نتایج جستجو

60

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خوشنود زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

همه ساله تعداد قابل توجهی بچه تاس ماهی ایرانی در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری تولید و به دریا رهاسازی می شوند. تراکم بالای این بچه ماهیان در کارگاه و لزوم حفظ سلامت آن ها به منظور توانایی در مواجهه با شرایط شوری و محیطی جدید لزوم مطالعات انگل شناسی و آسیب شناسی را در آن ها نشان می دهد. 100 عدد بچه تاس ماهی ایرانی 2-3 گرمی از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری تهیه شد. در مطالعه ی میکروسکوپی بافت آب شش این ماهیان، انگل تک یاخته ای تریکودینا از خانواده Trichodinidae مشاهده شد. این انگل علاوه بر محفظه ی آبششی، در مجرای اسپیراکل این بچه ماهیان و نیز در محفظه دهانی و حلقی آن ها نیز مشاهده گردید. 15 درصد بچه ماهیان آلوده به این انگل بودند. آسیب وارده به آب شش بچه تاس ماهی ایرانی در اثر تهاجم این انگل عموماً در ناحیه ی مویرگ های خونی و به صورت خروج لخته های خونی از بافت مشاهده گردید. همچنین ازآنجایی که این انگل عموماً به صورت متصل به لاملاهای آب ششی مشاهده گردید و با توجه به آسیب های وارده به بافت آب شش به نظر می رسد که موجب ایجاد اختلال در فرآیند های تنفسی و تنظیم اسمزی این بچه ماهیان می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

امروزه بکارگیری گیاهان دارویی به منظور جایگزینی با مواد شیمیایی در کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری از جمله انگل ها بسیار حائز اهمیت می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی و تعیین دوز تأثیرگذار عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی در مبارزه با انگل تک یاخته ای خارجی (تریکودینا) انجام پذیرفت. بدین منظور پس از تعیین غلظت های کشنده (LC50) این عصاره بر روی بچه تاسماهی ایرانی، نسبت به انجام مطالعات تعیین غلظت های تأثیرگذار (EC50) اقدام گردید. در این مطالعه اثرات کاربرد عصاره آویشن شیرازی بر روی گلبول های سفید خون نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شمارش افتراقی گلبول های سفید خون در مطالعات تعیین EC50 عصاره ها، نشاندهنده اختلاف معنی دارآماری در میزان لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل در تیمارهای مختلف بود (P<0. 05). در این بررسی، غلظت مؤثره عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر روی انگل تریکودینا در محدوده غلظت 200 تا 600 میلی گرم در لیتر تعیین گردید و غلظت اثر گذار (EC50) طی مدت یک ساعت حمام برابر 6/437 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. دوز موثره، در دسته مواد با سمیت کم طبقه بندی شده و جهت جایگزینی با مواد شیمیایی مناسب می باشد. بنابراین این عصاره بمنظور از بین بردن انگل تریکودینا در مزارع پرورش ماهیان خاویاری قابل توصیه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

در تحقیقات انجام شده بر روی 2600 عدد بچه ماهی خاویاری (سال 1380) از گونه های مختلف، شامل قره برون (2242 عدد)، ازون برون (150 عدد)، شیپ (150 عدد) و فیل ماهی (58 عدد) در کارگاه های پرورش ماهیان خاوریاری شهید بهشتی و شادروان دکتر یوسف پور، سه گونه انگل جدا شد که عبارتند از: Diplstomum spathaceum; Gyrodactylus sp. و .TRICHODINA sp.درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به دیپلوستوموم در بچه ماهیان قره برون بترتیب 5.49 درصد و 1.66 عدد، در بچه ماهیان ازون برون 0.66 درصد و 1 عدد و در بچه فیل ماهیان 22.41 و 5.38 عدد بود.در بچه ماهیان شیب آلودگی به دیپلوستوموم مشاهده نشد. درصد شیوع و میانگین شدت آلودگی به تریکودینا در بچه ماهیان قره برون بترتیب 45.05 درصد و 76.14 عدد، بچه ماهیان ازون برون 44 درصد و 5.38 عدد، بچه ماهیان شیپ 36 درصد و 63.51 عدد و در بچه فیل ماهیان 32.76 درصد و 34.73 عدد بود.بطور کلی در بچه ماهیان خاویاری مورد بررسی در دو کارگاه درصد شیوع به Gyrodactylus sp. 0.46 درصد، در بچه ماهیان قره برون 0.36 درصد و در بچه ماهیان ازون برون 2.66 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 188 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین آلودگی انگلی لاروها و بچه تاسماهیان ایرانی در مراحل مختلف پرورش طی فصول بهار و تابستان سال 1386 در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (استان گیلان) در دو مرحله صورت پذیرفت. در مرحله اول، لاروهای پرورش یافته در حوضچه های و نیرو (300 عدد لارو) در پنجمین روز پس از شروع تغذیه فعال مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله دوم، بچه تاسماهیان ایرانی در استخرهای خاکی (5 استخر) در دو مرحله زمانی، هفته اول معرفی به استخر (150 عدد) و نیز در زمان رهاسازی به رودخانه (150 عدد) بررسی شدند. در هر مرحله از این مطالعه پس از زیست سنجی، نسبت به تهیه لام های مرطوب از اندام های خارجی و داخلی اقدام و در هر مورد شناسایی صورت پذیرفت. با توجه به نتایج هیچ گونه آلودگی انگلی در لاروها مشاهده نگردید. بررسی انگلی بچه تاسماهیان ایرانی در هفته اول معرفی به استخر حاکی نشان دهنده وجود انگل تک یاخته ای تریکودینا رتیکولاتا با شیوع 20 تا 30 درصد و دامنه شدت 2 تا 10 عدد بوده است. در مرحله رهاسازی به رودخانه علاوه بر انگل تریکودینا رتیکولاتا (شیوع 56.57 تا 100 درصد و دامنه شدت 5 تا 680 عدد)، ترماتود دی ژن دیپلوسوموم اسپاتاسئوم (شیوع 3.34 تا 6.67 درصد و دامنه شدت 1 تا 2 عدد) نیز به فون انگلی افزوده شد. بر اساس آزمون T-test بین شدت انگل تریکودینا رتیکولاتا در مرحله معرفی به استخرهای خاکی و در زمان رهاسازی به رودخانه اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 179 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  393-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

آلودگی انگلی در آبزیان بخش مهمی از بیماری های آنها را به خود اختصاص می دهد. برای انجام بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی پوست ماهی های قزل آلای رنگین کمان در مرداد ماه 85 به ترتیب به 5 مزرعه پرورشی قزل آلای رنگین کمان مراجعه و از استخرهای هر مزرعه تعداد 386 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان 300 - 250 گرمی به صورت تصادفی جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفتند. طبق این بررسی از مجموع 1930 نمونه مورد بررسی در 5 مزرعه 14 مورد آلوده به ایکتیوفتیریوس (0.7%)، 890 مورد آلوده به تریکودینا (46.1)، 41 مورد آلوده به داکتیلوژیروس (2.1%)، 111 مورد آلوده به ژیروداکتیلوس (5.8%) و 874 مورد هم فاقد انگل (45.3%) بودند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به انگل تریکودینا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  342-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51251
 • دانلود: 

  25097
چکیده: 

This study was conducted in two phases on sturgeon larvae and fingerlings produced from artificial breeding of five pairs of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) broodstocks in Shahid Beheshti Hatchery in spring and summer 2006. Initially, 600 larvae were collected on 3 post days hatching (pdh) and 5 days after the onset of exogenous feeding. The second phase was conducted with 450 specimens collected from five earthen ponds, which included 150 larvae collected one week after stocking, 150 fingerlings collected 20 days after stocking and 150 fingerlings collected at the time of their release into rivers. No parasite was observed in the sturgeon larvae on day 3 pdh and 5 days after the onset of exogenous feeding. However TRICHODINA reticulata were observed in the larvae in the first week (prevalence=10-20%) and also in the fingerlings (prevalence=10-46.67%) 20 days after they were transferred to the earthen ponds. At the time of their release into the river, in addition to T. reticulata (prevalence=13.33-100%) a digenean trematode, Diplostomum spathaceum, (prevalence=6.67-30%) was also observed in the sturgeon fingerlings. It is evident from the present study that TRICHODINA and Diplostomum infection occurs after fingerlings are released into the earthen ponds and gradually increases with the progress in the rearing period. Increase in prevalence of TRICHODINA infection through the rearing period can be explained by the increase in water temperature and increase in dissolved organic matter in the ponds which provide the desirable conditions for the propagation of this unicellular ciliate. Significant differences were observed in the mean intensity of T. reticulata infection in sturgeon fingerlings during different stages of rearing into earthen ponds (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 51251

دانلود 25097 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در امور دام
 • صفحات: 

  86-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

در یک بررسی آلودگی انگلی در ماهیان آب شیرین استان خوزستان در سال 75 – 1370 تعداد 920 قطعه (146 قطعه ماهی بنی، 164 ماهی بیاح، 81 قطعه ماهی شلج، 191 قطعه ماهی کپور معمولی، 198 قطعه ماهی حمری، 28 قطعه ماهی گطان، 80 قطعه ماهی شیربت، 10 قطعه ماهی عنزه و 22 قطعه گربه ماهی (اسبله ماهی) از منطقه هورالعظیم و هورشادگان صید و مورد بررسی آلودگی انگلی قرار گرفت). از تعداد 146 قطعه ماهی بنی 104 قطعه آلوده به تک یاخته های جنس تریپانوزوم، هگزامیتا، تریکودینا، ایکتیوفتیریوس، بالانتیدیوم و کاستیا، از تعداد 164 قطعه ماهی بیاح 27 قطعه آلوده به تک یاخته های تریکودینا، ایکتیوفتیریوس، هگزامیتا و کاستیا، ازتعداد 81 قطعه ماهی شلج 11 قطعه آلوده به تک یاخته های تریکودینا، ایکتیوفتیریوس، کاستیا و هگزامیتا، از تعداد 191 قطعه ماهی کپور معمولی 22 قطعه آلوده به تک یاخته های تریپانوزوم، تریکودینا و ایکتیوفتیریوس، از تعداد 198 قطعه ماهی حمری 37 قطعه آلوده به تک یاخته های تریپانوزوم، هگزامیتا، ایکتیوفتیریوس و بالانتیدیوم، از تعداد 28 قطعه ماهی گطان 6 قطعه آلوده به تک یاخته های تریپانوزوم و هگزامیتا، از تعداد 80 قطعه ماهی شیربت 34 قطعه آلوده به تک یاخته های تریپانوزوم، هگزامیتا، کاستیا، تریکودینا و ایکتیوفتیریوس، از تعداد 22 قطعه گربه ماهی 17 قطعه آلوده به انگل های تک یاخته های تریکودینا، کاستیا،تریپانوزوم و ایکتیوفتیریوس و تعداد 10 قطعه ماهی عنزه بدون آلودگی بوده است. به طور کلی از 920 قطعه ماهیان مورد بررسی 258 قطعه آلوده به انواع انگل تک یاخته ای (فراوانی 28.04 درصد) مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  299-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

به دلیل تلفات بچه ماهیان فیتوفاگ در طی یک دوره پرورش از اردیبهشت تا اواخر مرداد ماه 1396 از 3 مزرعه (هر یک با 3 استخر): 1) آلوده به انگل، 2) به ظاهرسالم، 3) مبتلا به عوامل ناشناخته تلفات، بچه ماهیان فیتوفاگ مزارع پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت نمونه برداری صورت گرفت (از هر مزرعه 30 عدد). نمونه ها به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه ابتدا عمل خونگیری به-منظور اندازه گیری فاکتورهای خونی، ایمنی و استرس با قطع ساقه دمی انجام گرفت. سپس ماهیان زیست سنجی شده و بررسی های انگل شناسی و بافت شناسی آبشش صورت پذیرفت. از گروه ماهیان آلوده به انگل Diplostomum spathaceum، Dactylogyrus sp.، Chilodonella sp. و TRICHODINA sp. و در گروه ماهیان مبتلا به عوامل ناشناخته تلفات فقط Dactylogyrus sp. در زیر میکروسکوپ مشاهده شدند. نتایج نشان داد که سطوح گلبول های سفید، گلبول های قرمز، هموگلوبین سرم، هماتوکریت، لایزوزیم، ایمنوگلوبولین کل در گروه ماهیان مبتلا به سندرم، در گروه ماهیان آلوده به انگل گلوکز، کورتیزول و در گروه ماهیان سالم IgM بیش ترین بود. از لحاظ بافت شناسی آبشش در گروه ماهیان آلوده به انگل و ماهیان مبتلا به عوامل ناشناخته بیش-ترین ضایعات دیده شد. ضمن این که به کمک بافت شناسی از آبشش ماهیان آلوده به انگل Dactylogyrus، TRICHODINA وTrichophyra و در ماهیان مبتلا به سندرم ناشناخته انگل های Dactylogyrus و اسپور تک یاخته ای Dermocystidium دیده شدند. در مجموع نتایج نشان داد که وضعیت سلامتی ماهیان فیتوفاگ تحت تاثیر عوامل انگی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

تولید ماهیان گرمابی اولین بار در دهه 40 خورشیدی در شرکت کشت و صنعت دامپروری سپیدرود در رشت انجام گرفت. پرورش ماهیان گرمابی عمدتا بصورت پرورش در استخرهای خاکی و یا آببندان ها صورت می گیرد. در این بین شهرستان فریدونکنار با دارا بودن 25 آببندان نقش مهمی در تولید این ماهیان ایفا می نماید. در پرورش ماهیان گرمابی انگل ها از عمده ترین تهدیدکننده تولید هستند به همین دلیل در سال 1387 بر اساس بیشترین وسعت و تولید، 3 آببندان شهرستان فریدونکنار انتخاب شدند. نمونه برداری ها در طول یک دوره پرورش 6 ماهه صورت گرفت، بطوری که که از هر آببندان ماهانه 10 عدد ماهی کپور نقره ای با استفاده از تور سالیک صید شدند. سپس ماهیان به صورت زنده همراه با آب مجهز به کپسول هوا به آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر (ساری) منتقل شدند (مجموعا 180 عدد). در آزمایشگاه پس از زیست سنجی ماهی ها، اندام های مختلف شامل پوست، باله ها، آبشش، روده و چشم مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله چهارگونه انگل TRICHODINA sp. در پوست Chilodonella sp. در پوست، Dactylogyrus sp. در آبشش و متاسرکر Diplostomum spathaceum در چشم شناسایی شدند. بیشترین درصد آلودگی (33.78 درصد)، میانگین شدت آلودگی (25.76 عدد)، میانگین فراوانی (88.32 عدد) و دامنه تعداد آ لودگی (98- 2 عدد) مربوط به انگل منوژن Dactylogyrus sp بوده است. همچنین کمترین درصد آلودگی انگل (4.11 درصد)، میانگین شدت آلودگی (1.04 عدد)، میانگین فراوانی (2.53 عدد) و دامنه تعداد آلودگی (7-1عدد) مربوط به TRICHODINA sp بود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بین میزان آلودگی فراوانی انگلی و ماههای نمونه برداری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد به طوری که حداکثر فراوانی انگلی در فصل تابستان و ماه مرداد مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 175 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

در مطالعه حاضر فون انگلی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فصل تکثیر مصنوعی سال 1382 در دو مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی (سدسنگر) و دکتر یوسف پور (سیاهکل)، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت این منظور از هر مرکز سه استخر پرورش بچه ماهیان خاویاری انتخاب شدند. سپس در طی دو زمان میان دوره و پایان دوره از هر استخر تعداد 30 قطعه بچه ماهی صید و مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند (در کل دوره 360 قطعه بچه ماهی تاس ماهی ایرانی بررسی شدند). جهت انجام مطالعات انگل شناسی اندامهای مختلف بچه ماهیان مثل چشم، آبشش و پوست مورد بررسی قرار گرفتند. بر طبق مطالعات انجام گرفته، دو انگل Diplostomum spathaceum و TRICHODINA sp شناسایی شدند. با توجه به آزمایشات انجام شده، درصد شیوع انگل D.spataceum در مرکز شهیدبهشتی 33/3 درصد و در مرکز دکتر یوسف پور 55/5 درصد و دامنه تعداد انگل مذکور به ترتیب برابر 2-1 عدد و 12-1 عدد بود. درصد شیوع انگل TRICHODINA sp نیز در مراکز فوق به ترتیب برابر 11/6 درصد و 22/57 درصد و دامنه تعداد آن به ترتیب 300-3 عدد و 263-1 عدد گزارش شد. در ضمن بر اساس آزمون آماری واریانس یک طرفه (ANOVA) دو مرکز از لحاظ آلودگی به انگل TRICHODINA sp اختلاف معنی دار داشتند در حالیکه برای انگل D. spathaceum اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 280 استناد 1 مرجع 6
litScript