی، اندازه گیری شد. در هر آزمایش حداقل پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: تیمار شوری در هر دو رقم منجر به افزایش قابل ملاحظه میزان پروتوکلروفیلید در نمونه های اتیوله و کلروفیلید در نمونه های نور دیده گردید. تنش شوری بر نسبت پروتوکلروفیلید نور فعال به نانور فعال و کلروفیلید تازه تشکیل شده موثر بود. تفاوت در رشد، بین نمونه های تیمار شده و شاهد کاملا مشخص بود. برگ های حاصل از گیاهان پیش تیمار شده با شرایط تنش شوری و در تاریکی بعد از قرار گرفتن در روشنایی و در محیط تنش (دارای 200 میکرو مول نمک اضافی) کلروفیل a بیشتری نسبت به گیاهان رشد یافته در محیط شاهد و در تاریکی که تحت شرایط مشابه نمونه های فوق الذکر قرار گرفتند تولید کردند.نتیجه گیری: به نظر می رسد افزایش پروتوکلروفیلید بلند موج، بخشی از مکانیسم حمایتی در برابر تنش شوری است.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Complement Alt Med

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7278
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7278

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

این مطالعه تلاش دارد تا با محاسبه شاخص اهمیت دهی به خصوصیات پایه ای بذر، میزان اهمیت و توجه کشاورزان به خصوصیات محیطی، زراعی و بازاری بذر گندم (TRITICUM AESTIVUM L.) بررسی و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر این شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد. داده ها مربوط به 102 کشاورزان گندمکار مشهد است. برای انجام برازش ها از رگرسیون پواسن بهره گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع ویژگی های بذر، بازارپسندی و ظاهر محصول دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین میزان تحصیلات، درآمد از منابع کشاورزی و غیر کشاورزی، سابقه کشاورز، مساحت مزرعه و اخذ وام با علامت مثبت موثر بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59075
 • دانلود: 

  26450
چکیده: 

The objective of this study was to estimate genetic parameters and to investigate the type of gene action in controlling androgenesis in wheat. Two wheat cultivars of Grebe and Houtman were reciprocally crossed with two synthetic genotypes of Do1 and Pol and then a complete set of the parents, F1, reciprocal F1 (RF1), F2 and back-cross generations (BC1 and BC2) of each cross were used for anther culture. The ratio of responding anthers, the ratio of albino and green regenerants, and the number of embryoids per each responding anther were determined for different generations of each cross. The results showed a wide genetic variation for embryoid induction and plant regeneration among the parental lines and their progenies.The genetic model of additive-dominance effects could explain the variation among the generation means for the traits, indicating that their inheritance was relatively simple. The genetic analysis also showed predominance of additive genetic effects in genetic control of embryoid induction and green plant regeneration, implying possible improvement of these traits by selection in plant breeding programs.Maternal effects were also found for embryoid induction.The narrow-sense heritability for responding anthers, green plants, albino plants, green plants to total regenerants, and embryoids per responding anther in different crosses varied from 41% to 77%, 64% to 92%, 67% to 84%, 40% to 67% and 33% to 65%, respectively. In conclusion, it seems that the improvement of green plant regeneration in anther culture technique can be achieved by appropriate breeding and selection programs.

آمار یکساله:  

بازدید 59075

دانلود 26450 استناد 0 مرجع 4836
litScript