نتایج جستجو

33967

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3397

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  88
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  545
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

مقدمه: بیمارستان ها به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحدهای عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در بیمارستان ها باشد.هدف: تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA).مواد و روش ها: در پژوهشی توصیفی– تحلیلی برای تعیین کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شامل 19 بیمارستان به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) اطلاعات و آمار مربوطه با استفاده از فرمی که توسط پژوهشگران طراحی شده بود، از مرکز آمار دانشگاه و بیمارستان های مورد مطالعه جمع آوری و برای دستیابی به هدف ها از نرم افزار Deap2.1 و نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. در این مطالعه انواع کارایی فنی کل، کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس بیمارستان ها در سال های 1390-1385 بر مبنای کمینه سازی نهاده ها و با پنداشت بازدهی متغییر نسبت به مقیاس اندازه گیری شد.نتایج: میانگین کارایی فنی بیمارستان ها 943.0، میانگین کارایی مدیریتی 961.0 و میانگین کارایی مقیاس 980.0 به دست آمد. از کل بیمارستان های مورد بررسی تعداد 8 بیمارستان دارای حداکثر کارایی فنی یک، 10 بیمارستان دارای کارایی فنی 1-8.0 و یک بیمارستان دارای کارایی کمتر از 8.0 بودند.نتیجه گیری: در بیمارستان هایی با کارایی فنی کمتر از یک، مقادیر اولیه و بهینه متفاوت بودند و مازاد نهاده داشتند. از این رو بیمارستان های مذکور برای رسیدن به حداکثر کارایی باید به تعداد مازادهای خود از مقادیر اولیه نهاده ها کم کنند تا به میزان کارایی دلخواه دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 288 استناد 545 مرجع 0
نویسندگان: 

ROBERTS D. | CHANG C.F. | RUBIN R.M.

نشریه: 

HEALTH POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  18759
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18759

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49034
 • دانلود: 

  34781
چکیده: 

Background: Nowadays, restriction on access and optimum use of resources is the main challenge of development in all organizations. Therefore, the aim of this study was to determine the TECHNICAL EFFICIENCY and its factors, influencing hospitals of Tehran.Methods: This research was a descriptive-analytical and retrospective study conducted in 2014-2015. Fifty two hospitals with public, private, and social security ownership type were selected for this study. The required data was collected by a researcher-made check list in 3 sections of background data, inputs and outputs. The data was analyzed by DEAP 1.0.2, and STATA-13 technique.Results: Seventeen (31/48) of hospitals had the EFFICIENCY score of 1 as the highest TECHNICAL EFFICIENCY. The highest average score of EFFICIENCY was related to social security hospitals as 84.32, and then the public and private hospitals with the average of 84.29 and 79.64 respectively. Tobit regression results showed that the size, type of practice, and ownership of hospitals were effective on the degree of their TECHNICAL EFFICIENCY. However, there was no significant correlation between teaching / non-teaching hospitals with TECHNICAL EFFICIENCY.Conclusion: Establishment of competition system among hospitals, constitution of medium size hospitals and allocation of budget to hospitals based on national accreditation system are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 49034

دانلود 34781 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  14
 • بازدید: 

  1328
 • دانلود: 

  491
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش به دنبال برآوردکارآیی فنی صنعت بانکداری ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارآیی متغیر با زمان بیتیس و کولی(1992) و مدل ناکارآیی بیتیس و کولی (1995) است. داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک کشور برای دوره زمانی 1376- 1367 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک و تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری و سایر سپرده های بخش خصوصی همراه با زمان نهاده های بانک هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارآیی فنی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل یک 79.8% و طبق مدل دو، 78.3% است. در ضمن به نظر می رسد، کارآیی فنی رابطه مستقیمی با نوع بانک، ابعاد بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد و همچنین با نسبت تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه و مشارکت مدنی و به کارگیری نیروی کار با تحصیلات حداقل لیسانس، رابطه عکس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1328

دانلود 491 استناد 14 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEALTH ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  780
 • بازدید: 

  7812
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7812

دانلود 16284 استناد 780 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  31-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره مورد مطالعه 0.55 بوده است. صنایع فعال در زمینه تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 0.83 و 0.78 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 0.21 و 0.23 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 0.50 تا 0.60 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 425 استناد 0 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

IDRIS J. | RAMAHA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  16878
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16878

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  147-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

از جمله دلایل توجه کشورهای در حال توسعه به صنایع کوچک و متوسط مقیاس را می توان در انعطاف پذیری بالا، سرمایه گذاری های کم هزینه، جهت گیری به سوی گروه های هدف و مدیریت پویا در این گونه از صنایع بیان نمود که علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی، قابلیت هایی نظیر ایجاد اشتغال، کاهش فقر، اصلاح توزیع درآمدها و تامین نیازهای اساسی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنایع کوچک در استان ها از نظر کارایی به طور کلی و تعیین جایگاه استان همدان در این رابطه می باشد. برای این منظور از مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی فنی و کارایی مقیاس، از شاخص بهره وری کل عوامل تولید (شاخص مالم کوئیست) جهت اندازه گیری تغییرات مدیریتی طی سال های 1386-1381 و در نهایت از تحلیل حساسیت جهت شناسایی عوامل موثر بر کارایی صنایع کوچک در استان استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی استان های کشور در زمینه عملکرد صنایع کوچک طی دوره مورد مطالعه 96 درصد است. با تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی مشخص شدکه نقش عواملی از قبیل میزان اشتغال، ارزش سرمایه گذاری و ارزش تولیدات در ارتقاء کارایی صنایع کوچک کشور قابل ملاحظه است. میانگین کارایی صنایع کوچک در استان همدان طی دوره مورد بررسی 92 درصد بدست آمد و بطور متوسط رتبه 12 را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین تجزیه و تحلیل شاخص بهره وری کل عوامل تولید نشان داد که رشد بهره وری صنایع کوچک در استان از روند مثبت و مورد انتظار برخوردار نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقاله حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تاثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تاثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمنا افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 118 استناد 1 مرجع 7
نویسندگان: 

RAJENDRAN T. | PALANISAMI K. | JEGADEESAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  405-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30827
 • دانلود: 

  14519
چکیده: 

The paper attempts to study the EFFICIENCY of crop production and resource use EFFICIENCY on temple tenants and owner farms in Tirunelveli District of Tamil Nadu. A sample of 90 temple tenants and 50 owner farmers from two taluks of Tirunelveli District, nawely, Shencottah and Tenkasi were selected for the study. The reference period of the study was 2002-2003. The EFFICIENCY analysis with the stochastic frontier production function has shown, and a resource use EFFICIENCY analysis implied that there was ample scope to increase the productivity of the temple tenants and owner farmers by adopting appropriated technologies as well as the optimum allocation of the available resources. EFFICIENCY of the farmers could be supported by TECHNICAL EFFICIENCY, the results of which had indicated that owner farmers were more efficient than the temple tenants. This reveals that there is wider scope for further improvement in the TECHNICAL EFFICIENCY of the temple owned lands.

آمار یکساله:  

بازدید 30827

دانلود 14519 استناد 0 مرجع 0
litScript