نتایج جستجو

10704

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1071

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  297-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

چاودار کوهی (Secale montanum Guss. ) گیاهی چندساله است و رویشگاه آن اغلب در اراضی شیب دار و ارتفاعات می باشد. چرای مفرط و بی رویه دام، تبدیل مراتع به زراعت و تغییرات شدید آب و هوایی از عوامل خطرساز برای بقای این گونه می باشد. از آنجاییکه چرای مفرط باعث محدودیت در تکمیل چرخه زندگی گیاه شده، میزان زاد آوری از طریق بذر در عرصه های طبیعی کاهش یافته و موجب حذف این گونه ارزشمند از پوشش گیاهی کشور در آینده خواهد بود. بنابراین نگهداری بلندمدت بذر گیاه این امکان را فراهم می سازد تا در صورت تهدید و از بین رفتن این گونه، نسبت به احیا، تکثیر و استقرار آن در عرصه های منابع طبیعی اقدام نمود. به منظور بررسی امکان نگهداری بلند مدت بذر این گونه در شرایط فراسرد (C° 196-)، بذرها از رویشگاه طبیعی آن جمع آوری شد. برای ذخیره سازی بذر در برودت (C° 196-) ازت مایع، از سه پیش تیمار Desiccation (آبگیری)، PVS2 (ویتریفیکاسیون) و 30 درصدGlycerol همراه با شاهد، استفاده شد. بذرهای تیمار شده به مدت یک هفته، یک ماه و یک سال درون ازت مایع نگهداری شدند. تعدادی از صفات مرتبط با جوانه زنی و استقرار بذر، بعد از خروج از ازت مایع، در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و عرصه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاه نشان داد که بذر چاودار کوهی قابل نگهداری در شرایط فراسرد بوده و بهترین تیمار، تیمارDesiccation یا آبگیری با میانگین جوانه زنی 88 درصد برای یک سال ذخیره سازی بذر در شرایط فراسرد بود. در شرایط گلخانه و عرصه طبیعی نیز با اینکه درصد استقرار بذرهای شاهد و فراسردی بالا نبود لیکن نتایج نشان داد که بذرها در همه تیمارهای فراسردی در شرایط گلخانه و عرصه نیز مستقر شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  546-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

شبدر کوهسری یا شبدر کوهستان (Trifolium radicosum) (Boiss. & Hohen) گونه ایست علفی و چند ساله که در اقلیم سرد مدیترانه ای البرز میانی رشد می کند. استقرار این گونه در عرصه های کوهستانی سردو برف گیر، مرتفع و شیب دار، باعث حفاظت خاک عرصه مستعد فرسایش گردیده و از اهمیت منحصر بفرد مرتعی و اکولوژیک برخوردار است. شیب تند رویشگاه، تولید علوفه قابل توجه و شدت چرا باعث شده تا این گونه بشدت در معرض خطر انقراض قرار گیرد. به طوری که حفظ و نگهداری بذر و دستیابی به روش های کشت، تکثیر و استقرار گیاه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی امکان نگهداری طولانی مدت بذرِ این گونه که جوانه زنی پائینی دارد (%35.67) از روش نگهداری بذر در شرایط فراسرد (cryopreservation) یا برودت -196oC استفاده شد. برای نگهداری بذرهای T. radicosum در شرایط فراسرد از سه پیش تیمار شامل Desiccationn, PVS2 و Glycerol%30 همراه با شاهد استفاده گردید. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته، یکماه و یکسال در شرایط -196oC (درون ازت مایع) نگهداری شدند. بذرهای پیش تیمارهای مختلف، پس از خروج از ازت مایع در شرایط آزمایشگاه و گلخانه جوانه زدند و صفات اندازه گیری شده نشان دارد که تفات معنی داری بین زمان های ماندگاری در شرایط فراسرد وجود ندارد. در صد جوانه زنی بذر در پیش تیمارهای Desiccation, Glycerol%30, PVS2 در یک هفته ماندگاری در ازت مایع به ترتیب 23.67، 21.67 و 29.33 درصد بود که تفاوت معنی داری بین پیش تیمارهای فراسردی نشان داد. تکثیر غیر جنسی این گیاه در شرایط نشان داد که تکثیر غیر جنسی این گونه از طریق ریشه از جایگاه مهمی بر خوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 168 استناد 541 مرجع 530
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کاکایی مهدی | منصوری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  204-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت کننده PVS2 و PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار و نوع محلول جهت سه صفت درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0. 01) معنی دار مشاهده گردید. اثر متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفت طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال یک درصد (P<0. 01) و برای صفت درصد جوانه زنی در سطح احتمال پنج درصد (P<0. 05)معنی دار بود. بطورکلی نتایج تجزیه واریانس، نوع محلول حفاظت کننده و سطوح زمانی تیمار در فرآیند شیشه ای شدن و حفاظت انجمادی گیاه کنجد در شاخص های مورد ارزیابی را موثر نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

کاکایی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

ژرم پلاسم از جمله منابع ارزشمند در حوزه علوم زیستی و کشاورزی محسوب می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه تأثیر حفاظت فراسرد به روش شیشه ای شدن بر شاخص های رشد و نموی بذور گیاه پنبه می باشد. تکنیک نگهداری در نیتروژن مایع از جمله روش های نگهداری بذر و سایر بافت های گیاهی است که در آن مواد گیاهی به طور نامحدود و بدون از دست دادن قوه نامیه قابل ذخیره سازی است. آزمایش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بر روی بذور پنبه (بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه) انجام گرفت. فاکتور اول رقم با دو سطح (ورامین و ساجدی) و فاکتور دوم زمان آب گیری با پنج سطح شامل (20، 40، 60، 80 و 100 دقیقه) و فاکتور سوم نوع محلول آب گیری در دو سطح (PVS2 و PVS3) و شاهد در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، زمان تیمار و نوع محلول بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال 1 درصد (P<0. 01) معنی دار است. اثر متقابل رقم × زمان تیمار برای دو صفت طول ریشه چه و درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0. 01). اثر رقم × نوع محلول نیز روی کلیه صفات معنی دار بود. زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت طول ساقه چه معنی دار بود و اثرات سه گانه رقم × زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0. 01). از نتایج حاصله از این تحقیق می توان در حفاظت از ژرم پلاسم بذور پنبه بهره مند گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  679-688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  796
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 796

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالح نیا مژده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2008
 • دانلود: 

  604
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه محققین به دنبال روشهای مناسبی جهت حفظ قدرت باروری افراد هستند. از جمله این روش ها انجماد گامتها و جنین بافت تخمدان است. مهمترین دلایل بکارگیری انجماد تخمدان در مقایسه با انجماد تخمک، مربوط به وجود تعداد زیادی فولیکول در مراحل مختلف تکوینی است که می توان به دفعات در سیکل های متوالی از آن استفاده نمود که این امر در درمان ناباروری و یا در بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان با رادیوتراپی یا شیمی درمانی هستند و پس از درمان می خواهند به زندگی طبیعی خود برگردند اهمیت بسزایی دارد. اولین گزارش مربوط به انجماد بافت تخمدان خرگوش بود که در دهه 1950 منتشر شد و اولین گزارش انجماد بافت تخمدان انسان در سال 1995 مطرح شد. هم اکنون این روش به وسیله محققین به عنوان روشی برای بهبود باروری در دست تحقیق است. سه روش عمده در انجماد تخمدان مطرح است: روش آهسته، شیشه ای و فوق سریع در هر سه روش محققین تلاش می کنند با کاستن از میزان تشکیل کریستال یخ داخل و خارج سلولی طی انجماد و ذوب، قدرت حیاتی بافت را افزایش دهند. دو فاکتور اساسی در این امر دخالت دارد یکی استفاده از ضد یخ که باعث خروج سریع آب داخل سلولی می شود و دیگری سرعت انجماد که برای هر سلول و بافت متفاوت است و بستگی به نفوذپذیری غشاء، نسبت سطح به حجم سلول و درجه حرارت دارد. جهت تکوین فولیکولهای بافت تخمدان منجمد شده روشهای گوناگونی توسط محققین مطرح بکار گرفته شده است از جمله پیوند و یا کشت فولیکولهای ایزوله شده در In vitro و در محیطهای اختصاصی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2008

دانلود 604 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  627-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

به منظور بررسی امکان نگهداری بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرایط فراسرد، از پیش تیمارهای گلیسرول 30 درصد، محلول ویتریفیکاسیون گیاهی Plant Vitrification Solution 2) یا (PVS2 و کاهش رطوبت بذر (Desiccation) استفاده شد. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته در ازت مایع با دمای Cº-196 نگهداری شدند و پس از خروج از ازت مایع در معرض شوک حرارتی (Cº+42) قرار گرفتند. پس از اعمال شوک حرارتی نیمی از بذرها بر روی کاغذ مرطوب کشت و به ژرمیناتور با دمای Cº+24 منتقل شدند. نیمی دیگر درون گلدان حاوی خاک معمولی و پیت  ماس کشت و به گلخانه با دمای   Cº+20 انتقال یافتند. بذر تیمارهای مختلف که مرحله ماندگاری را در شرایط فراسرد گذرانده بودند، ضمن احیا مجدد قادر به جوانه زنی و تولید گیاهچه بودند. بذرهای تیمارهای مختلف فراسرد که در شرایط ژرمیناتور و گلخانه رشد کردند، تفاوت معنی داری با بذرهای شاهد نداشتند و رشد گیاهچه ها طبیعی و عاری از هر گونه آثار سوء بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به کاهش شدید فعالیت های متابولیک و فیزیولوژیک موجود زنده در این دما، امکان نگهداری بلندمدت بذر گونه E. microtheca در شرایط فراسرد کاملا امکان پذیر بوده و می توان انتظار داشت که بذرهای این گونه را بتوان با استفاده از تکنولوژی فراسرد برای مدت زمان بسیار طولانی حفظ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 181 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مقدمه: کرایو یا انجماد تخمدان روش بسیار خوبی جهت حفظ تعداد زیادی تخمک در مواردی است که به هر علتی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی و یا سایر علل قابل انتظار امکان نارسایی تخمدان وجود دارد. انجماد تخمدان به دو روش آرام و سریع انجام می شود. این روش ها در گونه های مختلف حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دو روش انجماد سریع و آرام بر روی قطعات تهیه شده از تخمدان گاو و مقایسه میزان نکروز در این دو روش انجام شد.روش کار: نوع مطالعه مقطعی و مقایسه دو روش آزمایشگاهی بود. 20 قطعه به ابعاد 5× 1میلی متر و قطر نیم میلی متر از بافت تخمدان گاو تازه ذبح شده که بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده بود، جدا شد و سپس در 20 سی سی ماده محافظت کننده که حاوی 0.1 مول سوکروز و 2 سی سی سرم جنینی گوساله و 1.5 مول دی متیل سولفوکسید و محیط کشت لیبوویتز بود، فرو برده شدند. سپس در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه بر روی غلتک مخلوط کننده قرار داده شدند. بعد از مرحله به تعادل رسیدن، بافت به ظرف حاوی مواد محافظت کننده در برابر انجماد منتقل شد و نصف آن ها به روش آرام و نصف دیگر به روش سریع منجمد شدند. در انجماد به روش آرام، فرایند انجماد با گذاشتن نمونه ها در صفر درجه با استفاده از فریزر قابل برنامه ریزی شروع شد. سپس درجه انجماد به تدریج تا 140- درجه سانتی گراد رسانده شد و به مدت 30 دقیقه در این درجه نگه داشته شد، سپس در داخل نیتروژن مایع فرو برده شد. در انجماد به روش سریع، ویال ها مستقیما در داخل نیتروژن مایع فرو برده شد. در مرحله بعد، ذوب مجدد در هر دو گروه ایجاد و قطعات بافتی به ظرف حاوی کربوکسی فلورنسین دی استات سوکسینیمیدیل استر (CFDA) و پروپیدیوم آیوید منتقل و در دمای 37 درجه به مدت 20 دقیقه انکوبه شدند و زیر میکروسکوپ فلورسنت بررسی شدند.یافته ها: میزان نکروز در انجماد سریع (36%) به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از روش آرام (12%) بود ((p<0.05.نتیجه گیری: جهت انجماد و حفظ بافت تخمدان گاو استفاده از روش انجماد آرام موثرتر از روش سریع است.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
litScript