نتایج جستجو

263889

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26389

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  25-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

هدف این پژوهش، واکاوی و مقایسه رابطه متن و تصویر، با توجه به سازه های داستانی، در کتاب های داستانی تصویری برتر ایرانی و خارجی است. پژوهشگران، در بررسی این نمونه ها که هدفمندانه و با نظر صاحب نظران هر گروه، گزینش شده اند، به واژه، جمله، پاراگراف، تک گستره، دوگستره، متن، تصویر، جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیش رو، بر پایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده؛ اما راه خود را برای گشودن افقی تازه تر، بازگذاشته است؛ ازاین رو، در کنار رویکرد توصیفی تفسیری، به رویکرد تفسیری تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ پیموده است. در پی چنین خوانشی، مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و در زمینه رابطه متن و تصویر، با نگاهی تازه تر، به الگویی همه جانبه تر رسیده که برای بیان آن، اصطلاح «تارنمای برهم کنشی» را برگزیده است. یافته جانبی این پژوهش، ارزش همراهی و گفت و گوی نویسنده و تصویرگر را برای خلق آثاری خلاق تر نشان می دهد. یافته های این پژوهش نشان داد داستان های خارجی با ساختاری نو و معنادار و خلق گمانه زنی، سپیدخوانی، رفت و برگشت های درون متنی و تصویری و ... سنجیده و پرورده تر از داستان های ایرانی هستند و حتی چشم اندازی گسترده تر و پیچیده تر از راهکارهای نیکولایوا و اسکات را پیش روی مخاطب می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1307
 • دانلود: 

  688
چکیده: 

خلق متن می تواند در پی خواست لذت نیز باشد. لذتی که پدید آورنده متن، در حین آفرینش متن، آن را تجربه می کند؛ و لذتی هم، که خواننده ناشناخته متن، در قرائت متن، آن را کشف می کند. لذت متن، شاید حقیقت نهفته در هستی متن باشد، که مخاطب - چه خواننده نامعلوم آن، و چه مولف به سان مخاطب اولیه اش - آن را در زیبایی متن، مشاهده، و از چنین دریافتی، حظ می برد. گادامر، از بزرگ ترین فلاسفه معاصر، حقیقت و زیبایی را دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر متن و به ویژه در اثر هنری دانسته، و دریافت لذت را، منوط به آشکارگی حقیقتی می داند که در متن نهفته است.عکس، به مثابه متنی لذت آفرین، آشکارگی حقیقت خود را در برابر مخاطب ویژه خویش، به نحوی منحصر به فرد، آشکار می کند. رولان بارت، لذت عکس را در اتاق روشن - کتابی که منحصرا درباره عکاسی نوشت - می کاود. استودیوم و پونکتوم، دو عنصر حظ بصری، در عکس، که اولین بار در اتاق روشن مطرح می شوند، می توانند به سایر متون تصویری (تجسمی) نیز، قابل بسط باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1307

دانلود 688 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YOSHII M. | FLAITZ J.

نشریه: 

CALICO JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  25713
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25713

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

تفسیر، فرایندی است که هدف از آن رسیدن به فهم است. هدف از تفسیر، درک معنای اشکال و یافتن پیامی است که آن ها می خواهند به انسان منتقل سازند. از نقطه نظر گادامر، ایماژها بیانی مبتنی بر مشارکت بیننده/تاویل گر در روند شکل گیری تصویر هستند و از این رو امکان جدایی ابژه و تاویل گر وجود ندارد. هم تصویر و هم بیننده هنگام تجربه تولید ایماژ تغییر می یابند. ایماژ موضوعی ثابت و ایستا نیست بلکه ادراکی است که خود را طی تجربه ی «مشاهده» شکل می دهد. در روند دیدن، زمینه های فرهنگی و تجربه های دیداری بیننده در پردازش تصویر دخالت کرده و از این رو تجربه های دیداری او دارای ساختاری تاریخی-فرهنگی می گردد؛ داده ها و داشته های پیشین برنوع دیدن و درک بیننده تاثیر می گذارند. از این رو ناظر تحت تاثیر فرانگاره ها تصویر را می بیند، می سازد و معنا می کند. این مقاله به واکاوی نقش خیال در بازتولید تصویر در ذهن بیننده پرداخته و قصد دارد برای وجود فرانگاره و کیفیت تاثیر آن روشی علمی و قابل سنجش کمی پیدا کند. در نهایت نمونه پژوهشی نشان می دهد بیننده اثر بیش از آنکه نگاره ها را ببیند تحت تاثیر فرانگاره های ذهن خود قرار دارد و تصاویر را پیش از دیدن و فهمیدن تفسیر کرده و فرم را تنها به واسطه تجربه دیداری خود می فهمد وکامل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4364
 • دانلود: 

  947
چکیده: 

کتاب های داستانی- تصویری، شکل ویژه ای از هنر هستند که از پیوند متن و تصویر هستی یافته اند. رابطه متن و تصویر در این گونه ادبی ناهمسان و گوناگون است و تاثیر ناهمسانی بر مخاطب می گذارد؛ اما پژوهش های اندکی در این زمینه انجام گرفته است. این پژوهش، برآن است تا انواع رابطه ها را باتوجه به عناصر داستانی، در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، واکاوی و مقایسه کند. نگارندگان، در بررسی این نمونه ها، به واژه، جمله، پاراگراف، تکگستره، دوگستره، متن، تصویر، جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیشرو، برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده اما راه خود را برای گشایش افقی تازهتر، بازگذاشته است. ازاینرو، درکنار رویکرد توصیفی- تفسیری، به رویکرد تفسیری- تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی یعنی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ (2000)، پیموده است. درپی چنین خوانشی، مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و برای نخستینبار به چند یافته مهم و اثرگذار در سازوکارهای کتاب های داستانی- تصویری دست یافته که برخی از روش های فراتنیدگی متن و تصویر را در این گونه ادبی، به جامعه ادبیات کودک یادآوری میکنند.این پژوهش نشان داد، داستان های ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، ازنظر رابطه متن و تصویر، تفاوت های چشمگیری دارند؛ رابطه متن و تصویر در داستان های اروپایی- آمریکایی معاصر، با ساختاری هنرمندانه و سنجیده، پویا و نیرومندتر است. درمقابل در داستان های ایرانی، با رابطه متن و تصویر نه چندان ماهرانه و روایت ساز، آسیب هایی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر برایند جدااندیشی نویسنده و تصویرگر باشد. همچنین در میان این آثار، همسانیهایی ازجمله استقلال زبانی متن و تصویر یافت شد که شاید بتوان آن را بیانگر ویژگی های کلی و بنیادین رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 4364

دانلود 947 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HOSSEINPOUR FEYZI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37205
 • دانلود: 

  9806
کلیدواژه: 
چکیده: 

Diagnosis: Toxoplasma specific IgG antibody titer was very high in the patient's serum (1:400) but IgM titer was not high. The patient recovered after treatment with pyrimethamine (Daraprim), sulfadiazine, and folinic acid (Leukovorium Factor) for 8 weeks. The diagnosis was Toxoplasma chorioretinitis.

آمار یکساله:  

بازدید 37205

دانلود 9806 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FARJAMI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47039
 • دانلود: 

  15897
چکیده: 

Reports of positive effect of using images, induced imagery,  and self-generated verbal cues on vocabulary recall and  positive results of multimedia-materials authoring  inspired this researcher to compare experimentally two modes of practicing concrete vocabulary items at elementary level— presenting the target vocabulary item along with its mother-tongue equivalent and the related PICTURE/drawing and presenting the item along with its mother-tongue meaning while the learner is producing a PICTURE of it. 40 students practiced 10 vocabulary items in the production mode and 10 vocabulary items in the perception mode, for 59 seconds each. The participants were tested for their memory of the target items twice, three minutes, and 24 hours after practice. The analysis of the results showed that, contrary to previous research, which was usually grounded on comparatively higher level tasks, with lower-level tasks like memorizing concrete vocabulary items out of conTEXT, associated PICTUREs helps more than PICTUREs produced by the learners themselves.

آمار یکساله:  

بازدید 47039

دانلود 15897 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10 (94)
 • صفحات: 

  14625-14633
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1 (پی در پی 148)
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2210
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

هرمنوتیک، بخشهایی از دانش بشری را به بازنگری واداشته و موجب دگرگونی چشمگیری در نظریه پردازی ادبی شده است. عرصه هرمنوتیک گسترده است؛ چرا که ازیک سو به مثابه سخنی فلسفی، در چارچوب هستی شناسی جای می گیرد و ازسوی دیگر، به عنوان روشی خاص در برخورد با متن، به مباحثی مانند ماهیت متن و تفسیر و تاویل متن از افق نگاه مخاطبان به موضوعی در خور توجه، یعنی فهم متن می پردازد. تمایز رولان بارث بین «متن خواندنی» و «متن نوشتنی»، ازمباحثی است که در بررسی مساله معنا، می تواند جایگاه بارزی داشته باشد. اما آنچه این مقاله در پی آن است تقسیم متن به دو گونه «متن باز» و «متن بسته» است. متن بسته دارای معنایی محدود و ثابت است که قابلیت انبوه سازی معنا را ندارد. دال و مدلول در این متنها ثابت است و نشانه ها همواره خواننده را به دنیایی ثابت هدایت می کنند، اما متن باز دارای معانی متعدد است. در این مقاله با دیدگاه نظریه پردازان بزرگ ادبی مانند رولان بارث، ولفگانگ آیرز، ژاک دریدا، کارل گوستاو یونگ و ... درباره متنهای باز و بسته و نیز عوامل باز بودن متن و ویژگیهای این متنها آشنا می شویم. پیوند بین مباحث غربی هرمنوتیک با مباحث مربوط به زبان و ادبیات فارسی و بومی کردن این گونه بحثهای جدید، از اهداف این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 2210

دانلود 118 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

BROPHY J.

نشریه: 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  8704
 • دانلود: 

  13701
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8704

دانلود 13701 استناد 371 مرجع 0
litScript