نتایج جستجو

29207

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2921

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مسافری صمد | محمدی آیدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  539-545
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1728
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

یکی از مکانیسم های مهم دفاعی پستان، اسفنکتر سرپستانک و اپیدرم شاخی پوست سرپستانک می باشد که تا داخل اسفنکتر سرپستانک امتداد می یابد و بعد از هر بار دوشش باعث ترشح کراتین و مسدود شدن مجرای موئین اسفنکتر سرپستانک توسط پلاک کراتین می گردد. ترشح بیش از حد کراتین به علت تحریکات مکرر نوک پستان به خصوص در اثر کارکرد نادرست دستگاه شیردوشی منجر به بروز هیپرکراتوزیس خواهد شد که در نهایت منجر به عوارضی نظیر ورم پستان، black spot و افزایش تعداد سلول های سوماتیک شیر می گردد. در این مطالعه چهار گله از گاوداری های شیری اطراف تبریز مشتمل بر860 راس گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت که در دو گله دو بار دوشش و در دو گله دیگر سه بار دوشش در شبانه روز انجام می گرفت. در زمان شیردوشی نوک سر پستانک هر یک از گاوها از نظر وجود هیپرکراتوزیس و درجات آن (درجه یک، دو، سه و چهار) بررسی و ثبت گردید. نتایج این بررسی نشان داد که میزان شیوع هیپرکراتوزیس نوک سرپستانک در گله های سه بار دوشش (14.1%) به طور معنی داری بیشتر از ﮔله های دو بار دوشش (12.3%) می باﺷﺪ ((P<0.01. همچنین هیپرکراتوزیس درجه دو و درجه سه به طور معنی داری بیشتر از درجه چهار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، درصد فراوانی هیپرکراتوزیس در گاوداری های شیری منطقه تبریز به طور معنی داری بیشتر از مقادیرگزارش شده جهانی است (P<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 1728

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  145-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  687
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 687

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  57-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6894
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

هدف: معمولا ضایعات شدید و پیشرفته قسمت انتهایی سر پستانک به دلیل عدم امکان دو شش کارتیه مبتلا، افزایش خطر ورم پستان و حذف زود هنگام دام منجر به خسارات اقتصادی می گردد. تکنیک جدید ایجاد همدهانی بین سر پستاتک مبتلا با سرپستانک سالم کناری جهت جلوگیری از دست رفتن ظرفیت تولید شیر یک کارتیه و اثرات زیانبار متعاقب آن بر بافت غده پستان و حذف زودهنگام دام از گله های شیری می تواند یک روش جراحی جایگزین باشد.طرح: مطالعه توصیفی.حیوانات: پنج راس گاو هلشتاین شیروار غیر آبستن.روش: پس از انجام مقدمات لازم، قسمت یک سوم انتهایی سرپستانکهای چپ عقب به صورت عرضی اریب با اسکالپل برده شد و پس از ایجاد یک برش طولی قاچ خربزه ای بر روی سطح میانی سرپستانکهای راست عقب، دو سر پستانک در دو لایه با الگوی ساده تک برای لایه مخاطی و الگوی تشکی افقی برای پوست لایه میانی (ماهیچه ای)، به ترتیب با نخ بخیه 0-3 و 0-2 از جنس پلی گلاکتین 910 (ویکریل) بخیه شدند. گاوها تا 45 روز تحت نظر بودند و در نهایت محل ایجاد همدهانی به روش جراحی برداشت و گاوها به کشتارگاه اعزام شدند.نتایج: بر اساس انجام کشتهای باکتری شناسی از نمونه های شیر اخذ شده از سرپستانک مشترک بین کارتیه های عقب، هیچ گونه ورم پستانی بروز نکرد و مشکلی از بابت تخلیه شیر توسط دستگاه شیر دوش مشاهده نشد و در حجم شیر کارتیه های عقب (نسبت به قبل از عمل)، تغییر قابل ملاحظه ای دیده نشد ولی از لحاظ شیر دوشی. زمان مورد نیاز اندکی بیشتر از زمان تخلیه هر کارتیه به طور جداگانه بود. در مدت تحقیق هیچگونه فیستولی در محل پیوندها رخ نداد و در زمان برداشت محل همدهانی بین سرپستانکها، نشانه ای از ضایعات گرانولوماتوز مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بالینی در این تحقیق نتیجه گیری میشود که این تکنیک را می توان به عنوان یک روش جایگزین در درمان ضایعات شدید و پیشرفته انتهای سرپستانک گاو شیری که موقعیت تشریحی سرپستانکها اجازه انجام این روش را می دهند، توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 6894

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

زمینه مطالعه: باکتری های واگیردار و محیطی از جمله علل متداول ورم پستان و تعداد باکتری های موجود در تانک شیر محسوب می شوند. در کنار سایر اقدامات بهداشتی کنترل ورم پستان، ضدعفونی کردن سرپستانک ها پس از دوشش با یک محلول مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می تواند نقش مهمی در نوع ورم پستان گله و کاهش تعداد کل باکتری های شیر داشته باشد.هدف: این مطالعه به منظور بررسی کارآیی تغییر مقطعی مایع ضدعفونی سرپستانک پس از دوشش بر تعداد و نوع باکتری های تانک شیر انجام شد.روش کار: این بررسی در 2 دامپروری بزرگ اطراف تهران که محلول رایج ضدعفونی سرپستانک ها آنها ترکیبات یدوفور بود طی 4 مقطع زمانی در نیمه اول سال 1389 انجام شد. در هر 4 دوره پس از آخرین باری که محلول یده برای ضدعفونی سرپستانک ها استفاده شد، یک نمونه از تانک حمل شیر اخذ و 3 تست کلی شمارش سلول های سوماتیک در شیر مخزن کل، تست های کیفیت شیر و تست های جداسازی و شناسایی پاتوژن های مسبب ورم پستان انجام شد. سپس به مدت حداقل 2 هفته، ترکیب کلره جایگزین یده در ضدعفونی پس از دوشش شد. در خاتمه کار نیز نمونه دیگری اخذ و آزمایشات فوق تکرار شد.نتایج: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی از یده به کلره در هر 4 بازه زمانی، با توجه به کاهش سلول های سوماتیک، تعداد کل باکتری ها، شمارش کلی فرمی، شمارش پس از انکوباسیون اولیه، شمارش پس از پاستوریزاسیون آزمایشگاه و شمارش استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها و سایر پاتوژن های مسبب ورم پستان، باعث افزایش کیفی شیر و کاهش ورم پستان در سطح گله شد.نتیجه گیری نهایی: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی سرپستانک ها پس از دوشش، تاثیر مثبتی بر کیفیت شیر خام دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  323-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1503
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

با توجه به وفور بروز ورم پستان در گاو های شیری استفاده از پارامتر های مختلف جهت کنترل بروز این بیماری می توان بسیار حایز اهمیت باشد. این تحقیق برای اولین بار در ایران با هدف بررسی تاثیر یک نوع مسدود کننده سرپستانک (TEAT Sealant) به نام ماستی سیل  (Masti-Seal)در کنترل وقوع تورم پستان انجام شد. تعداد 80 راس گاوشیری شکم دوم تا پنجم که حدود 7 ماه از آبستنی آنها گذشته بود و در یک ماه گذشته سابقه ابتلا به تورم پستان نداشتند جهت این مطالعه انتخاب شده و به 4 گروه تقسیم شدند. گروه الف 2 کارتیه ماستی سیل و 2 کارتیه بدون دارو، گروه ب 2 کارتیه ماستی سیل و 2 کارتیه کالوپن، گروه ج 2 کارتیه ماستی سیل به همراه کالوپن و 2 کارتیه فقط کالوپن و گروه د 2 کارتیه کالوپن، یک کارتیه ماستی سیل و یک کارتیه اوربی سیل دریافت نمودند. از کلیه گاوها نمونه شیر دو هفته قبل از خشکی (جهت کشت باکتریایی و شمارش سلول های سوماتیک) و 15 تا 25 روز پس از زایش (برای شمارش سلول های سوماتیک) اخذ شد. مشاهده، لمس، اندازه گیری سرپستانک و ارزیابی سونوگرافی قبل و در روزهای 7، 14 و 28 پس از درمان انجام شد. در کشت نمونه های شیر از گاوهای گروه ج 2 مورد Corynebacterium bovis و یک مورد قارچ جدا شد. علایم بالینی تورم پستان در هیچ یک از گاوهای مورد آزمایش مشاهده نشد و در اندازه گیری طول، قطر و ضخامت جداره سرپستانک تفاوت معنی داریوجود نداشت. در گروه ب تعداد سلول های سوماتیک کارتیه هایی که فقط سیل دریافت کردند در مقایسه با قبل از درمان دوره خشکی اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از پماد ماستی سیل به همراه آنتی بیوتیکی درمان دوره خشکی مفید بوده و در مواردی هم که پماد آنتی بیوتیکی تجویز نمی شود، تجویز سیل ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1503

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  886
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

سرپستانک ها و غدد پستانی ده نفر شتر شیروار با استفاده از ترانسدیوسر خطی زمان واقعی (مد B) با فرکانس 8.5 -6.5 مگاهرتز و درون یک ظرف آب مورد بررسی قرار گرفته و چهره سونوگرافیک غدد پستانی و فاکتورهای مختلف سرپستانک ارزیابی گردید. در این مطالعه طول کانال سرپستانک، پهنای انتهایی سرپستانک، ضخامت دیواره سرپستانک، پهنای سینوس سرپستانک و صخامت دیواره بین دو سینوس سرپستانک اندازه گیری شد. در غدد پستانی شترهای شیروار کانال شیری، سینوس سرپستانک، سینوس غده پستانی و مجاری شیری به آسانی قابل مشاهده و ارزیابی بود. در دیواره سرپستانک سه لایه مختلف شامل: یک لایه نازک هایپراکوئیک خارجی، یک لایه پهن هایپواکوئیک میانی و یک لایه نازک کمی هایپراکوئیک داخلی قابل مشاهده بود. در دیواره بین دو سینوس سرپستانک نیز سه لایه شامل:دو لایه نازک هایپراکوئیک جانبی و یک لایه پهن هایپواکوئیک میانی قابل مشاهده بود. تکنیک اولتراسونوگرافی زمان واقعی که دراین مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، تکنیکی قابل اعتماد رای ارزیابی ساختمان آناتومیک غدد پستانی و همچنین اندازه گیری پارامترهای مختلف سرپستانک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 886

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FALKENBERG U. | TENHAGEN B.A. | FORDERUNG D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  599-601
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  35693
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35693

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  269-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2455
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی کارایی قرص اگریسپت به عنوان یک ترکیب ضد عفونی کننده پس از دوشش سر پستان 30 راس گاو هولشتاین شیری که از زایمان آنها بیش از 2 ماه گذشته بود وفاقد جراحات سر پستانی بودند آماده شد. کارتیه های مبتلا به ورم پستان تحت درمانگاهی از طریق تعیین درجه شیرآزما در تمام کارتیه هادرابتدای آزمایش، انتهای هفته اول، دوم، سوم و چهارم تعیین وبه ثبت رسید. آزمایش باکتری شناسی در تمام موارد فوق درکارتیه های مبتلا انجام شد.درطول آزمایش (یک ماه) در کارتیه های سمت راست از قرص اگریسپت (گروه آزمایشی) ودر کارتیه های سمت چپ از محلول بنز الکونیوم کلراید (گروه کنترل) به عنوان ضد عفونی سر پستان پس از دوشش استفاده شد.در انتها از آزمون مربع کای و ضریب فیشر برای مقایسه درجات مختلف شیرآزما و میزان جدا شدن باکتریها در کارتیه های راست وچپ دامها در ابتدا و انتهای مطالعه استفاده شد.نتایج نشان داد درجات شیر آزما در انتهای هفته اول (p<0.036) ودر انتهای هفته چهارم (p<0.03) درگروه تحت درمان با اگریسپت کمتر بود. نتایج کشت باکتری نشان داد میزان عفونت جدید ناشی ازمجموع باکتریها (p<0.05) در استفاده از اگریسپت بیشتر از بنزالکونیوم کلراید بود.از این مقاله نتیجه گیری شد قبل از تایید استفاده از اگریسپت به عنوان ضد عفونی کننده سر پستان تحقیقات بیشتری به ویژه در پیشگیری ازعفونت جدید ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 2455

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript