نتایج جستجو

29188

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2919

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  108-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف ارائه ی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش با رویکرد تبادلات اجتماعی انجام شد. این تحقیق یک راهبرد ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است که به صورت مطالعه موردی در شهر فیروزآباد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان رسمی آموزش وپرورش با بیش از 15 سال سابقه کار بود که با استفاده از روش نمونه گیری موازی برای بخش های کیفی و کمّی نمونه گیری صورت گرفت. نمونه گیری بخش کیفی به روش گلوله برفی انجام شد و با 9 نفر از معلمان تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون انجام و از یافته های آن، چهار نوع فرهنگ سازمانی کمال گرایی، تعامل گرایی، توسعه گرایی و مأموریت گرایی استخراج گردید. نمونه گیری بخش کمّی به روش تصادفی ساده انجام و 30 نفر از خبرگان آموزش وپرورش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس ویژگی ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مطلوب آموزش وپرورش در بخش کیفی با 48 گویه و مقیاس هفت گانه لیکرت تنظیم گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد که از نظر خبرگان، فرهنگ کمال گرایی و مأموریت گرایی در جایگاه بالاتری قرار دارد و از 24 شاخص فرهنگ ها، شاخص منزلت اجتماعی و تخصصی بالاترین میانگین و شاخص خطرپذیری از پایین ترین میانگین برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شوشتری زاده فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  165-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

فرآیندهای واجی، مانند واک دارشدگی و واک رفتگی، که در گفتار کودک رخ می دهد، یکی از عوامل اصلی متمایز کننده ی گفتار کودک و بزرگسال است. مطالعه ی حاضر به بررسی و مقایسه ی خطاهای ناشی از فرآیندهای واک دارشدگی و واک-رفتگی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال واجی می پردازد. همچنین، این تحقیق خطاهای واک-دارشدگی و واک رفتگی کودکان فارسی زبان عادی را با خطاهای کودکانی که به زبان های دیگر سخن می گویند، مقایسه می کند. پنج کودک با رشد واجی عادی (2 تا 4 سال) و پنج کودک با اختلال واجی (4 تا 6 سال) در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. کودکان عادی از مهدکودک ها و کودکان با اختلال از کلینیک های گفتار درمانی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. خطاهای واک دارشدگی و واک رفتگی کودکان با استفاده از آزمون «نام گذاری تصویر» که شامل 133 تصویر بود، گرد آوری شد. نتایج یافته ها نشان داد که در هر دو گروه از کودکان خطاهای واک رفتگی بیشتر از خطاهای واک-دارشدگی است. همچنین، فرآیند واک دارشدگی در آغاز و میان واژه در هر دو گروه دیده شده است؛ اما فرآیندهای واک-رفتگی در میان واژه و واک دارشدگی در پایان واژه فقط در کودکان با اختلال واجی ملاحظه شده است. تحلیل نتایج در چارچوب نظریه ی بهینگی نشان داد که تفاوت های موجود در فرآیندهای واک دارشدگی و واک رفتگی بین کودکان با رشد واجی عادی و با اختلال واجی، به دلیل رده بندی متفاوت محدودیت های وفاداری و نشان داری در دستور زیر بنایی آنان است. همچنین شباهت هایی در فرآیندهای واک دارشدگی و واک رفتگی بین کودکان فارسی زبان و کودکانی که به دیگر زبان ها سخن می گویند نیز دیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  344-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

هدف پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه بوده که با روش آمیخته با رویکرد متوالی انجام شد. در مرحله کیفی، نمونه آماری متشکل از 25 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاهی بوده که با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری شامل تمامی اساتید دانشگاههای فرهنگیان کل کشور برابر با 784 نفر بوده که بر اساس نمونه گیری خوشه ای تعداد 278 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کایزرمایر و بارتلت، مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون t استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه ساختارمند و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ابعاد ماهیت کار، میل به کسب موفقیت، رشد حرفه ای و قدر و منزلت اجتماعی در حدود 87/82 درصد و عوامل اقتصادی، فرهنگی، محیطی، مدیریتی و قانونی 96/78 واریانس انگیزش اساتید را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی بارهای عاملی ابعاد و مولفه ها و عوامل بالای 70/0و مقادیر شاخص های برازش مدل بالاتر از 80/0 بوده که بیانگر برازش خوب مدل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

با رشد شتابان شهرنشینی و گسترش فیزیکی شهرها، پدیده ی پژمردگی شهری، بافت مرکزی بسیاری از شهرهای بزرگ جهان توسعه یافته و درحال توسعه را دربر گرفته است. پژمردگی شهری، تنزّل عملکردی و کالبدی بافت مسکونی و درپی آن، فضای اجتماعی شهر است. هستة مرکزی شهر تهران که در گذشته ای نه چندان دور، از مراکز مهم و پویای این شهر محسوب می شد، اکنون نشانه های پژمردگی شهری را در خود آشکار ساخته است. براساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثّر بر پژمردگی شهری در ناحیة 3، منطقة 12، شهر تهران است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامة محقّق ساخته، به طور تصادفی ساده از دویست خانوار ساکن در محدودة مورد مطالعه گردآوری شده است. از آزمون آماری تی تک نمونه ای برای مقایسة میانگین ها، تحلیل عاملی برای کاهش تعداد متغیّرهای مستقل و شناسایی ابعاد پژمردگی شهری و درنهایت از تحلیل رگرسیون برای شناسایی عوامل مؤثّر بر شکل گیری پدیدة پژمردگی شهری در ناحیة 3، منطقة 12 شهر تهران در محیط نرم افزار آماری اِس. پی. اِس. اِس. استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس ادراک ذهنی ساکنان محلّی و نتایج حاصل از آزمون آماری تی تک نمونه ای، ناحیة 3، منطقة 12 شهر تهران دچار وضعیّت پژمردگی شهری شده است. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که پژمردگی شهری، پدیده ای چندبُعدی و پیچیده است. درمیان ابعاد گوناگون پدیده ی پژمردگی، چهار عامل ویژگی های اجتماعی محلّه، کیفیّت فیزیکی محلّه، کیفیّت مسکن و سرمایة اجتماعی، مهم ترین پیش بینی کننده های پژمردگی شهری در محدودة مورد مطالعه هستند. این چهار عامل، بیش از 67% واریانس پژمردگی شهری را در محدودة مورد بررسی تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EHSANI ALI | SEDIGH JASOUR MOHAMMAD

نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  269-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89016
 • دانلود: 

  22517
چکیده: 

One of the simplest methods for short-term handling and storage of fish is the refrigeration in combination with dip treatments. This study was conducted to determine the effect of pre-storage a-tocopherol acetate dipping treatments on lipid stability of refrigerated rainbow trout fillets. Trout fillets were dipped in a-tocopherol acetate solutions (200 and 500 mg kg-1 flesh) and subsequently stored in a refrigerator at 4oC for 12 days. Control samples received no a-tocopherol acetate during dip treatment. At the END of 0, 3, 6, 9 and 12 days of storage, lipid damage analysis of trout fillets was performed. A continuous notable increase (p<0.05) in peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA) and free fatty acid (FFA) was observed for all samples throughout the storage period. Although throughout the storage period the lipid hydrolysis (FFA) of fish fillets was not affected by a-tocopherol acetate solutions, successful (p<0.05) inhibition of lipid oxidation (PV and TBA) in refrigerated trout fillets was possible with dip treatment in a-tocopherol acetate solutions (200 and 500 mg kg-1 flesh). There was no significant (p>0.05) effect of increasing a-tocopherol acetate concentration on the lipid deterioration of fish fillets. These results indicated that a-tocopherol acetate especially at lower level (200 mg kg-1 flesh) was very effective in retarding the lipid oxidation.

آمار یکساله:  

بازدید 89016

دانلود 22517 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8 (پی در پی 91)
 • صفحات: 

  654-661
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1118
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

زمینه و هدف: تیامین نقش مهمی را به عنوان کوآنزیم در سوخت و ساز انرژی و حفظ عملکرد سلول های عصبی ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت تیامین پیرو فسفات بر توان هوازی و بی هوازی در دختران فوتبالیست بود.روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور و متقاطع بر روی 20 دختر جوان فوتبالیست شهرستان نی ریز انجام شد. آزمودنی ها بعد از قرار گرفتن در گروه مکمل و دارونما به ترتیب به مدت یک هفته مکمل تیامین و دارونما را مصرف کردند، که روزانه در دو نوبت 8 صبح و 4 عصر به میزان 100 میلی گرم در هر نوبت مکمل یا دارونما دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه گیری تکراری تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: افزایش معنی داری در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی (65.47±70.2) و مسافت و زمان پیموده (21.16±68.0) شده تا پایان فعالیت در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما مشاهده شد (P<0.016) .میانگین و انحراف معیار اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی در گروه مکمل به ترتیب 490.95±75.02، 385.48±86.41، 29.64±12.05 به دست آمد و اختلاف معنی داری بین اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی بین گروه ها مشاهده نشد.نتیجه گیری: مصرف مکمل تیامین در دختران فوتبالیست می تواند توان بی هوازی را بهبود بخشیده، خستگی را کاهش و مصرف اکسیژن را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1118

دانلود 352 استناد 0 مرجع 10
strs
نویسندگان: 

Farmahini Farahani Behrad | Sarrafi Mozaffar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20699
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Henri Lefebvre’ s theory of production of space has been one of the most influential theories in spatial studies that deals with the relationship between the mentality of urban residents and urban space. The triad of spatial practice, representations of space and representational spaces, which have been discussed in that theory, have proven to be problematic due to its failure of explanation of the way that semeiotical significations in a representational space lead to the creation of meanings in the mind. In addition, it is not precise from the perspective of the cognitive psychology. The objective of present essay is the criticism of Lefebvre’ s triad and explanation of the process of thought and representation in mind by means of Vygotskian School in cognitive psychology and application of the mental schema model. By criticism of Lefebvre’ s theory and revelation of its deficiencies and finally, by the use of model of mental schema, the following question is answered: How is urban space created in relation to consciousness and mentality of its residents? METHODS: The methodology of current essay is based on two general methodological approach: system approach in epistemology and structurationist ontology; with emphasize on becoming, which is dialectic. Thus, it is emphasized that there is something beyond the mere expression of the mutual relationship between structure and culture, environment and psyche of man and it is that social and spatial phenomena should be studied in the course of their evolution, maturation and fall in history; this is indeed the method of dialectic. Although Lefebvre’ s method from the perspective of its three moments helps us to avoid the absolute and one-sided encounter with spatial issues, it is still problematic and subject to criticism that how representational spaces influence human psyche and mind through the process of semiotical significations as well as the adi of physical objects that contain meanings (whether in line with political and social resistance or in line with the regeneration of the dominant way of production through systematization of space and exertion of hegemony over the space). FINDINGS: This criticism took place through the encounter of the ideas of Lefebvre with the ideas of Vygotsky and Bakhtin and expression of the role of mental schema in understanding of meanings and interpretation of the inputs and their externalization. Firstly, Vygotsky in his discussion as regards inner speech showed that on the one hand, there is a distance between the meaning of a word and its sense. On the other hand, he proved that there is a difference between the scientific concepts and everyday concepts, which in turn reminds us the Hegelian difference of “ In-itself” and “ For-Itself. In addition, scientific concepts, which are the result of education, surpass the everyday concepts in mental analyses. Secondly, according to Bakhtin’ s theory, process of thought has a dialogic nature, and in the word of every individual, there is always a trace of “ otherness” . This issue leads us towards understanding the role of social groups in individual consciousness. Thirdly, mental schema, which are the dynamic element of individual consciousness and have a propositional nature change following the creation of question and search for answer. Following the change of the mental schema, if the individual finds the opportunity for institutionalization and popularization of his own idea, the culture would change too. Then, culture can be defined through the change in mental schema. On the other hand, problem of cognitive distortion is also related with the concept of exertion of hegemony and false consciousness, which can be discussed in the form of the intentional manipulation of the mental schema. Through these three theoretical foundations, one can conclude: 1) consciousness acts by means of the concepts that build mental schema; 2)since reality is changing, concepts also change in the course of time, and change in concepts and their relations through raising a question, findings answer, training and institutionalization leads to the change of mental schema; 3)individual consciousness has a collective structure, i. e. it is influenced by social groups which host the individual as their member; 4) factors of hegemony succeed to control cultural space and lived space thanks to cognitive distortion. Definition of culture through model of mental schema causes the mode of production and change of space to be clarified without being entangled with the cognitive deficiencies of Lefebvre’ s cognitive theory. In an analysis that was proposed of the everyday concepts and scientific notions, it became clear that perceptions and ideas that take place due to the semiotical metaphors and significations within lived space and through spatial representations of Lefebvre are mere everyday concepts. Therefore, they do not have the logical structure of scientific concepts and even if the END of the concatenation of associations leads to similar action, since they have led to that action with an inferential method and by means of different notions and interrelations between them in the form of mental schema, soon or later, the difference and contradiction of them will be revealed. Therefore, Lefebvre’ s political project, i. e. the ideal society that will be realized through resistance of different groups like oppressed, underclasses, ethnic groups, gENDer groups and other before the capitalist system, is more a poetic notion than a scientific analysis of the mental conditions of those groups. CONCLUSION: The results acquired through findings and discussions show that semiotical significations in lived space not in a poetic form that is hidden in Lefebvre’ s expression rather through the role that concepts and the relations between them are established between them in the form of schemata in mind. Moreover, study of formation and change of space requires the study of the evolutionary schemata of intentional and active man whose consciousness has taken form by mediation of the semiotical systems and tools and of course, changes in the course of time. Since the consciousness of every individual is influenced by the social group to which the individual belongs, the mental schemata of social groups regarding a determinate space should be studied.

آمار یکساله:  

بازدید 20699

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  748-788
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2034
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

زمینه: اقیانوس ها به عنوان مادر منشاء حیات «یک منبع منحصر به فردی هستندکه مجموعه های مختلفی از محصولات طبیعی را از اسفنج ها، تونیکات ها، بریوزوان ها، جلبک ها، نرم تنان و همچنین سیانو باکتری ها و دیگر موجودات دریایی را ارائه می نمایند. در طی چند دهه گذشته، تعداد قابل توجهی از محصولات طبیعی دریایی با خواص دارویی قوی از این موجودات کشف شده اند. در اینجا، به تاریخچه کشف و توسعه ترکیبات دارویی طبیعی دریایی، با چشم اندازی به آینده، پرداخته می شود.مواد و روش ها: برای رسیدن به هدف، ما با جستجو در pubmed، در تاریخ Marine Lit (2014/6/26) و همچنین در آرشیو سایت مجله طب جنوب از طریق موتور جستجوی گوگل، داده ها را جمع آوری نمودیم. عبارات جستجو برای Pubmed “marine venoms to drugs” و “marine bioactive compounds” بودند که در مجموع 69 مقاله یافت گردید که از بین آن ها، 50 مقاله دارای ارتباط بیشتر با موضوع، انتخاب شدند. از جستجوی عبارات “marine bioactive compounds to drugs” و “marine bioactive compounds” به ترتیب 67 و 105 مقاله انگلیسی زبان به دست آمد که 99 مورد انتخاب شدند. علاوه بر این جستجو در موتور جستجوی گوگل، برای عنوان "مواد فعال زیستی دریایی و bpums یا11 “ismj  مقاله به چاپ رسیده مرتبط، به دست آمد.یافته ها: در حال حاضر، برخی از مواد فعال زیستی مانند سیتارابین، در بازار قابل دسترسی است. برخی از آن ها در حال حاضر در مراحل مختلف کارآزمایی های بالینی فازهای (I)،(II) و یا (III) آزمایش های بالینی، برخی در مراحل پیش بالینی بوده یا برخی هم انتظار می رود که به زودی تایید شوند. بسیاری از محصولات دریایی برای سرطان، دردهای مزمن، بیماری های عفونی، سندروم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS)، ورم مفاصل، التهاب و موارد درمانی دیگر مفید هستند.نتیجه گیری: نویسندگان بر این باورند که دریا، می تواند سرچشمه کشف داروهای امیدوار کننده، برای بیمارانی که از منابع زمینی نا امید شده و از درمان دست کشیده اند، باشد. تاریخچه این ترکیبات نشان می دهد که تلاش های اولیه که موجب جداسازی ترکیبات فعال شده است، نقطه شروعی برای مرحله بعدی توسعه خود بوده است. بنابراین، هر گونه پژوهش با هدف خاص، هر چند به ظاهر کوچک، می تواند مقدمه ای برای کشف داروهای جدید باشد. با توجه به قدمت چند دهه ای علم داروسازی با استفاده از منابع دریایی نسبت به قدمت چند هزار ساله آن در خشکی، می توان حدس زد که سرعت رشد آن تا چه حد دارای شتاب روبه جلو بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2034

دانلود 373 استناد 6 مرجع 103
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  127-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

پدیده تبعید و مهاجرت به دلیل فقدان آزادی عمل و بیان و هم چنین خفقان و استبداد سیاسی _ اجتماعی حاکم بر جامعه اتفاق می افتد. این پدیده در زندگی بسیاری شاعران معاصر عراق، و به تبع آن در ساختار و محتوای آثارشان تاثیر چشمگیری گذاشته است. برخی از این شاعران بخاطر مقابله با مسئله استبداد، مجبور به ترک وطن شدند و در تبعید به بیان آراء و نظریات خویش پرداختند. در این میان، یحیی السماوی و عدنان الصائغ از شاعران معاصر عراقیِ در تبعید هستند که هر دو به دلیل فشارهای سیاسی موجود در زمان حزب بعث و صدام حسین مجبور به ترک وطن شدند. دوری از وطن در دیدگاه و افکار این دو شاعر پرآوازه، تاثیر درخور توجهی گذاشته به طوری که این تاثیرگذاری هم در محتوا و هم در ساختار شعریشان هویداست. سلاح السماوی و الصائغ زبان شان است که به وسیلة آن به مقابله با بیداد و بیدادگران برخاسته و به افشای جنایت های آنان پرداخته اند. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، اشعار این دو شاعر عراقی را با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تبعید و دوری از وطن، باعث شکل گیری ساختار و مفاهیم مشابه در اشعار این دو شاعر هم چون صراحت و وضوح بیان، یادآوری خاطرات گذشته، بهره گیری از طبیعت و عشق به وطن شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

زمینه و هدف: محدودیت در رژیم غذایی و فعالیت بدنی به عنوان یک اولویت برای درمان بیماران سندرم تخمودان پلی کیستیک از سوی متخصصین توصیه می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین تاثیر 12 هفته تمرین تاباتا در آب بر مقاومت به انسولین، آپولیپوپروتیین A و آپولیپوپروتیین B در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود. روش کار: بدین منظور از بین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر اصفهان 30 نفر داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه 15 نفره (متفورمین+تمرین تاباتا) و گروه (متفورمین) تقسیم شدند. پس از 12 ساعت ناشتایی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین خونگیری انجام شد. در ادامه گروه تجربی برنامه تمرینات تاباتا در آب را به مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه متشکل از دوره های 4 دقیقه ای (20 ثانیه فعالیت و 10 ثانیه استراحت) انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های شپیرو ویلک، تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمرین باعث کاهش معنی دار مقاومت به انسولین در گروه تمرین (0001/0P=) شد. اما تمرین بر آپولیپوپروتیین A و آپولیپوپروتیین B در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تاثیر معنی داری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر معنی دار تمرینات تاباتا در آب بر مقاومت به انسولین و عدم تاثیر معنی دار بر آپولیپوپروتیین A و آپولیپوپروتیین B، به نظر می رسد درک مزایای تمرینات منظم تاباتا در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
litScript