نتایج جستجو

19539

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1954

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ESMAILBEYGI MAHDI | FARIBORZ RASHIDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (64)
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164679
 • دانلود: 

  50109
چکیده: 

Gas reservoirs with low permeability (k<0.1 mD) are among the unconventional reservoirs and are commonly termed as "Tight Gas Reservoirs". In conventional gas reservoirs that have high permeability, the flow of gas is basically controlled by the reservoir permeability and it is calculated using the Darcy equation. In these reservoirs, gas flow due to gas diffusion is ignored compared to Darcy flow. However, diffusion phenomenon has a significant impact on the gas flow in tight gas reservoirs and the mechanism of gas diffusion can no longer be ignored in comparison to Darcy flow. In this study, a dual mechanism based on Darcy flow as well as diffusion is used for the gas flow modeling in tight gas reservoirs. The diffusivity equation is obtained using this method that it indicates the gas flow in a porous media. The conventional dry gas pseudo pressure function is not able to linearize the diffusivity equation including diffusion effect. Subsequently, a new real gas pseudo pressure function is used and a novel real gas pseudo time function is introduced. These pseudo functions consider changes in gas properties with pressure and linearize the diffusivity equation. The linear diffusivity equation is solved analytically for constant gas flow boundary condition under Pseudo Steady State (PSS) situation. Then, pseudo Steady state analytical solution, based on new functions of pseudo pressure and pseudo time, is obtained. The calculation of reservoir parameters such as permeability, effective diffusion coefficient and original gas in place (OGIP) using reservoir data is the first application of analytical solution. Reservoir data is required to analysis the results of application of introduced model in low permeability gas reservoir.

آمار یکساله:  

بازدید 164679

دانلود 50109 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تشکیل و توسعه دلتا و تاثیر متقابل الگوی جریان و رسوب در مخزن تحت جریان دائمی و غیردائمی آب و رسوب پرداخته می شود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که علی رغم وجود تقارن کامل در هندسه و شرایط هیدرولیکی مدل، جریان در ورودی مخزن به صورت تصادفی به یکی از طرفین منحرف شده و یک جریان نامتقارن، اما پایدار در ورودی مخزن ایجاد می شود. ورود رسوبات و آغاز رسوب گذاری در مخزن، منجر به ناپایدار شدن جریان و تغییر جهت جریان خواهد شد. ناپایداری جریان در حالت غیردائمی بیشتر از جریان دائمی است. نتایج نشان داد که با توسعه دلتا، انحراف دلتا کاهش می یابد و به سمت تقارن پیش می رود. پیشروی دلتا به صورت تناوب توسعه طولی-عرضی بوده و حداکثر میزان کشیدگی دلتا در مراحل ابتدایی آن برابر 0.8 است که با توسعه دلتا از میزان آن کاسته می شود. رابطه ا برای محاسبه زمان تغییر جهت جریان بر حسب پارامتر مشخصه هیدروگراف استخراج شد. برای بررسی الگوی ته نشینی رسوبات پارمترهای بدون بعدی به نام طول پیشروی (X*t)، نسبت انحراف (y) و کشیدگی دلتا (h) معرفی شدند و رابطه ا برای تخمین طول پیشروی دلتا با استفاده از پارامترهای بدون بعد موثر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRI K. | SOLTANI M.R. | HAGHIRI A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  500-507
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96799
 • دانلود: 

  91322
چکیده: 

An existing operational trisonic wind tunnel is upgraded to improve its performance criterion in the transonic regime. In this research, the test section is modified according to the operational requirements of the various existing transonic wind tunnels. Several perforated walls are designed, manufactured, and installed on the top and bottom sides of the test section. The flow in the test section of the wind tunnel is surveyed for the empty condition prior to testing models. Once satisfactory results regarding the flow quality requirements in the test section under various conditions were achieved, a 2D model, NACA 0012, and a 3D standard model for the transonic wind tunnels, AGARD-B, are manufactured and tested under various conditions for the purpose of integral calibration and validation of the tunnel data. Surface pressure distribution as well as the force and moment data compare well with the existing data from other tunnels for similar models tested under the same conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 96799

دانلود 91322 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AREF MANESH A. | NAJAFI M. | ABDI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76723
 • دانلود: 

  29822
چکیده: 

The meshless local Petrov-Galerkin method with unity as the weighting function has been applied to the solution of the Navier-Stokes and energy equations. The Navier-Stokes equations in terms of the stream function and vorticity formulation together with the energy equation are solved for a driven cavity flow for moderate Reynolds numbers using different point distributions. The L2-norm of the error as a function of the size of the control volumes is presented for different cases; and the rate of convergence of the method is established. The results of this study show that the proposed method is applicable in solving a variety of non-isothermal fluid flow problems.

آمار یکساله:  

بازدید 76723

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  590
چکیده: 

یکی از کاربردهای نانو فناوری در زمینه علوم غذایی و دارویی، درون پوشانی (انکپسولاسیون) ترکیبات زیست فعال و تولید سیستم های نانوحامل به منظور غنی سازی و تولید مواد غذایی فراسودمند می باشد. نانوحامل ها با استفاده از بیوپلیمرها (پروتئین ها و پلی ساکارید ها) و یا ترکیبات بر پایه لیپید تولید می شوند. در این تحقیق، تولید و ویژگی های نانوکمپلکس های پکتین کازئین به عنوان یک نانوحامل بالقوه توسط آزمون های طیف سنجی فرو سرخ (FTIR) و اندازه گیری اندازه و توزیع ذرات بررسی شد. نتایج FTIR، ایجاد برهمکنش های الکتروستاتیک بین پکتین و کازئین را نشان داد. تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) و نتایج پتانسیل زتا و اندازه ذرات تشکیل دیسپرسیون پایدار با حداقل اندازه 86 نانومتر را در 4.1= pH، کازئین 1% و پکتین 0.45% نشان دادند. محلول های نانوکمپلکس در تمامی غلظت ها و در آهنگ برشی ثابت، در مقایسه با محلول های خالص پکتین و کازئینات سدیم دارای تنش برشی و ویسکوزیته بالاتری بودند و رفتار رئولوژیکی محلول های بیوپلیمری از حالت نیوتنی در محلولهای خالص به سمت رفتار غیرنیوتنی روان شونده با برش (سودوپلاستیک) در برخی نمونه های کمپلکس حاوی کازئین و پکتین تغییر کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 590 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64782
 • دانلود: 

  22179
چکیده: 

Three-dimensional RANS simulations are employed numerically to study flow characteristics around a near-wall circular cylinder for varying gap-to-diameter (G/D) ratios (Where G is the gap between the cylinder and the wall and D is the cylinder diameter) and at Reynolds numbers from 100 to 3900.Pressure distribution around the circular cylinder, base pressure magnitude, separation and stagnation angles, force coefficients and Strouhal numbers were calculated and compared for all of the cases. Inception of vortex shedding can be seen when a sudden decrease in the maximum of positive pressure coefficient occurs. Vortex shedding mechanism and possibility of suppression further investigated via comparison of swirling strength in upper and lower vortex regions through parameter L which signifies vortical activity and balance with respect to the wake center-line and also the flow type parameter, l, representing the extensional strain dominance in the wake flow and gap flow. Vortex shedding suppression observed for the cases with the high unbalance vorticity content in the vortex regions, namely for L³2.

آمار یکساله:  

بازدید 64782

دانلود 22179 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  آ - 67 (گروه مهندسی برق، پزشکی، کامپیوتر)
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

یکی از مشکلات استنت ها گرفتگی مجدد شریان (Restenosis) است که با تنش برشی در دیواره شریان نسبت معکوس دارد. کاشت استنت توزیع تنش برشی در دیواره شریان را تغییر داده بنابراین هندسه استنت احتمالا در ایجاد تنگی مجدد موثر است. در این تحقیق برای تحلیل جریان پایدار دو و سه بعدی خون در شریان های کرونر استنت گذاری شده از دینامیک محاسباتی سیالات استفاده شده است. هندسه واقعی استنت ها با استفاده از نرم افزار (Gambit, V2.0) مدل گردید. خون به صورت یک سیال نیوتنی و غیرقابل تراکم و دیواره شریان صلب فرض شده است. برای حل معادلات ناویر – استوکس حاکم از نرم افزار (Fluent, V6.0.12) استفاده شده است. تاثیر استفاده از تقسیم کننده جریان بر روی توزیع تنش برشی در دیواره شریان بررسی شد. نتایج نشان دادند که تنش برشی در دیواره شریان در بین حلقه های استنت به فاصله بین حلقه ها، پروفیل حلقه ها، تعداد حلقه ها و انحنای شریان بستگی دارد. در مدل های سه بعدی، تنش برشی در دیواره شریان استنت گذاری شده برای استنت های دارای هندسه های مختلف محاسبه و نواحی بحرانی مشخص شدند. استفاده از تقسیم کننده جریان به طرز قابل ملاحظه ای تنش برشی در دیواره شریان در ناحیه استنت گذاری شده را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از یک روش ابداعی، پایدارسازی حل عددی صریح جریان دایمی تراکم ناپذیر با کاربرد روش احجام محدود بر روی شبکه مثلثی بی ساختار مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل جریان از معادلات ناویر استوکس به صورت دو بعدی با استفاده از روش تراکم پذیری مصنوعی بر پایه روش غیرهمبسته بهره گرفته شده است. به منظور صحت سنجی نتایج نیز از دو نوع آزمون استفاده شده است، در آزمون اول، جریان غیرلزج پیرامون یک استوانه دایروی در غیاب استهلاک فیزیکی، و در آزمون دوم، جریان لزج داخل حفره مربعی شبیه سازی شده، و در انتها نتایج حاصل از روش حاضر با نتایج تحلیلی و عددی موجود مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EMAMIZADEH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92939
 • دانلود: 

  22661
چکیده: 

We prove the existence of Steady 2-dimensional flows, containing a bounded vortex, and approaching a uniform flow at infinity. The data prescribed is the rearrangement class of the vorticity field. The corresponding stream function satisfies a semilinear elliptic partial differential equation. The result is proved by maximizing the kinetic energy over all flows whose vorticity fields are rearrangements of a prescribed function.

آمار یکساله:  

بازدید 92939

دانلود 22661 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAGHLOUL N.A. | El-Ghany m.a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154132
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

The length of the Steady Gradually Varied flow (G.V.F) profile in a circular gravity pipe section is computed using the Graphical Integration Method. The equations used for the solution are: a) the dynamic equation of Gradually Varied flow in a prismatic channels, b) the hydraulic exponents M and N equation derived by Chow [2], and c) the Varied hydraulic exponents M (y/do) and N(y/do) equation modified by Zaghloul [15]. The results of the calculated G.V.F profile length using the modified hydraulic exponents M(y/do) and N(y/do) equation are closer to the G.V.F length calculated based on the exact formulation of the G.V.F dynamic equation. The percentage difference ranges from 0.67% to 8.72% for various bed slopes and G.V.F depth limits. The calculated G.V.F profile length using the Chow hydraulic exponents M and N resulted in wider values with percentage difference ranges from 0.16 to 25.59%. Hence, a remarkable improvement of the computation of G.V.F profile is achieved using the modified M(y/do) and N(y/do) hydraulic exponents.The unSteady Gradually Varied flow wave propagation in circular gravity pipe section is simulated using the Explicit Method. The Extended Transport block (EXTRAN) of the latest Storm Water Management Model (PCSWMM2000) was used to route the wave through a circular gravity pipe section. The resulting routed hydrographs by the Explicit Method and the EXTRAN Block of the PCSWMM 2000, provided similar flow peak and lag time in both cases.A computer package was developed for the Steady G.V.F length calculation for gravity pipes using the Microsoft Excel spreadsheet. The results are plotted using the Excel graphics capabilities.A second computer package using Microsoft Excel was developed for the UnSteady G.V.F simulation based on the Explicit Method. The routed hydrographs arc plotted by the Excel graphics capabilities.The Excel packages for the Steady and UnSteady G.V.F are user friendly and are posted on the Internet Website location http://briefcase.yahoo.com/civil engineering2001.ARead me File is provided for each Excel package and is used as a users guide.

آمار یکساله:  

بازدید 154132

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
litScript