نتایج جستجو

25621

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2563

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آروین عباسعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  91-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

یکی از مهمترین کاربرد تصاویر ماهواره ای استفاده از آن برای تعیین و تخمین دمای سطح زمین است. برای بررسی این موضوع از سری تصاویر لندست 8 جهت محاسبه و تخمین دمای هوای شهر اصفهان و منطقه اطراف استفاده شد. برای برآورد دمای سطح زمین (LST) از روش آلگوریتم پنجره مجزای سوبرینو[1] بهره گیری شد. نتایج نشان داد کابرد این روش بر روی تصاویر ماهواره ای منطقه اصفهان که از پوشش متنوع ناحیه شهری، فضای سبز و مناطق صنعتی عمده برخوردار است، تونایی این مدل و تناسب تصاویر مذکور را برای این منظور نشان می دهد. مقایسه دمای دمای اندازه گیری شده بر روی تصویر و دمای محاسبه شده در دو ایستگاه اُزون سنجی و فردودگاه اصفهان، نشان دهنده دامنه تغییرات حدود 5/4 درجه سلسیوس است. با این حال دمای محاسبه شده در چهار روز از سال عمدتا بیشتر از دمای اندازه گیری شده در عمق 5 سانتی متری خاک در محل دو ایستگاه اُزون سنجی و فرودگاه اصفهان است و این مقدار در بالاترین میزان 25/4 درجه سلسیوس بیشتر از دمای ایستگاه است. روابط همبستگی بین نقشه دمای سطح زمین LST و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) در 9100 پیکسل کد منطقه با ضریب همبستگی 458/0 در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می گردد که اعتبار روش بکارگفته شده برای برآورد دمای سطح را تأیید کرد. [1]. Sobrino’ s Split-Window Algorithm

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

BIOLOGY LETTERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  22116
 • دانلود: 

  32795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22116

دانلود 32795 استناد 480 مرجع 0
نویسندگان: 

CARVALHO L.M.V. | TSONIS A.A. | JONES C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  723-733
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  20655
 • دانلود: 

  32795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20655

دانلود 32795 استناد 480 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

در این مطالعه، به منظور تحلیل الگوی تغییرات دمای اعماق مختلف خاک تحت تاثیر دمای هوا (حداقل، میانگین و حداکثر) و رطوبت هوا (کمینه، میانگین و بیشینه) از آزمون های پیرسون و رگرسیون از ایستگاه سینوپتیک طالقان طی دوره آماری 1386 تا 1394 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بیش ترین ضریب همبستگی، مربوط به دمای هوا و کمترین آن مربوط به رطوبت هوا که مقدار عکس دارد، می باشد. به طوری که بیشترین ضریب تبیین دما و رطوبت هوا در عمق 5 سانتی متری و کمترین آن در عمق 100 سانتی متری بوده است. به منظور برآورد دمای اعماق خاک از روی متغیرهای دما و رطوبت هوا، مدل های رگرسیونی برازش داده شده، با استفاده از 70 درصد داده ها کالیبره و با 30 درصد آنها صحت سنجی گردیدند. بدین صورت برای ارزیابی دقت مراحل کالیبراسیون و صحت سنجی از معیارهای ارزیابی خطا RMSE و NSE استفاده گردید که نتایج معیارهای ارزیابی خطا در حالت کلی نشان داد که مدل های رگرسیونی ارائه شده از کارایی خوبی در برآورد دمای اعماق مختلف خاک را داشته اند به طوری که بررسی مدل های رگرسیونی نشان داد که کارایی این مدل ها در اعماق نزدیک به سطح بهتر بوده است و با افزایش عمق مقادیر ضریب همبستگی کاهش و مقادیر معیارهای ارزیابی خطا افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1311
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران بوده، که از لحاظ زیارتی، اقتصادی و کشاورزی بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به اهمیت شناخت تغییر عناصر اقلیمی و اثرات آن در سیاستگزاری های آینده، در این مطالعه به بررسی تغییرات دماهای حداکثر و حداقل سالانه، فصلی، ماهانه و روزانه شهر مشهد به کمک آزمون های SNHT، Buishand، Pettitt، Von-Neumann و کندال-تاو پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از افزایش دمای مشهد بود، مقایسه نتایج نشان داد که در طی 60 سال گذشته (1951-2010) روند افزایشی دمای حداقل سالانه 2 برابر دمای حداکثر می باشد (0.062 در برابر 0.031). نتایج آزمون های فصلی نیز نشان دهنده افزایش دما در کلیه فصول سال می باشد، در این میان تنها روند افزایشی دمای حداکثر فصل زمستان در سطح 95% معنی دار نگردید. همچنین دمای حداقل فصل پاییز با شیب افزایشی 0.074 بیشترین نرخ افزایش دما را نشان می دهد. همانند اختلاف میان سری داده های سالانه در کلیه فصول روند افزایشی دمای حداقل بیشتر از حداکثر بدست آمده است، مقایسه میان روندهای ماهانه دمای حداکثر و حداقل نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد. همچنین نشان داده شد که روند افزایشی دمای حداقل تقریبا از سال 1985 بیشتر شده است، در حالی که در دمای حداکثر این نقطه تغییر نزدیک به سال 1995 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1311

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARHIZKAR YAGHOOBI MOHAMMAD | GHANNAD MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  144-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22055
 • دانلود: 

  10333
چکیده: 

This research presents TEMPERATURE distribution and thermal strain of functionally graded material cylinders with varying thickness and TEMPERATURE-dependency properties that are subjected to heat fluxes in their inner and outer layers. The heterogeneous distribution of properties is modeled as a power function. Using first-order TEMPERATURE theory and the energy method, governing equations are extracted. The system of governing differential equations is a system of nonlinear differential equations with variable coefficients, which are solved by using the analytical method of the matched asymptotic expansion of the perturbations technique. Results obtained from TEMPERATURE distribution, heat flux, and thermal strain for different heterogeneous constants and TEMPERATURE-dependency properties are discussed. They show that heterogeneity has a significant impact on the TEMPERATURE field and thermal strain inside functionally graded cylinders. Moreover, it is observed that heterogeneity has no impact on the direction of heat flux vector inside the body; however, any changes in heterogeneity would change the magnitude of heat flux. The results obtained from the analytical method were compared with those of previous studies and FEM, which showed good agreement.

آمار یکساله:  

بازدید 22055

دانلود 10333 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CARVALHO M. | CARVALHO F. | REMIAO F.

نشریه: 

ARCHIVES OF TOXICOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  166-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  940
 • بازدید: 

  10174
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10174

دانلود 30995 استناد 940 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  753-762
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  416
چکیده: 

از آنجا که اکثر روش هایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت خشکسالی ارائه شده اند شاخص های خشکسالی را بر اساس داده های ایستگاهی در یک نقطه برآورد می کنند پژوهشگران به دنبال روشی بودند تا به منظور مدیریت بهتر خسارت های ناشی از این پدیده خزنده و تدریجی، به برآوردهای منطقه ای از آن دست یابند.اخیرا سنجش از دور و تکنیک های تولید شده مبتنی بر تصاویر ماهواره ای توانسته اند برآوردهای مناسبی از وضعیت خشکسالی در مقیاس منطقه ای ارائه نمایند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از دو شاخص خشکی دما- گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و همچنین با بکارگیری محصولات دمایی و پوشش گیاهی سنجنده مودیس به بررسی خشکسالی در استان خراسان شمالی طی دو سال خشک (سال آبی 87-86) و نرمال (سال آبی 83-82) پرداخته و کارایی دو روش مذکور مورد سنجش قرار گیرد. نتایج نشان داد که شاخص MTVDI نسبت به شاخص TVDI، دوره های خشکی را بهتر پایش می کند. نتایج همبستگی خطی بین شاخص های خشکسالی و مقادیر بارش تجمعی 16 روز طی دوره تصویر، 16 روز پیش از تصویر و 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه و 7 ماه قبل از تصویر نیز نشان داد که همبستگی شاخص ها به ویژه شاخص MTVDI با بارش تجمعی 1 ماه قبل از تصویر نسبت به بارش در سایر بازه های زمانی بیشتر است که این مساله به دلیل پاسخ تاخیری پوشش گیاهی به بارندگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 416 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 110)
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

در پژوهش حاضر، تاثیر پدیده نوسان اطلس شمالی و شاخص های دمای سطحی اقیانوس اطلس بر بارش و دمای استان لرستان و نیز تاثیر احتمالی این پدیده ها در وقوع خشکسالی ها و ترسالی های منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از مقادیر عددی 9 شاخص ارتباط از دور به عنوان شاخص های تبیین کننده تغییرات فشار و دمای اقیانوس اطلس و مقادیر بارش و دمای سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان (خرم آباد، الیگودرز، بروجرد) طی دوره آماری بلندمدت استفاده گردید. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص نوسان اطلس شمالی در ماه های سرد سال دارای همبستگی بیشتری با بارش و دمای ایستگاه های مورد مطالعه است. همچنین فاز مثبت این شاخص با خشکسالی های الیگودرز و ترسالی های بروجرد مرتبط است. ماتریس همبستگی الگوهای SST نشان داد که اغلب این شاخص ها ارتباط مستقیم ناقص ولی نسبتا ضعیف با تغییرات بارش و دمای ایستگاه های مورد مطالعه دارند. خروجی معادلات رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع، الگوهای مورد بررسی، تغییرات بارش ایستگاه های خرم آباد، الیگودرز و بروجرد را به ترتیب به میزان 53، 57 و 70 درصد و دمای این ایستگاه ها را به ترتیب 66، 45 و 58 درصد تبیین کردند. معادلات و خروجی های رگرسیون پس رونده نشان داد که الگوی TSA در بین سایر الگوها، موثرترین الگو در تبیین تغییرات بارش و دمای ایستگاه های مورد بررسی است. پس از آن، الگوهای AMM، NTA و TNA بیشترین نقش را در این تغییرات دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 408 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67321
 • دانلود: 

  26297
چکیده: 

In this study, Boron carbide was synthesized using Mesoporous Carbon CMK-1, Boron oxide, and magnesiothermic reduction process. The Effects of TEMPERATURE and magnesium grain size on the formation of boron carbide were studied using nano composite precurser containg mesoporous carbon. Samples were leached in 2M Hydrochloric acid to separate Mg, MgO and magnesium-borat phases. SEM, XRD and Xray map analysis were caried out on the leached samples to characterize the boron carbide. results showed that the reaction efficiency developed in samples with weight ratio of B2O3:C:Mg = 11:1.5:12, by increasing the TEMPERATURE from 550 to 650oC and magnesium powder size from 0.3 mm to 3 mm.

آمار یکساله:  

بازدید 67321

دانلود 26297 استناد 0 مرجع 0
litScript