نتایج جستجو

41094

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4110

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

زمینه و هدف: مال اکلوژن می تواند روی شخصیت افراد تاثیر داشته باشد. تعدیل شخصیتی در افراد دارای مال اکلوژن مشکل تر به نظر می رسد. در پاسخ روانی- اجتماعی مال اکلوژن، چگونگی ارزیابی و احساس فرد از مشکلات دندانی- صورتی و تاثیر آن ها بر زیبایی از همه چیز مهم تر است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان Self satisfaction و Self evaluation در دانش آموزان دوره راهنمایی و همبستگی میان متغیرهای تعیین کننده مال اکلوژن با میزان ارزیابی فرد از ظاهر دندانی خود و رضایت از آن می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه sectional- cross، 120 نمونه 58) دختر و 62 پسر) به صورت خوشه ای دو مرحله ای از 4 مدرسه راهنمایی 2) مدرسه دولتی، 2 مدرسه غیرانتفاعی) در شهر قزوین در سال 1382 انتخاب شدند. همه نمونه ها به صورت کلینیکی مورد معاینه ارتودنسی قرار گرفته، به سوالات مربوط به ارزیابی و رضایت از خود پاسخ دادند. برای تحلیل های آماری از نرم افزارهای 8 SAS و 12 SPSS و برای ترسیم نمودارهای آماری از 2000 Excell استفاده شد. به دلیل کیفی بودن متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون معنی داری از دو آزمون کی- دو (Chi -square) و فیشر (Fisher exact test) استفاده گردید. در صورتی که شرایط آزمون کی- دو برقرار نبود، آزمون دقیق فیشر انجام می گرفت.یافته ها: اورجت، کراودینگ و بی نظمی شدید ماگزیلا با میزان ارزیابی فرد از ظاهر خود و اورجت و بی نظمی شدید در مندیبل با میزان رضایت فرد از خود مرتبط بوده، هیچ گونه تفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. اورجت، تنها متغیری است که هم در میزان Self evaluation و هم در Self satisfaction تاثیر گذار است.نتیجه گیری: ظاهر صورت، فکین و دندان ها در گروه سنی 12-15 ساله بر روی ارزیابی آن ها از ظاهر خود و رضایت از آن تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1759
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان استاندارد ریشه قرار گرفتند، سپس تاج دندان از محل اتصال با سمان قطع شد. سپس با دریل مخصوص کارخانه RTD فضای پست در داخل کانال آماده گردید. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. پستهای فایبر Matchpost (RTD) سایز 2 در گروه A با سمان رزینی Core Cem (RTD) و در گروه B با سمان رزینی Panavia F2 (Kuraray) با استفاده از پرایمر و تکنیک Self- etch در داخل کانال سمان شدند. در گروه C پستها با سمان رزینی Bisco (BisCem) و در گروه D با سمان رزینی Maxcem Elite (Kerr) مطابق دستور کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 40 ثانیه لایت کیور و سپس در آکریل مانت و با دیسک به 2 قطعه 4 میلیمتری تقسیم شدند و از هر دندان 2 نمونه بدست آمد. توسط دستگاه Instron تست Push-out برای هر نمونه انجام شد تا شکست رخ دهد. از تقسیم مقدار نیرو بر سطح باند شده، استحکام باند برشی به مگاپاسکال بدست آمد. سپس آزمون های آماری ANOVA one way و Dunnett جهت آنالیز یافته ها انجام شد.یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه های مورد آزمایش بر حسب مگاپاسکال به شرح زیر بدست آمد، گروه 12.6±3.77 A گروه 14.61±4.18 B گروه 7.26±2.49 C و گروه 6.68±3.17 D، آزمون آماری نشان داد که چهار گروه از نظر میزان استحکام باند برشی تفاوت معنی دار آماری دارند. (P=0.001) از سوی دیگر ملاحظه گردید که استحکام باند حاصل از کاربرد سمان های گروه A و B با تکنیک باندینگ Self- etch از لحاظ آماری متفاوت نمی باشد. همچنین سمانهای Self-adhesive گروه C و D تفاوت معناداری در استحکام باند نشان ندادند. در حالیکه سمانهای گروه A و B با تکنیک Self-etch میانگین استحکام باند بیشتری نسبت به سمانهای گروه C و D با تکنیک باندینگ Self-adhesive نشان دادند و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: اگر در سمان کردن پست فایبر در داخل کانال دندان از سمانهای رزینی Self-etch استفاده کنیم استحکام باند قوی تری نسبت به سمان های رزینی Self-adhesive بدست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 1759

دانلود 258 استناد 0 مرجع 17
نویسندگان: 

میرزایی حسین | محمدی صباح

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  7-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

معلمان و دبیران مدارس در نظام تعلیم و پرورش و داشتن نسلی فرهیخته نقش اساسی دارند. البته رضامندی شغلی معلمان تاثیری غیرقابل انکار بر وظایف آموزشی وتربیتی آن ها دارد و رضایت ازشغل نیز متاثر از عوامل گوناگونی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز (1390) و حجم نمونه 183 نفر می باشد.با درنظر داشتن ترکیبی ازنظریه های مزلو، بروفی، مک کللند و ... و پیشینه تجربی تحقیق متغیرهای مستقل تحقیق استخراج و رابطه آن ها با متغیر وابسته مورد آزمون قرارگرفت. اهداف کلی تحقیق شناخت میزان رضایت شغلی دبیران دبیرستان های ناحیه 5 آموزش و پرورش شهرتبریز وشناسایی مهم ترین عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی دبیران این ناحیه است.نتایج نشان داد میانگین رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه در حد مطلوبی (میانگین 25.4 از 35) بوده و در بین متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب متغیرهای «خودشکوفایی» (0.69)، «محیط فیزیکی کار» (0.33)، «رابطه با همکاران» (0.22)، «ماهیت شغل» (0.21) و «حقوق و مزایا» (0.17) با متغیر وابسته رابطه معناداری داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 538 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

توانا محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

اعترافات سنت آگوستین، اولین «خودزندگینامه» ادبیات مغرب زمین است. این کتاب منظر اول شخص را به تفکر غرب عرضه داشت. منظر اول شخص، آغازی برای مفهوم «خود» است. شهر خدا نیز تنها اثر آگوستین است که به طور پراکنده فلسفه سیاسی وی را در بردارد. بنابراین منبع مناسبی برای فهم دیدگاه وی درباره قدرت سیاسی است. هدف این مقاله آن است که با بهره گیری از رهیافت بینامتنی، نسبت «خود» و «قدرت سیاسی» را در اندیشه سنت آگوستین روشن سازد. بدین منظور نگارنده، نخست فرآیند شکل گیری «خود» در اعترافات را نشان می دهد. سپس ریشه های هستی شناختی و معرفت شناختی قدرت سیاسی را در شهر خدا نشان می دهد و آنگاه مدلل می سازد که «خود»، نگرشی ابزارگرایانه به «قدرت سیاسی» دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 356 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

یلمه ها احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  175-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1293
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1293

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نامه فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  62 (نامه فلسفی)
 • صفحات: 

  93-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مفهوم «خود سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می یابد، اعترافات سنت آگوستین است. اعترافات سنت آگوستین اولین اتوبیوگرافی ادبیات مغرب زمین است. این متن روایت احوال آگوستین از زبان خود اوست و چنین روایتی بهترین محل کشف «خود» دانسته می شود. به عبارت دیگر در درون روایت «خود» به عنوان سنگ زیرین هویت شکل می گیرد. در این مقاله نگارنده فرآیند شکل گیری مفهوم «خود» در اعترافات سنت آگوستین را از منظری ادبی - فلسفی مورد تامل قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (مسلسل 39)
 • صفحات: 

  31-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  767
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه ی علی تمایزیافتگی و رضایت زناشویی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، متآهلین عادی شهر شیراز می باشند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مؤلفه های موجود در مدل، تعداد 310 نفر از زوجین عادی که شامل 155 زن و 155 مرد متأهل که طول مدت ازدواج آن ها بین 5-12 سال متغیر بوده و سن آن ها زیر50 سال باشد انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورن و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) بوده که روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار Spssو Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی معنی دار است؛ بدین معنی که تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 767 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Child & Youth Services

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  387-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  106
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  17462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 17462 استناد 106 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Self AND IDENTITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  948-966
تعامل: 
 • استنادات: 

  92
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  15810
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 15810 استناد 92 مرجع 0
litScript