نتایج جستجو

25243

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2525

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CARLTON K.

نشریه: 

PHYSICS EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  16018
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16018

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

SUNG D.Y. | KAPLAN F.

نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  179-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  29797
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29797

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1603
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

دمای خاک یکی از مهم ترین ویژگی های خاک به شمار می آید که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های گیاهی اثر گذاشته و در پاره ای از موارد اهمیت بیشتری نسبت به دمای هوا در رشد گیاهان دارد. دمای خاک در اعماق مختلف متفاوت بوده و تا اعماق معینی از نوسان روزانه و سالانه برخوردار است. در این پژوهش تلاش می شود تا نوسانات دمای اعماق مختلف خاک و همبستگی دمای سطح خاک با دمای هوای مجاور در اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های دمای هوا و دماهای اعماق مختلف خاک طی دوره آماری 1384-1372 از سازمان هواشناسی اخذ و پردازش شد. همبستگی دمای حداقل هوا با دمای سطح خاک با روش همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 95% نشان از همبستگی معنی دار مستقیم بین آنها دارد. نتایج بررسی نشان می دهد که دگرگونی روزانه دمای هوا اثر مهمی بر دمای خاک تا عمق 20 سانتی متر داشته و دامنه نوسانات دمای خاک با افزایش عمق کاهش می یابد. دگرگونی ماهانه درجه حرارت در اعماق مختلف نشان می دهد که نوسانات سطح خاک با نوسانات انرژی تابشی هماهنگ بوده ولی هرچه بر عمق خاک افزوده می شود، دگرگونی دما کم تر شده و دیرتر به بیشینه دمای خود می رسد. سیکل سالانه دما نیز یک تاخیر زمانی و استهلاک دامنه دما با عمق را نشان می دهد. به طور کلی مطالعات نشان می دهد که همبستگی معنی داری بین دمای حداقل هوا و حداقل سطح زمین و همین طور بین دمای حداقل سطح خاک و دمای اعماق مختلف خاک وجود دارد و تغییرات دما در اعماق مختلف خاک یکنواخت نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1603

دانلود 352 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OKAJIMA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2769
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2769

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  763
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  3948
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3948

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAYABAKLO Z.

نشریه: 

BAUTIFUL ARTS JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  29177
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29177

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
strs
نشریه: 

CHEMICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  101
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  837-893
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  14380
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14380

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUSSEF H.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  383-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  19311
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19311

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  201
 • بازدید: 

  2684
 • دانلود: 

  22726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2684

دانلود 22726 استناد 201 مرجع 0
نویسندگان: 

BASTAMI M. | ASLANI F. | ESMAEILNIA OMRAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131183
 • دانلود: 

  71931
چکیده: 

Structural fire safety capacity of concrete is very complicated because concrete materials have considerable variations. In this paper, constitutive models and relationships for concrete subjected to fire are developed, which are intended to provide efficient modeling and to specific fire-performance criteria of the behavior of concrete structures exposed to fire. They are developed for unconfined concrete specimens that include residual compressive and tensile strengths, compressive elastic modulus, compressive and tensile stress-strain relationships at elevated TEMPERATUREs. In this paper, the proposed relationships at elevated TEMPERATUREs are compared with experimental result tests and pervious existing models. It affords to find several advantages and drawbacks of present stress-strain relationships and using these results to establish more accurate and general compressive and tensile stress-strain relationships. Additional experimental test results are needed in tension and the other main parameters at elevated TEMPERATUREs to establish well-founded models and to improve the proposed relationships. The developed models and relationships are general, rational, and have good agreement with experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 131183

دانلود 71931 استناد 0 مرجع 0
litScript