نتایج جستجو

41325

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4133

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAO X. | XIN H.

نشریه: 

TRANSACTIONS OF THE ASAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  491-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  43678
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43678

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 43)
 • صفحات: 

  106-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

رکوردهای زایش از آوریل 1996 تا دسامبر 2005 مشتمل بر 31863 رکورد زایش از 1173 گاو شیری در یک گله بزرگ تجاری شیری برای ارزیابی آثار تنش حرارتی، با استفاده از شاخص درجه حرارت-رطوبت (THI)، بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تحت شرایط آب و هوایی رشت در ایران استفاده شده بود. مقادیر THI به 6 گروه تقسیم بندی شدند: (THI1) 30-40، (THI2) 41-50، (THI3) 51-60، (THI4) 61-70، (THI5) 71-80 و (THI6) 81-90. گاوهای شیری در THI6 تولید شیر و چربی کمتری نسبت به گروه های دیگر THI داشتند، ولی گاوهایی که در THI1 و THI2 بودند بیشترین مقادیر تولید شیر و چربی را داشتند (P<0.05). در هر حال، گاوهای شیری در گروه دوم THI به طور معنی داری دارای درصد چربی کمتری نسبت به گروه ششم THI بودند (P<0.05). گاوهایی که در بهار زایش کرده بودند به طور معنی داری روزهای باز طولانی تری نسبت به گاوهایی که در فصول دیگر زایش کرده بودند داشتند (P<0.05). همچنین، گاوهای زایش نموده در تابستان به طور معنی داری دارای تعداد زیادتر دفعات سرویس به ازای آبستنی بوده و دارای نرخ های آبستنی کمتری نسبت به گاوهای زایش کرده در سایر فصول بودند (P<0.05). گاوهای شیری که در گروه پنجم THI بوده و در فصل بهار و یا در فاصله سال های 2004 تا 2005 زایش نمودند دارای بیشترین روزهای باز بودند (P<0.05). گاوهایی که در گروه دوم THI بودند به ترتیب دارای بیشترین تعداد تلقیح منجر به آبستنی و کمترین نرخ آبستنی در مقایسه با سایر دسته های THI بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش حرارتی تابستان به طور منفی بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد تولید مثلی اثر می گذارد. بنابراین، استفاده از راهکارهای مدیریتی برای کاهش آثار افزایش حرارت بر عملکرد گاوهای شیری می تواند در دوره های معینی از سال تحت شرایط آب و هوایی مطالعه حاضر مورد نیاز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 283 استناد 0 مرجع 3594
نویسندگان: 

BOURAOUI R. | LAHMAR M.

نشریه: 

ANIMAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  479-491
تعامل: 
 • استنادات: 

  432
 • بازدید: 

  17579
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17579

دانلود 23719 استناد 432 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31-32
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

شاخص دما-رطوبت (THI)، معرف تاثیرات توامان این دو کمیت بر موجودات زنده و بروز تنشهای محیطی است. با توجه به پیامدهای گرمایش جهانی، انتظار می رود مقدار این شاخص در دهه های آتی دچار تغییر شود. مطالعه حاضر به منظور کمی سازی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص THI، به عنوان یک شاخص اقلیمی-کشاورزی مؤثر در تولید دام ها انجام شده است. در این پژوهش با توجه به رویکرد جدید در گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم 2014)، (IPCC AR5 از خروجی های ریزمقیاس شده دو مدل جهانی CNRM-CM5 و EC-EARTH تحت دو سناریو RCP4. 5 و RCP8. 5 استفاده شده است. برای این منظور ابتدا برای دوره اقلیمی پایه (2005-1986) داده های 86 ایستگاه هواشناسی در سطح کشور، معرف اقلیم های گوناگون کشور که سال تأسیس آن ها 1986 و یا ماقبل بوده، گردآوری و کنترل کیفی شد. سپس به منظور بررسی تغییرات سطوح مختلف تنش گرمایی ابتدا پهنه بندی های اقلیمی در مقیاس فصلی در دوره اقلیمی پایه و در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک (2040-2021)، میانی (2065-2045) و دور (2100-2081) تا پایان قرن بیست و یکم انجام گرفت. در ادامه مساحت پهنه های سطوح مختلف تنش گرمایی محاسبه گردید. نتایج کلی نشان از افزایش مساحت پهنه های توأم با تنش گرمایی (THI ≥ 72) و متقابلاً کاهش مساحت پهنه های فاقد تنش گرمایی ( THI <72؛ مناطق مستعد پرورش و تولید دام) در اقلیم آتی در فصول بهار و تابستان داشت، به طوری که مناطق مستعد تولید دام که در دوره اقلیمی پایه در فصول بهار و تابستان به ترتیب 9/86 و 49 درصد از مساحت کل کشور را در قلمرو خود داشت، به تدریج تا پایان قرن بیست ویکم با توجه به گرمایش جهانی رو به کاهش بوده، و در اقلیم آتی دور تحت دو سناریو RCP4. 5 و RCP8. 5 به ترتیب به حدود 4/66 و 2/54 در فصل بهار و 4/22 و 8/6 درصد در فصل تابستان کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است در فصول پاییز و زمستان با وجود افزایش در میانگین فصلی شاخص THI، شاخص تا پایان قرن بیست و یکم از حد آستانه خود (THI=72) بیشتر نخواهد شد، به بیان دیگر، در این دو فصل با وجود گرمایش جهانی، احتمالاً دام تا پایان قرن بیست ویکم در گستره ایران دچار تنش های گرمایی محسوس نخواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پی در پی 73)
 • صفحات: 

  336-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از شیوه های بدیعی که طی 30 سال اخیر در غرب رایج شده است؛ توجه به ماخذ مقالات علمی به عنوان ابزاری برای بازیابی مقالات جدید، تحلیل محتوای آنها، ربط موضوعی میان نوشته ها و مسایلی از این قبیل می باشد. در واقع ارزش یک مقاله علمی بر اساس تاثیر در مقالات و نوشته های بعدی (حضور در ماخذ آنها) تعیین می شود. یکی از موسسات معتبر جهان که در زمینه معرفی مقالات معتبر علمی فعالیت می کند، Institute for Science Information (موسسه اطلاعات علمی) می باشد. SCI (Science Citation INDEX) از سال 1961 هر دو ماه یکبار توسط ISI منتشر می شود. این پایگاه مقالات بیش از 3300 عنوان مجله علمی و فنی برجسته جهان را نمایه می کند و از طریق آن می توان از میزان استنادهایی که به یک مقاله شده، اطلاع یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 33 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

موحد ضیا

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NABENISHI H. | OHTA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  450-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  14672
 • دانلود: 

  22279
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14672

دانلود 22279 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شاخص دما-رطوبت بر روند تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه ای ایران بود. داده ها شامل 348868 و 302851 رکورد روز آزمون تولید شیر و درصد چربی از 42781 و 38829 رأس گاو شیری مربوط به 9 استان از منطقه ی مدیترانه ای ایران بین سال های 1380 تا 1395 بود. برای محاسبه شاخص دما و رطوبت نسبی (THI) از اطلاعات آب و هوایی نزدیکترین ایستگاه های هواشناسی به گله های مورد بررسی استفاده شد. میانگینTHI مربوط به سه روز قبل از تاریخ رکوردگیری به عنوان یک توصیف گر محیطی برای صفات تولیدی در نظر گرفته شد. آزمون معنی داری با رویه ی GLM برای در نظر گرفتن اثرات ثابت در مدل مورد استفاده قرار گرفت. مدل رگرسیون تصادفی با روش بیزی برای برآورد ارزش اصلاحی (EBV) حیوانات در تابعی از روزهای شیردهی (DIM) و THI به کار گرفته شد و روند ژنتیکی صفات در تابعی از سال تولد و THI برآورد شد. نتایج نشان داد که علاوه بر تغییر رتبه بندی گاوهای نر در DIMهای متفاوت، رتبه بندی در تابعی از THI نیز متفاوت بود. حیوانات پاسخ های متفاوتی در تابعی از THI داشتند به طوری که گاوهای نر با بیشترین EBV در THI پایین دارای EBV کمتری در THI بالا بودند. در تابعی از THI، تغییر رتبه بندی گاوهای نر برای درصد چربی نسبت به تولید شیر بیشتر بود. به عبارت دیگر، حیوانات برای درصد چربی در پاسخ به تغییرات آب و هوایی حساس تر بودند. برای هر دو صفت، با افزایش THI روند ژنتیکی منفی مشاهده شد؛ به علاوه بر خلاف تولید شیر، درصد چربی روند منفی در تابعی از سال تولد داشت. می توان نتیجه گرفت که THI اثر قابل توجهی بر صفات تولیدی شیر داشته و در نظر گرفتن این عامل با به کارگیری مدل رگرسیون تصادفی می تواند برای بررسی مقاومت گرمایی گله های گاوهای شیری در اقلیم آب و هوایی مدیترانه ای قابل استفاده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی فراسنجه های مرتبط با عملکرد تولیدمثلی و تغییرپذیری غلظت پروژسترون خون گاوهای شیرده ی پرتولید (2 ± 39 کیلوگرم در روز) پس از تلقیح مصنوعی، در دو فصل تابستان و زمستان بود. برای این منظور 270 رأس گاوشیری هلشتاین در سه گاوداری بزرگ انتخاب شدند. خون گیری از گاوها در روز تلقیح مصنوعی و به فاصله ی هفت، ده و چهارده روز پس از تلقیح مصنوعی انجام شد. شاخص دما-رطوبت بر پایه ی یکی از شاخص های استاندارد پیشنهادی محاسبه شد (Dikmen & Hansen, 2009). نتایج نشان داد، بیشترین شاخص دما-رطوبت (THI) در فصل تابستان و زمستان به ترتیب 35/77 و 47/57 بود. نرخ آبستنی در گاوهای تلقیح شده در فصل زمستان به طور معنی داری (01/0>P) بیشتر از گاوهای تلقیح شده در فصل تابستان بود و اثر شکم زایش بر نرخ آبستنی در هر دو فصل معنی دار (01/0>P) شد. روزهای باز (18/101 در مقابل 70/165) و شمار تلقیح به ازای هر آبستنی (05/2 در مقابل 48/3) در گاوهای تلقیح شده در زمستان نسبت به گاوهای تلقیح شده در تابستان به طور معنی داری کمتر (01/0>P) بود. غلظت پروژسترون سرم خون گاوهای تلقیح شده در فصل زمستان، در روز چهاردهم پس از تلقیح به طور معنی داری (01/0> P) بیشتر از گاوهای تلقیح شده در فصل تابستان بود. نتیجه گرفته شد که تنش گرمایی تابستان در منطقه ی مرکزی ایران عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

زمینه و اهداف: سندرم کارپال تانل شایع ترین مونونروپاتی است که در کلینیک ها دیده می شود، مطالعات الکترودیاگنوزیس روتین برای تشخیص این سندروم بکار می رود، TLT) (Terminal latency INDEX٫ که تفاوت سرعت هدایت سگمانهای دیستال و پروگزیمال را نشان می دهد یک شاخص با حساسیت بالا گزارش شده است، فلذا هدف از این مطالعه تعیین حساسیت این روش در مقایسه با سایر روشهای الکترودیاگنوزیس می باشد.روش بررسی: در این مطالعه که بصورت موردی – شاهدی انجام گرفت، 111 نفر بیمار CTS) (Carpal Tunel٫ Syndrom با 62 فرد سالم از نظر روشهای مختلف الکترودیاگنوزیس و مقایسه آن با TLI مورد ارزیابی قرار گرفتند و حساسیت هر کدام از تستها جداگانه تعیین و با همدیگر مقایسه گردید و داده ها از نظر آماری آنالیز گردیدند.یافته ها: متوسط TLI برای گروه 0.3±0.05 CTS و برای گروه کنترل 0.03± 0.42 بود. حساسیت TLI 73% تعیین گردید، که حساسیت بالاتری نسبت به سایر تستها نداشت. در 3 بیمار TLI تنها تست مثبت بود. حساسیت تست فواصل 7 و 14 سانتی متری بصورت معنی داری بیشتر از سایر تستها بود.نتیجه گیری: حساسیت تست TLI در مقایسه با سایر تستهای روتین الکترودیاگنوزیس تفاوت معنی داری ندارد در نتیجه اگر چه تست TLI یک تست مفید در تشخیص CTS می باشد ولی حساستر از سایر تستهای نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
litScript