نتایج جستجو

65

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، STENOTROPHOMONAS و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور در آزمایشگاه و گلخانه و تاثیرشان بر شاخص های رشدی نخود در حضور بیمارگرها بررسی شد. ترکیبات فرار کلیه پروبیوتیک ها از رشد میسلیوم بیمارگرها جلوگیری نمودند. در آزمون کشت متقابل نیز همه پروبیوتیک ها بر رشد Foc اثر بازدارنده داشتند، اما فقط اثر Bacillus pumilus INR7 و Trichoderma harzianum T33 در مهار رشد Fr معنی دار بود. در گلخانه، Delftia tsuruhatensis PIIR و1624 Alcaligenes faecalis به ترتیب با کاهش 38٫ 2 و 23٫ 58 درصدی زردی و 35٫ 2 درصدی نکروز ریشه ناشی از Fr و افزایش فاکتورهای رشدی، و در مقابل، T. harzianum T33 و Pseudomonas putida RUP1 به ترتیب با کاهش 50 و 66/37 درصدی زردی و 75/44 و 84/37 درصدی نکروز آوندی ناشی از Foc و بهبود رشد نخود، جزو بهترین تیمارها بودند؛ در مجموع، پروبیوتیک های مورد استفاده، پتانسیل تحریک رشد گیاه و بیوکنترل عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54655
 • دانلود: 

  38151
چکیده: 

Background: Multidrug resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and STENOTROPHOMONAS maltophilia have a leading role in nosocomial infections, including lower respiratory tract (LRT) infections. When polymicrobial infection by these three bacteria occurs, colistin against MDR P. aeruginosa and A. baumannii and trimethoprim/sulfamethoxazole (SXT) against S. maltophilia can be an optional antimicrobial strategy. Objectives: The aim of this study was to investigate the potential synergic effect of colistin-plus-SXT against thoseMDRP. aeruginosa, A. baumannii and S. maltophilia isolates that were isolated at the same time, from the same LRT sample of patients. Methods: Sixty connected isolates from 20 different patients were collected in a two-year study period. The checkerboard method and time-kill assays were used for synergy testing. Results: All P. aeruginosa and A. baumannii strains were susceptible to colistin, whereas all S. maltophilia isolates were resistant to it. Fifteen percent of MDR A. baumannii strains and all S. maltophilia isolates were susceptible to SXT. By the checkerboard method, colistin-plus-SXT showed synergy in 50%, 35% and 45% of S. maltophilia, MDRP. aeruginosa andMDRA. baumannii strains, respectively. Antagonistic effect was not found. A time-kill assay was performed on strains which showed synergy by the checkerboard method: 70%, 57% and 56% of S. maltophilia, P. aeruginosa and A. baumannii strains showed the same results. Synergic activity of the combination was already detected after 6 h incubation in 86% of S. maltophilia isolates and 50% of P. aeruginosa strains. Regrowth of A. baumannii after 24 hour in the presence of colistin was prevented by the combination. The results gained by CB and TKA methods correlated in 61% of cases, but the FIC values did not correlate with the rate of log10 decrease in TKA. Colistin-plus-SXT combination had synergic effect on 35% of S. maltophilia, 20% of P. aeruginosa and 25% A. baumannii strains by both methods. Conclusions: According to our in vitro results, colistin-plus-SXT combined therapy can be used efficiently in clinical practice as no antagonistic effect was detected. In certain cases colistin-plus-SXT has a synergic effect against MDR P. aeruginosa, A. baumannii and S. maltophilia.

آمار یکساله:  

بازدید 54655

دانلود 38151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امانی فر ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در حال حاضر، عارضه واکاری یا کوتاهی عمر درختان هلو، در باغ های واکاری شده، به عنوان مهم ترین عامل محدودکننده تولید این محصول در استان چهارمحال و بختیاری است. طی سال های 96-1393 ضمن بازدید از باغ های هلو واکاری شده در این استان 108 نمونه از اندام های گیاهی و خاک اطراف ریشه (فراریشه) جمع آوری شد و موردبررسی آزمایشگاهی جهت جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم ها و بیمارگرهای همراه با علائم عارضه واکاری هلو قرار گرفت. علائم عارضه به صورت زردی عمومی و کلروز، کم رشدی، خزان زودرس، تغییر رنگ برگ ها، پوسیدگی طوقه و ریشه، شانکر و مرگ درختان جوان بود. از نمونه های گیاهی و خاک به ترتیب فراوانی جدایه هایی از تاکسون های Bacillus sp، Fusarium sp، Pseudomonas flourescens، Mesocriconema xenoplax، Aspergillus sp، Alternaria sp، Pantoea agglomerans، Arthrobacter sp، Phytophthora sp، Pseudomonas syringae، Pseudomonas putidae، Verticillium dahliae، Dematophora necatrix، Trichoderma sp، Streptomyces sp، Meloidogyne sp، Pratylenchus sp، Paratylenchus sp، STENOTROPHOMONAS maltophilia، Pythiumsp و Rhizoctonia sp جداسازی و شناسایی شد. حدود 11% جدایه ها نیز ناشناخته بودند. میزان عارضه واکاری و جداسازی این میکروارگانیسم ها در باغ هایی که بلافاصله پس از امحاء درختان کشت قبلی احداث شده و یا گونه مشابه قبلی کشت شده حدود 30% بیشتر از باغ هایی است که حداقل یک سال به صورت نکاشت (آیش) بوده است. بر این اساس می توان گفت این عوامل مهم ترین عوامل زنده همراه با عارضه واکاری و کوتاهی عمر درختان هلو در استان چهارمحال و بختیاری هستند. آزمایش های اصول کخ برای تعیین نقش و سهم این میکروارگانیسم ها در ایجاد این عارضه ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 و 4 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  105-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه آلودگی های هیدروکربنی یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی به شمار می آیند. روش های بیولوژیک می توانند نقش مهمی در حذف این آلاینده های محیطی ایفا نمایند. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک و نیز شناسایی بهترین سویه تجزیه کننده انجام شد.مواد و روش ها: نمونه برداری از پساب انبار نفت در شهرهای کرمان، تهران و خاک های آلوده به هیدروکربن صورت گرفت. با استفاده از روش های غنی سازی در محیط بوشنل هاس حاوی هگزادکان (به عنوان منبع کربن) باکتری های تجزیه کننده جداسازی شدند. به منظور شناسایی سویه های برتر قسمتی از ژن 16SrDNA با روش PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. همچنین حضور ژن آلکان هیدروکسیلاز در سویه های یاد شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تایید شد.یافته ها: در مجموع 15 سویه باکتریایی تجزیه کننده جداسازی گردید که از این میان 8 مورد از آن ها به عنوان سویه های برتر شناخته شدند. این سویه ها متعلق به گونه های: Rhodococcus Jostii، Achromobacter piechaudii، Pseudomonas aeruginosa،Pseudomonas fluorescens ، Rhodococcus erythropolis،Tsukamurella tyrosinosolvens ،STENOTROPHOMONAS maltophilia strain M2 و STENOTROPHOMONAS maltophilia strain Q1 بودند. در این مطالعه بیشترین میزان رشد سویه ها در غلظت 5.2 درصد هگزادکان و کمترین آن در غلظت 7 درصد مشاهده گردید. همچنین تمامی باکتری های تجزیه کننده دارای ژن آلکان هیدروکسیلاز بودند.نتیجه گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان دهنده تنوع بالای باکتری های تجزیه کننده در اکوسیستم ایران و نیز توانایی آن ها در تخریب پساب های نفتی است. بنابراین با یک مدیرت مناسب می توان با استفاده از این باکتری ها، آلودگی های ناشی از پساب صنایع نفتی را به حداقل رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  325-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

در سال های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می توان به کاربرد باکتری های آنتاگونیست به ویژه باکتری های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهایSclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل های بیماری زای مهم گیاهان مختلف ازجمله خیار هستند. در این پژوهش 81 جدایه از ریزوسفر خیار جداسازی، خالص سازی و بر مبنای ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیکی)، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. بررسی تأثیر آنتاگونیستی جدایه ها به روش کشت متقابل نشان داد که جدایه های 19C، 21B، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C اثر بازدارندگی مؤثری علیه این بیمارگرها داشتند و ترکیب های فرار این جدایه ها به طور معنی داری از رشد پرگنة این بیمارگرها نسبت به شاهد بازدارندگی کردند. در آزمون گلخانه ای نیز جدایه های 19C و 24A میزان شاخص بیماری ناشی از Pythium aphanidermatum را بیش از 70درصد و میزان شاخص بیماری ناشی از Sclerotinia sclerotiorum را بیش از 60درصد در مقایسه با شاهد کاهش دادند. تولید سورفکتین، آنزیم پروتئاز و سیانید هیدروژن به عنوان سازوکارهای بازدارندگی در جدایه های برتر بررسی شدند. جدایه های، 19C، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید آنزیم پروتئاز، جدایة 19C قادر به تولید سورفکتین و جدایه های 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید سیانید هیدروژن بودند. نتایج به دست آمده از توالی یابی ناحیة ژنی 16S-rDNA جدایه های مؤثر در کنترل بیمارگرها نشان داد که این جدایه ها با درجه ی اعتبارسنجی زیاد (100 درصد) در کنار جدایه های متعلق به جنس های Pseudomonas، STENOTROPHOMONAS و Flavobacterium قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  902-912
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت های خون از عوامل اصلی مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان است. جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده عفونت، کشت خون مبنای اصلی تشخیص است. آگاهی از تنوع عوامل باکتریایی عفونت خون و همچنین مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری ها مهم می باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی نمونه های کشت خون بیماران بستری در بیمارستان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر بود که با استفاده از داده های آزمایشگاه بیمارستان، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با باکتری های جدا شده از کشت خون از مهر تا اسفند سال 1392 انجام گردید. در این مطالعه، فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی با روش دیسک دیفیوژن آگار تعیین شد. یافته ها: فراوانی باکتری های جدا شده از 595 نمونه کشت خون مثبت به ترتیب زیر بود: پسودوموناس 41%، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 20%، اشریشیاکلی 10%، آسینتوباکتر لوفی 6%، استافیلوکوکوس اورئوس 6%، استنوتروفوموناس 5%، آسینتوباکتر بومانی 3%. نتایج آنتی بیوگرام بیانگر آن بود که بالاترین میزان مقاومت در آسینتوباکتر بومانی به پیپراسیلین (92/8%)، در آسینتوباکتر لوفی به ایمی پنم (96/2%)، در استنوتروفوموناس به سفتازیدیم (%50)، در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به اریترومایسین (85/7%)، در استافیلوکوکوس اورئوس به اریترومایسین (65%)، در پسودوموناس به پیپراسیلین (66%)، در کلبسیلا به سیپروفلوکساسین (75%) و در اشریشیاکلی به تری متوپریم-سولفامتوکسازول (73/7%) بود. نتیجه گیری: پسودوموناس فراوانترین باکتری جدا شده از کشت خون بیماران بود. گروه سنی بالای 50 سال، مستعدترین افراد به عفونت خون بودند. بیشترین میزان جداسازی باکتری نیز از بخش داخلی بود. مقاومت آنتی بیوتیکی نیز به ویژه در آسینتوباکتر، استافیلوکوکوس کواگولاز منفی، اشریشیاکلی و کلبسیلا بالا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 269 استناد 0 مرجع 6
strs
نویسندگان: 

Khoshru b. | Sarikhani M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

Bacteria with high phosphate solubility and resistance to high temperature are suitable candidates for use in granular phosphatic microbial fertilizers (PMF). The prepared product in processing of these fertilizers (PMF) is exposed to high temperatures (50-55 ° C) under very low moisture conditions. Accordingly, in this research, the efficiency of phosphate dissolution and temperature tolerance of 150 bacterial isolates were evaluated. These bacteria were prepared in the soil biology laboratory of University of Tabriz. The phosphate solubility of these bacteria was evaluated by semi-quantitative and quantitative methods in solid and liquid Sperber medium in the presence of low-soluble tricalcium phosphate (TCP) source at the temperatures of 28 ° C and 55 ° C. The results showed that there was a significant difference between bacteria in terms of dissolution of phosphate. At a typical temperature among 150 bacteria, 25 bacteria (17%) had no phosphorus dissolution capacity, and the HD/CD ratio for these 25 bacteria was 1. 2 to 2. 8. In the quantitative method, the solubility potential of 25 isolates was 175. 88-292. 98 mg P/l. Among the 25 isolates, only 7 bacteria were able to survive at 55 ° C for 16 hours, witch between them the C1-4O, C19-4O and C8-12M bacteria had the highest halo diameters with values of 2. 5, 2. 4 and 2. 2 for the HD/CD ratio, respectively. The amounts of phosphorus release by these bacteria in the liquid medium were 244. 08, 256. 44 and 216. 14 mg/l, respectively. The molecular identification of these bacteria showed that they were belonged to the genus Enterobacter and STENOTROPHOMONAS.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  107-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

سابقه و هدف: تشخیص سویه های مقاوم به فلز سمی گامی مؤثر در فرآیند پاک سازی زیستی است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های مقاوم به فلز مس و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آن ها (MIC) و سپس بررسی مقاومت به تعدادی از آنتی بیوتیک ها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) باکتری ها در برابر مس تعیین شد و سپس شناسایی نهایی با استفاده از تکنیک کلنی-PCR انجام شد و مقاومت باکتری های مقاوم به مس در برابر چندین آنتی بیوتیک رایج ارزیابی شد. یافته ها: در بین باکتری های مقاوم جداسازی شده بیش ترین میزان MIC (mM 2) نسبت به مس از پساب مسگری تعیین شد. مقاوم ترین باکتری ها شامل جدایه های مختلف استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بودند که نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. بحث: این مطالعه نشان داد که پساب مسگری دارای سویه های متنوعی می باشد که قدرت جذب فلز سمی را دارند و نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند. نتیجه گیری: با توجه به مقاوم بودن تعداد زیادی از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها و فلز مس، متأسفانه نمی توان در آینده از این باکتری ها به منظور جذب زیستی فلز مس از محیط استفاده نمود مگر این که ژن مربوط به مقاومت آنتی بیوتیک در آن ها حذف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  127-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  2428
 • بازدید: 

  72672
 • دانلود: 

  57483
چکیده: 

Background and Objective: Antibiotic resistance is increasing, especially in healthcare-associated infections causing significant public health concerns worldwide. National information is required to make appropriate policies, update list of essential drugs for treatment, and evaluate the effects of intervention strategies. A nationwide surveillance of antimicrobial resistant bacteria in nosocomial infections was established in Iran in 2008, so that the data obtained through the surveillance would enable us to construct a database.Materials and Methods: Seven major teaching hospitals in Shiraz, Tabriz, Sari, Mashhad, Sanandaj, Ahwaz and Isfahan participated in this study. A total of 858 strains isolated from blood and other sterile body fluids were tested. Identification at the species level was performed with conventional biochemical methods and the API system. Susceptibility tests were done using disk diffusion method. The methicillin-resistance in S. aureus (MRSA) was determined by the oxacillin agar screen plate and respective MIC values were assessed using the E-test strips. The confirmatory disk diffusion methods were applied for phenotypic identification of extended-spectrum b- lactamase (ESBL) production for E. coli and K. pneumoniae, according to CLSI guidelines.Results: Cultivation and re-identification of the strains yielded 858 isolates, consisting of 224 S. aureus, 148 Klebsiella spp., 105 Serratia spp., 146 E. coli, 67 Acinetobacter spp., 38 Enterobacter spp., 95 Pseudomonas spp., 71 P.aeruginosa. 35 STENOTROPHOMONAS sp., and 8 other organisms. MRSA was detected in 37.5% of the isolates. No vancomycin-resistant or vancomycin-intermediate resistant S. aureus was detected. With the exception of Acinetobacter and STENOTROPHOMONAS, 85% of the Gram-negative isolates were found to be susceptible in vitro to imipenem. Overall, about 61% of K. pneumoniae and 35% of E. coli isolates were ESBL producing.Conclusion: Multidrug resistant isolates of Gram-negative organisms and methicillin-resistant strains of S. aureus have been detected in many hospitals in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 72672

دانلود 57483 استناد 2428 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52879
 • دانلود: 

  26507
چکیده: 

Endophytic bacteria refers to the bacteria that live within plants. Fresh leaves of 23 sugar beet (Beta vulgaris L. ) plants were collected from the west of Iran. After superficial disinfection, endophytic bacteria were isolated from the host tissue. Isolates were grouped based on their whole-cell protein electrophoresis patterns. One representative from each electrotype was selected and its morphological feature characterized according to the standard bacteriological criteria. The 16S rRNA encoding gene from these representatives was amplified using fD1 and rD1 universal primers, subjected to sequencing and aligned in the NCBI. The major occurring fingerprint types (electrotypes) were identified as Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa, and STENOTROPHOMONAS maltophilia (25, 23, and 22 strains respectively). The other minor occurring electrotypes were identified as Streptomyces spp, Acetobacter spp, and Agrobacterium spp. This is the first report of A. calcoaceticus, P. aeruginosa, and S. maltophilia as an endophyte in the leaves of sugar beet.

آمار یکساله:  

بازدید 52879

دانلود 26507 استناد 0 مرجع 0
litScript