نتایج جستجو

26350

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2635

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  59-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به دست آمده با دو الگوی ساده تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک گونه و جامپی را شامل می شود و از این رو، مدل GARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه و تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 296 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  511-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21595
 • دانلود: 

  12041
چکیده: 

In the present work, the study of alumina-water nanofluid heat transfer between two concentric vertical cylinders has been done by modified Buongiorno’ s model (BM) to examine the impacts of TEMPERATURE JUMP and slip velocity boundary conditions for a wide range of Knudsen number. Runge-Kutta-Fehlberg method, as a standard integration scheme along with a shooting method, has been chosen for solving nonlinear ordinary differential equations (ODEs) along with boundary conditions. The main concentration of this paper is on the TEMPERATURE JUMP since the slip velocity has been extensively examined in many studies. The presence of TEMPERATURE JUMP boundary condition by varying Knudsen number was considered to investigate the effects of the bulk mean nanoparticle volume fraction ϕ B, mixed convection parameter Nr, buoyancy parameter Ng, and heat flux ratio ε on the total dimensionless heat transfer coefficient HTC and the dimensionless pressure gradient Ndp. The obtained results indicate that TEMPERATURE JUMP boundary condition plays a pivotal role in TEMPERATURE profile, heat transfer coefficient and pressure drop; for instance, the negligence of TEMPERATURE JUMP near walls causes to undervalue heat transfer coefficient in continuum flow regime and overestimate it in slip flow regime

آمار یکساله:  

بازدید 21595

دانلود 12041 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  155-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  16
 • بازدید: 

  2419
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

دما یک متغییر ترمودینامیک و مهم جوی است که تغییر آن منشا بسیاری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بوده و اندازه گیری های آن در جو در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه طولانی تری برخوردار است. علیرغم وجود شواهدی برای تغییرات دما و هشدار تنی چند از دانشمندان در سالهای 1947 و 1948 راجع به گرم شدن کره زمین، عقیده مبتنی بر ایستایی اقلیم تا دهه 1970 کماکان وجود داشت.نتایج مطالعات گسترده ای که در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی انجام شده است، بیانگر افزایش دما در بسیاری از نقاط کره زمین و به طور کل افزایش میانگین دمای هوای کره زمین می باشد. در طی چند دهه گذشته دماهای حداقل و حداکثر، رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده اند و دمای حداقل در بسیاری از نقاط به طور آشکار نرخ افزایشی داشته است. گرچه دمای حداکثر هم در خیلی از نقاط نرخ افزایشی نشان می دهد ولی به علت نرخ کمتر آن در مقایسه با دمای حداقل، موجب کاهش دامنه شبانه روزی دما شده است. در این مقاله تحلیل داده های دما، که در مطالعات پروژه آشکار سازی آماری تغییر اقلیم در ایران به دست آمده، مرور شده است. در این مطالعه علاوه بر استفاده از آخرین روش های آماری توصیه شده توسط سازمان هواشناسی جهانی مطالعات متفرقه ای که در دیگر کشورها انجام شده نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهند که الگوی تغییرات دماهای حداقل، حداکثر و میانگین در سطح کشور یکسان نیست، هر چند روند افزایشی دمای حداقل در اکثر ایستگاه ها به ویژه ایستگاه های واقع در شهرهای بزرگ و رو به گسترش، قابل ملاحظه می باشد که به عنوان مثال می توان به روند شهر اصفهان اشاره نمود. علاوه بر آن در دهه 1970 جهش دما در بسیاری از نقاط رخ داده است که در انطباق با جهش دما در دیگر نقاط دنیا می باشد. دامنه تغییرات شبانه روزی دما در برخی از شهرهای بزرگ کشور مثل شیراز، تهران و اصفهان نرخ کاهشی قابل ملاحظه ای داشته است که به عنوان نمونه می توان به کاهش حدود 4 درجه ای آن در شهر اصفهان اشاره نمود. در این مقاله با ذکر موارد استثنا و تحلیل آنها همراه با ترسیم هایی در زمینه همگنی داده های دما، به معنی داری و عدم معنی داری روند دما نیز پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2419

دانلود 427 استناد 16 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  216
 • بازدید: 

  3224
 • دانلود: 

  25730
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3224

دانلود 25730 استناد 216 مرجع 0
نویسندگان: 

QAZI ZADE A. | RENKSIZBULUT M. | FRIEDMANN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  703-712
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88552
 • دانلود: 

  68936
چکیده: 

The rarefaction effects on the catalytic decomposition of NH3 in ruthenium-coated planar microchannels is numerically simulated in the Knudsen number range 0.015-0.03. A colocated finite-volume method is used to solve the governing equations. A concentration JUMP model derived from the kinetic theory of gases is employed to account for the concentration discontinuity at the reactive walls. A detailed surface reaction mechanism for ammonia decomposition on ruthenium along with a multi-component species diffusion model are used to study the effects of concentration JUMP coupled with velocity slip and TEMPERATURE JUMP on the walls. The velocity-slip, TEMPERATURE-JUMP and concentration-JUMP boundary conditions have miscellaneous effects on flow, TEMPERATURE and species concentration fields. The results suggest that the velocity-slip boundary condition only slightly influences the species distribution at the edge of the Knudsen layer as well as inside the channel, while the TEMPERATURE-JUMP boundary condition affects the heat and mass transfer characteristics the most. The concentration-JUMP effect, on the other hand, can counter balance the TEMPERATURE-JUMP effects in some cases.

آمار یکساله:  

بازدید 88552

دانلود 68936 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  71-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

یافته های جدید نشان می دهند که مدل های محاسبه تلاطم با مولفه پرش موفق تر از مدل های بدون مولفه پرش در مدلسازی حقایق تلطیف شده در مورد بازار سهام عمل می کنند. در این پژوهش بر نقش پرش در بازده شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای روز معاملاتی 1396 تا آخرین روز معاملاتی 1399 تمرکز شده است. رویکرد تجربی که برای این منظور استفاده شده است با روال معمول تخمین پارامترها و انجام آزمون های تشخیصی متفاوت است. در این رویکرد زمان های پرش، اندازه پرش به همراه تلاطم برآورد می گردند. این رویکرد تصویری پویا از نقش این عوامل ارایه می دهد و برای تحلیل دوره های فشار بازار مفید است. نتایج آزمون وجود پرش با استفاده از فاکتور بیزی نشان دهنده برتری مدل تلاطم تصادفی با مولفه های پرش و اثر اهرمی (SVLJ) بر سایر مدل هاست. نتایج تخمین مدل SVLJ نشان می دهد که تنها دو پرش در بازده شاخص کل با احتمالی بین 015/0 و 02/0 در فاصله زمانی داده های این پژوهش روی داده است و شش پرش با احتمال بیشتر از 01/0در بازده روی داده است. با این وجود، مولفه پرش تا 75/15% از تغییرات بازده را در بر می گیرد که در نتیجه عدم لحاظ آن در مدلسازی به نتایج نادرستی در اندازه گیری تلاطم و ریسک منجر خواهد شد. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که تعیین سهم پرش ها در دوره های تنش بازار بسیار مهم است. زیرا ریسک پرش در بازده معمولا نمی تواند پوشش داده شود و سرمایه گذاران ممکن است برای تحمل این ریسک ها، صرف ریسک زیادی را مطالبه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2878
 • دانلود: 

  520
چکیده: 

مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است.روش: بدین منظور از میان 16 نفر بازیکنان بسکتبال 17-13 سال باشگاه ذوب آهن اصفهان که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. 11 نفر واجد شرایط با میانگین سن 1.28±14.64 سال، قد 7.6±179.55 سانتی متر، جرم 8.7±66.58، کیلوگرم و طول اندام تحتانی 3.1±84.36 سانتی متر بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها روی صفحه نیروسنج هر دو روش پرش عمودی را دوبار اجرا کردند و رکورد بهترین اجرا برای هر یک ثبت شد. در پرش اسکوات آزمودنی روی تخته نیرو در حالتی قرار می گرفت که زانوها دارای 120 درجه فلکشن بود، و از همین وضعیت با باز کردن زانوها پرش عمودی می کرد. در حالی که در پرش با حرکت مخالف آزمودنی پس از قرار گرفتن بر روی تخته نیرو ابتدا زانوها را خم و در حالت مناسب با اکستنشن زانو پرش عمودی را انجام می داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. میزان خطای نوع اول 5%£a در نظر گرفته شد.نتایج: نشان داد که مقدار نیروی عکس العمل عمودی زمین (P=0.03)، ارتفاع (P=0.01) و سرعت تیک آف (P=0.05) در پرش عمودی با حرکت مخالف بیشتر از پرش عمودی اسکوات بود. همچنین رابطه مستقیمی بین سرعت تیک آف پرش عمودی و ارتفاع بدست آمده در هر دو پرش حاصل شد.نتیجه گیری: پرش عمودی با حرکت مخالف از نظر هر سه پارامتر وضعیت بهتری نسبت به پرش اسکوات دارد و می تواند بعنوان تکنیک برتر مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2878

دانلود 520 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  83-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  866
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

در این تحقیق هیدرودینامیک و انتقال حرارت جریان گازی درون یک میکروکانال به صورت عددی بررسی شده است. سرعت و دمای جریان ورودی به کانال یکنواخت است و شرط مرزی لغزش سرعت و پرش دما، با توجه به رژیم لغزشی جریان، روی دیواره کانال حاکم است. طول میکروکانال به اندازه کافی بلند در نظر گرفته شده تا در انتها شرط توسعه یافتگی هیدرودینامیکی و دمایی برقرار باشد. گسسته سازی معادلات حاکم بر مبنای حجم کنترل انجام شده و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند. اثرات پارامترهای مختلف، از جمله اتلاف لزجت، رقت، هدایت محوری و خزش بر انتقال حرارت بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که مقادیر عدد ناسلت در میکروکانال ها با مقادیر آن در کانال های با ابعاد معمول متفاوت است. در نظر گرفتن اتلاف لزجت، سبب ایجاد پرش چشمگیری در عدد ناسلت موضعی می شود که مقدار پرش، مستقل از عدد برینکمن می باشد. افزایش رقت، انتقال حرارت را در دو جهت مخالف تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اثر افزایش عدد پکله بر روی عدد ناسلت توسعه یافته ضعیف بوده درحالی که اثر رقت بر روی آن قوی و قابل ملاحظه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 866

دانلود 242 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

Nourbakhsh Amireh | Bayareh Morteza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44161
 • دانلود: 

  15528
چکیده: 

Finite-volume procedure is presented for solving the natural convection of the laminar 𝐴 𝑙 2𝑂 3/𝑊 𝑎 𝑡 𝑒 𝑟 nanofluid flow in a Γ shaped microchannel in this article. Modified Navier-Stokes equations for nanofluids are the basic equations for this problem. Slip flow region, including the effects of velocity slip and TEMPERATURE JUMP at the wall, are the main characteristics of flow in the slip flow region. Steady state equations were solved by using time marching method. In provided FORTRAN code, the finite volume method and an explicit fourth-order Runge– Kutta integration algorithm were applied to find the steady state solutions. Also an artificial compressibility technique was used to couple the continuity to the momentum equations as it is simpler and converges faster. The Grashof numbers from 102 to 105 were considered. The results showed that Nusselt number increases with the Grashof number and the parameter R (the ratio of minimum diameter of nanoparticles and maximum one). . As the parameter R increases, the distortion of the isotherm lines increases to some extent.

آمار یکساله:  

بازدید 44161

دانلود 15528 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

کنترل بیولوژیکی Listeria monocytogenes با باکتریوفاژ، یکی از راههای مبارزه با این باکتری است. در این مطالعه تاثیر pH و درجه حرارت، بر 4 نوعListeria monocytogenes  عاری از فاژ بطور تجربی آلوده شده به 5 باکتریوفاژ آلوده شدند تعیین گردید. با کشت Listeria monocytogenes لیزوژن جداشده از جنینهای سقط شده روی محیط TSB، فاژهای آزاد شده از Listeria monocytogenes لیزوژرنیک با فیلتر 0.45 میکرون جدا گردید. از مجموع این فاژها 5 فاژ مختلف با غلظت 109PFU/ml  انتخاب و با یکدیگر مخلوط شد، سپس در سه لوله آزمایش تقسیم و pH آنها بترتیب به 4، 7 و 9 رسید. سپس 2.5 میلی لیتر از هر pH را در چهار لوله جداگانه ریخته و در درجه حرارتهای 0-7، 8-14، 15-25، 26-37 سانتی گراد با 0.5 میلی لیتر از هر یک از انواعListeria monocytogenes  با همان pH و درجه حرارتهای مختلف مخلوط و در گرمخانه بمدت 24 ساعت قرار داده شد. بعد از آن یک قطره از هر یک از لوله ها، بروی محیط آگار خوندار کشت و در گرمخانه قرار گرفت. کشت 24 ساعته عاری از باکتری و یا دارای کلنیهای تغیریافته لیزوژن بودند. بیش از 2.3 Listeria monocytogenes های موثر در سقط دامها در شمال شهر اصفهان آلوده به فاژ هستند. بهترینpH  برای الحاق باکتریوفاژها به لیستریا عاری از فاژ، pH خنثی است. تبدیل این باکتری به فرم لیزوژن درpH  خنثی و در درجات مختلف (37-0 سانتی گراد) صورت می گیرد. ولی در pH اسیدی و یا قلیایی و در درجه حرارت بالاتر از 15 درجه سانتی گراد با احتمال P<0.05 اختلاف معنی دار است و باکتری در درجه حرارت بیش از 15 درجه سانتی گراد بیشتر بفرم لیزوژن تبدیل میشود. برای کنترل بیولوژیListeria monocytogenes  در طبیعت توسط باکتریوفاژ باید از تمام فاکتورهای موثر در اتصال و ورود DNA باکتریوفاژ به سیتوپلاسم و یا الحاق آن به ژنوم باکتری آگاهی داشت تا بتوان از باکتریوفاژ بعنوان وسیله ای مناسب برای از بین بردن باکتری در طبیعت و مواد غذایی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript