نتایج جستجو

647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

65

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنوتیپ های کنجد، تعداد 27 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه موسسه نهال و بذر کاشته و تعداد 21 صفت اندازه گیری شدند. با استفاده از تجزیه خوشه ای بر اساس فاصله اقلیدوسی و روش وارد، ژنوتیپ های مورد مطالعه در چهار گروه قرار گرفتند که بعضی از ژنوتیپ های کنجد ایرانی در گروه ژنوتیپ های خارجی قرار گرفتند. این موضوع احتمال خویشاوندی آنها با ژنوتیپ های خارجی را نشان می دهد. بر اساس تجزیه به عاملها شش عامل 09/74 درصد از تنوع را توجیه کردند. بر اساس بررسی های قبلی، 35 آغازگر RAPD (از سری آغازگرهای اپرون) انتخاب و از این میان تعداد 10 آغازگر نوارهای واضح و تکرار پذیر برای ژنوتیپ ها نشان دادند. چندشکلی برای کل نشانگرها برابر با 3/56 درصد بود. نتایج حاصل از داده های مورفولوژیک و مولکولی نشان داد که همبستگی غیرمعنی دار بین این دو سری از داده ها وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند در حفاظت، طبقه بندی و اصلاح ژنوتیپ های کنجد ایرانی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

امروزه استفاده از کودهای بیولوژیکی در راستای کشاورزی پایدار در حال گسترش است. به همین منظور چهار سطح نیتروژن (0، 60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس به عنوان عامل فرعی (عدم مصرف و مصرف) بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (ناز، اولتان و ورامین) به عنوان عامل فرعی فرعی در یک آزمایش کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نیتروژن تاثیر معنی داری روی تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه در هکتار داشت. مصرف کود بیولوژیک درصد باروری گل را افزایش داد و تعداد کپسول در بوته را فقط در رقم ورامین افزایش داد. کود بیولوژیک بر عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت و باعث افزایش تقریبا 10 درصدی عملکرد دانه نسبت به حالت عدم مصرف شد. ارقام به طور معنی داری از لحاظ تمامی صفات با هم اختلاف داشتند. با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل بین رقم و نیتروژن برای عملکرد دانه کنجد و در نظر گرفتن هزینه و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کودها برای دستیابی به عملکرد مطلوب کنجد در رقم اولتان (3240 کیلوگرم در هکتار) مصرف 60 کیلوگرم نیتروژن و در رقم ناز (2971 کیلوگرم در هکتار) و ورامین (2319 کیلوگرم در هکتار) مصرف 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می شود. در مجموع رقم اولتان از لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم ناز و رقم ناز نسبت به ورامین برتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BORCHANI C. | BESBES S. | BLECKER CH. | ATTIA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPP
 • صفحات: 

  585-596
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238947
 • دانلود: 

  299221
چکیده: 

Raw (intact) Sesame seed showed a high content of oil, protein and ash: respectively, 52%, 24% and 5%. Studies were conducted on some quality characteristics of Sesame and olive oils. The following values were obtained from raw Sesame, Sesame paste and olive oils, respectively: unsaponifiable matter 1.35, 1.46, and 1.50%, total phenols 14.21, 16.82, and 53.33 mg kg-1 oil, chlorophylls 0.04, 0.09 and 1.88 mg g-1, carotene 2.62, 3.66 and 19.10 mg g-1, refractive index 1.47, 1.47 and 1.47, saponification value 186.6, 185.75, and 97.94, iodine value 113.35, 91.34, and 81.23, acidity along with of 1.64, 1.10, and 1.12 mg KOH g, oil. Fatty acid profiles of raw Sesame, Sesame paste and olive oils showed a predominance of oleic acid (41.68%, 41.94%, and 52.14%, respectively) followed by linoleic-acid (38.29%, 37.48%, and 17.82%). Storage effect at 65°C of raw Sesame, Sesame paste and olive oils were later on studied. Results showed that the oxidative stability of raw Sesame oil was higher than that of Sesame paste oil. Due to its all favorable properties, Sesame oil could be used in either food or cosmetic products.

آمار یکساله:  

بازدید 238947

دانلود 299221 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1749
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

مقدمه: روغن کنجد در مقایسه با دیگر روغن های خوراکی به دلیل دارا بودن ترکیبات لیگنانی مانند سزامین و سزامولین مقاومت بالاتری در برابر تخریب ناشی از اکسیداسیون دارد. فرایند برشته نمودن نیز می تواند تاثیر بسزایی در افزایش مقاومت اکسیداتیو روغن کنجد داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی شرایط برشته کردن کنجد از لحاظ دما و زمان با استفاده از روش سطح پاسخ به منظور دستیابی به بالاترین درجه مقاومت اکسیداتیو و بهترین رنگ روغن کنجد برشته شده بود.مواد و روش ها: به منظور بررسی شرایط برشته کردن دو نمونه کنجد سفید و قهوه ای، دو فاکتور دما (200، 215 و 230 درجه سانتی گراد) و زمان (15، 25 و 35 دقیقه) فرایند در 3 سطح استفاده شد. تعداد کل آزمایشات برای هر نمونه دانه کنجد برابر 12 بود و متغیرهای وابسته (پاسخ)، مقاومت اکسیداتیو و رنگ (شاخص L و (DE روغن کنجد برشته شده در نظر گرفته شد. پس از آنالیز داده ها توسط نرم افزار، آنالیز آماری مدل های مربوط به پایداری و رنگ (شاخص L و (DE نمونه های روغن کنجد برشته شده بررسی شد.یافته ها: فاکتور دما بیش از فاکتور زمان در تغییرات مقاومت اکسیداتیو و رنگ روغن کنجد در طی برشته کردن موثر بود. به طور کلی با افزایش دما و زمان برشته کردن، مقاومت اکسیداتیو روغن افزایش، شاخص L (شدت روشنایی) روغن کاهش و DE (تغییرات رنگ) روغن افزایش می یابد.نتیجه گیری: شرایط بهینه برشته کردن کنجد قهوه ای دمای تقریبا 216.86 درجه سانتی گراد و زمان 19.32 دقیقه بود در حالیکه در مورد کنجد سفید نقاط بهینه فرایند دمای 220.47 درجه به مدت 15 دقیقه به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1749

دانلود 422 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1531
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقدمه: گیاه کنجد Sesamum indicum L. بومی جنوب غربی آسیا و آفریقا بوده و مصارف غذایی قابل توجهی دارد. روغن کنجد در درمان برخی بیماریها و نیز ساخت داروها مورد مصرف دارد. روش کار: در این مطالعه توصیفی، دانه کند از نظر ماکروسکوپی و پودر آن از نظر میکروسکوپی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج حاصله در قالب جداول توصیفی ارایه شده است. نتایج: بسیاری از شاخصهای کمی و کیفی در دانه کنجد ایرانی مشابه با استانداردهای جهانی می باشد. آزمایشات فیتوشیمیایی وجود آلکالویید، گلیکوزید قلبی، ساپونین، تانن، آنتراکینون و فلاونویید را در این گیاه تایید نکرد اما وجود استرویید، لیگنان، روغن ثابت، پروتیین، گم و موسیلاژ و کاتیونهای آهن، کلسیم، پتاسیم و آنیون فسفر به اثبات رسید. میزان قابل توجهی روغن و پروتیین نیز از دانه کنجد استخراج گردید. میزان گم و موسیلاژ این گیاه به ترتیب 0.007% و 3.653% محاسبه شد و اندیس های اسیدی، صابونی، یدی، پراکسیدی و جز غیرصابونی در مورد کنجد به ترتیب 0.25، 192.19، 108.37، 3.10 و 1.25% تعیین گردید. هفت ترکیب لیگنانی نیز با بررسی های TLC مورد شناسایی واقع گردید. نتیجه گیری: بسیاری از شاخصهای کمی و کیفی در دانه کنجد ایرانی مشابه با استانداردهای جهانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1531

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 (پیاپی 120)
 • صفحات: 

  20-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب فارس انجام شد (1389 تا 1393). تیمارهای تحقیق عبارت بودند از 1) کم خاکورزی (شخم با خاک ورز مرکب و کاشت با خطی کار)، 2) کشت مستقیم گندم (رقم چمران) و کنجد (رقم داراب2) به مدت چهار سال، 3) کشت مستقیم گندم در سال های اول، دوم و چهارم و کشت مرسوم آن در سال سوم وکشت مستقیم کنجد به مدت چهار سال، 4) کشت مستقیم کنجد در سال های اول، دوم و چهارم و کشت مرسوم آن در سال سوم وکشت مستقیم گندم به مدت چهار سال و 5) خاک ورزی مرسوم (شخم با گاوآهن برگرداندار، دوبار دیسک و لولر و کاشت با خطی کار). نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی حفاظتی باعث افزایش رطوبت خاک (حداکثر 50 درصد) و کربن آلی خاک (حداکثر 138 درصد) شدند. جرم مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر معنی دار روش خاک ورزی قرار نگرفت، اما نفود تجمعی و سرعت نفوذ آب در خاک تحت تأثیر تیمارهای خاک ورزی حفاظتی کاهش یافت (حداکثر 33 درصد). همچنین، روش های خاک ورزی حفاظتی به ویژه کم خاک ورزی انتشار دی اکسید کربن از خاک را نسبت به خاک ورزی مرسوم کاهش دادند (حداکثر 19 درصد). ضمنا روش های خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم، باعث کاهش معنی دار عملکرد کنجد (حداکثر عملکرد کنجد در روش حفاظتی 2011 کیلوگرم در هکتار و در روش مرسوم 2045 کیلوگرم در هکتار) نشدند. بنابراین در مناطق گرم استان فارس، روش های خاک ورزی حفاظتی می توانند جایگزین خاک ورزی مرسوم در تهیه زمین کنجد گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  161
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  147-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  9799
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9799

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  181-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  4678
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4678

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSANZADEH M. | EBADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  14141
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14141

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (نیمه اول)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

یکی از محصولات پروتئینی دانه کنجد، عصاره شیر مانندی است که در سالهای اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است. این تحقیق نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت آن بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی به اجرا در آمده است. به منظور تولید یک نوشیدنی شیر مانند از دانه کامل کنجد یا کنجاله آن، تاثیر 3 متغیر pH در سه سطح (6.5، 7.5 و8.5 ) و زمان مخلوط کردن در دو سطح (15 و30 دقیقه) برترکیب محصول در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی بررسی شدند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: میزان پروتئین، چربی و ماده خشک کل. جهت ارزیابی حسی، از نمونه های شیر تولید شده از دانه کامل و کنجاله کنجد در pH طبیعی استفاده گردید. بدین ترتیب که نمونه های شیر تولید شده با 2 سطح شکر (6و 8 درصد) و 3سطح وانیل (0 و 40 و 60ppm) فرموله شده و در اختیار گروه ارزیاب قرار گرفتند. ارزیابی حسی شیرهای تولید شده توسط 25 نفر ارزیاب از طریق آزمون رتبه بندی انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین شیر از لحاظ میزان پذیرش، شیر تولیدی با pH طبیعی (6.5) و 15 دقیقه زمان مخلوط کردن با 6 درصد شکر و ppm 40 وانیل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
litScript