نتایج جستجو

36976

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  298-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

مقدمه: آموزش مبتنی بر وب در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، مطالعات درباره تأثیر این روش بر یادگیری دانشجویان اتفاق نظر ندارند. این مطالعه مروری با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری پایگاه های SID، Iran MEDEX، Science Direct، PubMed، ERIC و Google Scholar جستجو شد. مقالات از سال 2011 تا 2016 با استفاده از کلیدواژه های web-based education، online learning، online education، medical Students، nursing Students، آموزش مبتنی بر وب، آموزش آنلاین، یادگیری آنلاین، دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان پرستاری، جستجو شد. در نهایت 14 مقاله دارای معیارهای ورود، مرور شد. نتایج: از 14 مطالعه، پنج مطالعه در اروپا، 8 مطالعه در آسیا، و یک مطالعه در امریکا انجام شده بود. مطالعات طراحی های متنوعی داشتند. در 11 مطالعه، نمرات آزمون های معلم ساخته به عنوان معیار یادگیری استفاده شده بود؛ همچنین در دو مطالعه نمرات خود-ارزیابی دانشجویان و در یک مطالعه نظرات دانشجویان درباره مهارت خودشان، به عنوان معیار یادگیری استفاده شده بود. از 11 مطالعه کمّی، تنها در شش مطالعه گزارش شده بود که آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت داشته است ولی پنج مطالعه نتوانسته بود چنین تأثیری را تأیید کنند. دو مطالعه نیز میزان مشارکت دانشجویان در آموزش مبتنی بر وب را بررسی و در حد مطلوب گزارش کرده بود. در چهار مطالعه رضایت دانشجویان از برنامه مبتنی بر وب، نیز بررسی و گزارش شده بود که بیش تر دانشجویان از این روش راضی بودند. نتیجه گیری: بخش عمده ای از مطالعات، اثر آموزش مبتنی بر وب را بر یادگیری مثبت گزارش داده بودند، با وجود این، نیمی از مطالعات تفاوتی را بین یادگیری دانشجویان در آموزش مبتنی بر وب و آموزش سنتی نشان ندادند.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 234 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

مقدمه: استفاده مناسب از رویکردهای مطالعه و یادگیری در بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانشجویان از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت استفاده از رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است.روش: این مطالعه توصیفی بر روی 165 نفر از دانشجویان انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رویکردها و مهارت های مطالعه دانشجویان (Approaches to Study Skills Inventory for Students) استفاده گردید. این پرسشنامه مشتمل بر 52 سوال است که در مجموع روش های مختلف مطالعه شامل رویکردهای عمقی، راهبردی و سطحی مطالعه را مورد سنجش قرار می دهد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان تایید شد و پایایی آن با ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای سه رویکرد عمقی، راهبردی و سطحی به ترتیب 0.76، 0.85 و 0.64 محاسبه گردید. برای پردازش اطلاعات از آمار توصیفی، آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزارSPSS v.15  استفاده شد.یافته ها: به طور کلی تعداد 49 نفر (%29.7) دانشجویان از رویکرد عمقی، 79 نفر (%47.9) رویکرد راهبردی و 37 نفر (%22.4) از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می کردند. فراوانی رویکردهای عمقی، راهبردی و سطحی مطالعه دانشجویان پرستاری به ترتیب 28.6، 46.4 و %0.25 و در دانشجویان مامایی این ارقام به ترتیب 30.9، 49.4 و 19.8 بود که از نظر آماری معنادار نبود (p=0.721). بین رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی بر حسب طول مدت تحصیل در دانشگاه، عملکرد تحصیلی و جنسیت تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که دانشجویان از رویکرد عمقی و راهبردی مطالعه بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می کنند. البته با افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه این روند کمی تغییر می کند به نحوی که تمایل دانشجویان به استفاده از رویکردهای عمقی افزایش و از رویکرد راهبردی کاهش می یابد. بین دانشجویان پرستاری و مامایی در استفاده از رویکردهای عمقی و راهبردی تفاوتی وجود نداشت ولی دانشجویان پرستاری به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از رویکرد سطحی استفاده می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 276 استناد 541 مرجع 0
نویسندگان: 

رشیدی ناصر | چراغی اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  154-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، بررسی تفاوت ها و شباهت های ساختارهای بلاغی الگوهای گفتمانی در بندهای تفسیری 30 دانشجوی فارسی زبان دانشگاه شیراز که زبان دوم یادگیری شان انگلیسی است، و نیز بررسی مواد آموزشی مورد نظر استادان درس نگارش، و ارایه راهکارهایی برای پیشرفت نگارش دانشجویان فارسی زبان و کتب آموزشی است. برای تعیین نمود مقوله تفاوت های ساختار بلاغی، کتاب درسی دانشگاهی Paragraph Development: A Guide for Students of Englishبررسی شد. این تحقیق از دیدگاه نظری بر پایه نظریه های کپلن و کونر و از دیدگاه عملی بر پایه روش های بررسی متن بکر و دهقان پیشه است. طبق نتایج تحلیل داده ها، براساس الگوهای دهقان پیشه (1971)، دانشجویان فارسی زبان پس از تحقیقات بسیار و استفاده از کتاب های درسی جدیدتر در نوشتار تفسیری انگلیسی همچنان از الگوهای زبان فارسی استفاده می کنند که به جملات ناهنجار و نامقبول می انجامد، زیرا در کتاب های مذکور ضعف آموزش نگارشی زبان انگلیسی به فراگیران فارسی زبان دیده شد. اما با آموزش مناسب مباحث بلاغت و گنجاندن آن ها در کتاب های درسی دانشگاهی می توان از این خطاهای دستوری کاست.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  2681-2688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

مقدمه: دیورتیکول اطراف آمپول واتر یک بیرون زدگی مخاط و زیر مخاط همراه با بخشی از عضلات روده به خارج از دیواره روده می باشد. تغییر آناتومیک به دلیل وجود دیورتیکول، انجام کار درمانی Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) را با مشکل مواجه می کند. در این مطالعه هدف تقسیم بندی انواع دیورتیکول اطراف آمپول واتر و بررسی نقش آن بر روی میزان موفقیت و عوارض بعد از آن در مقایسه با افراد نرمال (فاقد دیورتیکول) می باشد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی تحلیلی است که بر روی 1260 بیمار با مشکل مجاری صفراوی که تحتERCP قرار گرفته بودند انجام شد. بیماران با وجود دیورتیکول به عنوان گروه اول و بیماران بدون وجود دیورتیکول به عنوان گروه دوم در نظر گرفته شدند. در این مطالعه از نرم افزار SPSS Version 19 و تست های Chi-square و Students T. test به تناسب مورداستفاده شد. نتایج: 239 بیمار دیورتیکول اطراف پایی داشتند. میانگین سن شرکت کنندگان 10/3± 68/9 بود. در 239 بیمار با دیورتیکول 48/2 % = Type 1، 37/6 % = Type 2، 5/1 % = Type 3، 9/1 % = Type 4میزان موفقیت در تیپ 1، 97%(p-value: 0. 003) بود. در افراد با تیپ 3 کانولاسیون مشکل و میزان موفقیت کم، همراه با عوارض بیشتر داشتند. نتیجه گیری: نوع دیورتیکول اطراف آمپول می تواند در پیش بینی میزان موفقیت و عوارض همراه با ERCP موثر باشد. شیوع دیورتیکول اطراف آمپول واتر در بیماران این مطالعه، بالا و حدود 20% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 158 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2363-2372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

مقدمه: بوی بد دهان بوی نامطبوعی است که در هنگام صحبت کردن یا تنفس احساس می شود. دندانپزشکان بهعنوان اولین افراد مورد سوال در این زمینه نقش به سزایی در تشخیص، درمان و در صورت نیاز ارجاع بیمار دارند. در این مطالعه میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهریزد از علل بوی بد دهان و روش های درمان آن در سال 1397بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 126 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامه ای شامل بخش های اطلاعات دموگرافیک (12 سوال)، سوالات مربوط به علل (12 سوال)، روش های تشخیص (5 سوال) و روش های درمان بوی بد دهان (3 سوال) را تکمیل نمودند. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارversion 23 SPSS و آزمون های Students' t-test و ANOVA و Chi-square قرار گرفتند. نتایج: میانگین نمره کلی آگاهی شرکت کنندگان 3/29± 13/23 بود. میانگین نمره آگاهی در بعد علل 2/36± 7/50، در بعد روش های تشخیصی 1/39± 3/27، و در بعد درمان های بوی بد دهان 0/74± 2/27 بود. 2/4 % از شرکت کنندگان سطح آگاهی ضعیف، 42/9 % سطح آگاهی متوسط و 54/8 % سطح آگاهی خوب داشتند. رابطه معنا دار و معکوسی بین نمره آگاهی افراد با سن و مدت اشتغال به حرفه دندانپزشکی (0/006p =) مشاهده شد. افراد شاغل در مراکز دولتی میانگین نمره آگاهی بالاتری داشتند (0/004 p =). نتیجه گیری: شرکت کنندگان در این پژوهش از سطح دانش و آگاهی خوبی در این مورد برخوردار بودند اما از آنجایی که دندانپزشکان مسن تر با سابقه کاری بیشتر آگاهی کمتری نسبت به دندانپزشکان جوان تر داشتند لذا برگزاری دوره های باز آموزی جهت ارتقای سطح آگاهی این افراد توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 246 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Considering the role of ethics in the field of nursing, performing interventions related to professional ethics from the student period is an undeniable necessity and has a significant role in improving the quality of patients' medical services. The aim of this study was to review the interventions related to professional ethics in nursing Students. METHODS: This narrative review study was conducted to search interventional articles without time limit in Pub Med, Ovid, IranMedex, CINAHL, PsycINFO, Elsevier and Science Direct databases with Persian and English keywords such as ethical codes, nursing Students and nursing ethics. After searching from 1980 to 2020, 34 articles were found, of which15 articles were selected based on inclusion criteria. These studies were analyzed in 5 steps based on a review framework of Sidani & Braden’ s articles. FINDINGS: The content of the interventions was done in 3 areas: "Ethics in general", "Identification of ethical problems" and "Ethical empowerment". In all studies, standard tools such as the Ethical Environment Scale, Corley’ s Moral Distress Scale and Ethical Sensitivity Scale were used to collect information. According to the results of the studies, educational interventions lead to improve Students' knowledge, attitudes and practices related to ethical codes as well as improve outcomes related to the patient and organization. CONCLUSION: The findings showed that the interventions related to professional ethics lead to the implementation of ethical codes for nursing Students in the clinical setting. Therefore, administrators and professors of nursing schools can improve the knowledge, attitude and practice of nursing Students by holding training workshops for Students.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

EDUCATIONAL STRATEGIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  92-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  130
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

Introduction: Clinical education is an important part of education in medical sciences. One of the most important barriers to clinical education is the problems with the evaluation system. Studies with controversial results have been conducted in the field of clinical evaluation methods. The purpose of this study was to systematically review the research done to determine the appropriate clinical evaluation method. Methods: This study is a systematic review and the searches were done in Iran doc, Health. barakat, SID, MedLib databases between 2010 – 2019, as well as in ISI, PubMed, Elsevier, Science Direct, Ovid, Pro Quest, and Google Scholar databases from 2010 to 2019. “ Clinical Evalution” , “ New Evalution” , “ Medical Science Students” , “ Performance Evalution” , and their Persian equivalent keywords were used. Finally, 13 studies that had the criteria for entering this study were selected and reviewed. Results: The results of the collective studies showed that each of the evaluation methods has advantages and disadvantages, including the 360 degree evaluation method, can be helpful in improving student dissatisfaction. Comparing the portfolio with the log book, the most important difference between them is that the portfolio includes student critical thinking. The observation of direct performance allows feedback and evaluation without much financial and human resources. One of the disadvantages of a long case is that its validity and reliability is low. Conclusion: In a method of evaluating, the validity, reliability, applicability and positive feedback of this method on the trainee are important. Also, given that the clinical capability has a completely complex structure, for its valid evaluation, we need multiple and combined methods and use of any method is depends on the purpose of the evaluation.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 226 استناد 130 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  70-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  959
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

مقدمه: آزمون بالینی ساختار یافته عینییا آسکییکی از شیوه های ارزشیابی است که طی سال های اخیر، در رشته های پزشکی و پیراپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این که مطالعات مختلف گزارشات متفاوتی در زمینه آثار این روش ارائه کرده اند، همچنان این سؤال وجود دارد که ارزشیابی دانشجویان پرستاری به روش آسکی چه تأثیری بر یادگیری، رضایت و اضطراب آنها دارد، لذا، مطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات قبلی و بررسیتأثیر ارزشیابی به روش آسکی بر یادگیری، رضایت و اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری انجام شد. روش ها: این مطالعه به صورت مروری نظام مند انجام شد و در پایگاه هایGoogle Scholar، SID، Iranmedex، PubMed، ERICجستجو شد. مقالات از سال 2008 تا 2017 با استفاده از کلید واژه های دانشجویان پرستاری، ارزیابی، ارزشیابی، آزمون آسکی، ارزشیابی آسکی، یادگیری، استرس امتحان، اضطراب امتحان و رضایت از امتحان. OSCE، Nursing Students, Learning,، Satisfactionو Test Anxiety جستجو شد. در نهایت پس از اعمال معیارهای ورود، از بین 110 مقاله یافت شده، 15 مقاله وارد مطالعه شد. نتایج: نتایج در سه دسته تأثیر آسکی بر رضایت از امتحان دانشجویان، آسکیبه عنوانیک روش اضطراب آور در مقایسه با روش سنتی و تأثیر آسکی بر یادگیری دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شیوه آسکی با توجه به ویژگی هایی که در روند اجرا دارد، رضایتدانشجویان را جلب نموده است و باعث افزایشیادگیری آن ها شده است. با این حال، نتایج مطالعات درباره اضطراب آور بودن آسکی با یکدیگر توافق ندارد. نتیجه گیری: با طراحی دقیق ایستگاه ها، آماده سازی مناسب دانشجویان و اساتید در طول ترم تحصیلی، فراهم آوردن محیط مناسب، تجهیزات و نیروی لازم، اختصاص دادن زمان کافی به برگزاری آزمون، می توان ارزشیابی دقیقی را به روش آسکی از دانشجویان بعمل آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 238 استناد 959 مرجع 0
litScript