نتایج جستجو

78927

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7893

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  249
 • صفحات: 

  1305-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25862
 • دانلود: 

  740
چکیده: 

مقدمه: سرطان پروستات، چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایع ترین سرطان احشایی در مردان است و تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری، می تواند تاثیر مثبتی در طول عمر بیمار آن بگذارد. آزمون های TOTAL PSA (TOTAL prostate specific antigen) و نسبت Free PSA به TOTAL PSA از روش های تشخیص و غربالگری این بیماری است و در حال حاضر به طور شایع در غربالگری این بیماری استفاده می گردد. اما تاکنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند، انجام نشده است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و نسبت Free PSA به TOTAL PSA با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوپسی به انجام رسید.روش ها: طی یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 85 نفر از مبتلایان به سرطان پروستات که بیماری آن ها با بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی تایید شده است، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمی   TOTALPSA و Free PSA  این افراد اندازه گیری شد و درجه بدخیمی بیماری نیز از طریق آزمایشگاه پاتولوژی تعیین و ارتباط بین سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA و درجه بدخیمی سرطان پروستان (طبق معیار گلیسون) مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین درجه ی گلسیون و نسبت Free PSA و TOTAL PSA یک همبستگی معکوس به میزان 0.38 وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Spearman، معنی دار بود (p=0.037) بین سطح سرمی PSA و درجه ی گلسیون نیز یک همبستگی مستقیم به میزان 0.37 مشاهده شد که طبق این آزمون، از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به این که سرطان پروستات به طور معمول دیر تشخیص داده می شود و انجام بیوپسی به سختی مورد پذیرش بیماران قرار می گیرد و از طرف دیگر، نظر به وجود ارتباط بین گرید کانسر پروستات و سطح سرمی Free PSA و نسبت Free PSA/TOTAL PSA، می توان با توجه به سطح سرمی TOTAL PSA و Free PSA، تدابیر لازم جهت درمان به موقع بیماران اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 25862

دانلود 740 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

میزان پروتئین کل در بذر چهار رقم از گیاهان جنس کدو تعیین گردید. سه رقم از این گیاهان (ارقام قلمی، مشهدی و کاغذی) متعلق به گونه کدو مسمایی و یک رقم مربوط به گونه کدو تنبل بودند. نتایج به دست آمده بالاترین درصد پروتئین را در کدو تنبل( 60/37 درصد) و پایین ترین میزان آن را در کدو مسمایی رقم مشهدی (47/36 درصد) نشان میدهد. تفکیک و جداسازی نوارهای پروتئین ذخیره دانه طبق روشی لامیلی و با استفاده از سیستم الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید بر روی سدیم دودسیل سولفات انجام گرفت. الکتروفورگرام حاصل از آنالیز پروتئین ذخیره دانه ها 22 باند پروتئینی را نشان میدهد که وزن مولکولی آنها بین 73/3 تا 156 کیلو دالتون متغیر است و 12 باند پروتئینی در تمامی ارقام مشترک می باشند. نمودار دندانه ای مبتنی بر این 22 باند پروتئینی و براساس ماتریس تشابه، درصد تشابه و همچنین فاصله ژنتیکی ارقام را به خوبی نشان می دهد. اولین خوشه نمودار شامل سه رقم متعلق به گونه کدو مسمایی و دومین خوشه متعلق به کدو تنبل است که تشابه بسیار کمی با خوشه اول داشته و دارای فاصله ژنتیکی نسبتا زیادی با سه رقم متعلق به گونه کدو مسمایی میباشد. این مطالعات نشان دهنده آن است که پروتئین ذخیره دانه میتواند برای تعیین فاصله ژنتیکی ارقام نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 238 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

ASHRAFI PARCHIN REZA | SHABAN MORAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  328-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35262
 • دانلود: 

  16115
چکیده: 

Seed PROTEIN usually is not sensitive to environmental fluctuations; its banding pattern is very stable which advocated for cultivars identification purpose in crop. This study was planned to study effect of water deficit on PROTEIN content and PROTEIN banding pattern of wheat genotypes. In this study five wheat genotypes were planted in early November, growing season of 2008-2009. The experiment was carried out in a factorial design with three replications. Two water use levels (with and without irrigation) and five genotype of wheat (SABALAN/4/VRZ/3/OR F1.148/TDL//BLO, HAMAM-4, KAUZ' S' /MACHETE, Atila2/PBW65 and M-79-7) factorialed in plots as random. PROTEINs profiling of samples was performed using SDS- polyacryl amide gels. The results showed that, No effects Non irrigated treatments on PROTEIN banding patterns. Also, results indicated that not obvious any new band and not deleted any bands. Among the genotypes treatments HAMAM-4 genotype in Non irrigated condition had the highest seed PROTEIN and the KAUZ' S' /MACHETE genotype in irrigated condition had the lowest seed PROTEIN.

آمار یکساله:  

بازدید 35262

دانلود 16115 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

در مطالعه حاضر وجود هموسیت ها به عنوان سلول های دفاعی و پروتئین کل پلاسما در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین مورد بررسی قرار می گیرد. حدود 100 قطعه شاه میگوی آب شیرین با میا نگین وزنی 25-40 گرم از دریاچه مخزنی سد ارس وا قع در ا ستان آذربایجان غربی خریداری شده و به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور واقع در شهرستان ارومیه انتقال یافتند. قبل از انجام آزمایش شاه میگوها به مدت 2 روز جهت آداپته شدن با شرایط محیطی جدید در آزمایشگاه نگهداری شده و سپس با آنتی بیوتیک اکسی تتراسیکلین ضدعفونی و نهایتا به تعداد مساوی (15 قطعه شاه میگو به ازاء هر آکواریوم) در 5 آکواریوم شیشه ای توزیع شدند. به منظور مطا لعه هموسیت ها و پروتئین پلاسما، نمونه های همولنف از قطعه دوم شکمی شاه میگوها در فواصل زمانی (0، 6، 12، 24، 48، 96، 144، 240 و 366 ساعت) اخذ گردید. برا ساس نتایج حاصل از این مطالعه میانگین میزان هموسیت ها در شاه میگوی آب شیرین بین 114-27CFUml-1 و بیشترین و کمترین میزان هموسیت ها در ساعت 12 و 336 به میزان CFUml-1 180 و 12 گزارش شد. همچنین براساس نتابج بدست آمده، سلول های نیمه دانه دار تقریبا 58-65 در صد، سلول های دانه دار 28-37 در صد و سلول های هیالین 3-6 در صد از سلول های هموسیت را در شاه میگوی آب شیرین تشکیل دادند. براساس نتایج بدست آمده از اندازه گیری پروتئین کل پلاسما، میانگین میزان پروتئین کل در شاه میگوی آب شیرین بین 1-2 گرم در دسی لیتر و بیشترین و کمترین میزان پروتئین کل در ساعت 12 و 336 به میزان 2.8 و 0.5 گرم در د سی لیتر گزارش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DHKAR N.

نشریه: 

DENTAL RESEARCH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  17687
 • دانلود: 

  17742
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17687

دانلود 17742 استناد 537 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3172
 • دانلود: 

  1166
چکیده: 

مقدمه و هدف: پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است که در 5 تا 7 درصد حاملگی ها دیده می شود. این عوارض ممکن است با مشکلات شدید مادری- جنینی و حتی مرگ همراه باشد. به همین دلیل یافتن شیوه ای که تشخیص سریع تر این عوارض را امکان پذیر نماید، می تواند اهمیت ویژه ای در پیشگیری و یا به حداقل رساندن اثرات سو آن بر مادر و جنین داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه دفع پروتئین 24 ساعته ادراری نسبت به پروتئین به کراتی نین در ادرار زنان پره اکلامپتیک در مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان انجام شد.مواد و روش ها: از 60 زن مشکوک به پره اکلامپسی بستری در مرکز آموزشی- درمانی دزیانی گرگان جمع آوری ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتئین دفع شده و یک نمونه تصادفی ادرار برای تعیین نسبت پروتئین به کراتی نین دفع شده تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج آزمایشات همراه با یافته های دموگرافیک در پرسشنامه ای ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS-11.5 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از مدل رگرسیون خطی استفاده شد.یافته ها: بین نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه تصادفی ادرار و میزان پروتئین دفع شده در ادرار 24 ساعته همبستگی مستقیم معنی داری وجود دارد (p<0.05، r=0.75) به علاوه بیشترین حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی نسبت پروتئین به کراتی نین به عنوان روش جایگزینی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته زمانی است که این نسبت بزرگتر یا مساوی 0.5 باشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و اهمیت زمان تشخیص پره اکلامپسی در پیشگیری از عوارض جدی این عارضه توصیه می شود در شرایط اورژانس از آزمون نسبت پروتئین به کراتی نین به عنوان جایگزین تست سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3172

دانلود 1166 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIRZAII DIZGAH IRAJ | MIRZAII DIZGAH MOHAMMAD HOSSEIN | MIRZAII DIZGAH MOHAMMAD REZA | DARABI SHAMSI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  151-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25635
 • دانلود: 

  8409
چکیده: 

Purpose: To evaluate colostrum TOTAL PROTEIN differences between left and right breasts and between mothers of boy and girl infants.Materials and Methods: A cross sectional study for delivery was carried out on 30 boy-delivered and 30 girl-delivered mothers aged 16 to 36 years, conducted at the Izadi and Al-Zahra Hospitals in Qom city, Iran. Colostrum was collected from both breasts by manual milking within the first day of delivery. TOTAL PROTEIN concentration was assessed by Biuret method using affiliated kits. The data was analyzed through the student’s t-test using the SPSS program.Results: Colostrum TOTAL PROTEIN was significantly higher in the left (166.9±13.1 mg/ml) and right (165.3±14.7 mg/ml) breasts of the boy-delivered mothers than in the left (144.8±4.1 mg/ ml) and right (122.7.3±7.4 mg/ml) breasts of the girl-delivered ones. It was also significantly higher in the left breast than the right breast in the girl-delivered mothers. However, there was no significant difference between the two breast colostrum TOTAL PROTEIN levels in the boydelivered mothers.Conclusion: The results of the present study suggest that TOTAL PROTEIN of colostrum in the boydelivered mothers is greater than the girl-delivered mothers.

آمار یکساله:  

بازدید 25635

دانلود 8409 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  83-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

سابقه و هدف: تغییرات هورمونی در دوران بارداری منجر به ایجاد تغییراتی در اغلب سیستم های بدن از جمله حفره دهان و بزاق می گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای میزان کلسیم، فسفر، کل پروتئین و آنتی اکسیدان بزاق قبل و در طی سه ماهه اول و دوم و سوم بارداری بود.مواد و روش ها: در این مطالعه طولی 30 خانم که جهت مشاوره بارداری به متخصص زنان مراجعه کرده، انتخاب شده و بزاق غیر تحریکی آنها قبل از بارداری جمع آوری و در طی بارداری پیگیری شدند. میزان ترکیبات بزاقی فوق با روش اسپکتروفومتری اندازه گیری گردید. نتایج با آنالیزهای آماری Repeated measure test و Paired t test تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: اختلاف آماری معنی داری در میزان فسفر، پروتئین و آنتی اکسیدان تام بزاق قبل و در طی بارداری مشاهد شد (p<0.01) و (p=0.01) اما در میزان کلی کلسیم قبل و بعد بارداری اختلاف آماری معنی دار نبود (p=0.08).نتیجه گیری: در طی بارداری میزان فسفر و آنتی اکسیدان بزاق افزایش یافته و میزان پروتئین کاهش نشان داد ولی در میزان کلسیم بزاق قبل و بعد بارداری تغییری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پی در پی 43)
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سابقه و هدف: استرس های مکانیکال باعث تغییر غلظت پروتئین های ترشحی در سطوح موضعی استخوان و حفره دهان می شود. شناسایی این پروتئین ها و نقش آنها در حرکت دندان یا تشخیص تخریب نسجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه به منظور تغییر غلظت این پروتئین ها در بزاق کامل افراد تحت درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی بزاق 40 بیمار جوان و نوجوان که در هر دو فک نیاز به درمان ارتودنسی ثابت داشتند، انجام شد. از همه افراد قبل از درمان، یک روز بعد و یک هفته بعد از قرار دادن جدا کننده ها (Separators) نمونه بزاق تهیه شد. سپس مقادیر پروتئین به روش اسپکترو فتومتری اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: میانگین مقادیر پروتئین تام قبل، یک روز و یک هفته بعد از قرارگیری جدا کننده بترتیب: 127.3، 135.1 و 131.6 میلی گرم در دسی لیتر بود. در حقیقت مقادیر پروتئین تام در روز پس از قرارگیری جداکننده ها افزایش یافت و پس از آن در روز هفتم به مقادیر اولیه نزدیک تر شده بود (p<0.001). ارتباطی بین جنس و تغییرات مقادیر پروتئین تام دیده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، نیروهای ارتودنتیک باعث افزایش غلظت پروتئین تام در بزاق کامل افراد تحت درمان ارتودنسی می گردد. بنابراین شاید بتوان با آنالیز بزاق بعضی از شاخص های جدید پروتئینی آزاد شده به دنبال اعمال نیرو را شناسایی و ارتباط آن را با اثر درمانی ارتودنسی بررسی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه ناباروری 3)
 • صفحات: 

  62-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

گر چه روشهای جامع لقاح خارجی رحمی (IVF) و میکرواینجکشن (ICSI) در درمان ناباروری موثر واقع می شوند، با این حال تعداد معدودی از زوجین نابارور در اولین مرحله درمانی یعنی تشکیل لقاح تخمک های آسپیره شده با شکست اولیه مواجه می شوند. بنابراین، هدف از این مطالعه گذشته نگر بررسی نتایج مربوط به موارد عدم باروری تمام تخمک های حاصله از 111 سیکل درمانی IVF و ICSI می باشد. جهت این مطالعه اطلاعات اولیه مربوط به زوجین به همراه وضعیت پارامترهای اسپرم و نیز تخمک های حاصله در دو گروه سنی زن با 30 سال سن و یا کمتر و همچنین بیش از 30 سال در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS در دو گروه IVF و ICSI بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان TOTAL Fertilization Failure (TFF) در طی 4 سال فقط 4.5% بوده است (جمعا 111 سیکل TFF). میانگین سن، مدت ناباروری، تعداد فولیکول و تخمک در دو گروه فوق مشابه بود. اما سن زن در تعداد فولیکول بدست آمده دخیل بود. در زنان با سن 30 و بالاتر تعداد فولیکول بدست آمده 10.11 و در گروه سنی کمتر از 30 سال، 8.03 بوده است ( 0.036=P). 51.35% از افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی بودند که 31.5% آنها از طریق IVF تحت درمان قرار گرفته بودند. جمع آوری اسپرم در 75% از مردان از روش انزالی و در بقیه به روش آسپیره نمودن اسپرم انجام شده بود. همچنین 85% از زوجین در اولین (68% میکرواینجکشن، 17% IVF)، 12% در دومین و 3% افراد در سومین بار (فقط میکرواینجکشن) مراجعه جهت درمان ناباروری خود دچار TFF شده بودند. بنابراین جمعا 81% موارد TFF مربوط به میکرواینجکشن و 19% موارد TFF مربوط به IVF بوده است. در گروه ICSI، پارامترهای اسپرم در رابطه با علت ناباروری مردانه از نظر آماری معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که TFF در سیکل های درمانی IVF و ICSI اتفاق می افتد و جهت دستیابی به فاکتورهای دخیل در TFF نیاز به بررسی جامع تر در مورد عوامل دخیل در ناباروری زوجین به همراه مطالعه Ultrastructure تخمک های بارور نشده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
litScript