نتایج جستجو

6317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

632

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Lotfian L. | Asadzandi M. | Javadi M. | SEPANDI M.

نشریه: 

MILITARY CARING SCIENCES

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    4 (26)
  • صفحات: 

    330-339
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    22057
  • دانلود: 

    31495
چکیده: 

Introduction: The attitude of military professors towards life events and job stresses affects their health. If stressful events are considered as SPIRITUAL experience, they cause less harm to people’ s SPIRITUAL health. Objective: The present study was conducted to investigate the correlation between daily SPIRITUAL experience and SPIRITUAL health in professors of military universities. Materials and Methods: In this descriptive-cross-sectional study conducted in 2019, 150 military professors were selected using convenience sampling based on the inclusion criteria. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation coefficient. Significance level was 0. 05. Results: There was a positive and significant correlation between the score of SPIRITUAL health and SPIRITUAL experience of professors (r = 0. 18, P = 0. 01). The correlation between SPIRITUAL health and daily SPIRITUAL experience in professors in subgroup of selected university A, Selected University B and selected university C was (r=0. 005, P=0. 39: ) (P=0. 02, r= 0. 32) and (r: 0. 04, P=04. 77), respectively, which were statistically significant in selected universities A and B affiliated to the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. Discussion and Conclusion: Considering the correlation between SPIRITUAL health and daily SPIRITUAL experience, it is recommended to implement methods to promote SPIRITUAL health, change attitudes toward life events, and religion-oriented struggling with job stress in Faculty Empowerment Program.

آمار یکساله:  

بازدید 22057

دانلود 31495 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STRANAHAN S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2001
  • دوره: 

    23
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    90-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    459
  • بازدید: 

    28031
  • دانلود: 

    28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28031

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

TEB VA TAZKIEH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2001
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    43
  • صفحات: 

    104-119
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    61123
  • دانلود: 

    29056
چکیده: 

The author proposes the practice of SPIRITUAL psychotherapy, which transcends but dose not preclude traditional modalities or strategies of treatment.The terms soul and spirit are distinguished as different transpersonal abstractions, yet are inextricably linked. The former aims at revealing the mystery of relatedness and intimacy in everyday life, the latter at finding the divine in universal life. For the SPIRITUAL therapist, these concepts are applied to a therapeutic context of care and compassion which means love and belief beyond oneself.More specifically, the way to soulfulness requires Love of Others, Love of Work, a94 Love of Bylonging, whereas, the way to SPIRITUALity requires Belief in the Sacred, Belief in Unity, and Belief in Transformation. By cultivating a soulful and SPIRITUAL existence, thus conducting one's clinical practice on the basis of these six tenets of transcendence, the therapist can guide the patient to reach his or her own authentic self.

آمار یکساله:  

بازدید 61123

دانلود 29056 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

صمدی پروین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1385
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3-4
  • صفحات: 

    99-114
تعامل: 
  • استنادات: 

    12
  • بازدید: 

    4741
  • دانلود: 

    3724
چکیده: 

معلمان و متخصصان برنامه درسی به تازگی اصطلاح هوش معنوی را به کار می گیرند. این امر بر این مبنا است که آیا می توان معنویت را به عنوان شکلی از هوش توصیف کرد. در این مقاله، اعتبار و صحت هوش معنوی بررسی شده است. در این راستا، نخست به مفهوم تجربه معنوی به عنوان یک سازو کار حل مشکل که خود از موضوع های محوری و زیرمجموعه مفهوم هوش است و سپس جایگاه عصبی آن در مغز انسان پرداخته می شود. سرانجام معنویت به عنوان شکلی از هوش که می تواند هم چون مساله ای قابل قبول عرضه شود، بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4741

دانلود 3724 استناد 12 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    10
  • صفحات: 

    125-147
تعامل: 
  • استنادات: 

    21
  • بازدید: 

    16287
  • دانلود: 

    6625
چکیده: 

در این مقاله پس از ارایه تعریف هوش و معنویت، به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی وجود دارند، پرداخته شده است. ابعاد و ویژگی های هر یک از آنها و پژوهش های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و سپس این مفهوم از دیدگاه دینی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برخی از خصوصیات و روش های تقویت آن بیان شد. در خاتمه نیز تفاوت های هوش متعارف و هوش معنوی مطرح گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 16287

دانلود 6625 استناد 21 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    242-247
تعامل: 
  • استنادات: 

    3055
  • بازدید: 

    153092
  • دانلود: 

    44100
چکیده: 

Background: SPIRITUAL care should be considered an important part of holistic and multidisciplinary care and it has not been given much importance so far. We should begin with student nurses, who will soon be clinicians, tofi nd out about potentiality of the nursing profession to put SPIRITUAL care into practice. Little has been known about SPIRITUAL well-being, SPIRITUALity, and SPIRITUAL care perspectives among nursing students. In this study, a comparison has been made in SPIRITUAL well-being, SPIRITUALity, and SPIRITUAL care perspectives between thefi rst and fourth year baccalaureate nursing students.Materials and Methods: This is a descriptive– comparative study that was carried out among 283 nursing students. All the students were Iranians studying in the universities of Iran, Tehran, and Shahid Beheshti medical sciences. They volunteered to participate in the study. There were 105fi rst year students and 178 fourth year students. The questionnaires used were on SPIRITUAL Well-being (SWB) Scale, SPIRITUAL Perspective Scale (SPS), and Nursing SPIRITUAL Care Perspective Scale (NSCPS). The statistical analysis was performed using the SPSS software, version 10. The data were analyzed using descriptive statistics (distribution frequency, mean, and standard deviation). Mann–Whitney test was to compare each item and independentt -test to compare the mean values of two groups.Results: Regarding SPIRITUAL well-being, there were no signifi cant differences between the two groups.98.8% of the fi rst year students and 100% of the fourth year students were in the category of moderate SPIRITUAL well-being. Neither were there any signifi cant differences between the two groups in SPIRITUAL perspective and SPIRITUAL care perspectives.Conclusions: The scores of fourth year nursing students were similar to those of fi rst year students in SPIRITUAL well-being, SPIRITUALity, and SPIRITUAL care perspectives, though the fourth year students had already undergone 4-year nursing course. Including SPIRITUAL care in the curriculum of nursing students’ courses will add to their understanding and provision of SPIRITUAL care. This willfi ll the present gap evident in the system in Iran. At present, the educational system here does not make use of SPIRITUAL care as part of its comprehensive curriculum.

آمار یکساله:  

بازدید 153092

دانلود 44100 استناد 3055 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC palliative care

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    1-8
تعامل: 
  • استنادات: 

    767
  • بازدید: 

    4732
  • دانلود: 

    30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4732

دانلود 30210 استناد 767 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARSA T.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2015
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    309-320
تعامل: 
  • استنادات: 

    605
  • بازدید: 

    40460
  • دانلود: 

    30271
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40460

دانلود 30271 استناد 605 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    29
  • شماره: 

    173
  • صفحات: 

    153-163
تعامل: 
  • استنادات: 

    537
  • بازدید: 

    817
  • دانلود: 

    399
چکیده: 

سابقه و هدف درک و نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی از مهم ترین عوامل موثر در فراهم آوردن مراقبت معنوی بیماران به شمار می آید. هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری ایران با استفاده از متاآنالیز می باشد. مواد و روش ها با کلید واژه های مرتبط، پایگاه های ملی و بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. اطلاعات مربوط به شناسایی مقاله، روش کار و نتایج مقالات انتخاب شده استخراج شد. جهت بررسی ناهمگونی بین مطالعات از آزمون های کوکران(Q) و I-squared استفاده شد. جهت براورد میانگین نمره نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران ازمدل اثر تصادفی با فاصله اطمینان 95 درصد در نمودار انباشت (forest plots) محاسبه شد. یافته ها با جستجوی اولیه 1618 مقاله یافت شد که در نهایت 12 مقاله وارد متاآنالیز شد. با ترکیب نتایج مطالعات اولیه میانگین نمره نگرش دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه SPIRITUALity and SPIRITUAL Care Rating Scale با فاصله اطمینان 95 درصد برابر ( 93/57-08/55)51/56 و براساس پرسشنامه SPIRITUAL Care Perspectives Scale برابر (40/51-07/33) 24/42 برآورد شده است. هم چنین میانگین نمره نگرش پرستاران بر اساس پرسشنامه SPIRITUAL Care Perspectives Scale با فاصله اطمینان 95 درصد برابر (38/63-47/ 39)43/51 و بر اساس پرسشنامه SPIRITUALity and SPIRITUAL Care Rating Scale برابر ( 92/60-31/54 )61/57 برآورد شده است. استنتاج مطالعه متاآنالیز حاضر نشان داد که که وضعیت نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری در حد متوسط بوده لذا گنجاندن محتوای درسی معنویت و مراقبت معنوی در دوره چهار ساله آموزش پرستاری و نیز برگزاری کارگاه ها ی دانش افزایی برای پرستاران توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 399 استناد 537 مرجع 10
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    72
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    1534-1540
تعامل: 
  • استنادات: 

    469
  • بازدید: 

    12105
  • دانلود: 

    30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12105

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript