نتایج جستجو

6877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

688

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  146-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻫﺪاف اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 35 ﻻﻳﻦ و رﻗﻢ ﺟﻮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 19 ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ SSR و EST-SSR ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 157 آﻟﻞ ﭼﻨﺪﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7.85 آﻟﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Bmag581 ﺑﺎ دو آﻟﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Bmag134 ﺑﺎ 15 آﻟﻞ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 0.15 ﺗﺎ 0.89 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0.69 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Ebmac419 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Bmag581 ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ، دو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Bmag581 و Ebmac419 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (0.17) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (0.9) ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻛﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،  LT50و ﺗﺮاوش ﻳﻮﻧﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﮔﺮوه دو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ را از ﺑﻘﻴﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

میردریکوند رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

بهره برداری از تنوع ژنتیکی یکی از عوامل مهم در به نژادی گیاهان زراعی است. این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 35 ژنوتیپ نخود با استفاده از 15 جفت آغازگرSSR ، انجام شد. پس از استخراجDNA ، انجام واکنش های PCR و الکتروفورز، آغازگرها در مجموع 49 آلل را در تمام ژنوتیپ ها تکثیر کردند. متوسط تعداد آلل تکثیرشده به ازای هر آغازگر 3.26 آلل بود. آغازگر SSR35 با پنج آلل، همراه با آغازگرهای SSR14، SSR21، SSR26 و SSR63 با چهار آلل، بیشترین و آغازگرهای SSR61 و SSR7 با 2 آلل، کمترین آلل را تکثیر نمودند. بر اساس ضرایب تشابه به دست آمده ارزش های تشابه دامنه ای از 0.10 تا 0.80 با میانگین 0.40 درصد را داشتند. میزان اطلاعات چندشکلی (PIC)، از 0.20 تا 0.88 متغیر بود (با متوسط 0.50). بیشترین و کمترین میزان PIC به ترتیب مربوط به آغازگرهای SSR21 و SSR62 بود. تجزیه خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA انجام شد و ژنوتیپ ها در هشت گروه قرار گرفتند. گروه بندی تا حدودی توانست ژنوتیپ های مختلف نخود را از همدیگر تفکیک نماید. تفکیک ژنوتیپ ها از طریق تجزیه هماهنگ اصلی و پلات های دو و سه بعدی نیز تقریبا تایید کننده تجزیه خوشه ای بود. ضریب همبستگی کوفنتیک بالا بیانگر ارتباط موثر بین داده های مولکولی، روش تجزیه خوشه ای و صحت گروه بندی ژنوتیپ ها بود. از تنوع موجود می توان در برنامه های اصلاح نخود استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137446
 • دانلود: 

  46525
چکیده: 

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is an important vegetable crop and acts as model plant for fruit development studies. Besides that, post-harvest damage is a devastating phenomenon often associated with ripening process in tomato which in turn leads to greater yield loss. Understanding the genetics, molecular and biochemical pathways is the key to overcome the existing situation. In the present study, we have identified a delayed ripening mutant and used in identification of linked marker for delayed fruit ripening. Initially, BML-03 (delayed ripening mutant line) was crossed with BIL-29 (normal ripening inbred line) to produce F2 population. Bulked segregate analysis was carried out using 245 SSR MARKERS. Out of which, five SSRs were found to be polymorphic between parental lines and respective bulks along with a segregating genotype of mapping population. A population of 227 F2 plants was screened with five polymorphic SSR MARKERS and the data were used in linkage analysis. Three SSR MARKERS were found to be co-segregating with the delayed ripening phenotype and resulted in a linkage map which covered the map distance of 3.4 cM. Out of 3 MARKERS TGS0070 was found to be closely linked to the fruit ripening locus and was successfully validated using other ripening specific F2 population BML-28 x BIL-3.

آمار یکساله:  

بازدید 137446

دانلود 46525 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی و شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش خصوصیات مرفولوژیک 41 لاین و ژنوتیپ کلزا تحت شرایط تنش خشکی، از 36 نشانگر ریزماهواره ای که با QTLهای کنترل کننده صفات مرفولوژیک بر روی کروموزم های A1، C3، C5 و C6 در شرایط تنش خشکی پیوسته بودند، استفاده شد. سی و شش نشانگر مورد مطالعه، 166 نوار قابل تشخیص ایجاد کردند و 157 آلل (58/94%) آن چند شکل بودند که نشان دهنده تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ی میان لاین ها و ژنوتیپ ها بود. نتایج نشان داد که متوسط شاخص نشانگری، تنوع ژنی نِی، شاخص اطلاعات شانون و تعداد آلل های مؤثر به ترتیب 508/1، 449/0 و 298/0 بود. تنوع هاپلوتایپی دو صفت وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک کل توسط نشانگرهای SSR مرتبط با QTLهای متحمّل به خشکی بر روی کروموزوم های A1، C3، C5 و C6 بررسی شد. نتایج نشان داد که 41 لاین و ژنوتیپ کلزا به ترتیب به 9 و 5 هاپلوتایپ مختلف بر مبنای QTL وزن خشک کل، روی کروموزوم های A1 و C3 تقسیم شدند. هم چنین، ژنوتیپ SLM046 به عنوان رقم مرجع استفاده شد. هاپلوتایپ هایی که با نشانگرهای Ol12-F12، BRMS-096 و BRAS041 روی کروموزوم A1 و نشانگرهایNa10-E02، FITO133 و Na12-A08 بر روی کروموزوم C1 مشخص شدند، می توانند در شناسایی ژنوتیپ های متحمّل به کار روند و بنابراین برای انتخاب به کمک نشانگر (MAS) QTLهای متحمّل به خشکی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  108-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تیپ های طبیعی ناشناخته موجود در کلکسیون شمال کشور، 30 تیپ طبیعی ناشناخته به همراه 16 رقم شناخته شده انتخاب و 9 نشانگر ریزماهواره ای که در مطالعات سایر محققان چندشکلی مناسبی نشان داده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نه جفت آغازگر SSR الگوی مناسب و قابل امتیاز دهی برای 46 ژنوتیپ مورد مطالعه تولید کردند. تعداد 54 آلل در مجموع 9 جایگاه ریزماهواره در ارقام و تیپ های مورد بررسی ردیابی شد به طوری که جایگاه CAC33 با 9 آلل بیشترین و  TAA17با 4 آلل کمترین تعداد آلل را در بین نشانگرها نشان دادند. با بررسی سطح چندشکلی بیشترین ملاک IC مربوط به نشانگر TAA15 (PIC=0.782) و کمترین مقدار آن مربوط به TAA27 (PIC=0.412) بوده و میانگین (PIC=0.632) برآورده شده است. تجزیه خوشه ای به روش Complete و با ضریب تشابه دایس انجام و تیپ های مورد بررسی در سه گروه مجزا طبقه بندی گردید که تعدادی از تیپ های طبیعی ناشناخته با ارقام شناخته شده در یک گروه قرار گرفتند که از آنها می توان جهت تعیین روابط ژنتیکی استفاده نمود و همچنین تجزیه خوشه ای نشان داد که بیشترین شباهت ژنتیکی مربوط به دو تیپ طبیعی ناشناخته Kc36،Kc43  و کمترین شباهت با سایر ارقام مربوط به تیپ طبیعی ناشناختهKc41  می باشد. با بررسی دندروگرام در این تحقیق تایید می شود که شادوک (Citrus maxima)، بادرنگ(Citrus medica)  و نارنگی(Citrus reticulata)  به عنوان گونه های پایه ای مرکبات در سه خوشه مجزا قرار گرفته اند. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که نشان گرهای ریزماهواره که قدرت تمایز بالایی از خود نشان داده اند در تعیین میزان تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی از کارایی بالایی برخوردار بوده و از میان نشان گرهای مورد استفاده TAA41، CAC15، CAC19، TAA15، TAA33،CAC33  وTAA1  جهت شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی ارقام موجود در ژرم پلاسم مرکبات کشور و بهبود مدیریت کلکسیون معرفی و پیشنهاد می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  60-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

وجود رنگدانه های آنتوسیانین در برنج و سایر گیاهان عامل اصلی تولید ساقه ارغوانی رنگ محسوب می شود. درک درست از مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین باعث توسعه ابزار قدرتمندی در زمینه بیولوژی مولکولی و ژنتیک برنج می شود. برای مطالعه الگوی تفرق ژن آنتوسیانین ساقه تعداد 123 تک بوته از جمعیت F2 حاصل از تلاقی 18 33 DN/ ندا A، مورد مطالعه قرار گرفت. تک بوته های F2 بر اساس رنگ ساقه مورد ارزیابی و طبقه بندی قرار گرفتند. تعداد بوته های رنگی (ارغوانی) 83 و تعداد بوته های بی رنگ 40 بوته مشاهده گردید و نسبت تفرق 1 :075.2 بدست آمد. آماره c 2 برای این نسبت تفرق برابر با 48.3 بود که اختلاف معنی داری را از نسبت تفکیک 3:1 نشان نداد. این نسبت موید کنترل تک ژنی برای صفت مذکور می باشد. مطالعات مولکولی با استفاده از 59 نشانگر مولکولی SSR، 28 درصد پلی مورفیسم بین والدین را نشان دادند. آنالیز لینکاژ انجام شده روی بوته های مغلوب جمعیت F2 نشان داد که ژن آنتوسیانین ساقه روی بازوی کوتاه کروموزم شماره 6 برنج واقع بود ه و با نشانگر RM253 همبسته می باشد که در فاصله 15 سانتی مورگان از ژن مورد نظر قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  399
چکیده: 

گیاه شاهدانه یکی از مهم ترین گیاهان ازنظر اقتصادی برای تولید دارو، غذا، فیبر و روغن است. بااین حال نبود نشانگرهای کافی و مؤثر ریزماهواره، گسترش بررسی های ژنتیکی این گیاه را محدود کرده است. در این پژوهش داده های ترنسکریپتوم برای شناسایی و معرفی ریزماهواره ها به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تفکیک رقم ها و جمعیت های فیبری و دارویی استفاده شد. بر پایه ی این داده ها 3388 مکان ریزماهواره از 1402 توالی در رقم فیبری و 10381 مکان از 4743 توالی در رقم دارویی شناسایی شد. در میان این نشانگرها موتیف های سه نوکلئوتیدی و پس از آن تک و دو نوکلئوتیدی بالاترین فراوانی را نشان دادند. آغازگرهای مناسب برای افزونش 234 ریزماهواره از 152 توالی منحصر در رقم فیبری و 1543 ریزماهواره از 1372 توالی مختص در رقم دارویی طراحی شدند. این بررسی نخستین ارزیابی در مقیاس گسترده برای شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از توالی های ترنسکریپتوم در گیاه شاهدانه است. تأثیر این نشانگرهای مولکولی می تواند با استفاده از جمعیت های موجود در ایران آزمون و ارزیابی شده و کارایی آن ها در اصلاح این جمعیت ها بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 399 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  689
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

ارقام هیبرید حاصله از سیستم نر عقیمی WA حدود 90% تولید برنج هیبرید را در بر می گیرند. اکثر مطالعات نشان داده است که اعاده کنندگی باروری در این سیستم توسط دو ژن مستقل کنترل می شود. عدم اطلاع صحیح از ژنتیک ژن یا ژن های اعاده کننده باروری برای سیتوپلاسم نوع WA، هنوز آن را به صورت مساله ای حل نشده باقی گذاشته است. برای شناسایی ژن های اعاده کننده باروری (Rf)، جمعیت F2 حاصل از تلاقی IR58025A و IR42686R در مزرعه تحقیقاتی پرورش داده شد. برای اولین بار سه ژن کنترل کننده این صفت از طریق مدل اپیستازی غالب سه گانه با نسبت 63:1 (گیاهان بارور به عقیم) گزارش می شود. این سه ژن روی کروموزوم های 1، 7 و 10 با کمک نشانگرهای ریزماهواره (SSR) شناسایی شده اند. از 181 نشانگر SSR مورد استفاده در این مطالعه، 30 نشانگر، نوارهای متفاوتی بین والد نر عقیم (IR58025A) و والد بارور(IR42686R)  نشان دادند. بقیه نشانگرها نوارهای مشابه بین والدین تولید نمودند و برخی از آنها نیز تکثیر نشدند. از 30 نشانگر حاصل، 5 نشانگر روی افراد نر عقیم F2 الگوی باندی مشابه با لاین نر عقیم تولید نمودند و در جمعیت F2 مورد بررسی قرار گرفتند. نشانگرهای ریزماهواره RM443 و RM315 پیوسته با ژنRf3  به ترتیب در فاصله 4.4 و 7.20 سانتی مورگان روی کروموزوم 1 قرار داشتند، در حالیکه RM6344 در فاصله نزدیک 6.6 سانتی مورگان نسبت به ژن RF1 روی کروموزوم 7 قرار داشت. ژن سوم (RF2) بین دو نشانگر RM258 و RM591 به ترتیب در فاصله ژنتیکی 4.4 و 22 سانتی مورگان روی کروموزوم 10 قرار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 689

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

به منظور بررسی روابط ژنتیکی سیب های «گلاب» ایران با رقم های تجاری داخلی و خارجی، از 28 جفت آغازگر ریزماهواره SSR استفاده شد. بر اساس الگوی نواری حاصل، 22 جفت آغازگر در 27 نژادگان سیب الگوی چند شکل و قابل امتیازدهی تولید کردند. برای هر مکان ژنی تعداد آلل ها از دو تا 11 آلل با میانگین 4/5 متغیر بود و محتوای اطلاعات چند شکلی در بین رقم های مورد بررسی از 37/0 تا 77/0 با میانگین 68/. ارزیابی شد که هتروزیگوتی بالا را در بین رقم های سیب نشان داد. گروه بندی نژادگان ها با استفاده از ضریب تشابه نی و الگوریتم UPGMA، رقم های سیب مورد بررسی را به پنج گروه شامل چهار گروه سیب های ایرانی به استثنای «اهر-2» و یک گروه سیب های خارجی منتسب کرد. بیشترین شباهت ژنتیکی در بین رقم های سیب «گلاب» مشاهده شد که از مناطق مختلف جمع آوری شده بودند. با در نظر گرفتن ویژگی های ظاهری مشابه رقم های سیب «گلاب» و نزدیکی روابط ژنتیکی آن ها این فرضیه تقویت می شود که به احتمال رقم های سیب «گلاب» منشا مشترکی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
litScript