نتایج جستجو

66523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6653

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101812
 • دانلود: 

  49304
چکیده: 

Objective: Citrullus lanatus is an antioxidant and it has been shown to reduce oxidative stress. Previous study confirmed antioxidants have essential effect on infertility by their role on reactive oxygen’s spaces. Materials and Methods: Wistar male rat (n=20) were allocated into two groups, control group (n=10) and C. lanatus group that received 30 mg/kg, (n=10), by gavage method, daily for, 4 weeks, respectively; however, the control group just received an equal volume of distilled water daily. Animals were kept in standard condition. In 28 day, for measurement blood glucose and TESTOSTERONE, 5 cc blood of each rat were collected then prepared for analysis.Results: Serum TESTOSTERONE significantly was increased in group that has received 30 mg/kg of extract, (P<0.05) in comparison to control group (P<0.05). Blood glucose was decreased in extract group but was not significantly when compared to control group (P>0.05).Conclusion: Since in our study 30 mg/kg C. lanatus has significantly increased serum TESTOSTERONE and hence it seem this results can beneficial effects on fertility and need more evaluations in next researches.

آمار یکساله:  

بازدید 101812

دانلود 49304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بیماری تخمدان پلی کیستیک و به دلیل بروز عوارض ناشی از آن در بین افراد در سنین باروری، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون و یافته های سونوگرافیگ در دو گروه زنان متاهل با قاعدگی منظم و نامنظم با نمای مشترک هیرسوتیسم به منظور پیش بینی و تشخیص به عنوان جایگزین روش های کنونی انجام شد. روش کار: این مطالعه مورد شاهدی طی سال های 97-1396 بر روی 93 بیمار دارای هیرسوتیسم در دو گروه با قاعدگی منظم و نامنظم انجام گرفت. چک لیست فریمن-گالوی بعد از معاینه بالینی توسط متخصص زنان تکمیل و سپس بیماران تحت بررسی سونوگرافی واژینال و آزمایش سرمی تستوسترون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر، آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه سطح تستوسترون بین 8/2-02/0 نانو مول بر لیتر، متوسط سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم 85/0 و در افراد با قاعدگی نامنظم 52/1 گزارش شد. در افراد با قاعدگی منظم ارتباط معناداری با هیرسوتیسم به ترتیب در محل ران، زیر شکم و در افراد با قاعدگی نامنظم در محل زیر شکم، ران و بازو مشاهده شد (05/0>p). در گروه با قاعدگی نامنظم ارتباط خطی مستقیم و معناداری بین معیار گالوی و یافته های سونوگرافیک تخمدان نیز مشاهده شد (05/0>p). هر کدام از یافته های سونوگرافیک کمی با سن بررسی شد و رابطه خطی معکوس و معناداری از نظر آماری بین میانگین تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با سن مشاهده شد که به معنای کاهش تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با افزایش سن است (01/0=p). نتیجه گیری در هر دو گروه قاعدگی منظم و قاعدگی نامنظم می توان ارتباط بین سطح تستوسترون و رشد موهای زیر شکم و ران را مشاهده کرد که برای پیش گویی سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم ارزشمند است. همچنین یافته های سونوگرافیک در افراد با قاعدگی نامنظم می تواند در پیش بینی سطح سرمی تستوسترون ارزشمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  249
 • صفحات: 

  1305-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26386
 • دانلود: 

  765
چکیده: 

مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می تواند تاثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون های TOTAL PSA (TOTAL prostate specific antigen) و نسبت Free PSA به TOTAL PSA از روش های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می گردد. اما تاکنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و نسبت Free PSA به TOTAL PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی به انجام رسید.روش ها: طی یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 85 نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تایید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی   TOTALPSA و Free PSA  این افراد اندازه گیری شد و درجه بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA و درجه بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین درجه ی گلسیون و نسبت Free PSA و TOTAL PSA یک همبستگی معکوس به میزان 0.38 وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی دار بود (p=0.037) بین سطح سرمی PSA و درجه ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان 0.37 مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/TOTAL PSA، می توان با توجه به سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 26386

دانلود 765 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  393-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

مقدمه: سندرم متابولیک به دلیل ارتباط آن با دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی - عروقی بسیار مورد توجه است. یافته های متناقضی در مورد نقش هورمون های جنسی در پاتوژنز سندرم متابولیک وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط تستوسترون تام، نمایه تستوسترون آزاد و SHBG سرم با بروز سندرم متابولیک بر اساس دو معیار IDF و ATP III بود.مواد و روش ها: از میان جمعیت شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، 836 مرد 80-20 ساله که بر اساس دو معیار ATP III و IDF فاقد سندرم متابولیک بودند، به مدت 6.5 سال پیگیری شدند. شانس بروز سندرم متابولیک بر اساس هر دو معیار به طور جداگانه قبل و بعد از تعدیل عوامل مداخله گر اعم از سن، فعالیت بدنی، مصرف سیگار، سطح تحصیلات، قند خون ناشتا، تری گلیسرید و HDL-C سرم، دور کمر و فشارخون سیستولی و دیاستولی با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک در هر دو گروه محاسبه شد و ارتباط آن با سطح سرمی تستوسترون و SHBG و نمایه تستوسترون آزاد تعیین شد.یافته ها: سن افراد شرکت کننده 38±9 سال بود. پس از 6.5 سال، 131 مرد (15%) بر اساس معیار ATP III و 207 مرد (24%) بر اساس معیار IDF به سندرم متابولیک مبتلا شدند. بعد از تعدیل عوامل مداخله گر فقط در یک سوم تحتانی غلظت سرمی، تستوسترون تام با سطح سرمی بر اساس هر دو معیار سندرم متابولیک تری گلیسرید سرم ارتباط معنی دار داشت (%95 CI=1.02-2.5 و OR=1.5). بر اساس معیار ATP III، همبستگی معنی داری بین نمایه تستوسترون آزاد و SHBG با سندرم متابولیک وجود نداشت و تستوسترون تام در یک سوم تحتانی غلظت هورمون در صورت تعدیل با دور کمر پیش بینی کننده سندرم متابولیک نبود (%95 CI=0.8-2.3 و OR=1.34) بر اساس معیارIDF ، SHBG بعد از تعدیل با مولفه تری گلیسرید در یک سوم تحتانی غلظت هورمونی پیش بینی کننده سندرم متابولیک نبود (%95 CI=0.9-2.5 و OR=1.5) و تستوسترون تام هم در صورت تعدیل با مولفه دور کمر پیش بینی کننده سندرم متابولیک بر اساس معیار IDF نبود (%95 CI=0.9-2.3 و OR=1.45).نتیجه گیری: داده های ما، تئوری کمبود آندروژن ها در پیش بینی سندرم متابولیک بر اساس معیار ATP III و یا IDF را تایید نکرد. یافته ها موید آن است که کمبود آندروژن ها در سندرم متابولیک ممکن است حاصل کنترل ضعیف تری گلیسرید سرم و افزایش دور کمر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

مقدمه: سفیکسیم یک آنتی بیوتیک باکتریال با طیف گسترده است که توانایی مقابله با پاتوژن های گوناگون به ویژه ارگانیسم های گرم منفی را دارد. امروزه استفاده گسترده ای از سفالوسپورین ها، به ویژه سفیکسیم در بیماری های عفونی می شود.هدف: با توجه به اثرات این گروه از آنتی بیوتیک ها بر سیستم تولید مثل این تحقیق به منظور تعیین اثرات سفیکسیم روی هورمون های محور هیپوفیز-گناد، گنادوتروپین ها و مورفولوژی بیضه در موش های نر سوری نژاد balb/c صورت گرفت.مواد و روش ها: در این تحقیق 18 سر موش سوری نر، نژاد balb/c به سن 16-12 هفته و به وزن تقریبی 35 ± 5 گرم انتخاب و به سه گروه 6 تایی شامل شاهد، شم (گروهی که فقط حلال دارو را دریافت می کند) و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 10 روز متوالی سفیکسیم را با دوز 0.5 گرم/کیلوگرم که در حلالی به نام دی متیل سولفوکساید (DMSO) حل شده بود به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه شم در این مدت فقط حلال دارو (DMSO) دریافت کرد و گروه شاهد هیچ ماده ای دریافت ننمود. در انتهای تحقیق میزان هورمون ها با روش رادیو ایمنو اسی اندازه گیری شد. معیارهای مورفولوژیک بیضه (حجم، طول و وزن) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون تی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: هورمون محرک فولیکولی (FSH) بین گروه های تجربی و کنترل اختلاف معنی داری داشت. اختلاف هورمون دی هیدرواپی آندروسترون (DHEA) در بین گروه های تجربی و شم نیز معنی دار بود. تفاوت معنی داری در سنجش معیارهای مورفولوژیک بیضه، هورمون لوتیینی (LH) و تستوسترون مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نقش فیزیولوژیکی سلول های سرتولی در طول اسپرماتوژنز، ممکن است کاهش هورمون FSH اثرات منفی روی تولید اسپرم و پتانسیل تولید مثلی موش نر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پی در پی 47)
 • صفحات: 

  64-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

زمینه و هدف: اندروژن ها از جمله عوامل ایجاد کننده پره اکلامپسی است. این مطالعه به منظور مقایسه سطح سرمی تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد و دهیدرواپی اندروسترون سولفات و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان دارای بارداری طبیعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و 30 زن باردار سالم انجام شد. معیار تشخیص پره اکلامپسی فشارخون بیشتر یا مساوی 140.90 میلی متر جیوه و پروتئینوری بیشتر یا مساوی 1+ در تست نواری ادرار در سه ماهه سوم حاملگی بود. مقادیر پروژسترون، تستوسترون آزاد، تستوسترون توتال و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به روش ELISA اندازه گیری شد.یافته ها: میزان تستوسترون توتال در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 1.8±1.3 ng/ml و 1.3±0.9 ng/ml بود که اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان پروژسترون در گروه مورد (95±46.9 ng/ml) از گروه شاهد (165.4±75 ng/ml) کمتر بود (P<0.01). میزان تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به ترتیب در گروه مورد5.6±2.3 ng/ml  و 1±0.5 ng/ml از گروه شاهد به ترتیب 3.2±1.5 ng/ml و 0.7±0.4 ng/ml بیشتر بود (P<0.045).نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده تغییرات افزایشی تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات و تغییرات کاهشی پروژسترون در مبتلایان به پره اکلامپسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه ناباروری 3)
 • صفحات: 

  62-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

گر چه روشهای جامع لقاح خارجی رحمی (IVF) و میکرواینجکشن (ICSI) در درمان ناباروری موثر واقع می شوند، با این حال تعداد معدودی از زوجین نابارور در اولین مرحله درمانی یعنی تشکیل لقاح تخمک های آسپیره شده با شکست اولیه مواجه می شوند. بنابراین، هدف از این مطالعه گذشته نگر بررسی نتایج مربوط به موارد عدم باروری تمام تخمک های حاصله از 111 سیکل درمانی IVF و ICSI می باشد. جهت این مطالعه اطلاعات اولیه مربوط به زوجین به همراه وضعیت پارامترهای اسپرم و نیز تخمک های حاصله در دو گروه سنی زن با 30 سال سن و یا کمتر و همچنین بیش از 30 سال در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS در دو گروه IVF و ICSI بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان TOTAL Fertilization Failure (TFF) در طی 4 سال فقط 4.5% بوده است (جمعا 111 سیکل TFF). میانگین سن، مدت ناباروری، تعداد فولیکول و تخمک در دو گروه فوق مشابه بود. اما سن زن در تعداد فولیکول بدست آمده دخیل بود. در زنان با سن 30 و بالاتر تعداد فولیکول بدست آمده 10.11 و در گروه سنی کمتر از 30 سال، 8.03 بوده است ( 0.036=P). 51.35% از افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی بودند که 31.5% آنها از طریق IVF تحت درمان قرار گرفته بودند. جمع آوری اسپرم در 75% از مردان از روش انزالی و در بقیه به روش آسپیره نمودن اسپرم انجام شده بود. همچنین 85% از زوجین در اولین (68% میکرواینجکشن، 17% IVF)، 12% در دومین و 3% افراد در سومین بار (فقط میکرواینجکشن) مراجعه جهت درمان ناباروری خود دچار TFF شده بودند. بنابراین جمعا 81% موارد TFF مربوط به میکرواینجکشن و 19% موارد TFF مربوط به IVF بوده است. در گروه ICSI، پارامترهای اسپرم در رابطه با علت ناباروری مردانه از نظر آماری معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که TFF در سیکل های درمانی IVF و ICSI اتفاق می افتد و جهت دستیابی به فاکتورهای دخیل در TFF نیاز به بررسی جامع تر در مورد عوامل دخیل در ناباروری زوجین به همراه مطالعه Ultrastructure تخمک های بارور نشده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61257
 • دانلود: 

  42021
چکیده: 

Introduction: Andropause is an age-related decline in serum TESTOSTERONE level and a constellation of signs and symptoms of hypogonadism. The primary aim of this study was; to evaluate the andropause symptoms and its relationship with the blood TESTOSTERONE in Iranian men in Ahvaz.Materials & Methods: In this preliminary study 90 male university staffs with an age of more than 40 were randomly recruited from Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Participants were asked to complete the androgen decline in the aging male (ADAM) questionnaire. Anthropometrics and their serum levels of free and TOTAL TESTOSTERONE were measured.Results: According to the ADAM’s questionnaire, 66 (73.3%) reported andropause symptoms, of which 9 (13.8%) of them had a low level of free TESTOSTERONE and 39 (59.2%) had a low level of TOTAL TESTOSTERONE. The remaining symptomatic men had a normal level of free TESTOSTERONE. There was no significant relationship between participants with and without andropause symptoms regarding age, BMI, blood pressure, income, free and TOTAL TESTOSTERONE.Conclusion: There was a high level of andropause symptoms according to the ADAM questionnaire that was highly discrepant with the blood test for TOTAL and free TESTOSTERONE. It seems that some symptoms in the ADAM questionnaire may relate to the other socio-economic factors e.g. income.

آمار یکساله:  

بازدید 61257

دانلود 42021 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  445-457
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

مقدمه: هدف این تحقیق بررسی و مقایسه پاسخ های حاد هورمون های رشد، تستوسترون آزاد و توتال، کورتیزول و اسید چرب آزاد در سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بود.روش ها: این مطالعه بر روی 10 مرد جوان سالم انجام شد. روند تمرین مقاومتی شامل 4 تمرین Lat Pull down ,Leg Ext ,Bench press ,Leg Curl  و روند تمرین استقامتی به صورت 30 دقیقه پدال زدن با دوچرخه ثابت با شدت 70% HR Max در نظر گرفته شد. در روند ترکیبی افراد ابتدا برنامه تمرین استقامتی و بعد 15 دقیقه استراحت برنامه تمرین مقاومتی را انجام می دادند. در روند کنترل، افراد فعالیتی انجام نمی دادند. نمونه های خونی در زمان های قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد تمرین جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که GH وFT  پس از هر 3 روند تمرینی افزایش معنی دار یافت (p<0.05)، هورمون TTدر روند مقاومتی و اسید چرب آزاد در روند استقامتی افزایش معنی دار یافت (p<0.05) مقایسه بین گروهی، تفاوت معنی داری را بین پاسخGH ،FT  نشان داد (p<0.05) کورتیزول درهمه روندها به جز روند مقاومتی کاهش معنی دار نشان داد.نتیجه گیری: روند استقامتی و ترکیبی با توجه به تولید لاکتات و کورتیزول کمتر مقدار هورمون رشد را افزایش داده است و روند مقاومتی با توجه به پاسخ هورمونی بیشتر محیط آنابولیک مناسبتری جهت توسعه و هایپرتروفی فیبر های عضلانی نسبت به دو روند دیگر فراهم می آورد. افزایش اسید چرب آزاد بعد تمرین استقامتی احتمالا موجب کاهش ترشح GH وTT در روند ترکیبی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 423 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALOISI ANNA MARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  280-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75487
 • دانلود: 

  28727
چکیده: 

A recent paper in the International Journal of Endocrinology And Metabolism (1) dealt with hormone replacement therapy carried out in hypo gonadotropic hypo gonadal (HH) men. The authors described a successful procedure involving the use of gonadotropin-like substances and TESTOSTERONE (T) to fight infertility in HH men. The findings of the study suggested that the procedure could lead to successful sexual relationships and conception. Despite the important role played by these hormones, the design of experiments aimed at better defining guidelines for T use in various pathological conditions, other than those related to reproductive functions, is still rare. In the present letter, I wish to underline some aspects of this attitude...

آمار یکساله:  

بازدید 75487

دانلود 28727 استناد 0 مرجع 0
litScript