نتایج جستجو

3591

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

360

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

monodactylus argenteus با نام انگلیسی Silver mono به عنوان یکی از ماهیان زینتی مورد توجه آکواریوم داران قرار دارد. اما تلفات ناشی از حمل و نقل و پس از آن باعث ضرر و زیان فروشنده گان می گردد. در این تحقیق جهت کاهش استرس و همچنن حفظ کیفیت آب در حین حمل و نقل شبیه سازی شده سه تیمار با غلظت 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر داروی MS222 به عنوان یک داروی بیهوشی و یک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار، درچهار گروه 12 ساعته، 24 ساعته، 36 ساعته و 48 ساعته با استفاده از 240 قطعه ماهی مورد مطالعه قرارگرفت. در هر سه غلظت استفاده شده میزان NO2-, CO2, pH, DO آب نسبت به نمونه شاهد تغییرات کمتری داشتند. تغییرات اندک در فاکتورهای اندازه گیری شده باعث کاهش تلفات درگروه های آزمایش در حین حمل ونقل و پس از آن گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از داروی بیهوشی MS222 با غلظت مناسب در حمل و نقل ماهیان زینتی باعث کاهش استرس و جلوگیری از افت کیفیت آب و فراهم نمودن شرایط بهتر حمل و نقل و افزایش بازماندگی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55064
 • دانلود: 

  20021
چکیده: 

Some new Schiff bases, (Z)-4-amino-3-((E)-(R-methoxybenzylidene) hydrazono)-6-methyl-3,4-dihydro-1, 2, 4-triazin-5 (2H)-one (R=2 (L2), R=3 (L3) and R=4 (L4)), were synthesized by the condensation reactions of 4-amino-3-hydrazinyl-6-methyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one (L1) and corresponding methoxybenzaldehyde in a molar ratio 1:1.5 in high yields. The reaction of L2 and L4 with an excess amount of the corresponding aldehydes gave the unsymmetrical bis-Schiff bases (E)-3-((E)-(R-methoxybenzylidene)hydrazono)-4-((E)-R-methoxybenzylideneamino)-6-methyl-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5(2H)-one (R=2 (L22) and R=4 (L44)), respectively. Furthermore, the reaction of L2–L4 with Silver(I) nitrate in a molar ratio 2:1 led to the Silver(I)-complexes with the general formula [Ag(Lx)2]NO3 (Lx=L2 (2), L3 (3) and L4 (4)). All synthesized Schiff base compounds and complexes were characterized by a combination of IR-, 1H-NMR spectroscopy, mass spectrometry and elemental analyses. In addition, the structures of L2, L4.CH3CN, L22.CH3OH and L44.CH3OH and complexes 2 and 4 were determined by X-ray diffraction studies.

آمار یکساله:  

بازدید 55064

دانلود 20021 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASERI M. | HIRADFAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  64-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51229
 • دانلود: 

  19488
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: According to association of daytime symptoms, nocturnal enuresis is divided into 2subgroups: mono-symptomatic (MNE) and nonmono symptomatic (NMNE) forms.This study was conducted to review clinical and ultrasonography findings in different subtypes of enuresis and compare organic and functional pathologies of lower urinary tract in children with MNE with those who have NMNE.Methods: During 3-year period neurologically normal children with enuresis who referred nephrology clinic were enrolled study. Urinalysis, urine culture, and ultrasonography were done forall. Voiding CystoUreteroGraphy (VCUG) was used to evaluate anatomy of lower urinary tract and Urodynamic Studies (UDS) were done to assess bladder function.Results: Hundred and eleven children enrolled study (60 boys and 51 girls). Forty-three (38.8%) with MNE and 68 (61.2%) with NMNE, aged 5 to 17 years. Constipation, encopresis, and urge incontinence were significantly more frequent in patients with NMNE + daytime incontinence (P<.05). Increased of bladder wall thickness and irregularity of bladder wall were the most common findings (P>.05). One patient with MNE and 9 with NMNE + daytime incontinence had vesicoureteral reflux (P=.02). Evidences of bladder dysfunction were noted in about half of patients who underwent UDS, with higher prevalence in cases with NMNE +daytime urinary incontinence (P>.05).Conclusions: Bowel symptoms and urological abnormalities of lower urinary tract are significantly more prevalent in cases with NMNE who have daytime incontinence. We recommend VCUG in patients with NMNE who have daytime incontinence.

آمار یکساله:  

بازدید 51229

دانلود 19488 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

منصوری مهسا | خروشی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  224-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDIKIAN ALIREZA | SOLOOKINEJAD GHAHRAMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38093
 • دانلود: 

  24725
چکیده: 

In this paper, we investigated the corrected plasmon dispersion relation for graphene in presence of a constant magnetic field which it includes a quantum term arising from the collective electron density wave interference effects. By using quantum hydrodynamic plasma model which incorporates the important quantum statistical pressure and electron diffraction force, the longitudinal plasmons are the electrostatic collective excitations of the solid electron gas. It shows the importance of quantum term from the collective electron density wave interference effects. By plotting the dispersion relation derived, it has been found that dispersion relation of surface modes depends significantly on Bohm’s potential and statistical terms and it should be taken into account in the case of magnetized or unmagnetized plasma; we have noticed successful description of the quantum hydrodynamic model. So, the quantum corrected hydrodynamic model can effectively describe the Plasmon dispersion spectrum in degenerate plasmas, since it takes into account the full picture of collective electron-wave interference via the quantum Bohm’s potential. By plotting the dispersion relation, the behavior of different wave types was predicted. It was found that one of them should not be propagated to the specific wave number. By drawing of contour curve of these modes, the areas that modes can be propagated were obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 38093

دانلود 24725 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و اهداف: استافیلوکوکوس اوریوس یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های بدن است که میتواند در بدن انسان کلونیزه شود و با ترشح عوامل بیماری زا باعث بروز انواع بیماری های انسانی شود. سنجش جریان جانبی (LFA) یکی از روش های شناخته شده ایمونواسی تجاری است که یک روش حساس و سریع را برای نظارت بر عوامل عفونی در خون، سرم و ادرار فراهم می کند. LFA به عنوان یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی ایده آل در نظر گرفته شده است. مواد و روش کار: آنتیبادیهای ضد انتروتوکسین B استافیلوکوکوس به اختصار (SEB) به نانوذرات طلای کلوییدی 20 نانومتری کونژوگه شده و LFA استفاده شد. معرف های مناسب در این روش تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. یک نوار تست ایمونوکروماتوگرافی تک برای شناسایی SEB طراحی شد. یافته ها: در این مطالعه، کمترین مقدار SEB با استفاده از روش ساندویچ LFA میزان 10 نانوگرم در میلی لیتر بود. ما همچنین "Silver enhanced method" را ایجاد کردیم. نقره می تواند تشخیص حساسیت آزمایش را 100 برابر بیشتر از ساندویچ LFA که قبلا ذکر شد بهبود بخشد. نتیجه گیری: با توجه به حساسیت بالای روش جدید برای تشخیص و اندازه گیری SEB به میزان (0. 1 نانوگرم در میلی لیتر)، این تست نواری می تواند برای اولین بار به جای سایر آزمایش های تشخیصی SEB در آزمایشگاه ها استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 65 استناد 0 مرجع 2060
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  301
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  3216
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3216

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

SACHDEV A. | TODD J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4-6
 • صفحات: 

  531-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  25525
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25525

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVAKOLI H. | GHOURCHIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  322-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56209
 • دانلود: 

  32326
چکیده: 

Organophosphorous compounds are important neuroactive molecules whose presents significant analytical challenges. New monoenzyme biosensor introduced here, is used for the measurement of the level of two organophosphorous compounds, paraoxon (POX) and ethyl parathion (EPA), in phosphate buffer. Prussian blue electrodepositionized on a graphite electrode served as a template for immobilization of monoenzyme layer. A monoenzyme layer containing choline oxidase was immobilized along with nafion and bovine serum albumin, by cross-linking with glutaraldehyde. The results revealed that the response of the proposed biosensor was linear between 5 µM and 80 µM in the presence of POX and EPA. Detection limits were 0.4 µM in both cases. Also, for the optimization of the biosensor performance, temperature and pH dependency, concentration of choline chloride as substrate of choline oxidase and incubation time were determined. The results showed that the optimum values for temperature, pH, substrate concentration and incubation time were room temperature, pH 7, 4 mM and 30 min, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 56209

دانلود 32326 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هانی طبایی پروین

نشریه: 

هنرسو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1604
 • دانلود: 

  968
چکیده: 

گاه در عرصه هنر تجربه می تواند خلاقیت را به دنبال داشته باشد. برای خلاق بودن قبل از هر چیز باید آموخت و بر اساس آموخته ها تجربه کرد. همچنین در شیوه های مختلف برای بیان احساسات و ذهنیت خود به مواد و ابزار احتیاج داریم. از این رو شیوه های چاپ دستی به عنوان تجربه ای برای به تصویر درآوردن اندیشه هنرمند می تواند جذاب و مناسب باشد.در مورد چاپ دستی بعضی ممکن است فکر کنند که چرا ما باید خود را به زحمت بیاندازیم تا تصویری را به طور غیر مستقیم خلق کنیم. سوال دیگری که در این زمینه می تواند وجود داشته باشد این است که چه تفاوتی بین چاپ دستی و دیگر روش های تصویری وجود دارد؟ هدف این نوشته ارائه پاسخ به این سوالات است.ابزار، مواد و شناخت چگونگی به کار بردن آنها، همراه با خلاقیت باعث پیدایش یک اثر هنری منحصر به فرد می شود. در چنین زمینه ای است که گروهی از هنرمندان چاپ دستی را نه تنها به منظور تکثیر و تکرار بلکه به عنوان شیوه ای متکی به نوآوری برای بیان تخیلات و تفکرات خود مورد استفاده قرارداده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1604

دانلود 968 استناد 0 مرجع 0
litScript