نتایج جستجو

8805

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

881

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  252-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مدیریت صحیح آبیاری بر تغییرات شوری در خاک بسیار مؤثر است. در این پژوهش تغییرات شوری خاک تحت رژیم های مختلف آبیاری یک باغ پسته تجهیز شده به سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی مورد بررسی قرار گرفت. تیمار های پژوهش شامل رژیم های آبیاری مبتنی بر مدیریت زارع (I1)، نیاز آبی (I2) و نیاز آبی و آبشویی (I3)، سه عمق نمونه گیری 25، 50 و cm 75 و دو زمان آبیاری قبل و بعد از آبیاری بود. نتایج نشان داد که در طول دوره رشد پسته مقدار شوری در پروفیل خاک تحت تأثیر رژیم آبیاری، زمان و عمق خاک بود. رژیم آبیاری I2 به طور متوسط با کاهش مقدار شوری خاک (ECe) در پروفیل خاک نسبت به دو رژیم دیگر برای انتقال شوری به حاشیه پروفیل رطوبتی موفق تر بود. با افزایش عمق، میزان شوری به طور معنی داری افزایش یافت و عمق cm 75 با مقدار شوری dS/m 5/14 بالا ترین مقدار شوری را به خود اختصاص داد. رژیم های آبیاری در انتقال نمک به لایه های سطحی خاک چندان مؤثر نبودند. اثر متقابل سه طرفه رژیم آبیاری، عمق خاک و زمان (قبل و بعد از آبیاری) نیز بالا ترین مقدار شوری را در رژیم آبیاری I3 در عمق cm 75 و بعد از آبیاری برابر با dS/m 2/14 نشان داد. نتایج نشان داد که رژیم آبیاری I3 به دلیل عمق آبیاری بیشتر، مقدار بیشتری نمک به خاک منتقل کرده است، بدون اینکه در آبشویی خاک مؤثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین تیمار مناسب آبیاری در سه رقم خرما، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای سه سال زراعی (1395-1392) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی در سه سطح بر اساس 75، 100 و 125 درصد نیازآبی در کرت های اصلی و سه رقم نخل خرمای کبکاب، خاصی و زاهدی در کرت های فرعی مقایسه شدند. تیمار 75 درصد نیاز آبی با تولید 674/0 کیلوگرم خرما در ازای مصرف یک مترمکعب آب در صفت کارایی مصرف آب نسبت به دو سطح دیگر آبیاری، برتری معنی داری از خود نشان داد. رقم خاصی با 9/83 خوشچه و 9/2292 میوه در خوشه به تنهایی رتبه نخست و عنوان برتر را به خود اختصاص داد. تیمار 125 درصد نیاز آبی با 1/11 درصد رطوبت، برتر بود و تیمارهای 100 و 75 درصد نیاز آبی با 6/9 و 7/8 درصد رطوبت، رده های بعدی را به خود اختصاص دادند. تیمار 125 درصد نیاز آبی و رقم کبکاب با حجمی معادل 1/11 سانتی مترمکعب در رتبه اول جای گرفت. مدیریت بهینه مصرف آب و کم کردن آن تا مقدار 4/10606 مترمکعب در هکتار در تیمار 75 درصد نیاز آبی موجب صرفه جویی در مصرف آب شده است. اگر مبنای مقایسه میزان آب دریافتی در تیمار 100 درصد نیاز آبی درنظر گرفته شود، استفاده از تیمار آبیاری قطره ای زیرسطحی موجب کاهش مصرف آبی معادل 6/2509 و 2/5019 مترمکعب در هکتار به ترتیب در مقایسه با تیمارهای 100 و 125 درصد نیاز آبی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  413-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

یکی از مهم ترین عوامل طراحی و استفاده از این روش آبیاری قطره ای زیرسطحی، تعیین پیاز رطوبتی تحت تاثیر بافت خاک و مشخصات قطره چکان ها می باشد. به منظور بررسی توزیع رطوبت و شوری خاک و تعیین بهترین عمق نصب لوله آبده و فاصله قطره چکان های آن، خاکی با بافت سنگین (رسی سیلتی)، در مزرعه نیشکر تحت آبیاری قطره ای زیرسطحی با یک ردیف لوله قطره چکان دار موردبررسی قرار گرفت. در این آزمایش از لوله های قطره چکان دار با دبی 2/1 لیتر در ساعت استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه عمق نصب لوله آبده (15، 20، 30 سانتی متر) و دو فاصله قطره چکان ها (50 و 60 سانتی متر) در سه تکرار انجام شد. بیشترین توسعه عرضی و عمقی رطوبت به ترتیب برابر 60 (هر سمت لوله آبده) و 90 سانتی متر در تیمار عمق نصب لوله 20 سانتی متری مشاهده شد. نتایج نشان داد، شوری خاک در لایه 30-0 سانتی متری در طول دوره اندازه گیری (یک سال) روندی افزایشی و در عمق های 60-30 و 90-60 در این دوره روندی کاهشی داشته همچنین به ازای یک دوره مشخص با افزایش فاصله افقی از لوله آبده مقادیر شوری خاک افزایش داشته است. بیش ترین میزان شوری در تیمار مربوط به فاصله 50 سانتی متر بین قطره چکان ها روی لوله آبده و در نقطه ای با فاصله افقی 60 سانتی متر از لوله آبده در لایه با عمق 15 سانتی متری از سطح، معادل 13 دسیزیمینس بر متر بدست آمد. هم-چنین به منظور تخمین رطوبت، روابطی بین فاصله از لوله و مقدار رطوبت خاک در دو جهت افقی و قائم ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که این روابط در جهت افقی و قائم عمکرد قابل قبولی دارند. درنهایت بهترین عمق نصب لوله آبده و فاصله قطره چکان های آن با توجه به گسترش پیاز رطوبتی و توسعه شوری در خاک به ترتیب معادل 20 و 50 سانتی متر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  397-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

برای اطمینان از کارکرد بهینه ی سامانه های آبیاری قطره ای، باید به صورت دوره ای عملکرد آن ها را مورد ارزیابی قرار داد. این پژوهش، باهدفارزیابیفنی و هیدرولیکیسامانهآبیاریقطره ایزیرسطحی روی گیاه نیشکردرایستگاه پژوهشی مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان، درسال های زراعی96-1395 و 97-1396، انجامشد. بدینمنظور، چهارلترال(ابتدایی، یک سوم، دو سوموانتهایی)، انتخابو رویهرلترالچهارقسمتابتدایی، یک سوم، دو سوموانتهاییمشخصشد. سپس، به مدتسهدقیقه، حجمآبخروجیدرهرنقطهاندازه گیری و پارامترهای ارزیابی سامانه محاسبه شد. نتایج ارزیابی قطره چکان ها در آزمایشگاه نشاندادکه ضریبتغییرات ساخت (Cv)، ضریب یکنواختی (Cu)ویکنواختی پخش(Eu)، به ترتیب 15%، 90% و 84 درصد و مقادیر توان x و ضریب k در معادله دبی-فشار به طور میانگین به ترتیب 043/0-و 41/2 بود. میانگین مقادیر ضریب یکنواختی (Cu)، یکنواختی پخش(Eu)، ضریب تغییرات دبی (Vqs) و ضریب یکنواختی آماری (Uqs)، طی دو فصل زراعی، به ترتیب 2/89%، 8/87%، 3/10% و 7/89 درصد بود که بر اساس این نتایج، عملکرد سامانه به طور کلی در محدوده خوب قرار می-گیرد. همچنین، با اندازه گیری فشار در نقاط مختلف سامانه در اواسط فصل زراعی دوم، شاخص های ارزیابی ASAEشامل Vqs، Uqs، ضریب تغییرات فشارVhs)) و عملکرد کلی قطره چکان ها (Vpf)، به ترتیب 9%، 91%، 25% و 13 درصد بودند. به این ترتیب، سامانه آبیاری مورد مطالعه از نظر عملکرد کلی قطره چکان ها و یکنواختی توزیع، در محدوده نسبتاً خوب و خوب قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  626-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

در طراحی و اجرای سامانه های آبیاری، اطلاع از چگونگی شکل گیری پیاز رطوبتی خاک ها و ابعاد آن ها ضروری است. شبیه سازی برای هر طراحی و سناریوی مدیریت علاوه نتایج بسیار قابل قبول، باعث صرفه جویی در وقت و زمان می گردد. هدف اصلی از این پژوهش ارائه معادلات برای تعیین ابعاد حجم خاک مرطوب شده در آبیاری قطره ای زیرسطحی از منبع نقطه ای بود. بدین منظور با به کارگیری آنالیز ابعادی، معادله اسچوارتزمن و زور برای آبیاری قطره ای زیرسطحی از منبع نقطه ای اصلاح گردید. با ساخت مدل فیزیکی و استفاده از سه نوع بافت خاک شن، لوم و لوم رسی سیلتی و انجام آزمایش ها ضرایب معادلات استخراج گردید و 9 معادله حاصل گشت. مقدار ریشه دوم میانگین خطا در سه نوع خاک برای قطر خیس شدگی و عمق خیس شدگی در بالا و پایین قطره چکان به ترتیب کوچک تر از 47/2، 27/1 و 01/3 سانتیمتر بود. همچنین راندمان عملکرد مدل در تمام موارد بزرگ تر از 81 درصد بود. ازآنجایی که راندمان عملکرد و همچنین دقت برآورد مدل در تمام موارد بالابود می توان نتیجه گرفت که مدل حاصله می تواند برای تخمین عمق و قطر خیس شدگی خاک در سامانه های آبیاری قطرهای زیرسطحی (SDI) از منبع نقطه ای استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  869
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

یکی از مشکلات پیش رو در توسعه سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی، ایجاد مکش در موقع توقف پمپ، ورود خاک به قطره چکان و نهایتا گرفتگی آنها می باشد. استفاده از پوشش در اطراف قطره چکانها می تواند باعث کاهش مشکل مذکور گردد ولیکن احتمال تغییر پیاز رطوبتی در خاک وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از دو نوع پوشش ژئوتکستایل در اطراف قطره چکان بر عمق و عرض خیس شده در این سیستم آبیاری می باشد. این تحقیق در لایسسیمتری واقع در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام گردید. برای اندازه گیری جبهه رطوبتی از 5 میله حسگر(Probe)  به طول 60 سانتیمتر استفاده شد. بر روی هر میله ،حسگرهای رطوبت به فاصله 10 سانتیمتری از یکدیگر قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده در این آزمایش طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار در دو سطح (فاکتور) و سه تکرار بود که عبارتند از: فاکتور اول عمق نصب قطره چکان (صفر، 15 و 30 سانتیمتر) و فاکتور دوم نوع پوشش (بدون پوشش به عنوان تیمار شاهد، ژئوتکستایل بافته شده و ژئوتکستایل نبافته). نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از پوشش ژئوتکستایل نبافته نسبت به ژئوتکستایل بافته شده تاثیر بیشتری بر روی پروفیل رطوبتی خواهد داشت. پوشش نبافته میزان عرض خیس شده را از 27 به 37 سانتیمتر در زمان 30 دقیقه و از 37 به 45 در زمان 60 دقیقه افزایش داده است. به طور کلی استفاده از پوشش باعث کاهش عمق خیس شده و افزایش عرض خیس شده در سطح معنی داری یک درصد گردیده است. البته این تاثیرات در پوشش نبافته بیشتر از پوشش بافته شده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 869

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  991-1001
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1295
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

محدودیت آب یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده تولید محصولات زراعی به شمار می رود، لذا استفاده از روش های آبیاری تحت فشار با هدف بهره برداری بهینه از منابع آب امری اجتناب ناپذیر است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان طی سه سال زراعی (1392-1395) در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های یک بار خردشده با سه تکرار اجرا گردید. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی در سه سطح 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی و یک سطح در آبیاری قطره ای سطحی با 100 درصد نیاز آبی در کرت های اصلی و دو رقم نخل خرمای خاصی و زاهدی در کرت های فرعی مقایسه گردید. با استفاده از آمار روزانه ی ایستگاه هواشناسی بهبهان، تبخیر-تعرق گیاه به صورت روزانه بر اساس مدل پنمن – مانتیث محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین سطوح مختلف آبیاری از نظر شاخص کارایی مصرف آب اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد وجود داشت. به طوری که مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار 75 درصد نیاز آبی با تولید 698/0 کیلوگرم خرما به ازای مصرف یک مترمکعب آب، بیش ترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد و به تنهایی در رده ی نخست قرار گرفت. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد تیمار 75 درصد نیاز آبی در رقم زاهدی با تولید 744/0 کیلوگرم در ازای مصرف یک مترمکعب آب برتر بود. تیمار 75 درصد نیاز آبی موجب صرفه-جویی در مصرف آب شده است. به طوری که استفاده از تیمار آبیاری قطره ای زیرسطحی موجب کاهش مصرف آبی معادل 6/2509، 2/5019 و 3/2630 مترمکعب در هکتار به ترتیب در مقایسه با تیمارهای 100 و 125 درصد نیاز آبی در قطره ای زیرسطحی و تیمار قطره ای سطحی شده است. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که در صفت حجم، اثرات سطوح آبیاری و رقم در سطح 5 درصد معنی دار شد ولی اثرات متقابل آبیاری و رقم معنی دار نشد. در صفت سفتی بافت، تیمار 75 درصد نیاز آبی با سفتی 3/11 نیوتن بر مترمربع در جایگاه نخست قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد روش آبیاری قطره ای زیرسطحی بر روی نخیلات محدودیت نداشته و موجب کاهش آب کاربردی بدون تأثیر معنی دار بر عملکرد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1295

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  371-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2017
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

کمبود آب و مصرف بهینه آن در مناطق خشک و نیمه خشک، دست اندرکاران امور آب و کشاورزی را به سمت استفاده از سیستم های آبیاری با راندمان بالا مثل آبیاری قطره ای سوق داده است. در طراحی آبیاری قطره ای زیر سطحی برای گیاهان ردیفی، شکل و ابعاد پیاز رطوبتی عامل اصلی در تعیین عمق نصب لاترال ها و فاصله لاترالها و قطره چکانها از یکدیگر می باشد. به همین دلیل مدلهای زیادی ارایه شده که با داشتن مشخصه های هیدرولیکی خاک، دبی خروجی و حجم آب خارج شده بتوانند تخمین قابل قبولی از شکل پیاز رطوبتی ارایه دهند. در این مقاله از روش آنالیز ابعادی ارایه شده توسط سینگ و همکارن (2006) به دلیل سادگی و تعداد پارامترهای مورد نیاز کمتر مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر اندازه گیری شده شکل پیاز رطوبتی در یک سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی Z-, Z+, W) به ترتیب، عرض خیس شده، عمق خیس شده در پایین قطره چکان و عمق خیس شده در بالای قطره چکان) در یک خاک لوم رسی با عمق نصب قطره چکان در 30cm زیر سطح خاک با نتایج مدل مورد مقایسه قرار گرفت. همبستگی خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و خروجی مدل (0.97 و 0.99، R2=0.97 به ترتیب برای عرض خیس شده، عمق خیس شده در پایین قطره چکان و عمق خیس شده در بالای قطره چکان) بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2017

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PATEL N. | RAJPUTB T.B.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  417-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115974
 • دانلود: 

  142337
چکیده: 

India has the largest area under onion (Allium cepa) crop but its average productivity (14.21 t ha-1) is considerably lower than the world’s average of 19.4 t ha-1. Besides low productivity, IRRIGATION efficiencies are also very low i.e.30-35% in India. Managing onion crop with less than adequate IRRIGATION water availability is a challenge in several parts of the country. Options of i) deficit IRRIGATION (DI) i.e.20% or 40% less water application at one of the growth stages of the crop and ii) controlled deficit of 20% or 40% on all growth stages i.e. regulated deficit IRRIGATION (RDI) were explored for maximizing IWUE of onion under deficit water application through SUBSURFACE DRIP IRRIGATION. A field experiment was conducted on onion (var. Agrifound light red) for three years from October to May in 2007-08, 2008-09 and 2009-10 to study the effect of DI and RDI on onion yield and its quality under SUBSURFACE DRIP IRRIGATION. In DI treatments, the crop was provided the IRRIGATION with 60% and 80% of ETc creating water stress of 40 and 20%, respectively at developmental (2nd), bulb formation (3rd) and bulb maturity (4th) crop growth stages. In case of RDI treatments, 20% and 40% water stress was created throughout the crop season by applying the IRRIGATION water at 80% and 60% ETc. The maximum yield (44.7 t ha-1) was obtained in the full-IRRIGATION treatment (T1). In RDI, 20 and 40% deficit water application saved 19.2 and 41.7% water and resulted in 20 and 32% reduction in yield, respectively. In DI, 20% water deficit in the growth stages of 2nd, 3rd and 4th saved 2.1, 13.2 and 4.6% of water with 19.8, 18.3 and 11.2% reduction in yield, respectively in comparison to full IRRIGATION water application. This suggests that RDI is better option of water saving than DI. Saving of water through RDI may be used to irrigate additional cropped area. Strategy suggested for productions of onion crop can be adopted in large scale to offset high cost of onion, which is cause of concern for all stake holders.

آمار یکساله:  

بازدید 115974

دانلود 142337 استناد 0 مرجع 0
litScript