نتایج جستجو

29014

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2902

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1032
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

هندوانه رقم چارلستون گری یکی از ارقام مهم هندوانه مورد کشت در ایران است که با دارا بودن صفات کمی و کیفی مطلوب، نسبت به پوسیدگی گلگاه بسیار حساس است. به منظور شناخت برخی از عوامل موثر بر رشد، عملکرد پوسیدگی گلگاه هندوانه، این بررسی در سال های 1386 و 1377 در مرکز تحقیقات گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با دو تیمار مالچ پلی اتیلن سیاه و بدون مالچ و تغذیه برگی با کلسیم نیترات در غلظت های 0، 4 و 6 در هزار انجام گرفت. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود.نتایج بررسی نشان داد که مالچ پلی اتیلن سیاه با جلوگیری از رویش علف های هرز و حفظ رطوبت خاک، مقدار عملکرد کل میوه را به میزان قابل توجه 85 درصد (میانگین دو سال) افزایش داده است، هم چنین وزن تر اندام های هوایی بوته، تعداد و وزن متوسط میوه در هر بوته و میزان زودرسی محصول به طور معنی داری تحت تاثیر مالچ افزایش یافت. مالچ تعداد میوه های دارای پوسیدگی گلگاه را به میزان 13 درصد (میانگین دو سال) و درصد وزنی آنها را به میزان 12.5 درصد کاهش داد. تغذیه برگی با کلسیم نیترات در هر دو سال آزمایش و در اکثر موارد اثر معنی داری روی صفات مورد اندازه گیری و پوسیدگی گلگاه نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1032

دانلود 263 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Stupnnanova A. | Su Y. | Mesiar R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

Positive homogeneity is represented as a constraint 0-homogeneity and generalized into z-homogeneity, called also z-END point linearity. Several special z-homogeneous aggregation functions are studied, in particular semicopulas, quasi-copulas, copulas, overlap functions, etc.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAKIRI A. | BERTHOU P. | GOKHALE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  100-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  9720
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9720

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  429-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51798
 • دانلود: 

  44255
چکیده: 

Nowadays there is not any specific technique for repairing the recurrent urethral stricture with retained urethral stent. We report a 49 year-old man with history of END to END urethroplasty 11 years ago who was referred with urethral stricture. He refused to undergo urethroplasty again, so the stricture was managed by Uventa stent insertion which failed after six months. Finally the patient underwent END to END urethroplasty with complete excision of the obstructed urethra, stent and surrounding periurethral fibrosis. END to END urethroplasty post Uventa stent stricture is an available option with good postoperative outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 51798

دانلود 44255 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  124
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  18959
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 18959 استناد 124 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

هدف این مقاله ارائه مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده با در نظر گرفتن هم زمان اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی است. تعیین تعداد، محل کارخانه ها و جریان مواد بین این کارخانه ها در شبکه بازیابی مد نظر است. در فرایند بازیابی و مدیریت ضایعات، بیشینه سازی سود و منافع اجتماعی و کمینه سازی آلودگی در عملیات محصول فرسوده مورد توجه است؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا از طریق تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص های مناسب برای تعریف توابع اجتماعی تعیین شده است. سپس با استفاده از مفاهیم و اصول مدل سازی ریاضی به تعیین مجموعه ها، پارامترها، متغیرها، توابع هدف و محدودیت های مدل ریاضی مکان یابی سایت های بازیابی ضایعات خودرو پرداخته شده است. به دنبال آن مدل ریاضی ارائه شده به وسیله الگوریتم ژنتیک چندهدفه حل شده است. در این تحقیق دو الگوریتم NSGA-II ترکیبی پیشنهادی و NSGA-II ساده برای حل مدل استفاده و مقایسه شده و تعدادی مساله آزمایشی به صورت تصادفی تولید و توسط دو الگوریتم حل شده است. همچنین یک نمونه موردی با استفاده از داده های واقعی شرکت سایپا توسط مدل حل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KALANTAR MOTAMEDI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  86302
 • دانلود: 

  32614
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The pancreatojejunostomy has notoriously been known to carry a high rate of operative complications, morbidity and mortality, mainly due to anastomotic leak and ensuing septic complications.Objective: In order to decrease anastomotic leak and its attENDant morbidity and mortality in operations requiring a pancreato-jejunal anastomosis, and also in order to simplify the operation, a new technique was developed by the author and subsequently termed “JEMI”, i.e., Jejunal Eversion Mucosectomy and Invagination.Method: This method consists of preparation of a Roux-en-Y jejunal limb, eversion of the limb END to expose the jejunal mucosa, submucosal saline injection, and mucosectomy of a 2 cm cuff of mucosa saving the submucosal vessels and a seromuscular cuff of jejunum. The pancreatic remnant is next prepared to accept the prepared limb by freeing 2 cm of pancreatic tissue. This is followed by suturing the edge of the mucosa to the edge of the pancreatic capsule via 3/0 vicryl or PDS, pulling the mucosectomized cuff over the pancreatic remnant, and suturing the edge of the seromuscular cuff onto the pancreatic capsule via 3/0 vicryl or silk.Result: 18 patients underwent a pancreatojejunal anastomosis after pancreatic resection during a 4 year period by the author. No case of pancreatic fistula or leak was observed in any of the cases, and all cases were discharged from the hospital on PO day 6, except for one patient who was discharged on PO day 12 due to delayed gastric emptying, and one early post operative death due to extensive myocardial infarction.Conclusion: This technique appears promising and is gaining popularity in our institution, and is therefore recommENDed as a choice method for any operation requiring a pancreatojejunal anastomosis.

آمار یکساله:  

بازدید 86302

دانلود 32614 استناد 608 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  584
 • صفحات: 

  528-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

مقدمه مراقبت های پایان زندگی (END of life یا EOL) و مراقبت بیماران مراحل انتهایی (END stage یا ED) به طور معمول در محیطی آکنده از انواع چالش های احساسی و اخلاقی ارایه می شود که شناخت آن ها، می تواند در بهبود کیفیت این خدمات موثر باشد. روش ها: در این مطالعه ی مروری روایتی، برخی از ابعاد مراقبت های پایان زندگی شامل تشخیص زمان مرگ یا تشخیص مرحله ی انتهایی بودن بیماری، اتونومی بیمار، استفاده از درمان های طولانی کننده ی حیات و مساعدت در مرگ بیماران با جستجوی هدفمند در 8 بانک اطلاعاتی و مرور 40 منبع از منظر اخلاقی مورد واکاوی قرار گرفت. یافته ها: در تشخیص نزدیکی زمان مرگ یا مرحله ی انتهایی بیماری، عدم قطعیت یک اصل است. اتونومی در پایان زندگی محدودیت دارد و سایر اصول اخلاقی مانند سودرسانی و عدالت، مهم تر از آن به نظر می رسد. شروع نکردن درمان های طولانی کننده ی حیات، به خصوص در کشور ما پذیرش اخلاقی و دینی بیشتری از قطع آن دارد. شیوه ی برخورد با انواع مرگ مساعدت شده ی پزشکی در جوامع مختلف جهان، متفاوت است و جهت پذیرش یا نفی اخلاقی آن، توجیهات متنوعی ارایه شده است. نتیجه گیری: مسایل اخلاقی در EOL، ماهیت پیچیده ای دارد و با نگرش های فردی، عقاید مذهبی و شرایط اجتماعی فرد عجین شده است. ارتباط صحیح درمانگران با بیمار و بستگان او، مهم ترین عامل در پیش گیری و رفع چالش های EOL می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WESTFALL C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  3189
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3189

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
نویسندگان: 

FUREDI F.

نشریه: 

SOCIETY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  36541
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36541

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
litScript