نتایج جستجو

23

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

دررفتگی مفصل ساب تالار دررفتگی همزمان سطوح دیستال تالوس در هر دو مفصل تالوکالکانئال و تالوناویکولار می باشد و حدودا یک درصد موارد در رفتگی های حاد پا را شامل می شود. این در رفتگی همیشه با تغییر شکل واضح پا همراه است. شایعترین نوع در رفتگی ساب تالار به سمت داخل (80% موارد) و موارد کمتر شایع شامل در رفتگی به سمت خارج، قدام و یا به خلف (20% موارد) است. این در رفتگی اغلب همراه با شکستگی های استئو کوندرال می باشد. اصول درمانی شامل جا اندازی بسته و آتل گیری می باشد. رادیوگرافی دقیق و انجام سی تی اسکن برای بررسی پایداری مفصل پس از جا اندازی و بررسی قطعات شکستگی داخل مفصلی ضروری می باشد. با توجه به اهمیت آسیب ساب تالار و لزوم رسیدگی سریع جهت درمان، به علت عوارض عروقی و آسیب بافت نرم اطراف، در این مقاله یک مرد 17 ساله با در رفتگی به داخل مفصل ساب تالار به دنبال تصادف با موتور سیکلت و بدون شکستگی استئوکوندرال معرفی می شود که توسط جا اندازی بسته تحت بی حسی نخاعی مورد درمان گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4331
 • دانلود: 

  2386
چکیده: 

Background: osteotomy around the knee is one of the most common corrective surgeries for lower limb deformities. The exact relationship between the effects of these surgeries on the ankle joint is unclear. This study aimed to investigate the effect of HTO on the Subtalar joint in patients with genu varum. Methods: In the case series study33 patients including 27. 2% men and 72. 7% womenwith an average age of 41. 9, with genu varum who underwent corrective surgery of open wedge high tibial osteotomy were studied. the heel alignment angle was determined before and after surgery in 10-months follow-up based on Saltzman view in conventional radiography. The data were then compared. Results: Average genu varum correction angle was 11. 9± 1. 3 ° . Heel alignment degree was 5. 9± 1. 3 ° before HTO surgery, and after the surgery, in final follow-up, it was to 3. 4± 1. 2 ° valgus, this value was statisticallysignificant(p=0. 04). Moreover, there was a significant statistical relationship between average correction of Varus deformity and heel alignment anglechanges (P=0. 02, r=0. 3). Conclusion: Correcting Varus knee deformity can be effectiveon heel alignment angle in patients undergoing HTO surgery with genu varum. The angle of the Subtalar valgus decreases as a result.

آمار یکساله:  

بازدید 4331

دانلود 2386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DUDKIEWICZ I. | CHECHIK A. | BLANKSTEIN A.

نشریه: 

ACTA ORTHOPAEDICA BELGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  13272
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13272

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16539
 • دانلود: 

  5899
چکیده: 

Background: Lateral wedge insole (LWI) aims to reduce loading on medial compartment of tibiofemoral joint in mild knee osteoarthritis (KOA). This effect may be augmented by concomitant use of Subtalar strap to fix the ankle joint. Moreover, longitudinal arch support embedded in insoles can cause foot comfort and may be beneficial for people with KOA. Therefore, this study aimed to assess the immediate effect of LWI with an arch support with and without a Subtalar strap on the kinetics and kinematics of walking in mild KOA. Methods: A convenient sample of 17 individuals with mild KOA (Kellgren and Lawrence grade II), aged ≥ 40 years were assessed in 3 conditions: without the insole; LWI; and LWI with a Subtalar strap, where an arch support was embedded in all insoles. The primary outcomes were external knee adduction moment and angular impulse. The secondary outcomes were hip flexion and adduction moments, knee flexion angle, ankle eversion moment, and walking speed. The repeated measurements ANOVA was used to compare the primary and secondary outcomes between the conditions using SPSS. Significance level was set at 0. 05. Results: LWI and a Subtalar strap can significantly increase the knee flexion angle at 0%-15% of the stance phase compared to no insole (p<0. 001). No other changes were observed (p=0. 142). Conclusion: LWI with an arch, with or without a Subtalar strap, cannot impose any immediate changes on the kinetics and kinematics of lower limb joints during walking in people with mild KOA.

آمار یکساله:  

بازدید 16539

دانلود 5899 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  382-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

مقدمه: در بررسی عوامل تاثیرگذار بر بیومکانیک مفصل زانو، مشکلات پا به دلیل برهم زدن راستای نیروها بسیار مورد توجه هستند. از این رو هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین پروناسیون بیش از حد در مفصل ساب تالار و میزان زاویه Q در زانو و تعیین تاثیر Taping قوس داخلی پا بر تغییرات آنها است.مواد و روش ها: مطالعه بر روی افراد داوطلب مراجعه کننده به کلینیک فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی شهر شیراز و در محدوده سنی 40- 20 سال انجام گرفت. افراد تحت مطالعه در دوگروه جای داده شدند: گروه اول (PSK= Pronated Symptomatic Knee): شامل 38 فرد دارای پروناسیون بیش از حد در مفصل ساب تالار و علائم درد در مفصل زانو بود. گروه دوم (PASK= Pronated Asymptomatic Knee): شامل 38 فرد دارای پروناسیون بیش از حد در مفصل ساب تالار که در مفصل زانو بدون علائم درد بودند. در این دو گروه زوایای Q و ساب تالار قبل و بعد از انجام Taping قوس داخلی پا بوسیله گونیامتر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن، تی زوجی و ویلکاکسون استفاده شد.یافته ها: بین پروناسیون بیش از حد در مفصل ساب تالار و میزان زاویه Q در هر دو گروهPASK ، PSK قبل از انجام Taping، همبستگی معنی داری وجود داشت. (در زنان گروه PSK و PASK به ترتیب: P=0.002 و P=0.001 و در مردان PSK و PASK به ترتیب: P=0.001 و P=0.001 روش Taping در گروه های PSK و PASK، بر کاهش میزان زاویه ساب تالار و میزان زاویه Q تاثیرگذار بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد در افراد دارای پروناسیون بیش از حد، به کار بردن روش Taping قوس داخلی پا باعث کاهش زاویه Q و در نتیجه بهبود بیومکانیک مفصل زانو می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5856
 • دانلود: 

  3159
چکیده: 

Background: The calcaneofibular ligament is cut to increase vision in surgical field in minimally invasive surgery of displaced intraarticular calcaneus fractures with Subtalar incision. We aimed to investigate whether this causes talar tilt instability in ankle stress radiographs due to the calcaneofibular ligament deficiency in postoperative period. Methods: The files of 38 patients who were operated with the diagnosis of displaced calcaneus fracture between 2013 and 2018 were examined retrospectively. All the cases underwent with Subtalar approach and the calcaneofibular ligament was repaired after the operation. The age, sex, injury mechanism, follow-up length, type of fracture by the Sanders classification, preoperative and postoperative Bohler’ s and Gissane’ s angle measurements, talar tilt measurements of intact and fractured side, postoperative calcaneal length, calcaneal height and calcaneal width of the cases were recorded. The obtained data were evaluated statistically. Results: 31 (81. 6%) of the cases were men, seven (18. 4%) were women. The average age was 31. 92± 7. 95 years. The average follow-up time was 15. 82± 3. 33 months. The preoperative Bohler’ s angle was 14. 16± 3. 67 degree, while the postoperative Bohler’ s angle was 31. 53± 4. 60 degree (P<0. 05). The average talar tilt was 0. 96± 0. 87 degrees on the intact side and 1. 19± 1. 12 degrees on the fractured side (P: 0. 001). Although the talar tilt values were statistically higher on the fractured side than the intact side, no radiological instability finding was found in any case. The average postoperative Gissane’ s angles were 126. 45± 6. 69 degrees. The calcaneal length (P: 0. 665), calcaneal width (P: 0. 212) and calcaneal height (P: 0. 341) were statistically similar between the postoperative fractured foot and intact foot. Conclusion: Sectioning of the calcaneofibular ligament in the surgical treatment with Subtalar approach does not cause lateral ankle instability in stress radiographs but may cause laxity. Possible postoperative lateral ankle injuries can be prevented by ankle proprioception exercises.

آمار یکساله:  

بازدید 5856

دانلود 3159 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  16-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1506
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

زمینه و هدف: مقایسه تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در بیماران مبتلا به استئوآرتریت بخش داخلی زانوروش بررسی: بیست و پنج بیمار با استئوآرتریت درجه I یا II بخش داخلی زانو بر اساس سیستم درجه بندی Kellgren and Lawrence با سن بیش از 40 سال در این مطالعه شرکت کردند. بیماران در سه وضعیت، زمانیکه در یک مسیر سه متری راه می رفتند، مورد آزمایش قرار گرفتند: بدون کفی، کفی با گوه خارجی، کفی با گوه خارجی و ساب تالار استرپ. سه آزمایش موفق در هر وضعیت ضبط شد. مقایسه تاثیر کوتاه مدت کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در وضعیت های مختلف انجام گرفت.یافته ها: کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ تاثیر معنی داری بر اولین قله مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین و سرعت راه رفتن نداشت. کفی با گوه خارجی و ساب تالار استرپ سبب کاهش معنی دار دومین قله مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین نسبت به وضعیت بدون کفی و کفی با گوه خارجی گردید.بحث: نتایج این مطالعه نشان می دهد که کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ سبب کاهش مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین می گردد که متعاقب آن شاید بتواند گشتاور ادداکتوری زانو را کاهش دهد. بر اساس یافته های این مطالعه کفی با گوه خارجی و ساب تالار استرپ درمان موثرتری نسبت به کفی با گوه خارجی در استئوآرتریت خفیف زانو است.

آمار یکساله:  

بازدید 1506

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Children (Basel)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  147
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  21368
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 21368 استناد 147 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  232-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2291-2298
تعامل: 
 • استنادات: 

  111
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  18512
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 18512 استناد 111 مرجع 0
litScript