نتایج جستجو

14103

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1411

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حیدری مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  205-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1238
 • بازدید: 

  2586
 • دانلود: 

  1469
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی بابهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده است. نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل زنان متاهل شهرستان آباده بوده است که تعداد 150نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، رضایت از زندگی دینر، کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویی فلیچر و همکاران و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، رضایت از زندگی، ابعاد رضایت زناشویی و ابعاد رضایت از عملکرد جنسیبا بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان به گونه جداگانه رابطه ای معنی دار دارد، ولی نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی در چارچوب یک مدل با ابعاد کیفیت ادراک شده زنان، رابطه چندگانه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2586

دانلود 1469 استناد 1238 مرجع 0
نویسندگان: 

BYERS E.S.

نشریه: 

JOURNAL OF SEX RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  39733
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39733

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-5 (22)
 • صفحات: 

  951-958
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242581
 • دانلود: 

  159477
چکیده: 

Introduction Domestic violence is one of the most important public health priorities that directly or indirectly impact on pregnancy outcomes. Given the importance of sexuality in pregnancy and its effect on marital relations, this study aimed to investigate the relationship between sexual Satisfaction and violence against pregnant women. Materials and Methods In this cross-sectional study, 430 pregnant women admitted to Fatemiyeh Hospital in Shahroud-Iran, during the first quarter of 2015, after obtaining informed consent, were selected to complete Larson Sexual Satisfaction Scale and ENRICH Marital Satisfaction Scale as well as Domestic Violence questionnaire. Relationships between variables were analyzed using structural equation modeling. Results The average age of mothers was 28±5.2 years. Prevalence of domestic violence was reported 84.4% in this study. The 81.2% of participants reported physical violence, 55.8% reported emotional violence and 25.3% reported sexual violence. The mean score of marital Satisfaction in women with domestic violence (162.5±28.9) was significantly lower than that in pregnant women without domestic violence (188.7±31.4). A significant negative relationship was observed between sexual Satisfaction and marital Satisfaction with the domestic violence was -0.42 and -0.61, respectively. Conclusion Considering the high prevalence of domestic violence and its significant relationship with marital Satisfaction and sexual Satisfaction in this study, interventions and counseling are recommended to increase marital Satisfaction and sexual Satisfaction and to reduce domestic violence during pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 242581

دانلود 159477 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

گرام کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  157-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

مقدمه: رضایت و معنا در زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار می رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خود در تلاش برای دستیابی به آن هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل بر اساس متغیرهای خشنودی شغلی، رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی می باشد. روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان یک شرکت دولتی در استان تهران تشکیل داد که بر اساس نمونه گیری در دسترس و آسان تعداد 210 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رسالت مسیر شغلی هگمایر و ایبل(2012)، رضایت از زندگی داینر(1985)، معنای زندگی استگر(2006) و خشنودی شغلی بریفیلد و روث(1951)استفاده شد. سپس داده های پژوهش در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وAMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که رسالت مسیر شغلی با رضایت از زندگی، خشنودی شغلی، معنای زندگی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری دارد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که رسالت مسیر شغلی تأثیر مثبت معناداری بر خشنودی شغلی، معنای زندگی و رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل دارد لذا توجه به متغیر رسالت مسیر شغلی در زوجین دو سر شاغل می تواند باعث بهبود رضایت از زندگی در آن ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 400 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BYERS E.S.

نشریه: 

JOURNAL OF SEX RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  954
 • بازدید: 

  57090
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57090

دانلود 32195 استناد 954 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19964
 • دانلود: 

  18178
چکیده: 

Background and Aim: The quality of dental treatment is one of the factors that affects life Satisfaction in the elderly. Patients expect optimal function, esthetics, and speech from their prosthesis, while durability and technical considerations are also important for clinicians. In addition, social and psychological factors as well as costs can affect patient Satisfaction. This study aimed to evaluate the relationship of life Satisfaction with Satisfaction with implant treatment. Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 67 partially edentulous patients (molars and premolars) who had undergone prosthetic treatment 2-6 months earlier were recruited by convenience sampling in Isfahan, Iran. Data were collected by a questionnaire and analyzed using SPSS version 24 via t-test, ANOVA, and Pearson’ s correlation test. Results: The mean score of Satisfaction with implant treatment was 33. 70 ± 5. 15 while the mean score of Satisfaction with old age was 24. 28 ± 4. 75 out of 45. There was a significant correlation (r=0. 748) between life Satisfaction and Satisfaction with implant treatment (P=0. 001). Patients with higher level of education were more satisfied with their treatment (r=0. 407, P=0. 023). There was a significant difference between Satisfaction with single crowns and bridges, and the use of single crowns was associated with greater level of Satisfaction with treatment (P=0. 004). Conclusion: Satisfaction with implant treatment is significantly correlated with life Satisfaction among the elderly. Gender and surgical history were not correlated with treatment Satisfaction, but higher educational level and having a single crown were associated with greater patient Satisfaction.

آمار یکساله:  

بازدید 19964

دانلود 18178 استناد 0 مرجع 782
strs
نویسندگان: 

سجادی سیدصمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4(پیاپی 45)(ویژه نامه علوم تربیتی)
 • صفحات: 

  2-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مصاحبه پزشک با بیمار یکی از ابزار مهم در مراقبت های درمانی است که از طریق پزشک و بیمار با هم ارتباط برقرار نموده و در راستای اهداف درمانی همکاری می نماید (هاسمن و همکاران 1999). در ارتباط با ماهیت و نحوه ارتقا کیفی گفت و شنود کلینیکی قبلا مطالعات متعددی صورت گرفته است (مثلا کاسل 1985 و کان و همکاران 2002). با این وجود، بررسی سوابق حاکی از این است که آموزش پزشکی در زمینه ی مصاحبه پزشک با بیمار، فاقد مقایسه بین پزشکان عمومی از یک سو و پزشکان متخصص از سوی دیگر می باشد. لذا با توجه به این نکته، مطالعه حاضر به مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از گفت و شنود کلینیکی با پزشکان عمومی و متخصص پرداخت. در این مقایسه، از پرسش نامه ای 15 سوالی که بر اساس اصول اساسی حاکم بر مصاحبه استاندارد پزشک و بیمار (که توسط روانشناسان بالینی و جامعه شناسایی مانند کاپلان و ساواک 1998 مطرح گردیده است) استفاده شد. پرسش نامه توسط 1209 بیمار تکمیل گردید که 485 نفر مراجعین به پزشک عمومی بطور معنی داری بیشتر از پزشکان متخصص بود طبق نتایج بدست آمده، میزان رضایت مندی بیماران از پزشکان متخصص بود  (%54 در مقابل %48 با ضریب خطای P=0.04). به عبارت دیگر، در جلب رضایت بیمار از مصاحبه کلینیکی، پزشکان عمومی، در مقایسه با همکاران متخصص، موفق تر عمل نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDEGGER T. | SAAL D. | NUEBLING M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  331-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  25909
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25909

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

VAZIRI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  52784
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52784

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
نویسندگان: 

VAHEY D.C.

نشریه: 

MEDICAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  35916
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35916

دانلود 27754 استناد 908 مرجع 0
litScript