نتایج جستجو

26882

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2689

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1539
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق، روش های مختلف به منظور تولید سریع تر آپوتسیوم و آسکوسپور که در مطالعات بیماریزایی و شناسایی گونه ها اهمیت اساسی دارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند که از بین آنها روش کوهن و سانسفورد بیشترین و درشت ترین اسکلروت ها را تولید نمود. اسکلروت های حاصل از جدایه های شب بو، آفتابگردان، کلزا و کاهو به همین روش بمنظور تامین نیاز سرمایی به مدت سه ماه در یخچال با دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری شدند. برای تولید آپوتسیم از روشهای پاترسون و گروگان، تشتکهای پتری حاوی آب آگار و یا گلدانهای حاوی ورمیکولیت سترون استفاده شد. سپس پتری ها و گلدانها به ترتیب در دماهای 10 و 15 درجه سانتی گراد و دوره نوری 16 ساعت قرار گرفتند. بعد از چهار تا شش هفته در محیط ورمیکولیت و پنج تا هفته در محیط آب اگار آپوتسیم های کامل و به تعداد زیاد بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق و با توجه به اینکه برای تولید آپوتسیوم در شرایط طبیعی مدت زمانی بیش از 8 ماه لازم است، این روش برای تسهیل در تامین مایه تلقیح در آزمایشات مایه زنی گیاهان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1539

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (42)
 • صفحات: 

  168-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1510
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

هدف: ارزیابی کارایی دو روش Zeta و (DGC) Density Gradient Centrifugation جهت جداسازی اسپرم با ساختار کروماتین طبیعی با استفاده از آکریدین اورانژ TUNEL (AO)، پراکندگی کروماتین اسپرم (Sperm Chromatin Dispersion; SCD) و کرومومایسین A3 و .(Chromomycin A3; CMA3) مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 63 بیمار مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان صورت گرفت. آنالیز روتین مایع سمن طبق معیارهای WHO انجام شد. سپس نمونه سمن به سه بخش تقسیم گردید: کنترل، اسپرم های جداسازی شده به روش Zeta و اسپرم های جداسازی شده به روش .DGC سپس بر روی هر یک از گروه های مذکور، ارزیابی مورفولوژی اسپرم (رنگ آمیزی Diff Quick)، کمبود پروتامین (رنگ آمیزی (CMA3 و فراگمنتاسیونTUNEL, SCD) DNA  و (AO انجام گرفت. نتایج با آزمون های آماری ضریب همبستگی و t test با استفاده از نرم افزار 5/SPSS-11 بررسی و تحلیل شدند.یافته ها: درصد اسپرم های با مورفولوژی غیرطبیعی، کمبود پروتامین و درصد فراگمنتاسیون DNA در دو گروه اسپرم های جداسازی شده به روش Zeta و DGC نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری کاهش معنی داری یافته است (005/p<0). به علاوه روش DGC در جداسازی اسپرم های با مورفولوژی طبیعی نسبت به روش Zeta بهتر عمل نموده است (005/p<0) در حالی که روش Zeta در جداسازی اسپرم های دارای فراگمنتاسیون DNA کمتر نسبت به روش DGC بهتر عمل نموده است (005/p<0).نتیجه گیری: هر دو روش Zeta و DGC به طور معنی داری قادر به جداسازی اسپرم های با مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد از هر دو روش DGC و Zeta برای جداسازی اسپرم های طبیعی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1510

دانلود 380 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  155-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

در تحقیق حاضر تاثیر چرای دام و مراحل توالی بر روی تراکم بذور خاک و تشابه آن با پوشش سطحی بررسی شد. مطالعه در یک شوره زار مرتعی واقع در سواحل شمال غربی کشور بلژیک که قسمت هایی چراشده و قسمتهایی قرق و همچنین دارای مناطقی از مراحل ابتدایی توالی و مناطقی از مراحل انتهایی توالی (کلیماکس) وجود داشتند، انجام شد. سه منطقه کلیدی پس از پیمایش صحرایی انتخاب شد؛ یکی از مناطق در مراحل اولیه توالی و دو منطقه دیگر در مرحله کلیماکس قرار داشتند. مناطق مرحله کلیماکس شامل منطقه چرا شده و قرق بود. ده پلات چهار مترمربعی در مرتع مرحله ابتدایی و 80 پلات در مراتع کلیماکس (50 پلات در مراتع چرا شده و 30 پلات در قرق) مستقر شدند. نمونه های خاک از پلات ها از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری در اسفند ماه برداشت و برای جوانه زنی بذور آنها به گلخانه انتقال یافتند. همچنین پوشش سطحی زمین در داخل همه پلات ها در تیر ماه تعیین شد. تشابه پوشش سطحی زمین و بانک بذر خاک محاسبه شد. نتایج حاصل، تاثیر معنی داری از چرا بر روی بانک بذر خاک نشان نداد. نتایج نشان داد که تراکم بذور و تشابه آن با پوشش سطحی در پلات های مراحل اولیه توالی بیشتر از مراحل انتهایی بود. مطالعه ترکیب بذور نشان داد که بانک بذر خاک در هر دو مرحله توالی اغلب از گونه های گیاهی هستند که در مراحل ابتدایی توالی ظاهر می شوند. این در حالی بود که حضور آنها از پوشش سطح در مراحل انتهایی توالی تقریبا حذف شده بود. نظر به اهمیت بانک بذر خاک در احیاء مراتع تخریب یافته و حفظ تنوع ژنتیکی، بر توجه به آن در مطالعات مختلف در کشور ایران تاکید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس دانه زیره سبز در شرایط آب و هوایی تبریز، آزمایشی در فصل زراعی 1380-81 در تبریز به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت به فاصله 10 روز از ششم فروردین ماه و چهار تراکم 625، 417، 313 و 250 هزار بوته در هکتار در چهار تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر ویژگی های مربوط به زمان تا سبز شدن، عملکرد دانه، وزن هزاردانه و درصد اسانس دانه در سطح %1 و از نظر درصد سبز مزرعه، ارتفاع ساقه در مرحله گل دهی و زمان از کاشت تا برداشت در سطح %5 اختلاف معنی دار وجود دارد. بین کلیه ویژگی ها از نظر سطوح مختلف تراکم بوته تفاوت معنی دار در سطح %1 مشاهده گردید. اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته برای صفات مربوط به زمان تا سبز شدن، زمان از کاشت تا برداشت و عملکرد دانه در سطح %1 معنی دار بود. همبستگی بین صفات مربوط به زمان از کاشت تا برداشت با وزن هزاردانه (0.93)، ارتفاع ساقه در مرحله گل دهی با وزن هزاردانه (0.70)، وزن هزار دانه با درصد اسانس دانه (0.91) و عمکرد دانه با درصد اسانس دانه (0.50) مثبت و معنی دار بود. نتایج حاصله نشان داد که با در نظر گرفتن عملکرد دانه برابر 912.50 و عملکرد اسانس 26.83 کیلوگرم در هکتار، تاریخ کاشت ششم فروردین ماه و تراکم 625000 بوته در هکتار به عنوان بهترین تیمار در تبریز شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 133 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

موسوی نیک سیدمحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام ذرت دانه ای آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 87-1386 در شهرستان فیروز آباد استان فارس اجرا گردید. ارقام ذرت در 4 سطح شامل: رقم دیررس (V1)704، رقم میان رس (V2)604، رقم زودرس (V3)370 و رقم میان رس (V4)647 به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته در 4 سطح شامل: 6.5 بوته در متر مربع (D1)، 7.5 بوته در متر مربع (D2)، 8.5 وته در متر مربع (D3) و 9.5 بوته در متر مربع (D4) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد در بین هیبرید های مورد مطالعه بیشترین مقدار عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، در هیبرید دیررس 704 بدست آمد و بیشترین مقدار تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت بترتیب در هیبریدهای میان رس 647 و زود رس 370 مشاهده گردید. واکنش هیبریدهای مورد مطالعه به افزایش تراکم در صفات مختلف متفاوت بود، به گونه ای که بیشترین مقدار عملکرد دانه در هیبرید 704 با تراکم 7.5 در هیبرید 604 و 647 با تراکم 8.5، در هیبرید 370 با تراکم 9.5 بوته در متر مربع بدست آمد. در تمام هیبرید ها با افزایش تراکم از 6.5 به 9.5 بوته در متر مربع از میزان تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال کاسته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به علت عدم آگاهی از درصد سبز شدن و قوه نامیه بذرها، گونه های پهن برگ بومی ایران نظیر بلوط، زبان گنجشک، افرا، نمدار و سایر گونه ها معمولا با تراکم بیشتری کاشته می شوند. بنابراین اغلب نهالها لاغر و از نظر رشد ارتفاعی و قطری نامناسب می باشند. چنانچه با تراکم کمتر نیز کاشته شوند به علت کاهش تولید نهال در واحد سطح مقرون به صرفه نخواهند بود. جهت دستیابی به یک تراکم آرمانی با داشتن تعداد مناسب نهال در واحد سطح و افزایش کیفی نهالها، طرح حاضر به روش آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار وزنی در سه سال متوالی اجرا گردید. تیمار براساس تفکیک گونه عبارتند از:بلوط (500، 650، 800 و 950)، نمدار (100،120،140 و160)، افرا (40،55،70 و85) و زبان گنجشک (50 ،65 ،80 و 95) گرم در متر مربع. سطح هر پلات معادل3 متر مربع (1.20×2.50) متر بوده است. ابتدا وزن صد دانه بذر گونه های فوق الذکر تعیین و پس از توزین بذرها هر تیمار در هرپلات پنج ردیف بذر کشت گردید که دو ردیف کناری به عنوان بافر و فقط سه ردیف وسط هر پلات به عنوان نهالهای مورد ارزیابی، تعیین گردیدند. فاصله بین ردیفها 20 سانتیمتر و فاصله بین پلاتها و تکرارها 30 سانتیمتر بوده است. این طرح جهت دو فصل کاشت بهاره و پاییزه پیش بینی شده بود که طبق بررسیهای بعمل آمده فصل کاشت بهاره اغلب ناموفق، ولی کشت پاییزه از موفقیت خوبی برخوردار بوده و کلیه اندازه گیریها و ارزیابی ها براساس کشت پاییزه انجام گرفته است. بررسیها نشان می دهند که اختلاف معنی داری از نظر آماری میان تیمارهای مختلف برای گونه های مورد آزمایش وجود ندارد. مناسبترین تراکم، کمترین مقدار در واحد سطح یعنی 500 گرم در متر مربع برای بلوط، 100 گرم در متر مربع برای نمدار، 40 گرم در متر مربع برای افرا و 50 گرم در متر مربع برای زبان گنجشک پیشنهاد می شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

ATUANYA C.U. | NWAIGBO S.C. | IGBOKWE P.K.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS C: CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  792-802
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94897
 • دانلود: 

  97947
چکیده: 

Renewable resources such as natural llers in reinforced materials, with their new range of applications, represent an important basis for ful lling the ecological objective of creating environmental friendly materials. A study on composites, using breadfruit Seed hull ash particles (BFSHAp) as a reinforcing material and recycled low-Density polyethylene (RLDPE) as a novel matrix, has been undertaken. The composites were produced by varying the breadfruit Seed hull ash particles from 5-25 wt% and the properties studied using mechanical tests and microstructural analysis. The results show that there was a uniform distribution of the breadfruit Seed hull ash particles in the microstructure of RLDPE composites, which is a major factor responsible for improvement in mechanical properties.

آمار یکساله:  

بازدید 94897

دانلود 97947 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

سابقه و هدف: آزی وش (Corchorus olitorius L) گیاهی است که درمناطق گرمسیری به خوبی رشد می کند این گیاه به گونه ای است که نظر محققان ملل مختلف را به خود جلب کرده است زیرا که از قسمت های مختلف این گیاه می توان استفاده کرد. آزی وش گیاهی است که موطن این گیاه افریقا بوده که سپس به آسیا و جنوب افریقا و جنوب اروپا منتشر شده است. از آنجایی که این گیاه به عنوان یک گیاه زراعی که امکان مصرف آن به شکل های مختلف ازجمله استفاده به عنوان سبزی تازه، سالادو به صورت تازه یا خشک شده در انواع غذاها ازجمله سوپ وجود دارد. همچنین به عنوان یک گیاه دارویی و به علت ویتامین های مختلف ومفید موجود در این گیاه مورد توجه می باشد لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات تراکم و رژیم دوره های مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد آن درهنگام بذر گیری در شرایط آب و هوایی گرگان می باشد. مواد و روش: این آزمایش بر روی گیاه آزی وش در چهار تراکم بوته 20، 27، 40 و 80 در متر مربع و با فواصل آبیاری 6، 12 و 18 روز یک بار در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شماره 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1393 انجام شد. همچنین برای این آزمایش فواصل هر ردیف 25 سانتی متر و فاصله بوته های روی ردیف به ترتیب 5، 10، 15 و 20 سانتی متر در نظر گرفته شده است. عمل آبیاری تا وقتی انجام شد که سطح خاک از آب پوشیده شود. اعمال آبیاری به این شکل بود که تا قبل از سبز شدن دو مرحله به همه بلوکها داده شد تا سبز شدند. سپس اعمال برنامه آبیاری اصلی شد. صفات مورد مطالعه شامل انرژی برش، وزن، تعداد شاخه ها، ارتفاع بوته و قطر بوته بود. یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین میزان صفات مورد ارزیابی به جز ارتفاع بوته از تیمار تراکم 20 و دوره آبیاری 6 روز یکبار حاصل گردید. همچنین در هنگام مصرف بذر بیشترین مقدار برای تمام صفات به جز ارتفاع بوته فاصله کشت 20 سانتی متر بر روی هر ردیف و فواصل آبیاری 6 روز یکبار بود. به طور مثال برای صفاتی از قبیل انرژی برش، وزن برگ، تعداد شاخه، قطر ساقه و ارتفاع گیاه بیشترین مقدار در دوره ی آبیاری هر 6 روز یکبار رخ داده که به ترتیب: 1. 91 mJ، 63. 15g، 63. 15، 8. 153 cm و 137. 667 cm است و کمترین مقدار در دوره ی آبیاری هر 18 روز یکبار به ترتیب: 1. 6mJ، 56. 6 g، 56. 6، 6. 408 cm و 123. 58 cm است. نتیجه گیری: با افزایش فواصل روزهای آبیاری انرژی برش، مقدار وزن برگ، تعداد شاخه ها، ارتفاع گیاه و قطر ساقه در هنگام بذرگیری کاهش پیدا کرده است و همچنین با افزایش فواصل بوته ها بر روی ردیف، میزان انرژی برش، تعداد شاخه ها، وزن برگ و قطر ساقه افزایش پیدا کرده و فقط ارتفاع بوته با افزایش فواصل بوته ها بر روی ردیف کاهش پیدا کرده است. حجم آبیاری و کاهش تراکم بر روی ردیف تأثیر بسزایی بر روی عملکرد داشته و باعث می شود کیفیت آن افزایش یابد. بهترین فاصله بوته ها در هر ردیف برای آزی وش 20 سانتی متر در هر ردیف بود و بهترین زمان آبیاری برای داشتن یک عملکرد مناسب زمان 6 روز آبیاری بود. فاکتور فواصل بوته ها بر روی ردیف و فواصل آبیاری در عملکرد و خواص محصول آزی وش نقش بسیار مهمی را داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارقام سویا، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی ساری انجام شد. فاکتور ارقام شامل چهار سطح: هیل، سحر، دیر و ویلیامز و فاکتور تراکم شامل سه سطح: 20، 30 و 40 بوته در متر مربع بود. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش تراکم فاصله میانگره، ارتفاع ساقه اصلی و فاصله اولین غلاف از سطح خاک افزایش یافت ولی سایر صفات مورفولوژیکی نظیر قطر ساقه اصلی و تعداد شاخه های فرعی کاهش یافت. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح تعداد غلاف، تعداد دانه، وزن دانه در گیاه و متوسط تعداد دانه در غلاف بطور معنی داری کاهش یافت. بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم دیر بود و ارقام هیل، سحر و ویلیامز به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار داشتند. تراکم های مختلف از نظر درصد پروتئین و روغن اختلاف معنی داری داشتند، بطوریکه با افزایش تراکم درصد روغن کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت. رقم ویلیامز با 41.4%، بیشترین و رقم سحر با 37.78% کمترین پروتئین را داشتند. از نظر درصد روغن، رقم ویلیامز با 15.17%، بیشترین و رقم سحر با 11.42% کمترین را داشتند.  

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 133 استناد 3 مرجع 0
litScript