نتایج جستجو

6445

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

645

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  883-891
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

به منظور بررسی اثر عمق کاشت (3، 8 و 13 سانتیمتر) و زمان کاشت (5 دی و 5 اسفند) بر جوانه زنی بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey)، تحقیقی با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (در سه تکرار) روی یک خاک شنی – لومی - رسی و در فضای باز و فاقد زادآوری جنگل جلگه ای دانشکده منابع طبیعی نور انجام شد. نتایج در اواخر بهار نشان داد که اثر جداگانه عمق کاشت و زمان کاشت و اثر همزمان آنها بر جوانه زنی در سطح بالایی معنی دار بود (P=0.000). به لحاظ آماری، شدت جوانه زنی، صرف نظر از عمق کاشت، در زمان کاشت اسفند (66.2%) بیشتر از دی (18.2%) بود (P=0.000). بدون در نظر گرفتن زمان کاشت، جوانه زنی در عمق های مختلف کاشت از نظر آماری متفاوت بود (P=0.000). به طوری که این مشخصه در عمق کاشت 3 سانتیمتر (51.3%) بیش تر از 8 سانتیمتر (42%) و 13 سانتیمتر (33.3%) بود. بهترین ترکیب تیمارها برای جوانه زنی، در "کاشت اسفند - عمق 8 سانتیمتر" (77.3%)، و "کاشت اسفند - عمق 3 سانتیمتر" (64%) ظاهر شده بود. حداکثر جوانه زنی برای عمق های 3 و 8 سانتیمتر کاشته شده در دی، اغلب در 30 خرداد و در کاشت اسفند در 20 اردیبهشت رخ داد. به طور کلی در هر یک از تاریخ های شمارش، جوانه زنی در هر یک از سه عمق کاشت، همواره در اسفند بیشتر از دی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 253 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

ممتازی فرحناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1821
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

دستیابی به عملکرد بالا در گندم، مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط مساعد محیطی از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب و استفاده از عوامل تولید از جمله تراکم مطلوب بوته در واحد سطح می باشد. پژوهش مزرعه ای حاضر با استفاده از طرح کرتهای خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در دو سال زراعی 81-1380 و 82-1381 به اجرا در آمد. کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15آبان، 15آذر، 15دی) و کرت های فرعی شامل چهار تراکم (150، 250، 350، 450 بوته در متر مربع) از گندم رقم شیراز بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه داشت، بنحویکه بیشترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم (15 آذر) بدست آمد و با تاخیر در کاشت عملکرد دانه بنحو معنی داری کاهش یافت. تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزار دانه با تاخیر در کاشت کاهش یافت. همینطور با تاخیر در کاشت مراحل نموی بوته ها با سرعت بیشتری سپری شد. بیشترین تعداد سنبله در مترمربع از بیشترین تراکم (450 بوته در مترمربع) لیکن بیشترین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از کمترین تراکم (150 بوته در مترمربع) بدست آمد. در هر سه تاریخ کاشت با افزایش تراکم بوته در واحد سطح تعداد سنبله در مترمربع تنها مولفه ای از اجزای عملکرد بود که افزایش نشان داد. در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد که با تاخیر در کاشت از تاریخ بهینه افزایش تراکم می تواند تا حدودی به جبران عملکرد کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1821

دانلود 312 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1827
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد بلال ذرت شیرین آزمایشی به مدت سه سال زراعی از تیر ماه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 1380 اجرا گردید. در این آزمایش پنج تاریخ کاشت (3 تیر، 18 تیر، 2 مرداد، 17مرداد و 1 شهریور) و چهار تراکم (45، 55، 65 و75 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طول بلال، ارتفاع گیاه، وزن دانه قابل کنسرو، نسبت دانه به بلال و شاخص برداشت تحت تاثیر سال قرار گرفت و هیچکدام از صفات متقابل تاریخ کاشت × تراکم بوته معنی دار نگردید و حداکثر وزن بلال به میزان 12810 کیلوگرم در هکتار در سال سوم اجرای طرح به دست آمد. با تاخیر در کاشت تا 18 تیرماه میزان عملکرد ثابت ماند اما در تاریخ های کشت دیرتر به طور معنی داری کمتر از دو تاریخ کشت تیرماه بود. تاخیر در کشت در مرداد ماه سبب کاهش محصول نگردید و حداکثر تولید بلال در تاریخ کاشت سوم تیرماه به مقدار 13690 کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. از نظر آماری بین تراکم های مختلف کاشت برای وزن بلال و وزن دانه قابل کنسرو اختلافی مشاهده نگردید ولی طول بلال و نسبت دانه به بلال با افزایش تراکم کاهش یافت. همچنین توصیه می گردد، برای حصول عملکرد بالاتر و بازار پسندی بیشتر از تراکم 55-45 هزار بوته در هکتار برای کشت ذرت شیرین استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1827

دانلود 304 استناد 6 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1520
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

با توجه به اهمیت گونه بنه در جنگل های زاگرس و کاربردهای متعدد آن، این تحقیق به منظور تعیین بهترین عمق کاشت بذور بنه، تعیین بهترین زمان و یا معرفی محدوده زمانی مناسب برای کاشت بذور بنه و آگاهی از تاثیر و نقش وجین در رشد و زنده مانی نهال های بنه در نهالستان گریزه در سنندج صورت گرفت. در این بررسی از طرح کاملا تصادفی متعادل با آزمایش فاکتوریال، در سه تیمار زمان کاشت بذر (در سه سطح 20 دی، 10 بهمن و اول اسفند)، عمق کاشت بذر (در سه سطح صفر، 4 و 8 سانتیمتر) و وجین (در دو سطح وجین و بدون وجین) با سه تکرار و پنج نهال در هر ردیف استفاده شد. پس از پایان اولین فصل رویشی اندازه گیری های مورد نظر شامل ارتفاع، قطر یقه، نسبت طول ساقه به طول ریشه، نسبت وزن خشک ساقه به وزن خشک ریشه و زنده مانی صورت گرفت. نتایج به این صورت بود که زمان کاشت 20 دی ماه و 10 بهمن باعث افزایش قطر یقه نهال ها شده اما زمان کاشت بذر تاثیر معنی داری روی زنده مانی، ارتفاع، نسبت طول ساقه به ریشه و نسبت وزن خشک ساقه به ریشه نداشت. عمق 4 سانتی متر باعث افزایش زنده مانی و قطر یقه نهال ها ولی کاهش نسبت وزن خشک ساقه به ریشه شده و روی سایر پارامتر ها بی تاثیر بوده است. تیمار وجین فقط روی نسبت وزن خشک ساقه به ریشه تاثیر معنی دار داشته و سبب کاهش آن شده است. در بررسی اثر ترکیب تیمارها، تیمار زمان کاشت 10 بهمن، عمق کاشت 4 سانتی متر و وجین نتایج بهتری را در مورد پارامتر های مورد بررسی در پی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1520

دانلود 328 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

فرجی ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1581
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و در طی دو سال زراعی 80-1379 و 81-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 30 مهر، 15 آبان، 30 آبان و 15 آذر در کرت های اصلی و دو رقم ساری گل (PF) و هایولا 401 و دو فاصله ردیف 24 و 36 سانتیمتر به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که با تاخیر در تاریخ کاشت ارتفاع گیاه،تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره گلدهی و تعداد غلاف در بوته به طور معنی داری کاهش یافت. هیبرید هایولا 401 تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بیشتری نسبت به رقم ساری گل تولید کرد. هم چنین تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در فاصله ردیف 36 سانتیمتر به طور معنی داری بیشتر از فاصله ردیف 24 سانتیمتر بود، در حالی که وزن هزار دانه در فاصله ردیف 24 سانتیمتر بیشتر گردید. با تاخیر در تاریخ کاشت عملکرد دانه به طور معنی داری کاهش یافت. تاریخ کاشت اول با 4513 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشت چهارم با 3228 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کردند. هیبرید هایولا 401 (با 4139 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه بیشتری از رقم ساری گل (با 3550 کیلوگرم در هکتار) تولید کرد. هم چنین میزان عملکرد دانه در فاصله ردیف 24 و 36 سانتیمتر به ترتیب 4238 و 3451 کیلوگرم در هکتار بود. تیمار تاریخ کاشت اول، هیبرید هایولا 401 و فاصله ردیف 24 سانتیمتر با 5169 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1581

دانلود 446 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

DRAZIC S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  13165
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13165

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  505-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48712
 • دانلود: 

  33948
چکیده: 

Field experiments were conducted to investigate the effects of SOWING DATEs and irrigation on seed quality of a spring-type safflower cultivar, in Karaj-Iran, during 2008 and 2009 growing seasons. A split plot design based on a randomized complete block layout with three replications was used in which SOWING DATEs and irrigation treatments comprised the main plot and sub-plot, respectively. The results showed the highest oil yield, oil content, protein yield, and linoleic acid content of safflower seed for SOWING DATE of 19th of April and under non-water stress conditions. The highest seed protein, oleic acid, and palmitic acid contents were obtained for SOWING DATEs of May 5th and 20th along with ceasing irrigation at heading, flowering, and seed filling stages, respectively. Under arid and semiarid Mediterranean conditions prevailing in Karaj, late SOWING DATE led to a greater simultaneity of reproductive stages and higher temperature, which made the negative effect of water stress more prominent than in the early SOWING DATEs.

آمار یکساله:  

بازدید 48712

دانلود 33948 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

SELECTING CULTURAL STRATEGIES FOR WEED CONTROL SUCH AS INCREASING CROP DENSITY AND ALTERING PLANTING DATE ARE SOME IMPORTANT PARTS OF INTEGRATED WEED MANAGEMENT. IN ORDER TO STUDY EFFECT OF DIFFERENT WHEAT DENSITY AND SOWING DATE ON WEED DENSITY AND BIOMASS AS WELL AS WHEAT YIELD, A FIELD STUDY WAS CONDUCTED IN 2007 AT RESEARCH FIELD OF AGRICULTURE COLLEGE OF SHIRVAN. THE EXPERIMENTS WERE ESTABLISHED AS A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN IN A FACTORIAL ARRANGEMENT OF TREATMENTS REPLICATED FOUR TIMES. TWO FACTORS INCLUDED WHEAT DENSITY (AT 400, 600, AND 800 PLANT M-2) AND SOWING DATE (ON OCTOBER 22, NOVEMBER 11, AND NOVEMBER 21). RESULTS SHOWED THAT GENERALLY RELATIVE DENSITY OF WEEDS (BROADLEAF AND GRASS) INCREASED AS SOWING DATE DELAYED, WHICH WAS DUE TO THE HIGHER GERMINATION AND EMERGENCE OF WEEDS. THE LEAST RELATIVE WEED DENSITY WAS OBSERVED IN EARLY PLANTING TREATMENT (OCTOBER 22). GENERALLY, WEED SHOOT BIOMASS DECREASED SIGNIFICANTLY AS WHEAT DENSITY INCREASED. SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON BROADLEAF WEED BIOMASS AND TOTAL WEED BIOMASS. TOTAL WEED BIOMASS WAS HIGHER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN OTHER TWO SOWING DATE. INDEED, IN LATE PLANTED PLOTS, WEEDS HAD MORE OPPORTUNITY FOR GERMINATION AND GROWTH. ALSO, WHEAT SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON GRAIN YIELD. GRAIN YIELD WAS SIGNIFICANTLY LOWER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN THE OTHER SOWING DATES. FINAL WHEAT SHOOT BIOMASS DECREASED SIGNIFICANTLY AS SOWING DATE DELAYED, SO THE LEAST BIOMASS WAS OBTAINED IN LATEST SOWING DATE (NOVEMBER 21).

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  106-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

پژوهشی در دو سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش در سال اول در پنج تاریخ کاشت و در سال دوم در دو تاریخ کاشت انجام شد. نمونه گیری از زمان تشکیل بذر در غلاف به صورت هفتگی بود و بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه درصد رطوبت و جوانه زنی نمونه های بذر تعیین و پس از خشک کردن بذرها میزان هدایت الکتریکی آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی داری روی رطوبت بذر در زمان برداشت، درصد جوانه زنی، هدایت الکتریکی بذر، سرعت و مدت پرشدن دانه و قدرت گیاهچه داشت. بذرهای حاصل از کشت های زود هنگام کمترین مقدار رطوبت و بیشترین درصد جوانه زنی را نسبت به بذرهای حاصل از کشت دیرهنگام داشتند. همچنین، تأثیر تاریخ کشت بر عملکرد بذر بادام زمینی در سال اول معنی دار بود، در حالی که در سال دوم تأخیر در کاشت تأثیر معنی داری بر عملکرد بذر نداشت. کاهش طول دوره پر شدن دانه در تاریخ های کاشت تأخیری سال اول و مواجه شدن این دوره با بارش های انتهای فصل موجب شد که قدرت و کیفیت بذرهای حاصله به طور معنی داری کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که در میان عوامل آب و هوایی، دما و بارندگی طی دوره پر شدن دانه، دو عامل بسیار تأثیرگذار بر قدرت و عملکرد بذر هستند و با تنظیم تاریخ کشت با توجه به شرایط منطقه می توان بذرهایی با کیفیت و قدرت بالا را برداشت کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3-4 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این آزمایش تحمل به سرمای 15ژنوتیپ گندم در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. ارقام سایسون، مارتن، گاسکوﮋن، 12-82-C، 14-82-C، الوند، مهدوی، زرین، مرودشت، طوس، شیراز، پیشتاز، 7-79-M، 13-81-M و کویر بودند. پنج ژنوتیپ اول با تیپ پاییزه، پنج ژنوتیپ بعدی با تیپ بینابین و پنج ژنوتیپ آخر با تیپ بهاره بود. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1386-88 در مرکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شد . کاشت بر روی ردیف های 3 متری و با تراکم 400 بذردر متر مربع انجام گرفت. نتایج تجزیه مرکب برای تیمارهای آزمایشی حاکی از آن است که بین سه تاریخ کاشت همچنین بین ارقام، اثرات متقابل سال در تاریخ کاشت برای صفات ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، ماده خشک کل و شاخص برداشت و صفت دانه در سنبله و تعداد سنبله در هر کرت اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<0.01). اما بین سه تاریخ کاشت و همچنین بین ارقام و اثرات متقابل سال در تاریخ کاشت، تاریخ کاشت در رقم و سال در رقم صفاتی از قبیل تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در هر کرت، اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی 3 متغیر را که دارای مقادیر بیشتر از 1 بوده که آنها را به عنوان متغییر اصلی در نظر گرفته و این مولفه ها جمعا 99.84 درصد تغیرات را توجیه می کنند و با توجه به بردارهای مولفه اصلی بیشترین ضرایب مثبت به ترتیب مربوط به صفات تعداد سنبله در هر کرت، عملکرد ماده بیولوژیک کل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله میباشد. بنابراین ژنوتیپهایی که بر اساس مولفه اصلی بیشترین مقادیر را داشته باشند نسبت به سرما مقاومت بیشتری دارند و همچنین در این آزمایش کمترین ضرایب منفی مربوط به صفت عملکرد ماده خشک کل و صفت ارتفاع بوته است و بر این اساس ژنوتیپهای 7-79-M، سایسون، گاسکوژن و طوس بیشترین مقدار را از لحاظ مولفه اصلی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
litScript