نتایج جستجو

25380

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2538

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMARI T. | PAN S. | CHOUDHARY R.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47491
 • دانلود: 

  40006
چکیده: 

Stud bull plays an important role in the development of animal husbandry. Detailed knowledge about main-tenance behavior of stud bulls is essential for practicing better management conditions in the farm to sup-port the artificial insemination (AI) industry demand. Therefore, a comparative study was conducted on stud bulls to evaluate the effect of genetic group, season, genetic group × season interaction, TEMPERATURE, humidity and TEMPERATURE humidity index (THI) on maintenance behavior. Twenty five stud bulls (five bulls each from five different genetic groups) in two seasons (i. e. winter and summer) maintained at the Frozen Semen Bull Station, Nadia, Haringhata (West Bengal), India were selected for the study. There was a significant effect of genetic group on eating (P<0. 05), sitting (P<0. 01), lying (P<0. 01) and sleeping time (P<0. 01), season on rumination (P<0. 05) and sitting time (P<0. 01), genetic group × season interaction on lying (P<0. 01) and sleeping time (P<0. 01), air TEMPERATURE on drinking (P<0. 05) and sleeping time (P<0. 05), humidity on eating (P<0. 01), rumination (P<0. 01), sitting (P<0. 01) and lying time (P<0. 01) and THI on eating (P<0. 05) and drinking time (P<0. 05). There was no effect of genetic group, season, genetic group × season interaction, TEMPERATURE, humidity and TEMPERATURE humidity index on standing time. Dif-ferent genetic groups responded differently in expression of different subcomponents of maintenance be-havior in two seasons.

آمار یکساله:  

بازدید 47491

دانلود 40006 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHRNE L. | ANDERSSON C.G. | FLOBERG P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1708-1715
تعامل: 
 • استنادات: 

  928
 • بازدید: 

  31890
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31890

دانلود 29822 استناد 928 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  10 (TRANSACTIONS A: Basics)
 • صفحات: 

  1682-1688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45266
 • دانلود: 

  31833
چکیده: 

Thermistors are very commonly used for narrow TEMPERATURE-range high-resolution applications, such as in medicine, calorimetry, and near ambient TEMPERATURE measurements. In particular, Negative TEMPERATURE Coefficient (NTC) thermistor is very inexpensive and highly sensitive, whose sensing TEMPERATURE range and sensitivity are highly limited due to the intrinsic nonlinearity and self-heating properties of NTC thermistor at high operation currents. In this research, a new structure is proposed based on adaptive neuro-fuzzy system for the modeling of sensor nonlinearity. Apart from taking self-heating phenomenon of NTC thermistor sensor, the proposed structure also measures TEMPERATURE directly, without any linearizing circuitry. Neuro-fuzzy network is trained and tested through data produced in the Laboratory environment. Examination of the proposed method on test data achieved a mean squared error of 0. 0195, which is considered as a significant accomplishment.

آمار یکساله:  

بازدید 45266

دانلود 31833 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  253-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1557
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

دمای خاک یکی از پارامترهای با اهمیت خاک بوده که فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش به ارتباط بین دمای هوا در ارتفاع 2 متری (متغیر مستقل) و دمای خاک در عمق 5 سانتی متر (متغیر وابسته) از طریق مدل سازی مدل های خطی و درجه دو پرداخته شده است. چهار ایستگاه بندرعباس، شهرکرد، رشت و یزد به عنوان ایستگاه های معرف اقلیم های عمده ایران، انتخاب شد. داده های روزانه دمای هوا و خاک به مدت 10 سال (1386-1377) به تفکیک ماهیانه پردازش شد. روابط خطی و درجه دو بر داده ها برازش و مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور ضریب تعیین (R2)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای اریبی (MBE) محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که روابط میان دمای خاک و هوا در ماه ها و در اقلیم های مختلف، متفاوت است. مقایسه فراوانی ضرایب تعیین معادلات خطی نشان داد در مدل خطی به ترتیب 6.2، 31.3، 50 و 12.5 درصد ضرایب ضعیف، متوسط، قوی و بسیار قوی است. در حالی که در مدل درجه دو 6.3، 57.0، 20، 16.7 درصد ضرایب ضعیف، متوسط، قوی و بسیار قوی است. بدین ترتیب مدل درجه دوم دارای دقت بیشتری در برآورد دمای خاک است. مقایسه مقادیر RMSE نیز نشان می دهد مدل درجه دو دارای دقت بیشتری در برآورد دمای خاک (5 سانتی متر) از دمای هوا است. در نتیجه این بررسی، نموگراف هایی کاربردی برای تعیین ضرایب معادلات خطی و درجه دو ارائه گردید که در ماه های مختلف امکان برآورد سریع دمای خاک با استفاده از داده های دمای هوا را فراهم می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1557

دانلود 268 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

روشن غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  601-621
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

دما به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای انرژی است، بنابراین تعیین یک دمای پایه مناسب به منظور محاسبه تقاضای انرژی سرمایشی و گرمایشی سکونتگاه ها می تواند در مدیریت انرژی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین این تحقیق در نظر دارد دمای پایه ده ایستگاه کشور را که معرف شرایط متنوع آب و هوایی و جغرافیایی ایران هستند، با استفاده از شاخص های آسایش گرمایی Cooling power index (CPI)، TEMPERATURE-Humidity index (THI) وPredicted Mean Vote (PMV)  مورد بازنگری قرار دهد. مولفه های اقلیمی استفاده شده در این پژوهش در مقیاس روزانه شامل دمای متوسط، رطوبت نسبی، سرعت باد و ابرناکی برای دوره آماری 1960 تا 2010 هستند. نتایج توزیع فراوانی رخدادهای زیست اقلیمی ایستگاه ها برای دو شاخص THI و CPI نشان می دهد که تمرکز غالب فراوانی ها متعلق به طبقات گرم تا داغ بوده ولی برای شاخص PMV تمرکز رخدادها منحصرا برای این آستانه ها نیست. یافته ها نشان داد که بر اساس شاخص های CPI،THI  و PMV به ترتیب شیراز با 33.6 درصد، همدان با 26.6 درصد و بندرعباس با  15.2درصد، بیشینه فراوانی طبقه آسایش اقلیمی را تجربه کرده اند. در ادامه به طور جداگانه با استفاده از هرکدام از شاخص های مختلف زیست اقلیمی و به کارگیری روش صدک ها، آستانه های دمای پایه آسایش از محدوده طبقه آسایش اقلیمی استخراج شد. از جمله ضعف هر روش پهنای زیاد دامنه آسایش، دوربودن از مقادیر استاندارد مرسوم یا منطبق نبودن با شرایط آب و هوایی به عنوان ایرادهای آن ها تشخیص داده شد که بیشینه ضعف به شاخص بیکر اختصاص یافت. بنابراین با ترکیب همه شاخص ها، ضعف های فوق، برطرف و مقادیر دمای پایه آسایش جدید و مطلوبی با توجه به وضعیت و الگوی بیوکلیمایی هر ایستگاه ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BENTH F.E. | BENTH J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  553-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  4269
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4269

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

MIZUNO M. | MIMA Y. | ABDEL KARIM M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  414
 • بازدید: 

  15763
 • دانلود: 

  20479
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15763

دانلود 20479 استناد 414 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38172
 • دانلود: 

  19402
چکیده: 

This article studies the particle TEMPERATURE distribution depending on the laser radiation power and the particle’ s trajectory and velocity. The uneven heating of particles moving in the laser radiation field is identified. The regimes of laser heating without melting, with partial melting, and with complete particle melting are considered.

آمار یکساله:  

بازدید 38172

دانلود 19402 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARDO A. | MENEU V.

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  22354
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22354

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
litScript