نتایج جستجو

25351

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2536

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2106
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

نقش مهم برهمکنش قوی الکترون – فونون را در ابررسانای دمای بالا با ارزیابی نتایج برخی آزمایشهای مهم، مانند پراکندگی ناکشسان نوترون و پرتوی X، طیف سنجی نوری با تفکیک زاویه ای، و اثر ایزوتوپ بررسی می نماییم. همچنین، نتایج محاسباتی خود از ویژه مقادیر و ویژه بردارهای مدهای Ag رامان و وابستگی ساختار نوارهای الکترونی به تغییر مکان یونها را بر اساس نظریه تابعی چگالی عرضه می کنیم. به روشنی مشهود است که نقش فونون در سازوکار حالت ابررسانایی دمای بالا باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2106

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14 (دوره جدید)
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  351-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2179
 • دانلود: 

  1140
چکیده: 

مساله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می باشد که در دهه های اخیر مورد توجه رسانه ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، حداقل دمای روزانه مربوط به 47 ایستگاه سینوپتیک در دوره 1961-1990 می باشد. جهت بررسی اثر گرمایش جهانی، با استفاده از مدل SDSM خروجی مدل HADCM3 برای دوره 2015-2045 تحت دو سناریوی A2 و B2 ریزمقیاس نمایی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به ارتباط بین متغیرهای پیش بینی شونده و پیش بینی کننده، مدل ایجاد شده بین ابن متغبرها به طور نسبی قادر به تولید داده های اقلیمی برای دوره آینده می باشد. مقدار همبستگی (r) بین داده های مشاهداتی و داده های تولید شده در دوره 1976- 1990 در حدود 0.95 می باشد. همچنین نتایح آزمون واریانس و میانگین نشانگر تشابه نسبی داده های تولید شده و مشاهداتی است. در نهایت خروجی مدل بیانگر افزایش حداقل دمای ایران طی دوره 2015-2045 در ایران است که میزان افزایش دما نسبت به دوره مشاهداتی طبق سناریوی A2 و B2 به ترتیب حدود 0.8 و 0.5 می باشد. از نظر ایستگاهی نیز تغییرات دما دارای تفاوت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2179

دانلود 1140 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NORDMANN T. | CLAVADETSCHER L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2243-2246
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  43677
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43677

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عساکره حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  3-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1854
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

روش های آماری ابزارهایی کارآ و مفید برای درک و ارزیابی رفتار اقلیم به شمار می آیند. یکی از کاربردهای آمار در اقلیم شناسی، مدل سازی رفتار عناصر اقلیمی است. از الگوهای آماری پرکاربرد، الگوهای خانواده ARIMA است. دراین خانواده، از الگوهای آماری مقادیر بر اساس رفتارهای گذشته شان مدل سازی شده، آینده نگری می شوند. در این تحقیق، ضمن معرفی گام به گام روش های برازش یک مدل ARIMA، متوسط دمای سالانه هوا در شهر تبریز برای دوره آماری سال های 2005 - 1951 (55 سال) بررسی شد. بر اساس روش های معمول الگوسازی در خانواده الگوهای ARIMA(0.1.2)Con یک مدل به عنوان الگوی نهایی تعیین شد. دراین مدل وجود درجه تفاضلی 1 بیانگر روند حول یک خط است. این روند از وجود جمله ثابت در مدل (Con) قابل استنباط است. میزان این روند بر اساس مدل ARIMA(0.1.2)Con حدود 033.0 درجه سلسیوس در سال است. همچنین مرتبه 2 برای میانگین متحرک، گویای این است که دمای هرسال، تابعی از مولفه های تصادفی یک تا دو سال گذشته است. در نهایت، بر اساس مدل برازش یافته، دمای 20 سال آینده و نیز فاصله اطمینان 95 درصد آن برای شهر تبریز پیش بینی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1854

دانلود 444 استناد 3 مرجع 11
نویسندگان: 

رایس تی.ام.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

ابررسانایی MgB2 اخیرا کشف شده دارای رکورد دمای گذار یک ابررسانایی BCS ای است که دلیل آن فرکانسهای ارتعاشی بالا مربوط به عناصر سبک موجود در آن است. دمای گذار در خانواده ابررساناهای کوپراتی بسیار بالاتر است ولی در محدوده نظریه BCS جای نمی گیرد. راضی کننده ترین دلیل میکروسکپی برای خواص بسیار غیرعادی آنها در جفت شدگی مغناطیسی است که در فرض RVB (پیوند والانس تشدیدی) نهفته است. به هر حال، توضیح کامل نظری مربوط به خواص اصلی ناهنجار کوپراتها به صورت یک چالش هنوز باقی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3039
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

مقدمه: کنترل دمای بدن بیماران، یکی از وظایف پرستاری بالینی می باشد. در بالین، درمان صحیح بیماران با کنترل صحیح دمای بدن امکان پذیر است. محل های مختلفی برای کنترل دمای بدن وجود دارد، که شامل رکتال، دهان، زیربغل و تمپانیک می باشد. از دیر باز دمای رکتال به عنوان دمای مرکزی کمتر تهاجمی در نظر گرفته می شود.هدف: این پژوهش با هدف مقایسه دو روش ترمومتری تمپانیک و رکتال انجام گردید. روش: این پژوهش از نوع مقایسه ای بود. تعداد نمونه های تحت مطالعه 336 نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. بیماران تحت مطالعه 85-16 ساله بودند. برای اندازه گیری دمای تمپانیک از دماسنج ترمواسکن براون مدل 6020 و برای اندازه گیری دمای رکتال از دماسنج دیجیتالی سامسونگ استفاده شد. برای تعیین پایایی دماسنج ها از روش کالیبراسیون استفاده گردید. علاوه بر آن طبق گزارش شرکت های سازنده، هر دو دماسنج از خطای درونی 0.1 درجه سانتی گراد برخوردار بودند. داده ها وارد نرم افزار SPSS v.14 و Medcalc v.9 شد و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی زوج، همبستگی پیرسون، آنالیز «بلند و آلتمن»، تست های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.p-value  کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: آزمون تی زوج نشان داد، میانگین دمای تمپانیک در مقایسه با میانگین دمای رکتال از نظر آماری معنادار است (P=0.0001). آنالیز «بلند و آلتمن» نشان داد که میانگین دمای رکتال 0.23oC بیش از میانگین دمای تمپانیک می باشد؛ اما حدود توافق اختلاف %95 برای دمای تمپانیک راست و دمای رکتال، -0.91 الی 0.51 بود. همچنین حدود توافق اختلاف %95 برای دمای تمپانیک چپ و دمای رکتال در گستره -0.88 الی 0.41 قرار داشت. همبستگی بین دمای رکتال با دمای تمپانیک راست و دمای رکتال (r=0.88) و دمای تمپانیک چپ و رکتال (r=0.89) نیز بالا بود. نتیجه گیری: علی رغم وجود همبستگی بالا بین دمای رکتال و دمای تمپانیک، اختلاف این دو از لحاظ آماری و بالینی معنادار بود، پس می توان نتیجه گیری کرد که دمای تمپانیک نمی تواند دمای رکتال را با توافق بالا منعکس کند. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش حاضر نمی توان با یقین بالا روش تمپانیک را جایگزین روش رکتال نمود. در عین حال هر کدام از روش های مذکور در بالین کارایی، مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 3039

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  11-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2414
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

بدن انسان مانند یک سامانه ترمودینامیک می باشد که در محدوده دمان o C 0.5 ± 37 بهترین کارایی را از خود نشان می دهد. سیستم تنظیم حرارتی بدن به صورت خود کار این وظیفه را به عهده دارد. با این حال تغییرات شبانه روزی و فصلی دمای محیط، سلامتی و آسایش انسان را تحت تاثیر قرار داده و موجب شده است تا مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی پاسخ بدن انسان نسبت به دمای محیط انجام گیرد. این مطالعات منجر به ابداع شاخص های دمایی گردید.در این مقاله ضمن معرفی اجمالی شاخص های دمایی به بحث پیرامون مهمترین شاخص دمایی یعنی شاخص دمای موثر پرداخته آنگاه به محاسبه، ارزیابی و پهنه بندی دمای موثر با استفاده از داده های 8 نوبت دیده بانی شبانه روزی هواشناسی در 130 ایستگاه سینوپتیکی کشور از سال 1996 تا 2001 پرداخته شده است. آنگاه نسبت به تهیه نقشه های پهنه بندی کشور در مقیاس ماهانه اقدام گردید. بدین ترتیب که با توجه به حجم زیاد داده های لحظه ای از نرم افزاری که به همین منظور توسط نگارنده مقاله برنامه نویسی گردید، استفاده شد. با توجه به تغییرات رژیم شبانه روزی دما و همچنین تغییرات دما در طی ماه های سال، دمای موثر در 8 نوبت در شبانه روز و برای یک ماه به دست آمد. این ساعات عبارتند از ساعات صفر، 3، 6 ،9، 12، 15، 18 و 21. بعد از تکرار این کار برای سایر ماه ها، داده های مزبور برای تمامی ماه ها به دست آمد. با استفاده از این داده ها نسبت به تهیه نقشه های پهنه بندی دمای موثر کشور اقدام شد. علاوه بر آن میانگین دمان موثر در هر ماه همراه با حداقل و حداکثر دمای موثر ماهانه نیز محاسبه و آنگاه به تحلیل داده های دمای موثر پرداخته شد. در این تحلیل، متغیر وابسته دمای موثر (ET) می باشد و متغیرهای مستقل عبارتند از دمای خشک (DRY)، دمای مرطوب (WET)، نقطه شبنم (DEW)، رطوبت نسبی (HUM)، سرعت باد (WIND) و شدت تابش لحظه ای (SUN). لازم به ذکر است که آخرین متغیر (تابش لحظه ای) برای ساعات 9، 12 و 15 در نظر گرفته شده است. در این تحلیل که با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند گانه به روش «پیشرو» و ضریب رگرسیونی «بتا» انجام گردید. چهل جدول برای 5 ناحیه شامل ناحیه کوهستانی (A)، ناحیه جنوب کشور (B)، ناحیه شرق کشور (C)، ناحیه شمال کشور (D)، و ناحیه کوهپایه ای (E) به دست آمد و مشخص گردید که شاخص دمای موثر در فعالیت های انسانی در نواحی شمالی، جنوبی و شرقی کشور بیشترین تاثیر را از دمای مرطوب همان ناحیه می پذیرد. در حالی که در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای کشور، بیشترین تاثیر را از دمای خشک در همان ناحیه می پذیرد. با استفاده از داده های محاسبه شده نسبت به تهیه نقشه های دمای موثر ماهانه در سطح کشور اقدام گردید. به عنوان نمونه نقشه 1 الی 3 به ترتیب مربوط به میانگین حداقل، حداکثر و ماهانه دمای موثر اردیبهشت ماه کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2414

دانلود 535 استناد 2 مرجع 6
نویسندگان: 

LADERIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90192
 • دانلود: 

  113013
چکیده: 

A mathematical model has been developed to predict the TEMPERATURE distribution in well bores either offshore or inshore. It is incorporated the different activities encountered during drilling operations Furthermore, the effect of drill collar and casings and bit rotating in a well during completion has been considered. The two dimensional approach is presented in the form ct a computer program which is adopted for solution of the finite difference equations describing the heat transmission in the well bore in the form of a direct solution technique. The power law model has been selected for drilling mud and its indices have been calculated. Comparing measured data, recorded for a period of 32 hours during different activities in a drilling operation for 15/20 A-4, an exploration well in the Central North Sea with calculated results, show there is a good agreement between the prediction and measured TEMPERATUREs in the well bore.

آمار یکساله:  

بازدید 90192

دانلود 113013 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NABENISHI H. | OHTA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  450-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  14672
 • دانلود: 

  22279
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14672

دانلود 22279 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  499-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50356
 • دانلود: 

  58769
چکیده: 

Thermal comfort zone is a crucial importance in broiler chickens to preserve body TEMPERATURE homeostasis. Since surface TEMPERATURE contributes to thermal comfort, body surface TEMPERATURE can be used to evaluate thermal equilibrium in animals. The heat flow at the boundary layer between broilers’ bodies and the envi-ronment differs between feathered and unfeathered areas. The aim of the present investigation was to adopt linear regression models incorporating environmental TEMPERATURE and age of birds to predict the surface TEMPERATUREs of the feathered and unfeathered areas. TEMPERATUREs of eight different parts on the body sur-face were measured using an infrared thermometer during the growth period (1-6 weeks). High correlation between the TEMPERATURE of feathered regions and air TEMPERATURE showed that these areas respond faster to changes in the rearing environmental TEMPERATURE. Six equations were developed for predicting mean sur-face TEMPERATURE and also differences between the body surface and air TEMPERATURE as a function of air TEMPERATURE, age and feathered or unfeathered body parts. As the air TEMPERATURE increases, mean surface TEMPERATURE and difference between body surface values raised and declined, respectively (P<0. 05). Similar to the body surface TEMPERATURE, the effect of age on difference between body surface and air TEMPERATURE was different for feathered and unfeathered regions. According to the results, it is proposed that the deferent between the feathered and unfeathered areas should be incorporated in the models which used to predict broiler chicken body surface TEMPERATURE.

آمار یکساله:  

بازدید 50356

دانلود 58769 استناد 0 مرجع 0
litScript