نتایج جستجو

1809

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

181

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SWINTON J. | PATTISON S.

نشریه: 

HEALTH SERVICE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  111
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  34805
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34805

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

نوبری علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  129-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5170
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

پردازش معنویت به منظور ارائه آن در عرصه های مدیریتی، امری ضروری است. در این باره پروژه ای با نام «عقلانیت و معنویت» ارائه شده است که دارای چالش های متعدد صوری و نظری است. این مقاله ضمن ارائه تعاریف و تبیین های ایشان از معنویت، با نگاهی به معنویت قدسی، چالش های یادشده را آشکار کرده و روشن ساخته است که تبیین معنویت، جز با مراجعه به داده های وحیانی، ساختاری قابل دفاع پیدا نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 5170

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CULLIFORD L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  325
 • شماره: 

  7394
 • صفحات: 

  1434-1436
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  35932
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35932

دانلود 27847 استناد 908 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KOUZMIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  25009
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25009

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  9205
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9205

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

KRAHNKE K. | GIACALONE R. | JURKIEWICZ C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  396-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  22736
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22736

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رودگر محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  5152
 • دانلود: 

  1472
چکیده: 

معنویت بر اساس اعتقاد به عالم غیب و جهان ماوراء و اصالت را به عالم باطن دادن شکل می گیرد و معنویت گرایی یعنی غیب گروی که خدا، قیامت، روح مجرد الهیِ انسان و... از مصادیق بارز آن هستند و لذا معنویت منهای خدا و جهان غیب نداریم و معنویت گرایی انسان چه انسان سنتی و چه انسان مدرن، یا قدیم و جدید که البته با توجه به هویت وجودی انسان چنین تقسیمی غیر منطقی است و در جغرافیای معرفت راه ندارد بر مبادی و اصولی استوار است که عبارتند از: اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غیب و اصالت شریعت و دارای مولفه هایی است که عبارتند از: عقلانیت، اعتدال، عبودیت و کارکردهایی دارد که در ساحت های فردی، اجتماعی و مادی و معنوی می تواند تجلی یابد و ...نوشتار حاضر معنویت در قرآن را با توجه به چنان مبانی، مولفه ها و کارکردهایی در سه محور مورد پژوهش و پردازش قرار داده است تا ضمن تبیین ایجابی به نقد ضمنی و سلبی معنویت های سکولار نیز پرداخته شود.در نوشتار حاضر اثبات شده است که معنویت پایه تکامل و دارای جامعیت است تا همه ساحت های زندگی انسان را پوشش دهد و معنویت قرآنی قلمرو گسترده ای دارد که روح حاکم بر زندگی مبتنی بر عقل و اراده و عشق و ایمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 5152

دانلود 1472 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  5802
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5802

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

زمینه: به نظر می رسد که در عصر حاضر، کارکنان در جست وجوی چیزی فراتر از مسایل مالی در سازمان ها هستند، تجاربی که کار آنها را بامعنا و هدف دار می کند. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف تحلیل معنویت در محیط کار دانشگاه ها بر اساس مولفه های معنویت در سازمان انجام پذیرفت.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1393 می باشد و نمونه تحقیق 278 نفر تعیین شد که به وسیله نمونه گیری خوشه ای از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه گرایش به معنویت می باشد. برای تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود هشت مولفه اصلی معنویت به نام های؛ اعتقاد به ماوراءالطبیعه، دقت و تعامل در کار به همراه اعتماد به نفس، همدلی و همسویی با ارزش ها همراه با ادراک ماورای حسی، کار برای رضای خدا و اعتماد به دیگران، هدفمندی کار در جهت کمک به جامعه، زندگی بامعنا، اعتقاد به زندگی اخروی و دوست داشتن دیگران در واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بود. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که میزان معنویت در محیط کار واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بالاتر از سطح متوسط می باشد.نتیجه گیری: امروزه معنویت واقعیتی انکارناپذیر است که نه تنها نقش بسیار مهمی در زندگی سازمانی افراد دارد بلکه تعیین کننده موفقیت و راه دستیابی به بالندگی در سازمان محسوب می شود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 380 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  6688
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6688

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
litScript