نتایج جستجو

3804

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

381

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  40537
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40537

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

THANGARAJ K. | JOSHI M.

نشریه: 

JOURNAL OF ANDROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  388-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  12212
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12212

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
نویسندگان: 

OLIVEIRA H. | SPANO M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  16721
 • دانلود: 

  27477
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16721

دانلود 27477 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  413
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  603-609
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  23876
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23876

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
نویسندگان: 

KASAI T. | OGAWA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  35038
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35038

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

MENDELUK GABRIELA RUTH | ROSALES MONICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  208-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92968
 • دانلود: 

  67306
چکیده: 

Background: The aim of this study was to evaluate the non-genomic action of thyroxin on SPERM kinetic and its probable use to improve SPERM recovery after applying an enrichment method like "swim-up" in comparison with the available one, pentoxifylline.Materials and Methods: This is an experimental study. A total of 50 patients were recruited, followed by infertility consultation. Conventional SPERM assays were performed according to World Health Organization criteria-2010 (WHO-2010). A Computer Aided Semen Analysis System was employed to assess kinetic parameters and concentrations. Number of the motile SPERM recovered after preparation technique was calculated.Results: Addition of T4 (0.002 mg/ml) to semen samples increased hyperMOTILITY at 20 minutes (control: 14.18±5.1% vs.17.66±8.88%, P<0.03, data expressed as mean±SD) and remained unchanged after 40 minutes. Significant differences were found in the motile SPERM recovered after swim-up (control: 8.93×106±9.52×06 vs.17.20×106±21.16×106, P<0.03), achieving all of the tested samples a desirable threshold value for artificial insemination outcome, while adding pentoxifylline increased the number of recovered SPERM after swim-up in 60% of the studied cases. No synergism between two treatments could be determined.Conclusion: We propose a new physiological tool to artificially improve insemination. The discussion opens windows to investigate unknown pathways involved in SPERM capacitation and gives innovative arguments to better understand infertility mechanisms.

آمار یکساله:  

بازدید 92968

دانلود 67306 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1388
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

مغناطیس درمانی یک روش درمانی مکمل است که با اعمال میدان مغناطیسی، سبب تسهیل در روند بهبود می شود. ناباروری یکی از معضلات مهم بالینی است که حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت زوج های دنیا را شامل می شود. ناباروری در مردان سهمی در حدود 40 تا 50 درصد را به خود اختصاص داده است وتحرک اسپرم یکی از پارامترهای مهم در باروری مردان محسوب می شود. هدف این مطالعه حفظ حرکت اسپرم با استفاده از شدت متوسط میدان مغناطیسی استاتیک است. مواد و روشها: پس از بررسی های اولیه، نمونه منی90 مرد با مشخصات اسپرم سالم جمع آوری شد. هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد، یک نمونه تحت شدت میدان مغناطیسی ویک نمونه درخارج از محدوده ی مغناطیسی؛ هر دو در داخل انکوباتور در بازه زمان های 3، 1و5 ساعت، در مرکز میدان مغناطیسی ایستا قرار گرفتند. میزان حرکت کلی اسپرم توسط نرم افزار کاسا اندازگیری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون t-test انجام شد. نتیجه گیری: میدان مغناطیسی استاتیک می تواند بر تحرک اسپرم انسان اثر بگذارد. نتایج این آزمایش نشان داد که میدان مغناطیسی، پس از 5 ساعت سبب حفظ حرکت اسپرم نسبت به نمونه خارج از میدان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1388

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آخوندی محمدمهدی | مور هری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (مسلسل 2)
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1381
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

اسپرم پستانداران، پس از انتقال از بیضه ها به اپیدیدیم، حرکت پیشرونده کمی را از خود نشان داده و عمدتا بی حرکت می باشند. اسپرم همزمان با عبور از اپیدیدیم، بتدریج توان حرکت پیشرونده را کسب می نماید. این پروسه که پس از عبور اسپرم از بیضه ها اتفاق می افتد و نیازمند فاکتورهای ترشح از اپیتلیال اپیدیدیم است، بلوغ و باروری اسپرم نامیده می شود. هدف از این مقاله تنظیم و ارزشیابی استفاده از آنالایزر کامپیوتری اسپرم برای ارزیابی حرکت اسپرم رت می باشد. داشتن یک سیستم ارزشمند و توانمند کامپیوتری ما را قادر به مطالعه پروسه باروری و بلوغ اسپرم درin vitro ،in vivo  مینماید.مواد و روشها: نمونه های اسپرم از نواحی مختلف اپیدید یم و پس از رها شدن از بدن رت، تهیه شد. کشت های اولیه ای از اپیتلیوم اپیدیدیم رت فراهم شد، سیستم جدیدی از آنالایزر کامپیوتری اسپرم (CASA) برای آنالیز مشخصه های حرکتی بلوغ اسپرم رت در داخل و خارج بدن و همچنین در حضور کشت همزمان بکار برده شد. از یک آنالایزر تصویری نیز برای آنالیز تصویری حرکات اسپرم نواحی مختلف اپیدیدیم نیز استفاده شد.نتایج: نتایج حاصل این مطالعه که در آن از یک نوع جدید CASA و آنالایزر تصویری برای نمایش و آنالیز حرکتی اسپرم در پروسه بدن بکار گرفته شد، نشان می دهد که اسپرم رت در مجاورت هم کشتی با اپیدیدیم، امکان بلوغ باروری را در خارج از بدن نیز دارا می باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که این نوع از CASA و آنالایزر تصویری، تواما قادر به ارایه جزییات مشخصه های حرکتی اسپرم رت (که از نظر شکلی و قرینه بودن سر، متفاوت با اسپرم انسان است) می باشند. توانمندی این سیستم بهترین امکان را برای بررسی بلوغ اسپرم در in vitro فراهم می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1381

دانلود 387 استناد 0 مرجع 20
نویسندگان: 

LU J.C. | YUE R.Q.

نشریه: 

ZHONGHUA NAN KE XUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  776-779
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  22899
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22899

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVOUDI M. | BROSSNER C.

نشریه: 

UROL UROGYNACOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  88776
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 88776

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript