نتایج جستجو

38282

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3829

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1613
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است. لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1613

دانلود 244 استناد 0 مرجع 1204
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2291
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مقدمه: روش ایده آل اداره راه هوایی، لوله گذاری داخل تراشه است. مقدمه لوله گذاری داخل تراشه لارنگوسکوپی برای دیدن گلوت و طناب های صوتی و مدخل نای است. هرچه لارنگوسکوپی سهل تر باشد و درجه راه هوایی پایین تری را براساس طبقه بندی راه هوایی Cormack & Lehane (C&L)  ایجاد کند، تغییر همودینامیک بیمار کمتر و این اقدام برای بیمار ایمن تر است.لارنگوسکوپ انواع مختلفی دارد که رایج ترین آنها لارنگوسکوپ ماکینتاش است که دو تیغه انگلیسی و استاندارد دارد. در این مطالعه این دو تیغه مقایسه شده اند اما انجام مطالعات دیگر و مقایسه سایر تیغه ها، امکان انتخاب تیغه مناسب در شرایط مختلف را فراهم می سازد.هدف: مقایسه تیغه استاندارد و انگلیسی لارنگوسکوپ ماکینتاش در طبقه بندی راه هوایی بیماران تحت جراحی انتخابی.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با طرح مداخله جایگزین  Replacement Interventional  است. 70 بیمار کاندیدای جراحی انتخابی که نیازمند بیهوشی با لوله گذاری داخل تراشه بودند انتخاب شدند. بیماران با استفاده از کارت هایی که روی نیمی گروه 1و نیمی گروه 2 نوشته شده بود به دوگروه 35 نفری تقسیم شدند و برای هر بیمار یک کارت توسط تکنیسین بیهوشی بیرون آورده می شد. پس از القای بیهوشی و بلوک عصبی- عضلانی، در گروه 1 ابتدا لارنگوسکوپی با تیغه استاندارد و سپس با تیغه انگلیسی و در گروه 2 لارنگوسکوپی ابتدا با تیغه انگلیسی و سپس با تیغه استاندارد انجام شد. نمای گلوت در لارنگوسکوپی بر اساس درجه بندی (C& L) تعیین شد:(درجه: Iتمام گلوت و طناب های صوتی دیده می شوند. درجه: IIفقط خلف گلوت دیده می شود. درجه: III فقط اپی گلوت دیده می شود. درجه: IVاصلا اپی گلوت هم دیده نمی شود.)درجه III و IV در این تحقیق لارنگوسکوپی دشوار در نظر گرفته شدند. در تمام بیماران در بار دوم لارنگوسکوپی، لوله گذاری داخل تراشه انجام شد و درجه راه هوایی بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد در نهایت نتایج با MC Nemar Test و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه 70 بیمار از نظر نمای لارنگوسکوپی بر اساس طبقه بندی راه هوایی (C&L) با تیغه های انگلیسی و استاندارد لارنگوسکوپ ماکینتاش با هم مقایسه شدند. در 15 بیمار تفاوت در نمای گلوت وجود داشت. در 13 مورد نمای گلوت با تیغه انگلیسی و در 2 بیمار نمای گلوت با تیغه استاندارد درجه پایین تری در تقسیم بندی(C&L) داشتند و در واقع گلوت کامل تر دیده می شد. لارنگوسکوپی دشوار درجه IV در این مطالعه وجود نداشت ولی لارنگوسکوپی دشوار درجه III در سه بیمارحداقل با یک تیغه وجود داشت. در این سه مورد، نمای گلوت در 2 بیمار با تیغه انگلیسی و در یک بیمار با تیغه استاندارد نسبت به تیغه دیگر واضح تر بود. نمای گلوت و درجه بندی راه هوایی بر اساس طبقه بندی (C&L) با تیغه انگلیسی بدین ترتیب بود:درجهI در 60 بیمار (85.7%)، درجه II در 9 بیمار (12.9%). این نما برای تیغه استاندارد بدین صورت بود: درجه I در 50 بیمار (71.4%)، درجه II در 18 بیمار (25.7%). این اختلاف بین تیغه ها از نظر آماری معنی دار است (P=0.006).نتیجه گیری: لارنگوسکوپی با تیغه انگلیسی لارنگوسکوپ ماکینتاش نسبت به لارنگوسکوپی با تیغه استاندارد درجه راه هوایی پایین تر و دید بهتر و کامل تری از گلوت ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2291

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

درخشان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  8 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  51-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

باوجود اهمیت تلفیق زبان و فرهنگ، تلاش های کمی به منظور بررسی و تحلیل ارزش های فرهنگی در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی، براساس چهارچوبی مدون انجام گرفته است؛ بنابراین، مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیل اکتشافی محتوای کیفی به بررسی کتاب های American ENGLISH File (Latham-Koenig et al., 2013) پرداخته است که در آموزشگاه های زبانانگلیسی در ایران تدریس می شود. بدین منظور، مدل الگو های فرهنگی زارعی و خالصی (2011) برای تحلیل محتوای کیفی این مجموعه مورداستفاده قرار گرفت که شامل چهار مؤلفة ارزش، هنجار، سازمان، و محصول است. درمجموع، نتایج نشان داد که کتاب های درسی محصولاتی هستند که تحت تأثیر پیش فرض ها و تعصبات فرهنگی قرار دارند. یافته ها حاکی از آن است که مطالب این کتب مملو از ارزش های فرهنگی منحصربه فرد جهان غرب هستند که از عمده ترینشان می توان به روابط دختر و پسر، مصرف گرایی، درس گریزی، ترویج موسیقی غرب، محصولات غربی، عدم اعتماد زوجین به یک دیگر، ازهم گسیختگی بنیان خانواده، و القای ارزش های گوناگون غربی اشاره کرد. یافته ها مؤید این است که کتاب های درسی حاملان ارزش ها هستند که نه تنها دانش زبانی، بلکه فرهنگ خاص گویش وران آن زبان را نیز به زبان آموزان القا می کنند. بنابراین، با استناد به نتایج، نقش معلمان زبان در آگاهی، صیانت از هویت فرهنگی و ملی، و ایجاد تعادل برای تلفیق زبان و فرهنگ بسیار حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از معایب دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافیک دندان های خلفی است. برای غلبه بر این مشکل، اخیرا گزینه ایی تحت عنوان Improved interproximal mode در دستگاه Planemeca Promax ایجاد شده که با ایجاد زاویه افقی کمتر با ناحیه تماس دندانی حین حرکت دستگاه میزان همپوشانی تصاویر رادیوگرافی پانورامیک از دندان های خلفی به ویژه دندان های پرمولر را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همپوشانی دندان های خلفی در دو تکنیک Improved interproximal panoramic program و STANDARD panoramic انجام شد.روش بررسی: یک مطالعه تشخیصی بر روی 32 بیمار نیازمند رادیوگرافی پانورامیک در دندان های خلفی در مسیر روتین درمان و تشخیص خود با میانگین سنی 27.3 سال انجام شد. هیچ یک از بیماران در دندان های خلفی خود Crowding نداشته و تمامی دندان های خلفی آنان موجود و بدون هرگونه ترمیم بودند. رادیوگرافی پانورامیک نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic و STANDARD panoramic با دستگاه Planmeca Promax انجام و همپوشانی نواحی پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافی به دست آمده به صورت Blind انجام شد. وجود همپوشانی در تصاویر دو گروه با فراوانی نسبی و مطلق گزارش شد. مقایسه  دو گروه با آزمون Chi-square و برآورد نسبت شانس همپوشانی در دو گروه نسبت به یکدیگر با آزمون رگرسیون تعیین شد.یافته ها: در مجموع میزان همپوشانی در تکنیک استاندارد برابر 38.5% (148 ناحیه از 384 ناحیه تماس) و در تکنیک Improved interproximal برابر 18.8% (72 ناحیه از 384 ناحیه تماس) برآورد شد، که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه به دست آمد (P<0.0001) .همپوشانی ناحیه تماس  دندان های 5-4 در تکنیک استاندارد، 66.4% و در تکنیک اصلاح شده، 39.1% بود. همچنین این میزان در دو تکنیک به ترتیب در ناحیه تماس دندان های 6-5 برابر 39.1% و 12.5% و در ناحیه تماس دندان های 7-6 برابر 10.2% و 4.7% به دست آمد. شانس همپوشانی در تکنیک استاندارد نسبت به تکنیکImproved ،  72/2برابر و در نواحی تماس دندانی 5-4 و 6-5 نسبت به ناحیه تماس دندان های 7-6 به ترتیب 16.40 و 4.61 برابر بیشتر برآورد گردید (P<0.001، در تمامی موارد). با این حال، تفاوتی در میزان همپوشانی تصاویر برحسب نوع فک و سمت دهان بیماران دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic در مقایسه با تکنیک استاندارد پانورامیک موجب کاهش آشکاری در میزان همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر پانورامیک دندان های خلفی بیماران شده است. بنابراین استفاده از این تکنیک برای افزایش دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی توصیه می شود. شایان ذکر است که تاثیر این گزینه در سایر قسمت های تصویر پانورامیک می بایست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 175 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1221
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: مقایسه حساسیت، ویژگی و اعتبار دو روش STANDARD Full Threshold (SFT) و SITA Fast (Sif) در Humphrey Field Analyzer. مواد و روش ها: در بیست بیمار (37 چشم) مبتلا به گلوکوم زاویه باز مراجعه کننده به درمانگاه های چشم بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهد، میدان بینایی مرکزی آنها با برنامه C-30-2 و استراتژی (SFT) و (Sif) اندازه گیری شد. جهت هر فرد در هر روز دو روش در طی چهار جلسه به مدت دو هفته پیاپی انجام شد. حساسیت، ویژگی، اعتبار، متوسط زمان انجام تست ها و میزان کاهش میدان بینایی در استراتژی SITA Fast با استراتژی SFT مقایسه شد. یافته ها: حساسیت دو روش Sif و SFT مشابه و برابر 93.3% میباشد. ویژگی دو روش SFT و Sif به ترتیب 4/%71 و 4/57% و اعتبار آن دو به ترتیب89.2% و 86.5% است. متوسط زمان در SFT و Sif به ترتیب 14.6 دقیقه و 5.45 دقیقه میباشد. نقص میدان بینایی در Gray Scale در استراتژی Sif کم عمق تر از SFT میباشد. اما نقایص میدان بینایی با اهمیت P<%0.5) و (P<%1 در Pattern Deviation Plot در استراتژی Sif بیشتر از SFT است. اما این تفاوت از نظر آماری با اهمیت نمی باشد. نتیجه گیری: استراتژی Sif دارای حساسیت خوب و مشابه SFT می باشد و از نظر زمان انجام تست بسیار کوتاه تر است. لذا انجام آن به صورت روتین توصیه می شود. به خصوص در کودکان و افراد کهنسال و بیمارانی که مشکلات استخوانی مفصلی و اشکالات تمرکزی دارند، روش Sif ارجح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1221

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  102-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

این مطالعه به بررسی تغییرپذیری جملات پرسشی آری-نه انگلیسی و همچنین اشتراکات موجود بین گونه های جملات پرسشی آری-نه تولید شده توسط اعضای دو گونه متفاوت زبان انگلیسی (بومی زبانان انگلیسی کانادایی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی) می پردازد. این تحقیق بعلاوه سعی دارد نقش جنسیت در تولید گونه های جملات پرسشی آری-نه انگلیسی توسط بومی زبانان انگلیسی کانادایی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی را نیز مورد بررسی قرار دهد. به منظور جمع آوری اطلاعات، یک نسخه اصلاح شده از کار نقشه ادینبورگ(Edinburgh Map Task) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه اطلاعاتی این تحقیق متشکل از تعداد 60 شرکت کننده کانادایی و ایرانی می باشد که این کار نقشه را اجرا نموده و با لحاظ کردن بافت غیر رسمی موجود، گونه هایی از جملات پرسشی آری-نه انگلیسی تولید نمودند. نتایج حاصل نشان می دهد گونه های جملات پرسشی آری-نه انگلیسی تولید شده توسط دو گروه از نظر نوع مشابه می باشد. این در حالی است که با توجه به مشابه بودن بافت مورد استفاده، شرکت کنندگان کانادایی تعداد بیشتری از این گونه ها را بکار بردند. تفاوت دیگری که در این تحقیق مشاهده شد فراوان ترین گونه ای است که مورد استفاده قرار گرفت: فراوان ترین گونه ای که توسط شرکت کنندگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفت با بافت غیر رسمی موجود همخوانی داشت در حالیکه این مسئله در مورد شرکت کنندگان کانادایی صدق نمی کرد. در خصوص جنسیت این نکته ملاحظه گردید که جنسیت در تولید گونه های جملات پرسشی توسط شرکت کنندگان ایرانی نقشی ندارد؛ در حالی که تولید این گونه ها در شرکت کنندگان کانادایی بر مبنای جنسیت می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که شرکت کنندگان کانادایی و ایرانی علیرغم اینکه به دو گونه متفاوت زبان انگلیسی تعلق دارند، از لحاظ نحوی عملکرد مشابهی داشتند، در حالیکه عملکرد جامعه شناختی آنها مشابه نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  144-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

در این مقاله به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا زبان آموزان ایرانی از گونه های مختلف زبان انگلیسی که در سراسر جهان صحبت می شوند آگاه بوده و به گونه خاصی از آن تمایل دارند یا خیر. همچنین به بررسی نگرش زبان آموزان ایرانی به گونه های بومی و غیر بومی زبان انگلیسی می پردازیم. بعلاوه تلاش می کنیم دریابیم که آیا این نگرش جنسیت محور هست یا خیر. بدین منظور 30 زبان آموز دختر و پسر با سطح متوسط زبان انگلیسی که سن آنها بین 22 تا 30 سال می باشد به عنوان نمونه انتخاب شدند و به سه پرسشنامه پاسخ دادند. سپس اطلاعات جمع آوری شده از طریق تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر (one-way repeated measures ANOVA)، آزمون LSD post-hoc فیشر و آزمون t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش این بود که زبان آموزان ایرانی دیگر به وجود یک گونه واحد از زبان انگلیسی اعتقاد نداشته و به تدریج به « انگلیسی های دنیا » معتقد شده اند. در حقیقت آنها از یک گونه انگلیسی کامل و واحد چشم پوشی کرده و برای برقراری ارتباط با دیگر افراد در سراسر جهان گونه های دیگری از انگلیسی را نیز می پذیرند. بعلاوه با وجود اینکه شرکت کنندگان در این پژوهش گونه های غیر بومی زبان انگلیسی را پذیرفته اند، گرایش داشتن آنها به گونه های آمریکایی و بریتانیایی نشان می دهد که آنها به یادگیری زبان نگرشی مثبت دارند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  689-697
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  109-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 262 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  155-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1817
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «می داند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتا قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1817

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
litScript