نتایج جستجو

65

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  77-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر علاقه زیادی به استفاده از دست آوردهای بیولوژیکی بعنوان جایگزینی برای آفتکش ها و کودهای شیمیایی برای مدیدیت بیمارگرهای گیاهی و بهبود تولید محصول به وجود آمده است. به دلیل وجود پتانسیل های کارآمد کنترل زیستی در باکتری های اندوفیت، در سال های اخیرگرایش به استفاده از این باکتری ها بعنوان افزایش دهنده رشد گیاه و عوامل کنترل زیستی در حال افزایش است. هدف از این تحقیق ارزیابی توانایی کنترل زیستی و افزایش رشد گیاه توسط باکتری های اندوفیت در مواجه با قارچ Verticillium dahliae در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بود.مواد و روش ها: باکتری های اندوفیت جداسازی شد و کنترل زیستی آن ها بر اساس روش کشت متقابل انجام گرفت. ویژگی های ضد قارچی و افزایش دهندگی رشد گیاه مانند تولید ترکیبات فرار، آنتی بیوتیک، پروتئاز، کتیناز، سیانید هیدروژن، سیدرفور، ایندول استیک اسید و انحلال فسفات ارزیابی شدند. اثرات آن ها بر جوانه زنی و فاکتورهای رشدی گیاهچه ها در آزمایشگاه و اثرات آن ها بر کنترل بیماری و رشد گوجه فرنگی در گلخانه بررسی شدند.نتایج: طبق نتایج آزمون کشت متقابل ایزوله هایFS67، FS167، FS300 و FS339 فعالیت ضد قارچی معنی داری را نشان دادند که به ترتیب بعنوان Pseudomonas mosselli، P. fuorescence، STENOTROPHOMONAS maltophilia و Acinetobacter calcoaceticus شناسایی شدند. همه ایزوله های آنتاگونیست بیش از یک نوع ازترکیبات ضد قارچی و افزایش دهنده رشد گیاه را در شرایط آزمایشگاه تولید کردند و قادر به افزایش جوانه زنی بذر و فاکتورهای رشدی گیاهچه ها بودند. آن ها باعث کاهش بیماری و بهبود رشد گیاهان در مواجه با V. dahliae در گلخانه شدند.بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که باکتری های اندوفیت گوجه فرنگی دارای پتانسیل کنترل زیستی و کود زیستی هستند و عوامل مناسبی برای جایگزینی مواد شیمیایی در مدیریت V. dahliae می باشند. نتایح نشان می دهد که آن ها با مکانسیم های مختلفی ممکن است باعث افزایش رشد و سلامتی گیاه گوجه فرنگی شوند و احتمالا اغلب آن ها بیش از یک مکانسیم را به کار می برند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 554 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  167-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87969
 • دانلود: 

  30421
چکیده: 

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common nosocomial infection among hospitalized patients who have undergone intubation and mechanical ventilation for more than 48 hours. Patients admitted to the intensive care unit (ICU) are at risk of developing life-threatening VAP due to specific conditions, especially with Gram-negative pathogens with advanced drug resistance. Hereby, the control of these agents and its monitoring is of particular importance. In this study, the pattern of antibiotic resistance of Gram-negative bacteria isolated from tracheal culture of patients with VAP investigated in ICU of Imam Khomeini Hospital of Ahwaz. Materials and Methods: In this cross-sectional study, tracheal samples were collected during April 2016 to April 2017 from patients who were on mechanical ventilation in ICU of Imam Khomeini Hospital in Ahwaz, Khuzestan province, southwest of Iran. After isolation, bacterial strains were identified using biochemical tests. Then, antimicrobial resistance pattern of these isolates investigated using standard disc diffusion according to clinical and laboratory standards institute 2016 (CLSI 2016) guidelines. Results: A total of 111 bacterial isolates were identified which were as following; Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, STENOTROPHOMONAS maltophilia, and Serratia marcescens, with prevalence of 54%, 19. 8%, 14. 4%, 6. 4%, 4. 5%, and 0. 9%, respectively. Antibiotic susceptibility test of isolates showed that almost all isolates had high resistance to treatment antibiotics and were multi-drug resistance (MDR). The A. baumannii isolates were resistant to ciprofloxacin and piperacillin-tazobactam, but ampicillin-tazobactam had a good effect. Conclusion: The results of this study showed that patients admitted to ICU due to their conditions of treatment are more likely to develop VAP by Gram-negative pathogens. The empirical treatment of VAP due to predominant bacterial causes and emerging drug resistance has become more challenging. It requires to use of multidrug regimens for routine clinical practice. It should be noted that in order to appropriate antimicrobial therapy, precise and correct diagnosis is very important.

آمار یکساله:  

بازدید 87969

دانلود 30421 استناد 0 مرجع 2995
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84168
 • دانلود: 

  61212
چکیده: 

Backgraound: Venous and arterial catheters are used ordinary for continuous hemodynamic evaluation in cardiac surgery intensive care units. The catheters are one of the most important risk factors for nosocomial infection and mortality of hospitalized patients. The aim of this study was to evaluate the rate of bacterial colonization of intravascular catheters and catheter related bloodstream infection in Shahid Madani intensive care unit.Methods: 150 admitted patients that had intravascular catheter for more than 48 hours were enrolled in this study during one year period. The tip segment of catheters and insertion site cultures were assessed.Results: The rate of colonization was 13 (8.7%). The isolated bacteria were Escherichia coli (23.1%), Pseudomonas aeroginosa (23.1%) staphylococcus aureus (7.7%), coagulase negative staphylococcus (7.7%), Proteus vulgaris (7.7%), STENOTROPHOMONAS maltophilia (7.7%), Candida albikans (7.7%), nonfermentative gram negative bacilli (7.7%) and Acinetobacter spp (7.7%).Conclusion: The rate of catheter colonization was acceptable in comparison to the other studies. The most common isolated bacteria were Escherichia coli and Pseudomonas aeroginosa. In this study, the important risk factors were duration of catheter use, duration of hospitalization and positive blood culture.

آمار یکساله:  

بازدید 84168

دانلود 61212 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  256-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

زمینه و هدف: ظهور باکتری های غیرتخمیرکننده مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs)، هم اکنون به عنوان یک مشکل عمده در بیماران بستری مطرح است. هدف این مطالعه، بررسی گسترش باکتری های غیرتخمیرکننده مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) جداشده از خون بیماران، با استفاده از سیستم اتوماتیک BACTEC 9240 در شیراز (ایران) بود.روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی، 4825 نمونه خون از بیماران مشکوک به باکتریمی بستری در بیمارستان های شهر شیراز گرفته شد و وارد شیشه های محیط کشت خون سیستم اتوماتیک BACTEC 9240 گردید. با استفاده از تست های بیوشیمیایی تعبیه شده در سیستم API 20E اختصاصی، باکتری های غیرتخمیرکننده، مورد شناسایی نهایی قرار گرفتند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی و شناسایی سویه های تولیدکننده ESBL، با استفاده از تست فنوتیپی DDST بر اساس پروتکل (2014) CLSI انجام پذیرفت.یافته ها: از کل 4825 نمونه خون جمع آوری شده، 1145 کشت خون (24درصد)، توسط سیستم BACTEC از نظر رشد میکروارگانیسم مثبت تشخیص داده شدند. از بین تمام ارگانیسم های جداشده از کشت های خون مثبت، 206 ارگانیسم، باکتری های گرم منفی غیرتخمیر کننده بودند. شایع ترین باکتری های غیرتخمیر کننده جداشده به ترتیب: پسودوموناس (%48)، اسینتوباکتر (%41.7) و استنوتروفوموناس (%8.2) بودند. در ایزوله های اسینتوباکتر، تولید ESBL در 70 ایزوله (%81.4) مشاهده شد. در بین آنتی بیوتیک های کلاس بتالاکتام، ایزوله های پسودوموناس، بهترین حساسیت را به پیپراسیلین-تازوباکتام (%46.5) نشان دادند.نتیجه گیری: بتالاکتام ها بر روی %40 عفونت های ناشی از پسودوموناس و %78 عفونت های اسینتوباکتر اثر ندارند. ظهور سویه های با مقاومت های چنددارویی، یک مشکل بزرگ سلامت ملی در ایران است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (S.N. 16)
 • صفحات: 

  405-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127486
 • دانلود: 

  46310
چکیده: 

Background: Non-fermenting Gram-negative bacteria are unable to ferment sugars in order to generate energy. They are ubiquitous in nature, and have a wide geographic distribution.They are also common in hospital settings, and may be isolated from humidifiers, ventilator machines, dialysis machines and other equipment, as well as from the skin of hospital personnel.Objectives: This study focused on the isolation of multidrug resistant (MDR) non-fermenting Gram negative bacteria from clinical samples. Antimicrobial susceptibility, detection of extended spectrumβ-lactamases (ESBL), and the presence of CTX-M and Metallo b-lactamase (MBL) in the isolated bacteria were evaluated.Materials and Methods: Agar dilution method was used to test the susceptibility of the isolates to 10 antibacterial agents. All the isolates that were resistant to ³ 3 antibacterial agents from different classes were regarded as MDR (111 isolates) and were selected for further studies.β-lactamase and ESBL production were detected by nitrocefin discs, combined discs (CD) and double discs plus CD (DCDT).bla CTX-M and MBL were detected by PCR and EDTA synergy methods respectively.Result: Among the MDR isolates the isolation frequency of Pseudomonas aeruoginosa, STENOTROPHOMONAS maltophiliaand Acinetoacter baumannii were 83.7%, 9.9% and 6.3% respectively.Resistance to imipenem (0.9%) and Ceftazidim (13.6%) was low, but resistance to otherβ-lactams was high, and 29.7% were resistant to ³ 6 antibacterial agents from different classes simultaneously.β-lactamase was produced by 41.4% of the MDR isolates. Detection of ESBLs by a CD (59.4%) or DCDT test (46.8%) was not significantly different, but with a combination of CD and DCDT a higher percentage of ESBLs in the isolates (P£0.00) could be detected. The blaCTX-M and MBL phenotype were detected in two different strains of P. aeruoginosa.Conclusions: The presence of a high percentage of isolates producing ESBLs which are resistant to different antibacterial agents may result in treatment failure in infected patients.Careful detection of antimicrobial resistant strains is needed in order to avoid underestimation or misidentification of ESBLs. An effective hospital infection control policy is also necessary in order to prevent further resistance to antimicrobials in the region.

آمار یکساله:  

بازدید 127486

دانلود 46310 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5775
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

مقدمه: باسیل های گرم منفی غیرتخمیری گروهی از باکتری ها با شاخص پراکندگی وسیع در طبیعت هستند که گرچه بیماری زایی کمی دارند ولی قادرند بخصوص در بیماران واجد عوامل خطرساز و نقص دستگاه ایمنی، سبب بروز عفونت شدید در دستگاه های مختلف شوند.هدف: 1- تعیین شیوع باسیل های گرم منفی غیر تخمیری در کل نمونه های بالینی 2- تعیین فراوانی جنس و گونه این باکتری ها 3- بررسی ارتباط فراوانی جنس و گونه باکتری ها با نوع نمونه بالینی.مواد و روش ها: در بررسی 11 ماهه بر نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بستری در چند بیمارستان تهران، باسیل های گرم منفی غیرتخمیری جدا و سپس جنس و گونه آنها تعیین شد. در این بررسی، آزمایش های زیر برای افتراق انجام شد: رشد بر محیط مک کانکی آگار، واکنش در محیط TSI، استفاده اکسیداتیو کربوهیدرات ها در محیط OF گلوکز و لاکتوز، اکسیداز، حرکت، DNase، رشد در محیط بایل اسکولین، احیای نیترات و تولید ایندول در محیط پپتون واتر.نتایج: از 6952 نمونه، 100 مورد (1.4%)، باسیل های گرم منفی غیرتخمیری جدا شد. که 52 مورد به سودومونا آئروژینوزا و 48 مورد به سایر گونه ها تعلق داشتند که شامل 19 مورد آلکالیژنز فکالیس (39.5% )، 16 مورد اسینتوباکتر بائومانی (35.4%)، 10 مورد اسینتوباکتر لوفی (20.8% )، 2 مورد استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (4.1%) و 1 مورد فلاووباکتریوم مننگوسپتیکوم (2%) بود.نتیجه گیری: مقایسه نتایج بدست آمده از این بررسی با مطالعات سایر مناطق، نشانگر آن است که گرچه شایع ترین باکتری های گرم منفی غیر تخمیری به ترتیب: سودومونا آئروژینوزا، آلکالیژنز فکالیس و اسینتوباکتر بائومانی هستند، ولی شیوع آنها از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری ها، شناسایی جنس و گونه آنها حایز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 5775

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
strs
litScript