نتایج جستجو

94943

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9495

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

گرچه مطالعات مختلفی روی رابطه آلودگی هوا و عوارض مرتبط با سلامتی انجام شده اند. فقدان یک مطالعه دقیق و منظم با استفاده از روش مناسب در کشور ما احساس می شود. بخصوص ضعف متدولوژی در مطالعات موجود محققین را بر آن داشت تا به انجام یک مطالعه بر مبنای داده های TIME SERIES اقدام نمایند.سطح متوسط روزانه هر یک از آلاینده های PM10, SO2 , O3, CO, NOX ,NO2 ,NO (ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون) که در یکی از ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اندازه گیری و ثبت شده بودند به عنوان متغیر مستقل و دما، رطوبت نسبی، روز هفته، ماه سال و فصل سال به عنوان متغیر مخدوش کننده بالقوه در نظر گرفته شدند. تعداد مرگهای روزانه شهر تهران که در افرا مسن تر از 64 سال رخ داده بود متغیر وابسته این طرح را تشکیل داد (داده های فوق از دفاتر بهشت زهرا استخراج گردیدند). کلیه موارد فوق در فاصله 1/1/77 لغایت 30/9/78 اندازه گیری و ثبت شده اند.متغیر های PM10 ,CP ,SO2 در مدل نهایی ارتباط معنی داری با متغیر وابسته نشان دادند (P<0.05)؛ بدین ترتیب که به ازای افزایش هر یک از آلاینده های فوق از صدک 25 به صدک 75 (به شرط ثابت بودن غلظت سایر آلاینده ها و متغیر های مخدوش کننده) به ترتیب 3.4%، 2.6%، 3.36% به تعداد مرگ های روزانه افزوده می گردد. در مدل نهایی بین "مقادیر باقیمانده (Residuals)" همبستگی متوالی(Autocorrelation)  مشاهده نشد (ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر متوالی= 0.059-).بین آلاینده های PM10 ,CP ,SO2 و تعداد مرگ در افراد مسن تر از 64 سال رابطه وجود دارد. در ضمن آب و هوا و متغیرهای تقویمی باید در بررسی چنین رابطه ای مدنظر قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROJAS I. | POMARES H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  17589
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17589

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIFDOOST MARYAM | MAHMOODI SAFIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (S.N. 15)
 • صفحات: 

  33-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44595
 • دانلود: 

  27487
چکیده: 

In this paper we suggest a procedure for testing reversibility of TIME SERIES. Our approach is based on a necessary and sufficient condition for TIME reversibility of linear models. An attractive feature of the procedure is that in converse with other approaches it doesn’t require important assumptions, especially existence of moments of order higher than two. Our simulation confirms the procedure and some empirical examples are given.

آمار یکساله:  

بازدید 44595

دانلود 27487 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MODARRES R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  223-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  14791
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14791

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

MOMANI M. | NAILL P.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  599-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  19389
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19389

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

TSAUR R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55849
 • دانلود: 

  34596
چکیده: 

In this paper, we propose a new residual analysis method using Fourier SERIES transform into fuzzy TIME SERIES model for improving the forecast- ing performance. This hybrid model takes advantage of the high predictable power of fuzzy TIME SERIES model and Fourier SERIES transform to t the esti- mated residuals into frequency spectra, select the low-frequency terms, lter out high-frequency terms, and then have well forecasting performance. Two numerical examples are given to show that our proposed model can be applied with the best forecasting performance than the other models.

آمار یکساله:  

بازدید 55849

دانلود 34596 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GREENBERG D.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  7601
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7601

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

خشکسالی پدیده ای حدی اقلیمی است که می تواند باعث ایجاد خسارت بر محیط زیست و انسان شود. به دلیل نقش مهم پیش بینی خشکسالی در مدیریت منابع آب، مدل میانگین متحرک خودهمبسته ی یکپارچه ی فصلی (SARIMA) برای پیش بینی ماهانه ی جریان رودخانه ای رودخانه ی ناهارخوران واقع در حوزه ی آبخیز قره سو به کار برده شد. پس از بررسی داده های جریان از نظر نرمال بودن، آزمون من-کندال برای بررسی روند در سطح اطمینان 95% به کار گرفته شد. با توجه به توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی و نتایج آزمون من-کندال، مدل12(0، 1، 1)×(1، 1، 1) SARIMA انتخاب شد. از میانه و میانگین به عنوان حدود آستانه ی ثابت و شاخص جریان آب سطحی (SSFI) و آنالیز فراوانی خشکسالی در دوره ی بازگشت های مختلف به عنوان شاخص های متغیر برای تعیین دوره های خشک استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از کارایی مدل سری زمانی SARIMA در دوره ی 5 سال در بازه ی زمانی مهر 1385 تا شهریور 1390 است. این مدل ها می توانند به منظور مدیریت منابع آب به کار گرفته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIEBOLT CLAUDE | GUIRAUD VIVIEN

نشریه: 

QUALITY AND QUANTITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  827-836
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  23897
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23897

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
نویسندگان: 

GOOIJER J.G.D. | HYNDMAN R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  443-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  804
 • بازدید: 

  39292
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39292

دانلود 18353 استناد 804 مرجع 0
litScript