نتایج جستجو

13848

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1385

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  209-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

Aim and introduction: The Ministry of Defense and Armed Forces Logistics is responsible for the planning, coordination, support, and expansion of the defense power; this ministry is responsible for equipping the defense forces to encounter the possible threats. The ministry has been subject to international sanctions and pressure due to the production of defense industries. It is imperative that the defense industry, following the creation of restrictions that prevent them from carrying out their inherent missions, seeks a change of course in order to maintain the level of its products to meet the needs of its customers. In this regard, it is necessary to know the exact problem and its aspects, to consider a suitable solution in this regard, considering that the defense industry in each country is part of the governing industry, so it is important that this issue is explored centrally. One of the important ways to do this is to use the capabilities and capacities available in networking. This approach is done by creating supply networks, product production, storage, and even timely distribution, outside the organization's borders and is used to use the final product. Network organization is placed between the two ends of the market and the organization. The important issue here is how to get things done in the heart of the network. Based on the findings of this study, this is done by agencies. One of the theories that can explain some of the costs and problems in a variety of financial contracts is agency theory. This theory has been widely used in many fields such as economics, management, finance, accounting, and even politics. This theory is closely related to game theory and deals with issues arising from the conflict of interest in bilateral or multilateral relations. The model seeks to exploit the capabilities of networking to address constraints and crises, taking into account the concepts of supply chain theory and agency theory at the same time as how to use existing capacities and capabilities beyond the organization's boundaries and to organize the network of industrial agencies to supply parts in the final product in accordance with the order of the stakeholders. Methodology: Based on the findings of this study, this will be done by the representatives of the organization using the theory of agency. The method of this research is fundamental and applied, and the model of this research, considering the concepts of supply chain and agency theory simultaneously, intends to use the strategic model of utilizing existing capabilities beyond the organization's borders and organizing the network of industrial agencies. In this approach, the goal is not only to reduce costs but also to increase the willingness of the parties to the relationship between the owner and the customer. The proposed model is a variety of multi-objective decision-making models and the fuzzy multi-objective decision-making method has been used to solve the model. Findings: According to the results obtained from the conducted studies, the average utility of the organization is currently 19% of other different parts. Based on the model’ s result, it can be said that by changing the resource allocation, the owner utility can be increased by 60%. Therefore, it can be claimed that the method of allocation in this model leads to improvement in the organization’ s situation. Discussion and Conclusion: This study is research, considering the concepts of supply chain and agency theory simultaneously, intends to use the strategic model of utilizing organizing the external network. The conclusion of the research show that increasing the financial resources will not essentially result in the increase in the utility of the members of the supply chain and the actors in the relationship between the owner and the agency but the method of optimal allocation of the resources and proper assignment of the tasks to the agency can increase the Satisfaction of the parties of the owner-agency relationship. Therefore, it suggested that the mentioned organization execute the model in the research by using the predicted parameters for the next year and accordingly, regulate the budgeting related to the member of the network. Furthermore, the organization is able to change the input parameters in the center of the different scenarios based on the model’ s sensitivity and measure it and make stronger decisions based thereon. In order to conduct the future studies, it is recommended that the researchers who are interested in this topic, measure the effect of the allocation of other resources such as information, knowledge share, equipment and tools and so on in addition to the financial resources and formulate the relationships related to its effectivity on the utility of the members. Also, it is recommended that the future researchers identify the possible scenarios for the future using the integration of the futurism methods and calculate the Pareto solutions by using the proposed model of this research and obtain the final answer of the model.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادزاده حسن

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3111
 • دانلود: 

  1202
چکیده: 

دلبستگی به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، فعالیت ها و مفاهیم ذهنی نسبت به مکان است. این حس دلبستگی موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگی های حسی و رفتاری خاص برای افراد می شود. میدان با ابعاد مختلف معنایی، کارکردی و کالبدی می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفی فضاهای شهرهای امروز ایفا کند. در این میان، توجه به عوامل موثر در دلبستگی افراد به میدان های شهری می تواند نقش موثری در هویت و مطلوبیت میدان ها داشته باشد. با توجه به اهمیت دلبستگی به مکان در ارتقای کیفیت محیط، این تحقیق ضمن بررسی مفهوم دلبستگی و ابعاد آن، با تبیین شاخص های دلبستگی به مکان، نقش دلبستگی به مکان را در ایجاد مطلوبیت و هویت میدان های شهری بررسی می کند.اساس این مقاله متکی بر یافته های تحقیقی در مورد آزمون دلبستگی به مکان در ارتباط با یکی از میدان های مهم واقع در مرکز شهر همدان، به نام میدان آرامگاه بوعلی سیناست. پژوهش مذکور با روش مطالعه نمونه موردی و مطالعات میدانی و مصاحبه های حضوری با شهروندان همدانی و بازدیدکنندگان از میدان مذکور و تحلیل آن با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام شده است. تحقیقات ثابت می کند ارزیابی بسیاری از شاخص های دلبستگی به این میدان بالاست و همین امر ذهنیت افراد را بر روی هویت آن موثر می سازد. از این رو مقاله استدلال می کند بین دلبستگی به مکان و هویت آن، رابطه مستقیم وجود دارد که این امر می تواند در طراحی میدان های شهری مورد توجه قرار گیرد. در بین عوامل مهم دلبستگی به میدان از جمله می توان به وجود آرامگاه بوعلی با معماری فاخر آن در مرکز میدان، امکان دسترسی مناسب به میدان، وجود عوامل و عناصر محیطی نظیر درختان و فضای سبز مناسب در میدان، فضاهای تجاری و روزمره اطراف میدان، جانمایی مناسب میدان به لحاظ موقعیت مرکزی در شهر، مناظر ذهنی و عینی مناسب میدان نام برد. نتایج این تحقیق می تواند راهبرد مناسبی برای طراحی میدان های شهری مطلوب در شهرهای معاصر فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3111

دانلود 1202 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89779
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

For the first time in the modern cultural bio-world, the British political-cultural elites formed a multidimensional phenomenon of international exhibitions called The Crystal Palac Exhibition which led to new national-international readings. One of these readings was the opportunity for linking arts and politics – between the ability of reproduction of art work and the array and design of political forces. Considering this linkage, the present descriptive-explanatory research which is depending on reliable library, visual, and digital resources attempts to show how the arts were utilized in favor of the political goals of Britain. In order to answer this question appropriately, this research is undoubtedly trying to study the experience of the Crystal Palace Expo and provide an image by defining its general view in its content as the independent variable and its form as the dependent variable; in such a way that it will be able to infer the political procedures-artistic approaches of the exhibition and then define the method of using the arts as a powerful tool for affecting national-international British politics. According to the results, the British political-cultural elite have befitted from arts in three ways. Naturally, such befitting indicates the realization of certain achievements as the profile of the present study which has led to the political goals of Britain in the exhibition 1851In the first step, by being aware of the components of the dominant intellectual movements in the nineteenth century, they arranged the effecting factors which led to the mentioned exhibition in Britain in a proceeding linear timeline. They reproduced the arts in a modern scene of architectural expressions based on an innovative idea from the values of technology; thus, they reached a feeling of Satisfaction from technological developments along with raising awareness and spreading it among the people. So, (through lawful public agreement), they could attract the support and involvement of people in major national capitalistic industries and technologies; expand the economy development plans of their country and penetrate among the intellectual class of the nation by stating that Britain is progressing towards distinct paths and this progress can be a tangible reality indicating that the situation will improve. In such a way that nationalistic policies led Britain to expand and maintain its power both among the public and intellectual class. As the second step, they started to categorize the works of art according to their location into three groups titled as “industrial arts”, “fine arts”, and “handcrafts and tribal arts” and exhibited them. In the category of industrial arts, they separated industrial works of art from others, especially fine arts, by putting utmost emphasis on the visual characteristics of these industrial items along with defining an artistic-industrial object for them. They aimed at creating a modern participation for elevating the key affecting factors of the British industry, which had developed during a long period of time to a highly progressed level of quality and quantity, to a competitive international level. They pushed forward the assimilation and mass production procedures of the produced commodities in the realm of arts; created a positive understanding from the capacity of mass production and production cost saving by benefitting from machine-based industries for improving their commodity-based capitalism; created the foundation of a kind of investment and invited people to support and participate in such remarkable forms of capitalism. Based on the policy of capitalism in dynamic capitalistic economy, these achievements enabled them to accomplish the other goal of Britain which was further economic development and commodity-based profit making. For the third step, by having a kind of understanding from the situation of the colonized countries, they exhibited these nations in the symbolic form of artistic works and customs, as well as allocating special places for marching, choir singing with native costumes, and performing plays related to their traditional and native issues; in such a way that in an ethnical categorization of the productions of the countries of the empire, they have created an opportunity for the British industry to improve their situation with allocating funds, skills, and their own specific knowledge to show the maturity of the nature of their industry in the new environment of international competition. As such, these contradicting exhibitions enabled them to build a hierarchy of information about legitimizing their modern monopolistic productivity. Also they could inform their industries about colonial arts as economic resources and persuade them to get involved in business markets of “handcrafts and tribal arts”; thus destabilizing the use of arts in handcrafts and tribal arts in accordance with their imperialistic policies and their financial interests, and share that with their own society in order to internationally empower Britain in a legitimate manner.

آمار یکساله:  

بازدید 89779

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  605-616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

در دانشکده های کشاورزی، عموما برای آموزش از روش سخنرانی استفاده می شود. یادگیری از طریق مشارکت و فعالیت تیمی، یکی از روش های متداول آموزشی در عصر حاضر است. این مطالعه با هدف بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (Team Member Teaching Design-TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه اراک انجام شده است. روش ها در این مطالعه نیمه تجربی، از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نمونه های مورد مطالعه دانشجویان گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397 به منظور مقایسه روش های تدریس سخنرانی و طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) بودند. نتایج در گروه های مورد مقایسه، اثر روش تدریس طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داده شد. نتایج آزمون های مقایسه میانگین نیز حکایت از تفاوت معنی دار دو روش تدریس در زمینه تقویت رفتار کار تیمی دانشجویان دارند. این مقاله در مورد اجرای روش تیمی، طرح تدریس اعضای تیم، و پیامدهای آن در تدریس بحث کرده و مسیری برای استفاده موثر از روش های تدریس جهت کسب نتایج بهتر در فرایند تدریس و یادگیری در کلاس ارایه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  116-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

مقدمه: کیفیت فرزندپروری عامل عمده ای در رشد و تکامل نوجوان می باشدکه نامناسب بودن آن در کنار تعارضات خانوادگی و فقدان رابطه گرم و مثبت با والدین پیشگوی قوی برای ایجاد و باقی ماندن مشکلات هیجانی رفتاری در نوجوانان محسوب می شود. این پژوهش تاثیر مجموعه آموزشی تربیت سازنده را در بهبود شیوه های فرزندپروری،کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان و بهبود روابط آنان با والدین بررسی می نماید.روش کار: در یک مطالعه مداخله ای شاهددار (پیش آزمون-پس آزمون) 60 نفر از والدین نوجوانان دختر محصل در دبیرستان وارثان نور منطقه 6 مشهد در دو گروه مورد و شاهد بررسی شدند. اطلاعات به کمک پرسشنامه های جمعیت شناختی، تواناییها و مشکلات، و میزان رضایت شرکت کنندگان و مقیاس های فرزندپروری، والد بودن، افسردگی-استرس- اضطراب پیش از شروع و در پایان جلسات جمع آوری شدند.آموزش روش های تربیت سازنده طی 6 جلسه دو ساعته ارایه گردید. داده ها با آمار توصیفی و تحلیل واریانس ها به کمک SPSS تحلیل شدند.نتایج: سن مادر، نوجوان و پدر در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نتایج مقیاس توانایی ها و مشکلات در نوجوانان نشان داد که تغییر متوسط نمره کلی در پایان مداخله (p<0.001) و تغییر کلی میانگین ها در مقیاس های فرزندپروری (p<0.001) و والدبودن (p<0.001) در گروه مورد نسبت به شاهد معنی دار بودند. تفاوت در شاخص های افسردگی، اضطراب و فشار روانی نیز در گروه مورد و شاهد معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: مداخلات آموزشی تربیت سازنده می تواند موجب بهبود در زمینه های روش های فرزندپروری والدین، افزایش احساس کفایت آنان و بهبود روابط والدین با نوجوانان وکاهش مشکلات رفتاری آنان گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 523 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

دلشاد علی

نشریه: 

گردشگری شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  143-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

رقابت پذیری مقصد اگرچه به خوبی در ادبیات موضوع گردشگری جا افتاده است، اما پر از ناسازگاری ها و تناقض ها در مفهوم، سنجش و مشروعیت آن به عنوان یک موضوع پژوهشی است. این وضعیت موجب شده است که علی رغم تلاش بسیاری از پژوهشگران، امکان ارایه یک مجموعه جهان شمول شاخص های رقابت پذیری که قابل کاربرد برای همه مقصدها در همه زمان ها باشد، وجود نداشته باشد. بنابراین، هدف از این تحقیق، تعیین ابعاد یا مولفه های رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری و شاخص های سنجش آنها به گونه ای بوده است که بر اساس آن بتوان به اندازه گیری و سنجش رقابت پذیری مقصدهای گردشگری پرداخت. در راستای پاسخگویی به مساله اصلی تحقیق، گام های سه گانه پژوهش تعیین شده اند. در گام اول به احصای مولفه های رقابت پذیری و شاخص های سنجش آنها و اعتبارسنجی آنها با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شده است. در گام دوم تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه آنلاین و نظرسنجی از 320 خبره گردشگری در سطح 12 مقصد گردشگری منتخب، علاوه بر سنجش میزان رقابت پذیری، میزان تاثیرگذاری هریک از مولفه های رقابت پذیری تعیین شده است. در گام سوم تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی، تفاوت بین میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب در کل و به تفکیک مولفه ها تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق هشت مولفه و چهل و دو شاخص برای سنجش رقابت پذیری تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار مولفه زیرساخت های عمومی، مدیریت مقصد، سیاست و برنامه ریزی گردشگری و عوامل تقویت کننده و حمایت کننده که به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم میزان تاثیرگذاری بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهری قرار گرفته اند، نقش بسیار کلیدی در تبدیل مزیت های موهبتی یا طبیعی مانند منابع و جاذبه های کلیدی به مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری شهری بر عهده دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  207-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

با توجه به اهمیت فرایند توسعه محصول جدید در موفقیت شرکت ها، بکارگیری رویکردهای مدیریت ناب با هدف کاهش ضایعات و بهبود مستمر می تواند به عنوان راهبرد مناسبی در کاهش پیچیدگی های موجود در این فرایند، که به بهبود عملکرد نیز منجر می شوند، مورد توجه قرار گیرند. به همین دلیل، این پژوهش به بررسی اثر رویکردهای مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید از راه بهبود مستمر می پردازد که پنج بعد مدیریت کیفیت جامع، تیم های چندوظیفه ای، مشارکت مشتریان، مشارکت تامین کنندگان، و مشارکت کارکنان، به عنوان وجوه مختلف مدیریت ناب در نظر گرفته می شود. علاوه بر بررسی اثر کلی مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید، اثر هر یک از این پنج رویکرد نیز به واسطه بهبود مستمر بر عملکرد محصولات جدید مورد مطالعه قرار می گیرند. برای انجام پژوهش به صورت کمی و توسعه ای، داده های مربوط به 301 شرکت تولیدی ایرانی از 21 صنعت جمع آوری و با مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ناب از طریق بهبود مستمر، اثر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید می گذارد. این رابطه برای هر یک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع، تیم های چندوظیفه ای و مشارکت مشتریان مثبت و معنادار است، اما در مورد مشارکت تامین کنندگان و مشارکت کارکنان رابطه معناداری به دست نیامد. این پژوهش دارای راهکارها و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  1848
 • بازدید: 

  4792
 • دانلود: 

  1137
چکیده: 

مقدمه: حل مساله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. مهارت های حل مساله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند.هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مساله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.روش کار: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان (456 نفر) که در دانشکده های پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت (317 نفر) و شرق گیلان (139نفر) مشغول به تحصیل بوده و طبق معیار ورود به مطالعه، مهمان یا انتقالی نبودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، 404 نفر با تکمیل فرم رضایتنامه کتبی وارد مطالعه شدند. با مراجعه به کلاس های درس و محیط های کارآموزی بالینی، از واحدهای مورد پژوهش خواسته شد طی مدت بیست دقیقه پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نمایند. ابزار گردآوری اطلاعات (با کسب اجازه از نویسنده اصلی)، مشتمل بر دو قسمت بود. بخش اول ابزار حل مسالهHeppner & Petersen problem solving inventory (PSI) شامل 32 عبارت بود. پاسخ این عبارات در مقیاس 6 حالتی لیکرت تنظیم شده و از 1 (کاملا موافقم) تا 6 (کاملا مخالفم) متغیر است. حداقل نمره مهارت حل مساله 32 و حداکثر آن 192 است و نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده توانایی بالاتر در حل مساله می باشد. این ابزار شامل سه مولفه اعتماد به خود در حل مساله، شیوه اجتناب- نزدیکی به مساله و کنترل شخصی می باشد. بخش دوم شامل عوامل مرتبط با مهارت های حل مساله و خود شامل دو بخش پرسشنامه عوامل فردی و عوامل آموزشی بود. جهت تعیین روایی ابزاردر اختیار 13 نفر از اعضای هیات علمی قرار داده شد. ضریب روایی محتوی برای کلیه عبارات این پرسشنامه، برابر با 1 و شاخص روایی محتوی بین 0.7 تا 1 محاسبه شد.به منظور بررسی تجانس درونی از تعیین ضریب آلفاکرونباخ و بازآزمایی با فاصله ده روز استفاده گردید. در یک مطالعه مقدماتی 20 پرسشنامه در اختیار 20 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری قرار داده شد. جهت آزمون مجدد، پس از ده روز همان ابزار در اختیار همان 20 دانشجو قرار گرفت. ضریب آلفاکرونباخ، تجانس درونی ابزار را مناسب نشان داد: (مهارت حل مساله کل a=0.80، بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مساله: a=0.81، بعد اعتماد به خود در حل مساله: a=0.71، بعد کنترل شخصی: a=0.78) و ضریب همبستگی درونی، برای این ابزار و هر یک از ابعاد آن بین 0.82-0.97 بوده که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آمار استنباطی (مربع کای، کروسکال والیس، من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک چندگانه) مورد استفاده قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری آزمون ها در نظر گرفته شد. برای تعیین مهم ترین عوامل به روش (Back ward step wise (LR وارد مدل رگرسیونی گردیدند (شرط ورود به مدل و خروج از ان به ترتیب Entry:0.05، Removal:0.1). در این مدل، متغیر پاسخ، مهارت حل مساله با در نظر گرفتن نمره صفر جهت نمره بیشتر از میانگین و 1 جهت نمره مساوی و پایین تر از میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه میانگین سنی دانشجویان 21.35±2.75 سال بود و اکثریت دانشجویان مونث (%60.6)، مجرد (%91.1)، بومی (%81.1) بودند، 48.1 درصد از آنان با خانواده زندگی می کردند. تحصیلات پدران 41 درصد و تحصیلات مادران 41.8 درصد از آنان دیپلم بود. درآمد 51.4 درصد آنان بین 500 هزار تا یک میلیون تومان بود. 94.3 درصد سابقه مصرف سیگار و 98 درصد سابقه مصرف الکل یا مواد مخدر نداشتند. 44.6 درصد از دانشجویان به طور متوسط خود را در حل مسائل و مشکلات موفق می دانستند. اکثریت آنان (%63.6)، هنگام برخورد با مشکل، از خانواده درخواست کمک می کردند و اکثریت آنان رفتار والدین خود را دموکراتیک ارزیابی نمودند (%73.8 رفتار پدر و %70.4 رفتار مادر). 82.5 درصد، نمره قبولی در تحصیلات دانشگاهی داشتند. 81.3 درصد از نمونه ها در کلاس های مهارت زندگی شرکت نکرده بودند. 52.2 درصد میزان موفقیت خود را در امر تحصیل در سطح متوسط می دانستند. نتایج نشان داد که میانگین کل نمرات مهارت های حل مساله برابر با 91.45±20.90 (دامنه نمره بین 32 تا 192) می باشد یعنی نمره مهارت حل مساله در دانشجویان، پایین تر از میانگین می باشد. میانگین کل نمرات بعد اعتماد به خود در حل مساله برابر با 30.27±6.92 (دامنه نمره 11-66) ، بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مساله برابر با 44.12±12.28 (دامنه نمره بین96-16) و میانگین کل نمرات بعد کنترل شخصی برابر با 17.06±5.53 (دامنه نمره بین 30-5) بود. یعنی نمره دانشجویان در ابعاد اعتماد به خود در حل مساله و شیوه اجتناب- نزدیکی به مساله پایین تر از میانگین و در بعد کنترل شخصی پایین تر از میانگین و نزدیک به میانگین بوده است. بررسی عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی نشان داد که براساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، تعداد خواهر و برادر (P=0.019، OR=0.85)، سطح تحصیلات مادر (P=0.026، OR=0.74)، موفقیت در حل مسائل و مشکلات (P=0.0001، OR=1.95)، ارزیابی نوع رفتار مادر (P=0.011، OR=2.01)، دانشکده محل تحصیل (P=0.024، OR=1.76)، رضایت از رشته تحصیلی (P=0.006، OR=1.44) و موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی (P=0.03، OR=1.48) از عوامل مرتبط با مهارت حل مساله می باشند.نتیجه گیری: در این پژوهش دانشجویان پرستاری، از سطح مطلوبی از مهارت حل مساله برخوردار بودند. مهارت های حل مساله قابل یادگیری هستند. از این رو توصیه می شود که مطالعات طولی به منظور بررسی تاثیرات آموزش دانشگاهی در سطح مهارت های حل مساله در دانشجویان انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4792

دانلود 1137 استناد 1848 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  79-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

همکاری مبتنی بر فرانشیز، شکل غالب روابط تجاری به ویژه در همکاریهای بین المللی بین شرکتها محسوب می شود و برند نقش کلیدی در ورود طرفین در قراردادهای همکاری دارد. به ویژه در شرایط سخت رقابتی موجود، برند فرانشیزدهنده عامل کلیدی در تصمیم انتخاب علاقه مندان به تأسیس نمایندگی است. ابعاد مختلفی در این میان اهمیت دارد و در این مقاله تلاش شده است بر سه متغیر کیفیت روابط برند، ارزش ویژه برند و رفتار شهروندی برند تأکید شود. جامعه آماری، شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی تحت قرارداد همکاری بین المللی است که تعداد 266 شرکت از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که کیفیت روابط بر رفتار شهروندی نمایندگی ها تأثیر می گذارد، بدین معنی که نمایندگی هایی که رضایت بیشتری از روابط خود با شرکت دارند، فعالیت های اختیاری مازاد بر مسئولیت های خود انجام می دهند تا نسبت به شرکت وفاداری خود را نشان دهند، ارزش ارتباط خود را بالا برده و آن را حفظ کنند و با تصویر مطلوبی که از برند شرکت در ذهنیت نمایندگی ایجاد شده، همین تصویر را به مشتریان خود القاء کنند تا درنهایت به اهداف مشترک خود با شرکت دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  130
 • صفحات: 

  73-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

زمینه و هدف: بخش اورژانس به عنوان قلب بیمارستان و نقطه ورود بیماران برای ارایه خدمات بهداشتی درمانی است و پرستاران اورژانس یکی از بزرگ ترین گروه های کاری در بیمارستان و تاثیرگذارترین نیروها در تعیین کیفیت خدمات ارایه شده هستند. هسته اصلی رسالت این بخش نجات جان بیماران است، از این رو پرستاران بخش اورژانس، مسیولیت سنگینی برعهده دارند و لازم است در کنار دانش و مهارت کافی از انگیزه و تعهد حرفه ای لازم نیز برخوردار باشند. بنابراین اطلاعات پیرامون بهره وری و کیفیت زندگی کاری کارکنان آن می توانند پایه ای برای انجام اقدامات مناسب باشند و زمینه را برای رسیدن به شرایط مطلوب آماده سازند. هدف از این مطالعه تعیین بهره وری و کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش اورژانس بود. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی بود و از شهریور تا آبان ماه 1399 بر روی 189 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، که به روش تخصیص طبقه ای انتخاب شدند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرستاری (بروکس و اندرسون، 2005) و پرسشنامه بهره وری پرستاران دهقان نیری و همکاران (1392) بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های ANOVA و t-test در نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج، میانگین و انحراف استاندارد بهره وری پرستاران شاغل در بخش اورژانس(68/11± ) 55/92 به دست آمد. . میانگین و انحراف معیار نمره کل کیفیت زندگی کاری نیز (98/26± ) 67/143 به دست آمد. کیفیت زندگی کاری در بعد زمینه کاری با میانگین و انحراف معیار(90/15± ) 73/71 بالاترین و در بعد جهانی با میانگین و انحراف معیار (22/4± ) 61/15 پایین ترین میانگین نمره را در بین سایر ابعاد داشت. نتایج نشان داد، بین هیچ کدام از مشخصات جمعیت شناختی مورد بررسی با بهره وری کاری پرستاران اورژانس مورد مطالعه ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. از بین مشخصات کاری مورد بررسی، اشتغال هم زمان با بهره وری کاری پرستاران اورژانس ارتباط معنی دار آماری داشت (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 345 استناد 0 مرجع 8
litScript