نتایج جستجو

1872

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ارشدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26 (دوره جدید)
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  313-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح می کند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران می پردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود می باشد که اهم آن عبارت است از:-دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگ تر را موجب می شود و از سوی دیگر هزینه های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل می نماید. در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (SPACING) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است. متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود 10 سال است که این مدت زمان فاصله بسیار زیادی با مدت زمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  347-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  7470
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7470

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH A.K. | BIJIMOL G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  29368
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29368

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Bagheri Arezou | SAADATI MAHSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  48-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50295
 • دانلود: 

  25588
چکیده: 

Background and objectives: Birth SPACING is an important variable for identification of fertility acceleration, total fertility rate, and maternal and fetal health. Therefore, special attention has been paid to this issue by researchers in the fields of medical sciences, health, and population. In addition, proper analysis of this concept is of foremost importance. Application of classical analytical techniques with no attention to their assumptions (e. g., independence of events) is associated with inefficient results. As such, this study aimed to present frailty models as effective models for this analysis. Methods: Frailty models consider the dependence between unobserved intervals and dispersions by exerting a random impact on the model. Different types of these models include shared, conditional, correlated and time-dependent frailty, each of which along with their applications were presented in the current research using two examples. Results: In practice, the shared frailty model is highly applied due to its simplicity. Nevertheless, since most of the unknown factors affecting the birth SPACING are not common between different births, the shared frailty models must be used with caution. Conclusion: Use of classical statistical methods, such as the Cox proportional hazards model, the important assumption of which is the dependence of events occurred, is not appropriate for the accurate analysis of birth SPACING. On the other hand, frailty models consider the correlation between the intervals and are an effective method for analysis of birth SPACING, use of which is recommended to researchers in fields of medicine and population.

آمار یکساله:  

بازدید 50295

دانلود 25588 استناد 0 مرجع 473
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  227
 • بازدید: 

  1161
 • دانلود: 

  20873
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1161

دانلود 20873 استناد 227 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH A.K. | SINGH N.P. | SINGH V.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  128-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  20701
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20701

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARMA S. | TALKUDAR M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  14308
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14308

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFARIYAN M.R. | SOBHANI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110567
 • دانلود: 

  38078
چکیده: 

The optimum road SPACING has been studied by many researches. It is an important step of forest road network planning. The goals of this study are determining the optimum road SPACING in Kheiroudkenar forest of Nowshahr in Northern Iran and study of effect of kind of skidder on skidding cost and road SPACING. Continues time study method was used to determine the production rate of TAF and Timberjack 450 C skidders in two districts of Kheiroudkenar forest. The production models were developed using stepwise regression method with 46 working cycles for TAF and 44 for Timberjack. The total road construction and skidding cost were calculated for different road SPACING for both skidders in one-way and two-way skidding. Based on minimizing the sum of the road and skidding costs, the optimum road SPACING was estimated as 1714 m and road density of 5.8 m/ha for two-way skidding by Timberjack and estimated optimum road SPACING of TAF was 1600 m and road density of 6.25 m/ha. For one-way skidding, the optimum road SPACING of Timberjack was 1143 m and road density of 8.8 m/ha, for skidding by TAF, the optimum SPACING was estimated as 1114 m and road density of 8.97 m/ha. The existing road density of Timberjack and TAF skidding sites was 28.16 and 17.11 m/ha respectively which are higher than optimum density. The study of variants method is applied to find the optimal network for existing network in Namkhaneh district.

آمار یکساله:  

بازدید 110567

دانلود 38078 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DEMOGRAPHY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  573-594
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  8019
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8019

دانلود 32195 استناد 477 مرجع 0
litScript