نتایج جستجو

29554

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2956

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

غلظت زیاد نیترات در مواد غذایی برای سلامتی انسان خطرناک است. بنابراین کنترل مقدار آن در محصولات گیاهی امری ضروری می باشد. در این تحقیق تاثیر منابع و مقادیر کود نیتروژن دار و زمان برداشت محصول بر عملکرد و میزان تجمع نیترات در گوجه فرنگی رقم کورال مورد بررسی قرار گرفت. این طرح در قالب آزمایش کرت های دوبار خرد شده با 16 تیمار و سه تکرار در سالهای زراعی 1378 و 1379 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی به اجرا درآمد. کرتهای اصلی شامل زمان برداشت در دو سطح صبح و عصر، کرتهای فرعی منبع کود نیتروژن دار در دو سطح نیترات آمونیوم و اوره، مقدار نیتروژن در چهار سطح صفر، 180، 120 و 240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. تجزیه آماری نتایج نشان داد میان مقدار کود و عملکرد محصول در سطح پنج درصد ارتباط معنی داری وجود دارد و بیشترین عملکرد با مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بدست آمد. تاثیر زمان برداشت بر مقدار نیترات در سطح احتمال پنج درصد معنی دار گردید. محصول گوجه فرنگی رابطه مستقیمی با مقدار کود نیتروژن دار مصرفی داشته و این رابطه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل نوع و میزان کود نیز در سطح پنج درصد معنی دار گردید. با توجه به نتایج به دست آمده برای حصول حداکثر عملکرد همراه با حداقل تجمع نیترات در گوجه فرنگی مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن خالص چه به صورت کود اوره و چه به صورت کود نیترات آمونیوم در هکتار در شرایط این آزمایش پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 133 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

حکمت و فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

انسان غایت فی نفسه است. این دومین صورت بندی کانت از امر مطلق است که در مرحله عمل، برای کانت بیشترین کارکرد را دارد. مراد از غایت فی نفسه بودن و ابزار نشدن چیست؟ چگونه می توان از فرمول غایت فی نفسه در عمل استفاده کرد؟ این صورت بندی که غایت مدار می نماید چه نسبتی با اخلاق های نتیجه گرا و فایده گرا دارد؟ این ها سه پرسش اساسی است که در این نوشته آن ها را پی می گیریم، هرچند موضوع اصلی بحث ما پرسش سوم است. ابتدا، صورت بندی دوم از امر مطلق را قدری توضیح می دهیم. سپس به اختصار، درخصوص نحوه کاربرد فرمول غایت فی نفسه سخن می گوییم که چه احکام سلبی و ایجابی ای از دل آن بیرون می آید. در مرحله آخر به تفسیری از دیوید کامیسکی 1 اشاره می کنیم که می گوید از دل صورت بندی دوم، می توان اخلاق هنجاری نتیجه گرایانه استخراج کرد. با دقت و تفصیل، این تفسیر، یعنی نتیجه گرایی کانت را ارزیابی و نقد می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1896
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مطالعه اثر ضد میکروبی بعضی از ترکیبات تجارتی ضدعفونی کننده دامپزشکی بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس (PTCC 1113) در سرم فیزیولوژی و همچنین در حضور 50 درصد پلاسما به عنوان ماده آلی تعیین گردید. کاهش لگاریتمی (Decimal reduction) تعداد باکتری زنده استافیلوکوکوس ارئوس پس از 2 و 5 دقیقه تماس با رقت توصیه شده توسط شرکت سازنده (Manufacturer's recommENDed concentrations)، از ماده ضدعفونی کننده و همچنین 1.10 و 1.100 رقت توصیه شده، مشخص شد. میانگین به دست آمده از کاهش های لگاریتمی با روش آنالیز واریانس یک طرفه فریدمن مقایسه شد. میانگین کاهش لگاریتمی توسط مواد ضدعفونی کننده ستر یمید- سی (ساولن) و پوویدون ایوداین (بتادین)، تیت گارد، مایکوجرم، چند فنلی به آسا شماره 1، های باکتر جنت 60 و ویروسیدال اکسترا، در غیاب پلاسما به ترتیب 2.28, 2.28, 2.11, 4.89, 4.94, 4.89 و 1، و در حضور پلاسما 1, 1, 1, 3.33, 2.17, 2.33 و 1 بود. لذا ستریمید- سی، بتادین و تیت گارد بیشترین اثر را داشتند ولی ویروسیدال اکسترا اثری نداشت. اثر غالب ضدعفونی کننده های فنلی در حضور پلاسما مهار شد. در کل می توان گفت، رقت توصیه شده (MRC) از ستریمید- سی، بتادین 10% و تیت گارد حتی در حضور 50 درصد پلاسما می تواند همه باکتری های زنده را بکشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1896

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAKEUCHI M. | IWAKI M. | TAKINO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1117-1127
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  12935
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12935

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZI E. | MOUSAVI SEYED GHOLAM ABAS | ANSARIN KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84680
 • دانلود: 

  39487
چکیده: 

Background-In recent years, flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) has been applied for diagnostic and therapeutic purposes. Premedication along with the passage of FFB into the airway, even in the presence of supplemental oxygen, may cause hypoventilation leading to hypoxia and desaturation. Arterial oxygen saturation is usually monitored with pulse oximetry (Spo2) during FFB; END-tidal Pco2 (ET-Pco2) monitoring is not routinely used. Methods-Two-hundred patients, ages 53±19 years (mean±SD), underwent FFB and received supplemental oxygen during various stages of FFB: 1-before and during instillation of lidocaine on the vocal cords, 2-during passage of instrument into the trachea, RMB, IMB, 3-during bronchoalveolar lavage, bronchial biopsy, transbronchial biopsy (TBB), and 4-at the final stages of FFB. ET-Pco2 changes were studied with a capnograph and Spo2 using a pulse oximeter simultaneously and the results were recorded. Results-Mean ET-Pco2 significantly decreased from 28.7±4.5 mmHg before FFB to 28±5.7 mmHg, 27.9±5.5 mmHg, 27.5±5.6 mmHg, 27.1±4.5 mmHg, 27.9±5.3 mmHg during bronchoscopy of the right main bronchus (RMB), left main bronchus (LMB), bronchial washing, bronchial biopsy and transbronchial biopsy (TBB), and at the termination of FFB, respectively (p<0.05). In 118 patients (59%), the decrease of ET-Pco2 was equal to or greater than 4 mmHg; in 105 patients (52.5%) the amount of decrease in Spo2 was 5% and in 32 patients (16%), Spo2 decreased 10%. No correlation was found between decreasing ETPco2 and Spo2 during the procedure. Conclusion- ET-Pco2 and Spo2 decreased during bronchoscopy. We also speculate that this reflects airway obstruction by the instrument. Further studies and more experimental analysis in this field is recommENDed

آمار یکساله:  

بازدید 84680

دانلود 39487 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BONNEVILLE E. | RIALHE A.

نشریه: 

EFFICIENCY AND ECO-DESIGN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  24595
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24595

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KEVANY SEBASTIAN | MATTHEWS MARCUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  191-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60965
 • دانلود: 

  29456
چکیده: 

Cost-effectiveness analysis (CEA), as a system of allocative efficiency for global health programs, is an influential criterion for resource allocation in the context of diplomacy and inherent foreign policy decisions therein. This is because such programs have diplomatic benefits and costs that can be uploaded from the recipient and affect the broader foreign policy interests of the donor and the diplomacy landscape between both parties. These diplomatic implications are vital to the long-term success of both the immediate program and any subsequent programs; hence it is important to articulate them alongside program performance, in terms of how well their interrelated interventions were perceived by the communities served. Consequently, the exclusive focus of cost-effectiveness on medical outcomes ignores (1) the potential non-health benefits of less cost-effective interventions and (2) the potential of these collateral gains to form compelling cases across the interdisciplinary spectrum to increase the overall resource envelope for global health. The assessment utilizes the Kevany Riposte’s "K-Scores" methodology, which has been previously applied as a replicable evaluation tool1 and assesses the trade-offs of highly cost-effective but potentially "undiplomatic" global health interventions. Ultimately, we apply this approach to selected HIV/AIDS interventions to determine their wider benefits and demonstrate the value alternative evaluation and decision-making methodologies. Interventions with high "K-Scores" should be seriously considered for resource allocation indepENDent of their cost-effectiveness. "Oregon Plan" thresholds2 are neither appropriate nor enforceable in this regard while "K-Score" results provide contextual information to policy-makers who may have, to date, considered only cost-effectiveness data. While CEA is a valuable tool for resource allocation, its use as a utilitarian focus should be approached with caution. Policy-makers and global health program managers should take into account a wide range of outcomes before agreeing upon selection and implementation.

آمار یکساله:  

بازدید 60965

دانلود 29456 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DONOVAN P.J. | GEARHART J.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  414
 • شماره: 

  6859
 • صفحات: 

  92-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  29463
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29463

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  11426
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11426

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVID B. | BRESNABAN M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  64-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  13230
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13230

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
litScript