نتایج جستجو

32211

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3222

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سرسرابی شراره سادات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  42-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  685
چکیده: 

تجارب بین المللی تربیت معلم کشورهای پیشرو و روند کسب و توسعه مهارتهای حرفه ای می تواند کمک شایانی به ارتقا و بهبود برنامه ها و روش های آموزش و اجرای دوره ها در کشور نماید. به منظور دستیابی به این هدف، شیوه برنامه ریزی و اجرای واحدهای برنامه درسی دانشجو معلمان در کشورفنلاند موردبررسی قرار گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده مستقیم در محیط آموزشی و دانشگاهی تربیت معلم حرفه ای جمک کشور فنلاند و مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای و نیزترجمه مقالات و گزارش های پژوهشی در پایگاه های داده، جمع آوری گردیده و در بررسی منابع منتخب فن تحلیل محتوا نیز به کارگرفته شده است. نتایج بررسی نشان داد که کشور فنلاند برنامه های جامع توسعه حرفه ای دارد و همچنین دارای مدارس تجربی مرتبط با دانشگاه ها برای افزایش کیفیت کار می باشد. آموزش دانشگاهی، معلمان را برای محقق بودن و شاغل شدن آماده می کند و شامل سهم عمده ای در فعالیت بالینی در یک مدرسه مدل است که در آنجا دانشجویان می آموزند که چگونه آموزش پژوهش-محور را ارائه دهند و مبتدی ها را نظارت نمایند. در پایان پیشنهاداتی به دست اندرکاران حوزه تربیت معلم مانند استاندارد سازی فضاهای آموزشی در تربیت معلم و اجرای بهینه ی دوره های آموزشی ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 685 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  851
چکیده: 

در بند 3-1 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت یادگیری، مجموعه ای از مهارت ها را پوشش می دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تاثیر دارد. در این پژوهش ادبیات فراشناخت جمع آوری، و طی مصاحبه های کیفی عمیق با 11 نفر از خبرگان، دیدگاه آنان در مورد مدل و مولفه های فراشناختی مناسب برای آموزش به دانشجویان- معلمان مورد سوال قرار گرفت. یافته ها به روش نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شد. در مرحله سوم بر اساس مولفه های مدل پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت 5 درجه ای a=0.96 برای ارزیابی دیدگاه صاحب نظران در مورد تناسب مدل به روش دلفی استفاده شد. یافته ها ضمن تایید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مولفه های جدید ارائه داد. سازه فراشناخت، شامل سه مولفه دانش شناختی (5 زیرمولفه)، تنظیم شناختی (8 زیرمولفه)، باورهای شناختی (4 زیرمولفه) و 70 متغیر است. چگونگی آموزش شامل 3 مولفه چگونگی ارائه (3 زیرمولفه)، چگونگی محتوا (3 زیرمولفه)، زمان و مکان آموزش (2 زیرمولفه) و 20 متغیر است. چرایی آموزش شامل 3 مولفه ارتقای شخصی معلم (4 زیرمولفه)، ارتقای حرفه ای معلم (5 زیرمولفه)، ارتقای فردی دانش آموز (3 زیرمولفه) و 40 متغیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 851 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

پیچیدگی نقش معلم و انتظارات متعدد از معلم در شرایط جدید جهانی به فعالیت هایی فراتر از گذشته مانند کارآموزی و بازآموزی نیاز دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان، آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور جهان به منظور استخراج شباهت ها و تفاوت های آنها بوده است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است که اطلاعات آن از طریق اسناد و مدارک و گزارش های تحقیقی؛ و جستجو در شبکه جهانی اینترنت و سایت های وزارت آموزش و پرورش کشور های مورد مطالعه گردآوری شده و از طریق الگوی جرج بردی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از تنوع و تکثر شیوه های آموزش در مدل های سنتی و رویکرد های بدیل بود که به مواردی چون نیاز های آموزشی معلمان، محتوای مورد نظر، امکانات موجود، وقت و برنامه کاری آنان و سیاست های نظام آموزشی کشورها بستگی داشت. همچنین برقراری ارتباط مستمر بین نظام تربیت معلم با دانشگاه ها، مدارس و سایر نهاد های اجتماعی، برقراری ارتباط آموزش های پیش از خدمت و ضمن خدمت؛ و ایجاد هماهنگی میان نهاد های اداره کننده تربیت معلم در این کشورها، از جمله نکات برجسته در موفقیت آموزش های آنان بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 554 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  435-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون بررسی اثربخشی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی، مطالعه حاضر با هدف مرور جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی آموزش/توسعه اعضای هیأت علمی، آموزش/توسعه اساتید، آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی برنامه و معادل انگلیسی آن ها شامل staff TRAINING/development، in-service TRAINING، medical faculty، faculty TRAINING/development، program evaluation و ادغام این عبارات، موتورهای جستجو، پایگاه های اطلاعاتی، سایت ها و مجلات معتبر مانند Google scholar، Medline، Eric، Scopus، Ovid، Science direct، Medical education، Medical TEACHER، PubMed، BMC، SAGE، Magiran مورد جستجو قرار گرفت و جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی در مقالات به دست آمده، بررسی شد. نتایج: از مجموع 62 مقاله مرتبط به دست آمده در نهایت 29 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی، در چهار دسته: مدل نظری ارزشیابی، روش گردآوری اطلاعات ارزشیابی، منبع ارائه اطلاعات ارزشیابی و یافته های ارزشیابی دسته بندی شد. بیش تر مطالعات انجام شده در زمینه ارزشیابی برنامه های توانمندسازی براساس مدل کرک پاتریک (Kirk Patrick) انجام شده است. پرسشنامه شایع ترین روش جمع آوری داده ها بوده است. منبع جمع آوری اطلاعات در بیش تر ارزشیابی ها، مشارکت کنندگان (اعضای هیأت علمی) در دوره بودند و نتایج ارزشیابی های انجام شده نشان دهنده رضایت بالای اعضای هیأت علمی از برنامه های توانمندسازی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود در ارزشیابی برنامه های توانمندسازی از روش های ارزشیابی ترکیبی استفاده شود و تغییرات حاصل از برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سطح سازمان و میزان استفاده از آموخته ها در محیط کار مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  78-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1933
 • دانلود: 

  839
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و مدل ارزشیابی پروواس بود. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، متخصصان موضوعی از طریق نمونه گیری هدفمند و زنجیره ای، دانشجویان از روش نمونه گیری در دسترس و مدرسان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده و متناسب با هریک از مراحل ارزشیابی، معیارهای لازم برای مولفه ها شناسایی شد. عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مولفه ها از طریق پرسشنامه، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته های به دست آمده از مطالعه اسناد، تحلیل محتوا و سهم دروس پژوهشی در محتوای برنامه درسی حاکی از آن بود که اگرچه دانشگاه فرهنگیان در چند سال اخیر به سمت پژوهش محور بودن حرکت کرده، اما هنوز دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آنها می توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1933

دانلود 839 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  55-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  4396
 • دانلود: 

  1827
چکیده: 

ورود فاوا به تربیت معلم، اساسی ترین شررط برای توسعه آن در نظام آموزش و پرورش اس و این دو، سرنوشتی درهم تنیده دارند. این تحقیق با هدف ارایه الگویی برای تلفیق فاوا در برنامه های درسی تربیت معلم ایران صورت پذیرفته و برای این کار، حاصل سه مطالعه مستقل در کنار هم قرار گرفته است:1. مطالعه مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی برنامه های درسی مبتنی بر فاوا با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی؛2. مطالعه چگونگی ورود فاوا به نظام های آموزش و پرورش 4 کشور از کشورهای جهان در رده های متفاوت بهره مندی از آن با روش مطالعه تطبیقی؛3. مطالعه وضعیت ایران در رمزنیه توسعه فاوا در نظام آموزشی در قالب یک مطالعه موردی.یافته های تحقیق، چارچوب نظری برنامه های درسی مبتنی بر فاوا در تربیت معلم ترسیم می کند، مراحل عملی و نظری ورود فاوا به آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه و اهداف و اصول این کشورها را از توسعه فاوا در تربیت معلم مشخص می سازد، مراحل ورود فاوا به آموزش و پرورش ایران را از ابعاد عملی و نظری و امکانات و موانع نظام آموزش و پرورش ایران را از جهات فنی و غیرفنی برای توسعه فاوا تبیین می کند و در نهایت، به ارایه یک الگوی راهنما برای ورود فاوا در برنامه های درسی تربیت معلم ایران می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 4396

دانلود 1827 استناد 7 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Ahangaran Farnoush | SEIFOORI ZOHREH | BEHNAM BIOOK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39183
 • دانلود: 

  24371
چکیده: 

The present study examined the impact of language TEACHERs’ gender, age, and experience on their self-efficacy. Moreover, it aimed to find out the mediating role of TEACHER education in modifying the effects of foregoing variables. To this end, a stratified sample of 180 English TEACHERs in high schools, private language institutes, and university settings in seven cities in Iran were initially handpicked as the participants of the study. Next, TEACHERs’ Sense of Efficacy Scale (Tschamen-Moran & Woolfolk-HoyHoy, 2001) was administered to the participants to specify their initial self-efficacy. Further, they attended a 20-session in-service TEACHER TRAINING program focused on theoretical and empirical issues related to learner variables and aiming at empowering the participants to tackle relevant problems in the context of the classroom. Finally, The Self-Efficacy Scale was administered to probe viable changes in the participants’ self-efficacy posterior to the treatment in relation to gender, age and experience. Results showed significantly higher levels of selfefficacy for males prior to and for females after the treatment. Additionally, the findings revealed that TEACHER self-efficacy was positively influenced by increase in TEACHERs’ age and teaching experience and that in-service TEACHER TRAINING could avert disparities among the TEACHERs across the diverse age groups and experience levels. The results underscore the paramount importance of in-service TRAINING courses aimed at empowering TEACHERs.

آمار یکساله:  

بازدید 39183

دانلود 24371 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4040
 • دانلود: 

  1475
چکیده: 

با توجه به این که یکی از راه های توسعه آموزش و پرورش، ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش و تربیت معلمان کارآمد می باشد، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه های آموزش و تربیت معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 می باشد. برای انتخاب نمونه مدیران، از روش نمونه گیری "طبقه ای" متناسب با حجم، و برای تعیین نمونه کارشناسان و مدرسان از روش نمونه گیری "هدفمند" استفاده شده است. در این زمینه دیدگاه های 162 مدیر و 20 کارشناس و مدرس مراکز تربیت معلم، که دارای سوابق برجسته آموزشی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی سوالات پرسش نامه و مصاحبه، توسط چند نفر از استادان و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تایید شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0.87 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه، از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد و تجزیه و تحلیل مصاحبه با روش مقوله بندی انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در فرآیند آموزش و تربیت معلمان، باید به تدوین محتوا و مواد درسی کارآمد و به روز، به کارگیری مدرسان با تجربه و کارآمد، برگزاری دوره های کارورزی و امکانات و تجهیزات مراکز متناسب با نیازهای معلمان توجه شود. در این راستا، به جهت رشد سریع تحولات علمی جهان و نیازهای روز جامعه، ایجاد حداکثر انعطاف در برنامه های آموزشی تربیت معلم، به گونه ای که بازنگری و اصلاح و تکمیل برنامه ها امکان پذیر باشد، مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت، پیشنهاد هایی برای بهبود آموزش معلمان ابتدایی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4040

دانلود 1475 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

محمدی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  87-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

این مقاله به بررسی تاریخی مدل های مختلف تربیت معلم دوره ابتدایی در ایران می پردازد. از برپایی دارالمعلمین(1297) تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان(1390) مدل های مختلفی از تربیت معلم دوره ابتدایی در ایران تجربه شده است. شناسایی این مدل ها، تجربه های تاریخی تربیت معلم دوره ابتدایی را در اختیار سیاست گذاران و علاقه مندان به نظام تربیت معلم قرار می دهد. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام اسناد تاریخی مرتبط با حوزه تربیت معلم بوده است و از روش نمونه گیری هدف دار، برای نمونه گیری استفاده شده است. نمونه ها، از اسنادی انتخاب شده اند که حاوی داده ها و اطلاعات مربوط برای پاسخگویی به سوال های پژوهش بوده اند. روش جمع آوری داده ها، روش اسنادی و روش تحلیل داده ها روش تاریخی اکتشافی است. با بررسی اسناد بر جای مانده از نظام تربیت معلم در ایران می توان هفت مدل از تربیت معلم دوره ابتدایی را در ایران شناسایی کرد. دارالمعلمین، دانشسرای مقدماتی، کلاس های کمک آموزگاری، تربیت معلم یکساله، سپاه دانش، مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان. در این مقاله به ضرورت های تاریخی شکل گیری هر یک از این مدل ها، شیوه پذیرش دانشجو و برنامه درسی هر یک از این مدل ها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعلیم و تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2 (پیاپی 138)
 • صفحات: 

  151-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  603
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تحول برنامه درسی تربیت معلم در ایران است. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیلی-اسنادی است. جامعه آماری پژوهش مجموعه کتابها، مقالات، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه نظام تربیت معلم ایران است که در چهل سال اخیر نگارش شده اند. برخی از منابع به شکل هدفمند به عنوان نمونه مورد استفاده قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش در دو بُعد قابل جمع بندی است. از یک بعد، با تأسیس دارالفنون و ترجمه آثار و منابع علمی معتبر اروپایی و اعزام محصلان به اروپا، شرایط برای شکل گیری نظام برنامه درسی تربیت معلم و بهره گیری از منابع علمی و تجربیات جوامع دیگر در تعلیم و تربیت فراهم شد و همگام با تأسیس مراکز متعدد تربیت معلم و تدوین ضوابط و شرایط حاکم بر آنها، برنامه درسی تربیت معلم علاوه بر آنکه تحت تأثیر عوامل گوناگون مانند ساختار سیاسی، اداری، تألیف کتابهای درسی، تأسیس شورای عالی معارف، تأسیس سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی و دانشگاه تهران قرار گرفته بود، از نظر عناوین درسی، به ویژه دروس تربیتی دچار تغییراتی شد. از بُعد دوم، در برنامه درسی تربیت معلم کنونی، بر اساس واقعیتهای عینی، نسبت به تغییر نگرش و تفکر در مشارکت مؤسسات آموزش عالی در تدوین و اجرای برنامه درسی تربیت معلم تلاش شد و برای ترسیم چشم انداز مناسب با رویکرد تعاملی و پژوهش-محوری، به بازتعریف معلم اثربخش و پژوهنده بر اساس شاخصها و مؤلفه های ملی و بین المللی در برنامه درسی تربیت معلم اقدام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 603 استناد 0 مرجع 0
litScript