نتایج جستجو

13931

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1394

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کاهه داوود | هیودی طیبه

نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  391-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  10214
 • دانلود: 

  9305
چکیده: 

رضایت شغلی، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد. بر این اساس روشن است عوامل موجود در محیط کاری عملکرد فرد را در شغل او تحت تاثیر قرار می دهد که این مساله در نتیجه وساطت عوامل روانی متاثر از شرایط محیطی است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان کارکنان در سال 1389 بوده است.آزمودنی های پژوهش به صورت تصادفی ساده از کارکنان شاغل در بخش های (اداری، پژوهشی و فرهنگی آموزشی) دو مجموعه سازمانی همگن انتخاب شدند. ابزار پژوهش بررسی رضایت شغلی، پرسشنامه ای مشتمل بر 4 سوال بود که مولفه های مرتبط با رضایت کلی از شغل، درآمد، محیط فرهنگی حاکم بر سازمان و رفتار فرهنگی را شامل می شد. سلامت روان نیز با استفاده از ابزار استاندارد GHQ-12 مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع، 220 نفر در هر دو جنس از دو سازمان مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی جمعیت، 35.5 سال (7.8=انحراف معیار) و میانگین سال های تحصیلی 15.4 (2.9=انحراف معیار) بود.میانگین نمره سلامت روان 2.5 (2.3=انحراف معیار) بوده و بیشتر افراد (55 درصد) رضایت شغلی متوسط داشتند. نتایج نشان داد سلامت روان با مولفه های «رضایت کلی از شغل، رضایت از محیط فرهنگی و رضایت از رفتار فرهنگی» دارای ارتباط معنادار بود (P<0.05) و افرادی که رضایت بیشتری را ابراز داشتند، از سلامت روان بهتری نیز برخوردار بودند.بر اساس نتایج، درآمد افراد، سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما رضایت شغلی، عاملی تاثیرگذار بر سلامت روان است.

آمار یکساله:  

بازدید 10214

دانلود 9305 استناد 5 مرجع 12
نویسندگان: 

TERESA M. | VINSONNEAU G. | NETO F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  323-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  29705
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29705

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

سرداری احمد**

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4320
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق، وضعیت رضایت مندی شغلی کارکنان مورد مطالعه قرار گرفت. پس از رعایت مفروضات تحقیق زمینه یابی، به اندازه گیری میزان رضایت مندی نمونه های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته پرداخته شد. بدین ترتیب، میزان رضایت مندی به عنوان یک سازه ملاحظه شد و به شش خرده مقیاس مزایا و پرداخت، قوانین اداری، خود شغل، همکاران، سرپرستی و شرایط فیزیکی محیط کار تقسیم گردید و از این رو، اهداف و سوالات پرسشنامه در باب برآورد وضعیت شغلی کارکنان و عوامل شخصی، شغلی و سازمانی موثر بر رضایت مندی تدوین گردید. با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی تعداد 336 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به اندازه گیری میزان رضایت مندی آنان پرداخته شد. سرانجام از طریق آزمون پارامتریک t دو گروه مستقل و t تک گروهی و همچنین تحلیل واریانس یکطرفه برای برآورد رضایت مندی شغلی نمونه های مورد مطالعه موثر نیست، در حالی که وضعیت و تحصیلات در رضایت مندی شغلی نمونه های مورد مطالعه موثر نیست، در حالی که وضعیت استخدام رسمی در مقایسه با وضعیت استخدام قراردادی، میزان رضایت مندی را افزایش می دهد. علاوه بر این، نمونه های تحقیق در خرده مقیاس های قوانین اداری، سرپرستی و شرایط کار، رضایت مندی متوسط و خرده مقیاس خود شغل و همکاران، رضایت مندی بالا و در مزایا و پرداخت، رضایت مندی پایین را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 4320

دانلود 133 استناد 3 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  818
 • بازدید: 

  4227
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4227

دانلود 19588 استناد 818 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 129 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HAYAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  30-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  938
 • بازدید: 

  15124
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15124

دانلود 30797 استناد 938 مرجع 0
strs
نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  119-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2794
 • دانلود: 

  793
چکیده: 

مقدمه: رضایت شغلی می تواند از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رضایت زناشویی باشد لذا در بین تمامی نهادها، سازمان ها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی ویژه داشته و همه زوج ها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند نهایتا رضایت شغلی بخش مهمی از رضایت زندگی محسوب می شود. پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان یزد در سال 1390 صورت گرفته است.روش بررسی: روش این پژوهش توصیفی، تحلیلی، مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان یزد در سال 1390 که جمعا 112 نفر بوده و از این تعداد 102 نفر متاهل می باشند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بود. که روایی و پایایی انها در مطالعات قبلی تایید گردیده است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss win 13 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه و سوالات تحقیق از همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که 63.7 در صد شاغلین را زن و 36.3 درصد را مرد تشکیل می دهند و بیشترین مدرک تحصیلی آن ها لیسانس می باشد. میزان رضایت شغلی و رضایت زناشویی در دو جنس تفاوت داشت. بین سن و رضایت شغلی و رضایت زناشویی، بین سنوات خدمت و سطح تحصلات با رضایت شغلی رابطه وجود دارد. اما هیچکدام از انها معنی دار نمی باشد و در مابقی متغیرها رابطه ای وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بعضی از ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی و رضایت زناشویی رابطه دارند که توجه و دقت بیشتری در خصوص ویژگی های شخصیتی افراد برای استخدام مناسب را می طلبد تا بتوان تواما رضایت شغلی و رضایت زناشویی را ارتقا بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 2794

دانلود 793 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  7553
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7553

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

شادمانی فرزانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  145-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2013
 • دانلود: 

  1688
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی براساس رضایت زناشویی والدین و سلامت خانواده پدری انجام گرفته است. در این پژوهش رضایت زناشویی مهم ترین مولفه ازدواج است. روش پژوهش توصیفی همبستگی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه زوجهای جوان 30 تا 40 ساله شهر کرمانشاه بود که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته بود. از میان جامعه فوق تعداد 70 زوج (140 نفر) به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. علاوه بر این یکی از والدین زوجهای مورد مطالعه در این پژوهش نیز به عنوان عضو نمونه آماری انتخاب شد و به پرسشنامه رضایت زناشویی (والدین) پاسخ داد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (اولسون و همکاران، 1982) و سلامت خانواده پدری (هاوستات و همکاران، 1985) استفاده شده است. پرسشنامه های انریچ و سلامت خانواده پدری دارای شاخصهای مطلوب روایی و پایایی هستند. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که میان رضایت زناشویی با سلامت خانواده پدری و میان رضایت زناشویی با رضایت زناشویی والدین رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که رضایت زناشویی والدین و سلامت خانواده پدری، 0/13 از واریانس رضایت زناشویی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2013

دانلود 1688 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Raissi Sahar | MORADPOOR HEDAIAT | Vakili Soraya

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  313-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

Introduction: Elderly people have a disability in daily activities such as talking, eating and so on and needing prosthetic treatment. Patient Satisfaction with complete dentures should be the primary goal of their treatment. The lack of awareness of the dentistry specialists is one of the reasons for the problems. The aim of this study was to assess the Satisfaction of patients with dentures made by general practitioners, as well as experimental students and practitioners, in order to improve the success of prosthetic treatment and improve the quality of life of patients. Method: In this descriptive analytical cross-sectional study, 120 patients were randomly assigned to participate in the study by random sampling and participated in four groups A, B, C, D. Data                       analysis was performed using descriptive statistics, ANOVA and Tukey post hoc test. SPSS Version 18. 0 (Inc., Chicago, IL, USA) software and R Version 3. 2. 2 software were used with dunn. test package. The significance level in this study was considered 0. 05. Results: Significant differences were found between the groups (P <0. 001) and Dentist overall Satisfaction, Patients overall Satisfaction, Esthetics, Ability to masticate, Ability to speak, Ease of cleaning, Comfort, Stability, Retention, and Functional limitation. . Also, there was a significant difference between the groups in the field of physical pain, psychological discomfort, physical disability, psychological disability, social disability (p <0. 001). Conclusion: There was a statistically significant difference between the basins in the study groups.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
litScript