نتایج جستجو

16431

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1644

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Rahimi Hojatollah

نشریه: 

MODARRES HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  91-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19340
 • دانلود: 

  14239
چکیده: 

Developing context-based SPATIAL planning theories and criticizing their key components are an essential requirement in the development of people and places. Along this perspective, Structural-Functional DYNAMICS approach (SFD) has taken the first step toward formulating an alternative approach to SPATIAL planning in relation to the Iranian context of social geography. As another step forward, this article focuses, through a critical engagement, on how two key concepts of man and space are conceptualized by SFD approach. As this paper argues, space and man are separately conceptualized in SFD approach. In fact, the concept of space has been formulated in a manner that its methodological consequences to the concept of man are explicitly neglected. As a result, SFD approach inevitably reproduces the same assumptions that it criticizes through the lens of Humanism, assumptions such as objectivism, elitist planning, top-down approach, threshold concept of neoclassical economies, rapid urbanization, and universal principles of human behavior, which underlay positivist geography and neoclassical economies. To overcome such conceptual mismatch within SFD approach requires interactional redefinition of concepts of space and man. Yet before redefining these concepts, geographers and planners’ identity should be rearticulated with regards to past and future experiments of SPATIAL planning in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 19340

دانلود 14239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  139-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

استان های ایران در چند دهه گذشته فشارهای تورمی بالایی را تجربه کرده اند. این مقاله پویایی های تورم با لحاظ اثرات فضایی بین استان های ایران با استفاده از منحنی فیلیپس نیوکینزین هیبریدی طی دوره 1392-1380 را مدل سازی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، منحنی فیلیپس نیوکینزی برای بررسی پویایی های تورم استان های ایران مناسب است. همچنین استا ن های مربوط در تعدیل قیمت ها یشان به ترکیبی از قواعد آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند و اینکه رفتارهای آینده نگر اثر قوی تری بر نرخ تورم دوره جاری خواهند داشت. در هر استان شکاف تولید به عنوان نماینده متغیر های واقعی بر نرخ تورم دوره جاری اش دارای تأثیرمثبت است و در نهایت، اینکه با توجه به معنا داری خود همبستگی فضایی بین استا ن ها ی ایرانمتغیرهای شکاف تولید، نرخ های تورم انتظاری و باوقفه در استان های مجاور همگی بر تورم دوره جاری استان همسایه اثر منفی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (55)
 • صفحات: 

  339-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  671
چکیده: 

the present study has identified different areas of poverty in Rasht. For this purpose, 23 indices extracted from statistical blocks were used. The results of the combination of indicators showed that poverty zones are concentrated phenomena, almost in the north, west and east of the city. And in contrast to the welfare zones in the central and southern parts of the city and concentrated throughout the city. Also, based on the other results of the study, we can conclude that overall poverty zone 61. 21% of households, 61. 46% The percentage of population and 34. 11% of the total area of the city. The welfare zone covers 10. 66 percent of the household, 10. 43 percent of the population, and 23. 2 percent of the city's area. Finally, using the Moran index available in Geoda software, the SPATIAL autocorrelation of urban poverty in the study area was determined and the value of Moran's statistic (0. 79) is indicative of the cluster pattern of poverty in Rasht. The results show that the increase in poverty reflects the growth of poor performance in the region. As class distances have increased, poverty is widened and class conflicts are more severe, social injustice is more severe and the mass of the unemployed is high, however, the fact is that urban areas are very diverse and there are significant differences in different viewing areas. The results show that government investment in specific areas has been influencing the rise of urban poverty in other areas.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 671 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  283-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

دینامیسم جمعیت و پراکنش فضایی دو گونه بال ریشکدار رایج روی غلات، Thrips tabaci Lindeman, 1888 و Haplothrips tritici Kurdjomov, 1912 طی سال های 1390-1388 بررسی شد. یک مزرعه گندم به وسعت یک هکتار در محوطه دانشگاه رامین خوزستان، واقع در جنوب غرب اهواز انتخاب شد و از بال ریشکداران موجود نمونه برداری هفتگی به عمل آمد. با استفاده از شاخص های تیلور و آیوائو، پراکنش فضایی مراحل بالغ و نابالغ این گونه ها برآورد و تغییرات جمعیت آنها محاسبه شد. بررسی نوسان های جمعیت نشان داد که اوج جمعیت هر دو گونه در اواخر اسفند و اوایل تا اواسط فروردین ماه به ترتیب برای جمعیت بالغ و لارو است. بررسی ارتباط بین نوسان های جمعیتی مراحل لاروی و بالغ هر دو گونه با دما و رطوبت نشان داد که تغییرات جمعیت با دما ارتباط مثبت دارد، در صورتی که هیچ گونه ارتباط مثبت و معناداری بین رطوبت با نوسان های جمعیت وجود ندارد. همچنین بر اساس مقادیر ضرایب تبیین و F، مدل آیوائو برای برآورد پراکنش فضایی هر دو گونه مناسب تر از مدل تیلور ارزیابی شد، لذا بر اساس این مدل پراکنش لارو و مجموع مراحل (لارو و بالغین) در هر دو گونه به صورت تجمعی بوده است. در صورتی که هر کدام از مراحل بالغ ماده و نر پراکنش تصادفی دارند. از آنجا که افزایش جمعیت این دو گونه تابع افزایش دما و هم زمان با دوره خوشه دهی گندم است، این مرحله از رشد گیاه بهترین مرحله در نمونه برداری به منظور بررسی تغییرات جمعیت این دو گونه آفت روی گندم محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

اهمیت توزیع مکانی در روشهای نمونه برداری، مدلسازی دینامیک جمعیت و مدیریت درازمدت علفهای هرز اهمیت خاصی را برای روشهای توصیف و آنالیز توزیع مکانی ایجاد کرده است. به همین منظور در سال 1381 در مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، علفهای هرز مزرعه ذرت در 171 نقطه در بخشی به مساحت 1 هکتار با استفاده از سیستم شبکه ای 7 متر در 7 متر در سه نوبت به ترتیب قبل از مدیریت پس رویشی، بعد از مدیریت پس رویشی و پیش از برداشت شناسایی و شمارش شدند. به منظور بررسی ساختار مکانی علفهای هرز و پویایی لکه ها از تکنیک ژئواستاتیستیک استفاده شد. در مجموع 15 گونه علف هرز در مزرعه مشاهده شد. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام برای گونه های متداول نشان داد که دامنه تاثیر از 3.5 تا 236.5 متر بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری متغیر است. در حالیکه 51% تا 85% واریانس در تراکم نیز حاصل همبستگی مکانی بود. در طی فصل پارامترهای مدل سمی واریوگرام برای پیچک تغییر اندکی کرد که پایداری نسبی لکه های این علف هرز چندساله را در طی فصل نشان داد. سوروف تیمار شیمیایی دریافت ننمود و با مساعدشدن شرایط در طی فصل حتی اندکی گسترش یافت. برای بقیه علفهای هرز دامنه تاثیر کاهش یافت ولی ساختار مکانی تا حد زیادی ثابت بود، که پایداری نقاط مرکزی پرتراکم لکه را نشان داد. همچنین اثر جهت داری بصورت لکه های ممتد و کشیده در جهت عبور ابزار آلات مزرعه و شیار آبیاری مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیریهای مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علفهای هرز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 118 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  231-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

سابقه و هدف: کمبود منابع آب شیرین و مدیریت آن، به عنوان یکی از چالش های اصلی بسیاری از کشورهای گرم و خشک که با کمبود منابع آب مواجه هستند می باشد. لذا سیاست گداری و رائه راهکارهایی با رویکرد آمایشی جهت مدیریت و استفاده صحیح از منابع آب یکی از الزامات مدیریت صحیح منابع آب می باشد؛ در این راستا مدیریت تقاضای منابع آب با رویکرد برنامه ریزی آمایش سرزمین یکی از مسائل بسیار مهم در بخش مدیریت آب در سطح جهان به حساب می آید. هدف از این مقاله تحلیل و مطالعه سازمان فضایی حاکم بر دشت میناب با استفاده از دانش پویایی سیستم ها است که عوامل تاثیرگذار منفی بر منابع آب را شناسایی کرده و سیاست هایی در راستای مدیریت تقاضای منابع آب منطقه ارائه گردیده است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر مکانیزم سیستمی حاکم بر بخش های مهم متعامل با منابع آب دشت میناب به مثابه سازمان فضایی حاکم بر منطقه با رویکرد پویایی سیستم ها در نظر گرفته شده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از اصول دانش پویایی سیستم ها سه بخش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم انتقال آب به هرمزگان با مطالعه داد ها و اطلاعات مشاهده ای منطقه و نیز مصاحبه حضوری با کارشناسان و مسئولین منطقه در قالب حلقه های علت و معلولی با نرم افزار Vensem ترسیم و عملکرد آن ها با نمودارهای مرجع که بر اساس آمار و اطلاعات مشاهداتی با نرم افزار اکسل ترسیم شده است تصدیق شده است. نتایج و بحث: دشت میناب از مناطق گرم و خشک ایران در استان هرمزگان است که عدم مدیریت تقاضای منابع آب باعث شده است که با تقاضای شدید آب و کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی روبه-رو باشد. به منظور کاهش وابستگی به فعالیت های کشاورزی پرآب و مدیریت تقاضای منابع آب، مکانیزم سیستمی سازمان فضایی هر سه بخش اقتصادی به صورت مجزا ترسیم شد. در این راستا زیرسیستم کشاورزی و جمعیتی هر کدام به طور مجزا از دو حلقه تعادلی و تقویتی تشکیل شده اند. در زیرسیستم کشاورزی، متغیرهای اصلی مکانیزم از جمله شاخص خشکسالی، سطح زیرکشت، میزان منابع آب زیرزمینی و میزان برداشت در طول زمان مورد تحلیل قرار کرفته است هم چنین در زیر سیستم در جمعیتی جمعیت روستایی و شهری، میزان تقاضای آب شهری و شاغلان و بیکاران منطقه مورد تحلیل قرار گرفت و تاثیرات مثبت و منفی هر کدام از متغیرها به صورت سیستمی بر دیگر متغیرها مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس این زیرسیتم ها به صورت جامع و در ارتیاط با هم در قالب ک مکانیزم سیستمی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب ترسیم شدند. در نهایت با مطالعه سیستمی سازمان فضایی منطقه سه سیاست از درون مکانیزم سیستمی در جهت مدیریت تقاضای منابع آب منطقه استخراج گردید. نتیجه گیری: با تحلیل مکانیزم سیستمی حاکم بر سازمان فضایی دشت میناب و استخراج سیاست های مربوطه سه سیاست به شرح ذیل ارائه شد؛ سیاست تقویت آبزی پروری مثل میگو تا سطح زیر کشت 5000 هکتار با ظرفیت تولید 30000 تن در سال در صورت مطالعه و سرمایه گذاری؛ تقویت منطقه آزاد تجاری در آن منطقه تا سقف 100000 میلیون ریال (بر اساس سال پایه 1396) به دلیل برخورداری از نواحی ساحلی و همسایگی با کشورهای عربی؛ سیاست بازچرخانی آب به میزان 20 درصد فاضلاب شهری (به دلیل رشد جمعیت 20 درصدی در سال) و افزایش تقاضای آب شهری و فقدان زیرساخت های فاضلاب شهری در جهت مدیریت تقاضای منابع آب منطقه.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به منظور بررسی پراکنش مکانی و پویایی لکه های علف هرز در سال زراعی 84-1383 آزمایشی در یک مزرعه زعفران واقع در منطقه بشرویه استان خراسان جنوبی با استفاده از ژئواستاتیستیک انجام شد. علف های هرز در 144 نقطه در سطح مزرعه با استفاده از سیستم شبکه ای 4´4 متر در میکروپلات هایی به ابعاد 0.5´0.3 متر در سه نوبت به ترتیب قبل از کنترل پس رویشی، بعد از کنترل پس رویشی و پایان فصل رشد زعفران شناسایی و شمارش شدند. در مجموع 17 گونه علف هرز در مزرعه مشاهده شد. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام برای گونه های متداول نشان داد که 50.19 تا 80.26 درصد واریانس در تراکم حاصل همبستگی مکانی بود، درصد بالای همبستگی مکانی گویای پراکنش لکه ای بیشتر گونه های علف هرز در این آزمایش بود. دامنه تاثیر بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری از 1.7 تا 45.20 متر متغییر بود. دامنه تاثیر همه گونه های علف هرز مورد مطالعه در طی فصل رویش کاهش نشان داد. پارامترهای مدل سمی واریوگرام برای علف هرز شاهی وحشی (Cardaria draba) در طی مراحل نمونه برداری تغییر زیادی نشان نداد، این عدم تغییر در پارامترهای مدل، نشان دهنده پایداری نسبی لکه های این علف هـرز چند ساله در طی فصل رشد زعفران  بود. جمعیت علف هـرز جـوموشی (Hordeum spontaneum) به نحو مطلوبی تحت تاثیر کنترل پس رویشی قرار گرفت و همبستگی مکانی آن از 79.9 به 73.1 کاهش یافت، در حالی که همبستگی مکانی علف هرز شاهی وحشی و کاردوس (Carduus pycnocephalus) تحت تاثیر کنترل پس رویشی افزایش یافت. توزیع لکه ای علف های هرز و نیز کشیدگی لکه ها در جهت ردیف کاشت و حرکت آب در مزرعه بود. بر اساس بررسی های حاصل در مزرعه پراکنش مکانی علف های هرز، پتانسیل استفاده از مدیریت متناسب با مکان را امکان پذیر می ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 239 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  383-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نحوه پراکنش آلاینده های ناشی از سناریو اشتعال انبار نفت با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت پرداخته است و برای اولین بار در کشور سناریوهای خطرناک و غیرمنتظره انفجار و اشتعال در سایت های نفتی را با استفاده ازاین نرم افزار مورد بررسی قرار داده و هدفش حفظ دارایی ها جانی و مالی مناطق اطراف انبار نفت است. مواد و روش ها: به منظور تعیین میزان آلاینده های حاصل از سوختن مخازن، از نرم افزار Ansys Fluent 15 استفاده شد. این نرم افزار پارامترهای موثر سرعت، جهت باد، دمای محیط، میزان انتشار آلاینده ها و پایداری جو را درنظرگرفته و می تواند غلظت آلاینده های گوناگون را در فواصل مختلف از انبارها پیش بینی نماید. نتایج خروجی این نرم افزار وارد محیط مشینگ شد و درنهایت نقشه پراکندگی آلودگی در محدوده ای به وسعت چهار کیلومتر تا ارتفاع 200 متر به دست آمد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر اشتعال و انفجار انبار نفت بر روی محیط زیست و محیط مسکونی اطراف محوطه انبار مورد تحلیل عددی قرار گرفت. با توجه به جمع بندی نتایج در شرایط بحرانی که سرعت وزش باد بالا باشد، جهت وزش باد تاثیر بسزایی در مناطق تحت تاثیر خواهد داشت، بطوری که افزایش دمای تا حدود 60 درجه سلسیوس و بالاتر و نیز غلظت آلاینده های CO, CO2, NOX, SO2 همگی در فواصلی حدود 800 متر تا یک کیلومتر در مناطق انبار غله کرج، شهرک بنفشه، رزکان نو، محوطه راه آهن کرج، سرحدآباد و شهرک وحدت با توجه به جهت وزش باد به میزان 30 تا 40 درصد بالاتر از استاندارد، مورد انتظار است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد اگر آتش سوزی در مخازن رخ دهد. مناطق مسکونی و صنعتی مختلفی در مسیر پخش و پراکنش آلودگی بسیار بالاتر از حد استاندارد می باشند. با توجه به شدت آلودگی تولیدشده و وسعت مناطق درگیر بیماری های تنفسی، خسارت های جانی و مالی قابل پیش بینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHAZHEEVA Z.I. | TULOKHONOV A.K. | DASHIBALOVA L.T.

نشریه: 

WATER RESOURCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  444-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  7973
 • دانلود: 

  13465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7973

دانلود 13465 استناد 369 مرجع 0
litScript