نتایج جستجو

61

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CHEST JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  152
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  343-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  6556
 • دانلود: 

  23899
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6556

دانلود 23899 استناد 433 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  142-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  164
 • بازدید: 

  2836
 • دانلود: 

  20407
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2836

دانلود 20407 استناد 164 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه: افزایش تولید رادیکال های آزاد در تخمک ها به کاهش کیفیت باروری آن ها منجر می شود. مطالعات نشان داده است که در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، سطح رادیکال های آزاد بافتی و سرمی افزایش می یابد. Sirtuin-3در میتوکندری قرار دارد و نقش مهمی در مهار رادیکال های آزاد ایفا می کند؛ بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود. مواد و روش ها: سندرم تخمدان پلی کیستیک توسط تزریق استرادیول والرات (40 میلی گرم بر کیلوگرم) در 6 موش نژاد NMRI با سن 6 هفته و وزن 5±,25 گرم ایجاد گردید و 6 موش نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. به دنبال القای بیماری، بافت تخمدان توسط روش هیستوتکنیک بررسی گردید و سطح سرمی هورمون های جنسی با استفاده از کیت مخصوص الایزا تعیین شد. تخمک ها از تخمدان موش ها جمع آوری گردید و RNA آن ها توسط کیت مخصوص استخراج و به cDNA تبدیل شد و سپس Real Time PCR برای سنجش بیان ژن Sirtuin-3 صورت گرفت و ژن Gapdh به عنوان کنترل داخلی در نظر گرفته شد. یافته ها: در تخمدان موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، کیست های هیداتید تشکیل گردید و سطح هورمون FSH کاهش و سطح هورمون های LH و تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0. 001). بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک های جمع آوری شده از موش های بیمار نسبت به موش های سالم، به میزان 18/0 کاهش یافت (P<0. 05). بحث و نتیجه گیری: نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک کاهش می یابد. بیان نادرست ژن Sirtuin-3 در تخمک می تواند به عنوان یکی از علل کاهش کیفیت باروری تخمک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مطرح باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 112 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61102
 • دانلود: 

  59396
چکیده: 

Background: Type 2 diabetes (T2DM) is characterized by hyperglycemia and insulin deficiency. Sirtuin 1 (SIRT1), serving as a deacetylase, is critical in the regulation of glucose and lipid metabolism. Recently, a number of studies have been conducted to investigate the role of SIRT1 in the pathogenesis of T2DM. However, there are no sufficient data about the relationship between SIRT1 and T2DM. The aim of this study was to analyze the expressions of microRNAs (miRNAs) (miR‑ 34a, miR‑ 9, miR‑ 132, and miR‑ 181a) involved in SIRT1 regulation and SIRT1 protein in the serum of T2DM patients and controls. Materials and Methods: miRNA expressions were determined by real‑ time polymerase chain reaction, and enzyme‑ linked immunosorbent assay was used to measure the SIRT1 protein levels in 25 T2DM patients and 25 controls. Results: Fasting blood glucose and glycated hemoglobin levels were significantly higher in patients when compared with controls (P < 0. 001). There was no difference for miRNA expressions between the groups (P > 0. 05). SIRT1 protein level was significantly increased in patients as compared to controls (P = 0. 044). Moreover, SIRT1 was negatively correlated with miR‑ 181a (r = − 0. 558, P = 0. 005) and miR‑ 132 (r = − 0. 435, P = 0. 034) in patients. Conclusion: Obtained results indicate that serum SIRT1 may be a potentially new biomarker for T2DM and also miR‑ 181a and miR‑ 132 may be involved in the development of T2DM by targeting SIRT1. This is the first study reporting on the effects of SIRT1 and related miRNAs in Turkish T2DM patients.

آمار یکساله:  

بازدید 61102

دانلود 59396 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CANCER LETTERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  525
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  174
 • بازدید: 

  4426
 • دانلود: 

  21430
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4426

دانلود 21430 استناد 174 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LIFE SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  222
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FAN HENG | Le Jian wei | SUN MIN | ZHU JIAN HUA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  675-681
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23232
 • دانلود: 

  32135
چکیده: 

Objective(s): To explore the regulation mechanism of Sirtuin 3 (SIRT3) on the mitochondrial function and apoptosis of acute kidney injury (AKI) in septic mice. Materials and Methods: The sepsis-induced AKI model was constructed in the wild-type and SIRT3 knockout (KO) mice, and the levels of serum creatinine (Scr) and plasma kidney injury molecule 1 (pKIM-1) in mice were detected by ELISA. The mitochondrial damage of kidney tubular epithelial cells (KTEC) was observed by electron microscopy, the apoptosis of KTEC was detected by TUNEL assay, and the mRNA levels of SIRT3, Bax, Caspase-3, and Bcl-2 were detected by RT-qPCR. Results: SIRT3 KO caused increased expression of Scr, pKIM-1, and inducible nitric oxide synthase protein in the kidneys of septic mice, and decreased the levels of superoxide dismutase, catalase, and mitochondrial complex enzymes I/II/III/IV. SIRT3 deficiency exacerbated histopathological and mitochondrial damage to the proximal tubules of the kidney. In addition, SIRT3 KO resulted in a significantly increased apoptosis of KTEC, increased the mRNA levels of Bax and Caspase-3, and decreased the mRNA levels of Bcl-2. Conclusion: Our study suggests that SIRT3 deficiency promotes sepsis-induced AKI via increasing oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and inducing apoptosis.

آمار یکساله:  

بازدید 23232

دانلود 32135 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  2073
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2073

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  17285
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 17285 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

YAN PENG | BAI LIANGJIE | LU WEI | GAO YUZHONG | BI YUNLONG | LV GANG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1029-1036
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71160
 • دانلود: 

  120501
چکیده: 

Objective(s): AMP-activated protein kinase/Sirtuin 1 (AMPK/SIRT1) signaling pathway has been proved to be involved in the regulation of autophagy in various models. The aim of this study was to evaluate the effect of AMPK/SIRT1 pathway on autophagy after spinal cord injury (SCI).Materials and Methods: The SCI model was established in rats in vivo and the primary spinal cord neurons were subjected to mechanical injury (MI) in vitro. The apoptosis in spinal cord tissue and neurons was assessed by TUNEL staining and Hoechst 33342 staining, respectively. The autophagy-related proteins levels were detected by Western blot. The activation of AMPK/SIRT1 pathway was determined by Western blot and immunohistochemical staining.Results: We found that the apoptosis of spinal cord tissue and cell damage of spinal cord neurons was obvious after the trauma. The ratio of LC3II/LC3I and level of p62 were first increased significantly and then decreased after the trauma in vivo and in vitro, indicating the defect in autophagy. The levels of p-AMPK and SIRT1 were increased obviously after the trauma in vivo and in vitro. Further activation of the AMPK/SIRT1 pathway by pretreatment with resveratrol, a confirmed activator of the AMPK/SIRT1 pathway, alleviated the cell damage and promoted the autophagy flux via downregulation of p62 in spinal cord neurons at 24 hr after MI.Conclusion: Our results demonstrate that regulation of autophagy by AMPK/SIRT1 pathway can restrain spinal cord neurons damage, which may be a potential intervention of SCI.

آمار یکساله:  

بازدید 71160

دانلود 120501 استناد 0 مرجع 0
litScript