نتایج جستجو

47225

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4723

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

در این پژوهش به منظور ارزیابی آزمون های بنیه بذر در ارتباط با ظهور گیاهچه در مزرعه و عملکرد شبدر سه آزمایش جداگانه شامل آزمون جوانه زنی و آزمون تسریع پیری بذر در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و کشت در شهرستان شوشتر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی 11 رقم و توده شبدر از 3 گونه (T. pratense L.، T. alexandrinum L. وT. RESUPINATUM L. ) در سال 1393 به اجرا در آمد. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و صفات درصد و سرعت ظهور گیاهچه، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته و عملکرد علوفه خشک در شرایط مزرعه اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تسریع پیری سبب کاهش درصد جوانه زنی (21 درصد)، سرعت جوانه زنی (59 درصد) و وزن تر (6 درصد) و خشک گیاهچه (48 درصد) گردید. از لحاظ درصد و سرعت جوانه زنی و ظهور گیاهچه در هر3 آزمایش ارقام شبدر برسیم مولتی کات و شبدر برسیم ساکرومونت برتر بودند. بیشترین عملکرد علوفه خشک با 9. 26 تن در هکتار به رقم شبدر برسیم مولتی کات تعلق داشت. بنابراین مشخص شد که گونهAlexandrinum. برترین گونه نسبت به دو گونه دیگر در شهرستان شوشتر می باشد. نتایج همبستگی متعارف بین شرایط نشان داد که بین خصوصیات ساقه در مزرعه و مؤلفه های جوانه زنی و رشد در آزمون جوانه زنی و تسریع پیری ارتباط معنی داری وجود دارد. بنابراین آزمون تسریع پیری بذر و آزمون جوانه زنی به خوبی توانستند درصد ظهور گیاهچه و استقرار گیاه شبدر در مزرعه را پیش بینی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

این پژوهش، به منظور مقایسه پتانسیل احتمالی آللوپاتی عصاره های شبدر ایرانی و برسیم بر رشد گیاهچه های علفهای هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی صورت گرفت. بخش هوایی دو گونه شبدر (شبدر ایرانی و شبدر برسیم) در مرحله گلدهی، جمع آوری و خشک شد. به 5 گرم ماده خشک شده، 150 میلی لیتر آب (برای عصاره آبی) یا متانول (برای عصاره آلی) افزوده شد و 12 ساعت در دمای اتاق روی همزن مکانیکی قرار گرفت. سه غلظت عصاره آبی و آلی، یعنی 33.3 گرم در لیتر (غلظت 1)، 16.7 گرم در لیتر (غلظت 0.5) و 8.3 گرم در لیتر (غلظت 0.25) تهیه گردید. بذرها در ظروف پتری محتوی این عصاره ها قرار گرفتند. آب مقطر، بعنوان شاهد مورد استفاده قرارگرفت. پس از دو هفته، طول هیپوکوتیل و ریشه گیاهچه های علفهای هرز تعیین شد. بطورکلی، با افزایش غلظت عصاره های آبی و آلی هر دو گونه شبدر، رشد ریشه گیاهچه های علفهای هرز، روند رو به کاهشی نشان داد. بیشترین و کمترین کاهش رشد ریشه، به ترتیب در "تاج خروس" و "پیچک" مشاهده گردید. پاسخ هیپوکوتیل گیاهچه ها، برحسب گونه علف هرز و نوع عصاره، متغیر بود. بیشترین و کمترین کاهش رشد هیپوکوتیل، به ترتیب در "خردل وحشی" و "پیچک" مشاهده گردید. در مقایسه با عصاره آبی، عصاره آلی، اثر بازدارندگی بیشتری بر رشد گیاهچه علفهای هرز داشت. در مقایسه با شبدر ایرانی، شبدر برسیم بازدارنده قویتر رشد گیاهچه علفهای هرز بود. بدین ترتیب، بنظر می رسد مقدار آللوکمیکالها در این دو گونه شبدر، با یکدیگر متفاوت است. در بین علفهای هرز، پیچک تحمل بیشتری نسبت به آللوکمیکالهای این دو گونه شبدر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 264 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MOMBEINI S. | KHODARAHMPOUR ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32432
 • دانلود: 

  20377
چکیده: 

In this study, to evaluate the seed vigor tests associated with the seedling field emergence and yield of clover cultivars three separate experiments consisted of germination test and seed accelerated aging test in a completely randomized design with 4 replications in Islamic Azad University, Ahvaz and culture in the city of Shoushtar in a randomized complete block design with three replications on 11 cultivars and accessions of clover of 3 species (T. pratense, T. alexandrinum and T. RESUPINATUM) was conducted in 2014. Traits of germination percent, germination rate, seedling fresh weight and dry weight measured in laboratory conditions and traits of seedling field emergence percent and rete, height of plant, number of stem in plant and dry forage yield in field conditions. The results showed that seed accelerated aging test reduces seed germination percent (21%), germination rate (59%) and fresh weight (6%) and dry weight (48%) respectively. In terms of percent and rate of germination and seedling emergence in 3 experiments varieties of Berseem Multicut and Berseem Sucromont were superior cultivars. The maximumu of the dry forage yield of 9. 26 tons per hectare belonged to Berseem Multicut. So it became clear that species of Alexandrinum. is compared to other species in the city of Shoushtar. The results of canonical correlation analysis between showed that between stem characteristics in farm and germination components and growth in germination test and seed accelerated aging test there are significant relationships. Therefore the seed accelerated aging test and germination test well could emergence percent and plant establishment of clover in the field predict.

آمار یکساله:  

بازدید 32432

دانلود 20377 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  1 (پیاپی 81)
 • صفحات: 

  81-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

به منظور بررسی توانایی اندام های هوایی شبدر ایرانی و برسیم در کنترل جوانه زنی بذر علف های هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش، بخش هوایی دو گونه شبدر در مرحله گلدهی جمع آوری و خشک شد. از ماده خشک بدست آمده، دو نوع عصاره آبی (با آب مقطر) و آلی (با متانول) تهیه و سپس از هر نوع عصاره سه غلظت 33.3 گرم در لیتر (غلظت کامل یا 100 درصد)، 16.7 گرم در لیتر (50 درصد غلظت کامل) و 8.3 گرم در لیتر (25 درصد غلظت کامل) تهیه شد و آب مقطر نیز به عنوان شاهد (غلظت صفر عصاره) مورد استفاده قرار گرفت. بذر علف های هرز مذکور در ظروف پتری محتوی این عصاره ها قرار گرفتند و پس از دو هفته درصد جوانه زنی آن ها تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره های آبی و آلی، درصد جوانه زنی بذر علف های هرز کاهش یافت. بیشترین اثر بازدارندگی عصاره های آبی و آلی شبدر ایرانی و برسیم بر جوانه زنی بذر خردل وحشی مشاهده شد و جوانه زنی بذر پیچیک کمتر از سایر علف های هرز تحت تاثیر قرار گرفت. عصاره آلی در مقایسه با عصاره آبی اثرات بازدارندگی بیشتری بر جوانه زنی بذر علف های هرز داشت. همچنین شبدر ایرانی در مقایسه با شبدر برسیم، بازدارنده قوی تر جوانه زنی بذر علف های هرز بود. بنابراین، بنظر می رسد که مقدار آللوکمیکال های این دو گونه شبدر، با یکدیگر تفاوت قابل توجهی داشته و پیچک در مقایسه با سه گونه دیگر، نسبت به آللوکمیکال های این دو گونه شبدر مقاومت بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 255 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

Trifolium RESUPINATUM و T. fragiferum دو گونه زراعی مهم تیره باقلائیان هستند. T. fragiferum به عنوان بخشی از خزانه وراثتی T. RESUPINATUM در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی انتقال پذیری زوج آغازگرهای T. pratense و T. repens به ژنوتیپ این دو گونه و معرفی نشانگرهای (SSR ریزماهواره های) جدید برای این گونه ها، میزان شباهت ژنومی آن ها با استفاده از نشانگرهای SSR، به روش تاکسونومی عددی ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از سطح بالای انتقال پذیری و چندشکلی ریزماهواره های معرفی شده برای T. pratense و T. repens به گونه های T. fragiferum و T. RESUPINATUM بود. مطالعات نشان داد که در این گونه ها تنوع بین جمعیتی زیاد بوده، دو گونه در خوشه هایی با شباهت بسیار اندک دسته بندی شدند که نشانگر تفاوت ژنومی آن ها در جایگاه های ژنی SSR آزموده شده است. این مطالعه نشان داد که ریزماهواره ها می توانند ابزار مفیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی در این گونه ها باشند. نتایج این بررسی پیشنهاد می کند تا زمانی که جفت آغازگرهای SSR اختصاصی برای این دو گونه طراحی نشده است، می توان با ضریب اطمینان بالایی از آغازگرهای  SSRبه دست آمده از T. pratense و T. repens، برای تحلیل ژنوم در این گونه ها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 223 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

عبدی نوراله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلرور سدیم بر ویژگی های جوانه زنی گونه های مختلف شبدر، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش شامل سه گونه شبدر به نام هـای شبدر قـرمز(Trifolium pretense L.) ، شبدر ایرانی (T. RESUPINATUM L.) و شبدر سفید (T. repens L.) و غلظت های مختلف شوری شامل محلول های 0، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی مولار کلرور سدیم و آب مقطر به عنوان شاهد بود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت شوری، درصد جوانه زنی کاهش یافت، اثر غلظت های مختلف شوری بر گونه‎های مختلف معنی دار بود و همچنین اثر متقابل بین غلظت های مختلف شوری بر گونه ها نیز معنی دار بود. گونه ها از لحاظ تحمل به شوری به ترتیب عبارت بودند از شبدر ایرانی، شبدر قرمز و شبدر سفید. واکنش گونه های مختلف به سطوح مختلف شوری متفاوت بود، به طوری که با افزایش غلظت شوری، در شبدر ایرانی درصد جوانه های غیرعادی در شبدر قرمز درصد بذرهای جوانه نزده سخت و در شبدر سفید درصد بذرهای جوانه نزده نرم، افزایش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دفتری زهرا | صفرنژاد عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae گیاهی است چند ساله که به دلیل خاصیت دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. بذرهای پنج جمعیت متعلق به چهار گونه T. Lancifolius،T. daenensis subsp. daenensis (دو نمونه)، T. fedtschenkoi و T. pubescens کشت گردید و پس از جوانه زنی بذرها از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در تمام جمعیت های مورد بررسی x=15 است. از لحاظ سطح پلوئیدی گونه T .lancifolius با فرمول کاریوتیپی 25m+5sm دیپلوئید (2n=2x=30)، گونه T. daenensis subsp. daenensis با فرمول کاریوتیپی 22m+8sm و 30m، گونه T. fedtschenkoi با فرمول کاریوتیپی 23m+7sm و گونه T. pubescens با فرمول کاریوتیپی 30m بودند. با توجه به میزان شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی، گونه T. daenensis subsp. daenensis از نامتقارن ترین و در عین حال کامل ترین کاریوتیپ نسبت به دو گونه دیگر بود. درحالی که گونه T. pubescens متقارن ترین و ابتدایی ترین کاریوتیپ را نشان داد. تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری کلیه صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل نشان داد که بین جمعیت ها اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد که این بیانگر وجود تفاوت در بین گونه ها بوده و طبق تجزیه خوشه ای، بر اساس صفات کروموزومی، جمعیت ها در 3 گروه (گونه T. daenensis در گروه 1 و گونه T. fedtschenkoi و گونه T. pubescens در گروه های جداگانه) قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  33-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

به منظورارزیابی سازگاری و پایداری محصول لاین های شبدر ایرانی در نقاط مختلف کشور، آزمایشی با پانزده لاین امیدبخش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج، بروجرد، سنندج وشهرکرد به مدت دو سال اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب ها در مکان ها و سال ها نشان داد بین لاین ها از نظر عملکرد علوفه خشک اختلاف معنی داری وجود دارد، به طوری که در کرج لاین شماره 13 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-37) با 14.13، در سنندج لاین شماره 11 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-5) با 9.87، در شهر کرد لاین شماره 8 (KPC/Lordegan-e-Char./78-17) با 9.93 و در بروجرد لاین شماره 7 (KPC/2Chinene-e-Kord./78-30) با 13.59 تن علوفه خشک در هکتار برترین لاین ها بودند. شیب خط رگرسیون برای عملکرد علوفه خشک بین 0.52 تا 1.29 متغیر و بیانگر این بود که لاین ها پاسخ های متفاوتی به تغییرات محیطی نشان دادند. با توجه به آماره های پایداری، لاین ها شماره 11، 10، 13، 8 و 7 با کمترین انحراف ازخط رگرسیون، بیشترین ضریب تبیین و بالاترین عملکرد، برترین لاین ها بودند. نتایج تجزیه پایداری به روش گرافیکی بای پلات (GGE) نشان داد حدود 60 درصد کل تغییرات عملکرد علوفه خشک لاین ها تحت تاثیر مولفه های اول و دوم بود. بر اساس نتایج تجزیه پایداری به روش بای پلات، لاین های شماره 6 (KPC/Eqlid-e-Fars/78-14) و 3 (KPC/Baladeh-e-Kaz.78-43) با تولید حدود 60 تن علوفه تر و 10.60 تن در هکتار علوفه خشک پایدارترین لاین ها در مناطق مختلف کشور بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  37-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

مقدمه: ریزوباکتری های محرک رشد گیاه، باکتری های مفیدی هستند که می توانند سبب مقاومت گیاهان به تنش های مختلف شوند. یکی از این تنش ها، آلودگی SO2 هوا است. دی اکسیدگوگرد به عنوان یک آلاینده آسیب رسان قوی هوا شناخته شده که رشد گیاهان را محدود می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات تلقیح باکتریایی با ریزوبیوم استاندارد و بومی بر رشد ریشه و فعالیت و کارایی آنتی اکسیدان های شبدر ایرانی تحت آلودگی SO2 هوا است.مواد و روش ها: در این پژوهش، گیاهان 31 روزه (تلقیح شده و تلقیح نشده با ریزوبیوم) در معرض غلظت های مختلف گاز SO2 (صفر به عنوان شاهد، 0.5، 1، 1.5 و2 ppm ) به مدت 5 روز متوالی و هر روز 2 ساعت قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد که غلظت های مختلف SO2 اثرات معنی داری بر وزن ریشه و سیستم آنتی اکسیدانتی شبدر دارد. با افزایش غلظت SO2، به طور معنی داری نسبت به کنترل وزن تر و خشک کاهش، میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (I%) افزایش، ظرفیت آنتی اکسیدانی (IC50)کاهش و فعالیت SOD،CAT  و GPX افزایش یافت. تلقیح شبدر با ریزوبیوم بومی و استاندارد وزن ریشه را افزایش داد و اثر معنی داری بر فعالیت و کارایی آنتی اکسیدانت ها نشان نداد؛ ولی اثرات متقابل تلقیح ریزوبیومی و تیمار SO2 بطور معنی داری اثرات منفی غلظت های بالای گاز را بر رشد ریشه، فعالیت و کارایی آنتی اکسیدان ها کاهش داد. شدت تغییر سیستم آنتی اکسیدانتی تحت تنش آلودگی SO2 در گیاهان تلقیح شده کمتر از گیاهان تلقیح نشده بود.بحث و نتیجه گیری: درنتیجه، افزایش غلظتSO2  سبب کاهش وزن ریشه، افزایش فعالیت و کارایی آنتی اکسیدانتی شبدر شد. تلقیح با ریزوبیوم با افزایش رشد ریشه، اثرات آلودگی SO2 بر سیستم آنتی اکسیدانی را کاهش می دهد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1203-1208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49024
 • دانلود: 

  20600
چکیده: 

Heavy metals are among soil pollutant resources that in case of accumulation in the soil and absorption by the plant, enter into the food chain and poison the plants or the people who consume those plants. This research was performed in order to examine the role of cadmium as a heavy metal in the activity of catalase and peroxidase as well as protein concentration in Trifolium RESUPINATUM L. based on a randomized block design with three repetitions. The used treatments included consumption of Cd (NO3)2 at four levels, namely, 0, 100, 200, and 300 ppm. The plants under study were treated for 10 days. The results of the study showed that catalase activity decreased by the increase of cadmium. Moreover, peroxidase activity increased by an increase in the consumption of cadmium. The analysis of protein level showed that plantlet protein decreased in high cadmium concentrations. The findings also demonstrated that cadmium concentration in roots was higher than in shoots.

آمار یکساله:  

بازدید 49024

دانلود 20600 استناد 0 مرجع 0
litScript