نتایج جستجو

47311

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4732

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TILAKARATNE W.M. | PITAKOTUWAGE T.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  502-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  19169
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19169

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

دفتری زهرا | صفرنژاد عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae گیاهی است چند ساله که به دلیل خاصیت دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. بذرهای پنج جمعیت متعلق به چهار گونه T. Lancifolius،T. daenensis subsp. daenensis (دو نمونه)، T. fedtschenkoi و T. pubescens کشت گردید و پس از جوانه زنی بذرها از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در تمام جمعیت های مورد بررسی x=15 است. از لحاظ سطح پلوئیدی گونه T .lancifolius با فرمول کاریوتیپی 25m+5sm دیپلوئید (2n=2x=30)، گونه T. daenensis subsp. daenensis با فرمول کاریوتیپی 22m+8sm و 30m، گونه T. fedtschenkoi با فرمول کاریوتیپی 23m+7sm و گونه T. pubescens با فرمول کاریوتیپی 30m بودند. با توجه به میزان شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی، گونه T. daenensis subsp. daenensis از نامتقارن ترین و در عین حال کامل ترین کاریوتیپ نسبت به دو گونه دیگر بود. درحالی که گونه T. pubescens متقارن ترین و ابتدایی ترین کاریوتیپ را نشان داد. تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری کلیه صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل نشان داد که بین جمعیت ها اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد که این بیانگر وجود تفاوت در بین گونه ها بوده و طبق تجزیه خوشه ای، بر اساس صفات کروموزومی، جمعیت ها در 3 گروه (گونه T. daenensis در گروه 1 و گونه T. fedtschenkoi و گونه T. pubescens در گروه های جداگانه) قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدی نوراله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلرور سدیم بر ویژگی های جوانه زنی گونه های مختلف شبدر، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش شامل سه گونه شبدر به نام هـای شبدر قـرمز(Trifolium pretense L.) ، شبدر ایرانی (T. resupinatum L.) و شبدر سفید (T. REPENS L.) و غلظت های مختلف شوری شامل محلول های 0، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی مولار کلرور سدیم و آب مقطر به عنوان شاهد بود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت شوری، درصد جوانه زنی کاهش یافت، اثر غلظت های مختلف شوری بر گونه‎های مختلف معنی دار بود و همچنین اثر متقابل بین غلظت های مختلف شوری بر گونه ها نیز معنی دار بود. گونه ها از لحاظ تحمل به شوری به ترتیب عبارت بودند از شبدر ایرانی، شبدر قرمز و شبدر سفید. واکنش گونه های مختلف به سطوح مختلف شوری متفاوت بود، به طوری که با افزایش غلظت شوری، در شبدر ایرانی درصد جوانه های غیرعادی در شبدر قرمز درصد بذرهای جوانه نزده سخت و در شبدر سفید درصد بذرهای جوانه نزده نرم، افزایش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  116-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1587
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

Objectives: Acroptilon REPENS (L. ) DC is an Asian native plant belongs to the Asteraceae family. It has been cultivated the United States and Canada in recent years. This study investigated the effects of antibacterial, anti-biofilm, and cytotoxicity of A. REPENS ethanolic extract and its components. Materials and Methods: We used disk diffusion and well diffusion strategies to screen antimicrobial activity of A. REPENS against Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. Then, the minimum inhibitory concentrations (MICs) and minimum bactericidal concentrations (MBCs) of extract and fractions were determined by the small dilution broth methodology for S. aureus and S. epidermidis. The impact of extract and fractions on biofilm formation was evaluated by microtiter plate assay The MTT assay determined the toxicity effect of samples on Vero cells. The results are expressed because of the viability. Results: Results showed that A. REPENS extract and fragments inhibit the growth of gram-positive bacteria. The ethanolic extract and its fractions showed stronger inhibition zones for S. aureus and S. epidermidis. According to the antibiofilm test, the ethanolic extract and water fraction of A. REPENS have the highest antibiofilm effect on S. aureus and S. epidermidis. The value of LC50 (50% mortality) in MTT assay results was 30, 60, 30, and 2/5 mg/mL for ethanolic extract, chloroform, ethyl acetate and water fractions of A. REPENS, respectively. Conclusions: Extract of A. REPENS and its fractions have an antibacterial and antibiofilm effect on S. aureus and S. epidermidis without significant cytotoxic effect.

آمار یکساله:  

بازدید 1587

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  448
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

تحقیق حاضر در مراتع حوزه آبخیز گلندرود در استان مازندران انجام شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی دامنه اکولوژیک Phlomis cancellata و Trifolium REPENS به برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF در طول گرادیان متغیرهای محیطی بود. برای این منظور، 153 پلات یک متر مربعی در طول گرادیان ارتفاعی مستقر شدند. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. در هر سطح نمونه گیری فراوانی دو گونه Ph. cancellataو T. REPENS، ارتفاع و شیب و جهت ثبت شدند. نمونه های خاک از عمق 20-0 سانتی متری در هر پلات برداشت شدند. در هر نمونه pH, , EC, . کربن آلی، نیتروژن و بافت خاک اندازه گیری شد. برای مطالعه منحنی پاسخ و اپتیمم اکولوژیکی در ارتباط با متغیر های محیطی از تابع HOF با پراکنش دوجمله ایی استفاده گردید. داده ها بوسیله نرم افزار R ver. 3. 0. 2 آنالیز شدند. گونه Ph. cancellataوT. REPENS عمدتا در طول گرادیان متغیر های محیطی، دامنه متفاوتی نشان دادند. نتایج نشان داد که دامنه اکولوژیک و بهینه اکولوژیکی برای T. REPENS به ترتیب 2975-2125 متر و 2125 متر و برای Ph. cancellata به ترتیب 2184-2975 متر و 2246 متر ثبت شدند. همچنین منحنی پاسخ T. REPENS نسبت به ارتفاع هم نوا کاهشی بود، اما برایPh. cancellata به صورت نامتقارن و چوله دار بود. منحنی پاسخ Ph. cancellata وT. REPENS نسبت به متغیر pH و Nبه صورت خط صاف بود.

آمار یکساله:  

بازدید 448

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1071-1079
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48749
 • دانلود: 

  32666
چکیده: 

The species Asteraceae Centaurea REPENS (Asteraceae), known as Acroptilon REPENS, andTalkhe in persian is used in folk medicine as an emetic, anti-epileptic, and anti-malaria herbin many parts of the world but its toxic effects have not determined yet. This study aimed toevaluate the acute and subchronic toxicity of this extract to find its possible adverse healtheffects through clinical, hematological, biochemical, and histopathological endpoints in bothgender of mice. Aerial parts of the plant were air-dried and the terpene extract of aerial partsof plant was provided by percolation using methanol, petroleum ether, and diethyl ether. Allclinical, biochemical and histopathological changes were assessed in appropriate endpoints andcompared with control group. Although no mortality was seen in acute study by administratingdoses up to 2000 mg/kg, repeated dose study on 1000 mg/kg doses in 28 days in both gendersshowed liver necrosis and rise of liver enzymes (p-value < 0. 05). Histopathological studiesdidn’ t show any other organ toxicity in dosed up to 1000 mg/kg. At the same time this studyshowed for the first the antihyperlipidemic properties of the aerial extract of Acroptilin in micemodel. The pharmacological and histopathological results of the present study proved that thetotal parts of Acroptilon REPENS could be studied for supporting the traditional assertion in folkmedicine to heal hyperlipidemia, diabetes, and cancer in lower doses although we performedthe present study and concluded liver toxicity by subchronic use of Acropitolon REPENS extract.

آمار یکساله:  

بازدید 48749

دانلود 32666 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MANT R.C. | MOGGRIDGE G.D. | ALDRIDGE D.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36958
 • دانلود: 

  16882
چکیده: 

Bryozoans are common biofoulers of under-drain filter nozzles in rapid gravity filters in water treatment works. A potential method for controlling bryozoan biofouling is the use of chlorine in backwash water. Repeatedly exposing bryozoan colonies with chlorine for 20 min every 24 h in an experimental setting, to replicate what would occur if the backwash was chlorinated, caused significant reduction in colony growth and size. After 10 days repeated treatment in good conditions for bryozoan propagation, the EC50 (the chlorine concentration required to decrease growth such that treated colonies were half the size of control colonies) was 1.6 ppm (SE 0.3). In sub-optimal conditions for propagation, the impact of chlorine was greater. The majority of colonies treated with 1 ppm and above did not grow or even decreased in size over 5 days. However, a chlorine concentration of 5 ppm was necessary, even in sub-optimal conditions, to ensure all colonies decreased in size over 5 days of treatment; this is too high to be acceptable to water companies due to the risk of carcinogenic by-products. Nevertheless, the observed decline in feeding activity of bryozoans exposed to chlorine levels >1 ppm suggests that repeated backwashing with chlorine may cause colony death over time, especially in sub-optimal conditions. Chlorine backwashes may therefore be an effective long-term control strategy, especially in locations such as rapid gravity filters where it is suggested that upstream processes are likely to create sub-optimal conditions for bryozoan growth.

آمار یکساله:  

بازدید 36958

دانلود 16882 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  2 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  119-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2396
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

در پژوهش حاضر، مراحل فنولوژی علف هرز تلخه سال 1383 در خزانه بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اندام های هوایی ظاهرشده از ریشه در درجه - روز 0 تا 3/3823، به رشد خود ادامه می دهند. طی این دوره، 8 مرحله فنولوژی برای تلخه به ثبت رسید. این مراحل شامل ظهور اندام هوایی از ریشه، تبدیل طوقه به ساقه اصلی، تولید اندام هوایی ثانوی از ریشه، انشعاب ساقه اصلی، غنچه دهی، گلدهی، خشک شدن گل و خشک شدن اندام هوایی بود. بر اساس نتایج بدست آمده، بذر تلخه همزمان با تولید غنچه تولید می شود و بعد از حدود 10 روز به مرحله شیری و بعد از حدود 30 روز به مرحله رسیدگی می رسد. در مجموع، تلخه، علف هرزی با دوره رشد طولانی است. در این آزمایش طول دوره رشد سالانه اندام هوایی این علف هرز 41 هفته (حدود 10 ماه) بطول انجامید.

آمار یکساله:  

بازدید 2396

دانلود 401 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  3485-3495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

این مقاله به تحلیل ممیزی سه گونه گندم زراعی بر اساس داده های حاصل از بررسی صفات ریخت شناسی می پردازد. در این مطالعه از هر یک از سه گونه گندم T. turgidum L.، T. aestivum L. و T. durum Desf. نمونه هایی به طور تصادفی به تعداد 60 سنبله (خوشه گندم) از دیم زارهای گندم در منطقه بازفت (استان چهارمحال و بختیاری) جمع آوری گردید. با اندازه گیری شانزده صفت از هر سنبله، برای هر یک از سه گونه یک ماتریس 60´16 از داده ها تهیه گردید. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به یک قاعده رده بندی آماری بود که با کمترین خطا بتوان یک سنبله جدید متعلق به هر یک از سه گونه را تشخیص داد، با به کارگیری روش درستنمایی مشخص شد که بر اساس صفات به کار رفته با درصد خطای ناچیزی می توان سنبله های هر یک از سه گونه را تشخیص داد. این قاعده به ویژه در مورد دو گونه T. turgidum L. و T. aestivum L. که امکان تشخیص معمول آنها مشکل است، اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  24-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف شکستن کمون بر روی گیاه هرز تلخه دیم، آبی آزمایشی در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در سال 1389 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی عبارت از نوع بذور تلخه (دیم، آبی)، اسیدسولفوریک غلیظ 98% در سطوح شاهد (صفر) 15c، 30 دقیقه و جیبرلین اسید با غلظت 500 میلی گرم در لیتر (ppm) در سطوح شاهد (صفر) یک و سه ساعت بودند. نتایج نشان داد که مدت زمان کاربرد اسید سولفوریک و مدت زمان کاربرد اسید جیبرلین و نوع بذر اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی و مدت زمان کاربرد اسیدسولفوریک و جیبرلین بر صفت یکنواختی و اثر اسید سولفوریک به تنهایی بر صفت دوز تا 10 درصد جوانه زنی داشت. اثر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی بر صفات سرعت جوانه زنی و روز تا 90 درصد جوانه زنی معنی دار نبود. اما اثرات متقابل اسید و جیبرلین بر صفات درصد جوانه زنی و یکنواختی در سطح احتمال آماری 1% درصد و اثر متقابل جیبرلین و بذر نیز در سطح احتمال آماری 5% درصد معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
litScript