نتایج جستجو

13935

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1394

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MULDER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  62-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  24555
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24555

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUNG K.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  49313
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49313

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHWARTZ P. | YOUNG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  30050
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30050

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GUSTAFSSON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1220-1222
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  23760
 • دانلود: 

  29341
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23760

دانلود 29341 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

BENNINGTON L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  162-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  17907
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17907

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  561-573
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1339
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

توافق عمومی بر این است که رضایت پزشکان در حال کاهش است. از جمله علل نارضایتی، می توان به قوانین اشاره کرد، مخصوصا قوانینی که خودمختاری پزشکان را محدود می کنند. در این مقاله، قوانین مربوط به برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده که با نارضایتی شغلی در ارتباط است، تشریح گردید.پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی بود که به صورت طرح تحقیقی تداومی از نوع کیفی- کمی انجام شد. در این مطالعه، از روش مصاحبه فردی عمیق نیمه- ساختارمند و پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، نتایج مربوط به سوال های مرتبط با قوانین پزشک خانواده و بیمه روستایی و نقش آن ها در رضایت شغلی، شامل 32 سوال با طیف لیکرت چهار تایی ارایه شد.نتایج نشان داد فرآیند ارجاع، که اساس طرح پزشک خانواده است، به درستی اجرا نشده و تقاضای بیماران برای ارجاع به متخصص بالا است. مبلغ پایین حق ویزیت، محدود بودن تعداد آزمایش و دارو، ناهماهنگی قوانین وزارت بهداشت و قوانین بیمه، ناهماهنگی درون بخشی، مشکلات اجرایی متعدد در تکمیل و استفاده از پرونده سلامت از دیگر دلایل نارضایتی است.به نظر می رسد در زمان تدوین قوانین طرح پزشک خانواده، فرهنگ عمومی مردم و شرایط واقعی موجود در مناطق روستایی به خوبی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین لازم است مسوولان محترم، پیش از گسترش طرح به جمعیت های شهری، در جهت رفع مشکلات جاری تلاش نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1339

دانلود 328 استناد 1 مرجع 14
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4056
 • دانلود: 

  808
چکیده: 

مقدمه و هدف: یکی از ابعاد رضایت زناشویی، حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه میانگین سنی و امید به زندگی زنان کشور ایران رو به افزایش است، اطلاع از ابعاد جنسی زنان یائسه می تواند راهگشای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی زنان یائسه کشور ایران شود. این مطالعه، با هدف تعیین میزان رضایت ازحیطه های جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی شهر تهران، 1386 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که نمونه گیری آن بصورت نمونه گیری در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه 270 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به طریقه مصاحبه تکمیل شده است. پرسشنامه از دو بخش مشخصات دموگرافیک و رضایت جنسی تشکیل شده است. از آمار توصیفی و آزمونهای اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. تمام اطلاعات توسط نرم افزار، اس پی اس اس نسخه 16 آنالیز شد.یافته ها: میانگین سنی زنان یائسه 4.93±52.49 سال بود. و میزان رضایت جنسی نیز مطلوب (58.9درصد) بود. حیطه میل جنسی ( 66.3درصد) نامطلوب بود. تمامی حیطه های جنسی با میزان رضایت زن یائسه از فعالیتهای جنسی اش ارتباط داشت (p<0.001). حیطه تحریک با سطح تحصیلات همسر (p<0.05) و حیطه های ارگاسم و فرونشینی با سن یائسگی، تعداد فرزندان غیرطبیعی (p<0.05) و درمان با هورمون و داشتن بیماری خاص (p<0.01) ارتباط داشت.نتیجه گیری: گرچه دوران یائسگی با کاهش هورمونهای جنسی و میل جنسی همراه است اما ایجاد ارتباط صمیمی با همسر و افزایش میزان تحصیلات که منجر به افزایش میزان آگاهی شده، تطبیق با شرایط دوران یائسگی، استفاده از هورمون درمانی و کاهش تنشهای محیطی و عوارض بیماریهای مزمن می تواند بر میزان رضایت جنسی بیفزاید.

آمار یکساله:  

بازدید 4056

دانلود 808 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

CULLEN ROWENA

نشریه: 

LIBRARY TRENDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  662-686
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  16740
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16740

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

EVANSCHITZKY H. | IYER G.R. | HESSE J.

نشریه: 

JOURNAL OF RETAILING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  22064
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22064

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

SAARI LISE M. | JUDGE TIMOTHY A.

نشریه: 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  940
 • بازدید: 

  35297
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35297

دانلود 30995 استناد 940 مرجع 0
litScript