نتایج جستجو

13848

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1385

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  Special
 • صفحات: 

  527-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  7184
 • دانلود: 

  31295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7184

دانلود 31295 استناد 472 مرجع 0
نشریه: 

توسعه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

رضایت مندی زناشویی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در کیفیت زندگی زوجین تأثیرگذار بوده و سبب بهبود روابط بین فردی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی از سوی افراد در محیط های کاری شان باشد. بر این اساس هدف کلی این پژوهش مطالعه ی نقش مداخله گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق ورزی بر رضایت زناشویی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان متأهل دانشگاه تبریز به تعداد 821 نفر است که از این تعداد 261 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، رضایت جنسی و عشق ورزی دارای رابطه ی مثبت و معنی داری با رضایت زناشویی هستند؛ همچنین متغیر عشق ورزی از طریق تأثیرگذاری مثبت بر متغیر رضایت جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی می شود. نتیجه آنکه با توجه به یافته ها، عشق ورزی و رضایت جنسی و آگاهی زوجین در این موارد می تواند باعث افزایش رضایت زناشویی در همه ی ابعاد و به تبع آن استوارتر شدن بنیان خانواده در جامعه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GORIS JOSE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  737-752
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  25180
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25180

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نوری ایرج | فتاحی کمیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  205-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2673
 • دانلود: 

  1116
چکیده: 

مقوله رضایت مشتری بیانگر یک رویکرد نوین نسبت به کیفیت در موسسات اقتصادی، سازمان ها و همچنین ایجاد یک مدیریت و فرهنگ مشتری مدار واقعی می باشد. اندازه گیری رضایت مشتریان، ارائه کننده یک بازخورد فوری، معنادار و عینی در خصوص انتظارات و اولویت های مشتری است. به این ترتیب باید عملکرد سازمان ها در ارتباط با مجموعه ای از ابعاد رضایت مورد ارزیابی قرار گیرد که بیانگر نقاط قوت و ضعف یک سازمان باشد.در این تحقیق و برای اولین بار در ایران، روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان بانک توسعه صادرات ایران استفاده شده است. این روش به صورت یکپارچه، سطح رضایت مجموعه ای از مشتریان را بر پایه ارزش ها و اولویت های بیان شده آنها، ارزیابی می کند.این تحقیق بنا به درخواست اداره امور مشتریان و هماهنگی شعب بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است که با حل چندین مدل برنامه ریزی خطی (با توجه به ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایت تعیین شده به وسیله خبرگان)، میانگین سطح رضایت در هر یک از ابعاد و نیز رضایت کلی و همچنین اهمیت (وزن) هر یک از ابعاد رضایت به دست می آید و در نهایت با ایجاد و توسعه مجموعه ای از شاخص های کمی و نمودارهای ادراکی به ارزیابی و اندازه گیری بهتر رضایت کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2673

دانلود 1116 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

WOMAN & STUDY OF FAMILY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  109
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  18848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 18848 استناد 109 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  95-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25116
 • دانلود: 

  843
چکیده: 

هدف: خانه داری و اشتغال زنان ممکن است رضایت از زندگی و رضایت زناشویی که از عوامل مهم در تحکیم خانواده هستند را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رضایت از زندگی و رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار انجام شد. روش: در این پژوهش از رویکردی کیفی به شیوه پدیدارشناسی استفاده شد. بدین منظور تجربه زیسته 13 زن شاغل و 11 زن خانه دار که به روش نمونه گیری ناهمگون و هدفمند انتخاب شدند، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مطالعه شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کلایزی استفاده شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها 34 کد بدست آمد. زنان شاغل و خانه دار در 8 تجربه شامل رضایت از رابطه با همسر، نقش حمایتی همسر، رضایت از زندگی، رضایت از رابطه با خانواده (های) اصلی، رضایت از داشتن فرزند، برنامه ریزی برای صاحب فرزند شدن، غنی تر شدن معنای زندگی با صاحب فرزند شدن، برقراری ارتباط سازنده متقابل، مشترک بودند، اما در زمینه زمان باهم بودن، فاعلیت، انطباق، لذت گرایی تجارت متفاوتی داشتند. بررسی تجارب زیسته برای زنان خانه دار انفعال و لذت گرایی و برای زنان شاغل گرانباری نقش، کمبود زمان با خانواده بودن، و کمبود میزان توجه به خود را مشخص کرد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که معایب شاغل بودن برای زنان بیش از معایب خانه دار بودن است، لذا انجام مداخلات روان شناختی در جهت بهبود تجارب منفی اشتغال برای زنان شاغل و همچنین تعدیل لذت گرایی و پرهیز از انفعال برای زنان خانه دار ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 25116

دانلود 843 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  2311
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 2311 استناد 20 مرجع 0
نویسندگان: 

BALAJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  10888
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10888

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

GOEHRING K.S.

نشریه: 

HEALTHCARE EXECUTIVE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  9434
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9434

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

KELLEY B.S. | MILLER L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  233-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  20181
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20181

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
litScript