نتایج جستجو

4633

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

464

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

COUEE I. | SULMON C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  449-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  20348
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20348

دانلود 27847 استناد 908 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  765-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96767
 • دانلود: 

  24935
چکیده: 

Borage is an important medicinal plant which must be cultivated commercially in order to meet the ever-increasing demand for pharmaceutical industry. This study was done under hydroponics condition. Seeds of Borage were obtained from Neka Research Center (North of Iran). After applying Benomyl fungicide, the seeds were rinsed with distilled water and planted in vermiculite. After germination and appearance of two leaves, the plants were nourished by 0.5 Longshtein solutions. At 4-leaf stage, the plants were divided into two groups: control and salinity. Proline and SOLUBLE SUGARS contents were regularly studied under saline condition. While the content of proline increased, SOLUBLE SUGARS experienced a decrease under salinity. It was concluded that Borage was able to resist against stress due to change of contents of these compounds under salinity.

آمار یکساله:  

بازدید 96767

دانلود 24935 استناد 0 مرجع 2796
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

گونه های مختلف گیاهی، به منظور سازگاری و تحمل بیشتر در مقابل تنش های محیطی، ساز و کارهای فیزیولوژیکی متفاوتی را از خود نشان می دهند. هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات تنش آبی بر رشد، تغییر میزان قندهای محلول، پرولین و برخی یون ها و همچنین تفاوت فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در یک رقم گیاه آفتابگردان شامل «رکورد» بود. در نتیجه، آزمایش در شرایط گلدانی انجام شد. تیمارهای 50 (شاهد)، 40، 30، 20 و 10 درصد اشباع آب خاک با چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی آن ها اعمال گردید. تحت تنش آبی، مقادیر وزن خشک گیاه، کلروفیل کل برگ ها، کل قندهای محلول و پرولین گیاه، سدیم، پتاسیم و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در برگ ها، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش آبی، مقدار کلروفیل کل و پتاسیم، نسبت به شاهد کاهش معنی داری یافت. کاهش وزن خشک گیاه، تنها در دو تیمار 10 و 20 درصد اشباع آب، نسبت به شاهد، معنی دار بود. مقادیر سدیم برگ ها افزایش معنی دار نشان داد. میزان کل قندهای محلول و پرولین گیاه افزایش یافت. فعالیت آنزیم کاتالاز برگ همراه با افزایش تنش آبی افزایش یافت که در دو تیمار 10 و 20 درصد اشباع آب نسبت به شاهد، معنی دار بود. همچنین فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ با افزایش تنش آبی افزایش نشان داد که این افزایش در تیمارهای 10، 20 و 30 درصد اشباع آب نسبت به شاهد، معنی دار بود. افزایش قندهای محلول و پرولین همراه با افزایش تنش، اهمیت آن ها را در تنظیم اسمزی و تحمل به تنش آبی نشان داد. افزایش آنزیم ها در برگ برای حفاظت در مقابل آسیب های اکسیداتیو ضروری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 308 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر تجمع پرولین، قند های آزاد محلول، پتاسیم و محتوای نسبی آب برگ در مرحله گرده افشانی سه رقم گندم نان، آزمایشی درسال زراعی 1385-1384 بصورت کرت های خرد شده، با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل آبیاری پس از 70، 90 و 110 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی، قدس و بک - کراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری پس از 70 و 90 میلیمتر تبخیر، از نظر مقدار پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری نداشتند، ولی افزایش معنی داری در درصد پتاسیم مشاهده شد. افزایش فاصله آبیاری از 90 به 110 میلیمتر تبخیر، سبب افزایش معنی دار مقادیر پرولین و قندهای آزاد محلول شد ولی تاثیری بر درصد پتاسیم نداشت. ارقام مورد مطالعه از نظر مقدار تجمع پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند، به طوری که ارقام قدس و بک کراس روشن بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر تجمع پرولین بودند. بین محتوای نسبی آب برگ در ارقام و مقدار پرولین، درصد قندهای آزاد محلول و درصد پتاسیم ارقام، همروندی مثبتی مشاهده شد. رقم قدس که دارای بالاترین مقدار پرولین، درصد قندهای آزاد محلول و درصد پتاسیم بود، محتوای نسبی آب برگ بیشتری داشت و این امر سبب شد که تعداد دانه در سنبله بیشتری داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  369-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  606
چکیده: 

بررسی میزان مقاومت به خشکی ژنوتیپهای کشور و وارد کردن ارقام خارجی و مقایسه آنها با ارقام داخلی منجر به انتخاب ارقام برتر برای شرایط کشور می گردد. لذا این تحقیق بر روی نهال ژنوتیپهای وارد شده گلابی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10 ،KS11 ، KS12، KS13،(KS14  و رقم شاه میوه داخلی کاشته شده در ظروف 20 لیتری انجام گردید. گیاهان کاشته شده در داخل گلدان در خاک شنی لومی تحت سه تیمار خشکی قرار گرفتند. تیمارهای آبیاری شامل تیمار شاهد (رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی و مقدار آب در دسترس خاک 26.6 درصد)، تنش ملایم (پتانسیل آب خاک 0.5 - مگاپاسکال و مقدار آب در دسترس خاک 14.1 درصد) و تنش شدید (پتانسیل آب خاک 1- مگاپاسکال و مقدار آب در دسترس خاک 12.5 درصد) بودند. میزان پرولین طی دو سال و هر سال در سه مرحله و مقدار کربوهیدراتهای محلول در دو سال و هر سال در چهار مرحله اندازه گیری شدند. مقدار پرولین تحت تاثیر تیمار خشکی و رقم قرار گرفت. بطوریکه در تمام آزمایشها مقدار پرولین در تنش خشکی شدید در بیشترین حد و مقدار در تیمار شاهد در حداقل بود. همچنین مقدار پرولین در ژنوتیپهای مختلف در تیمار خشکی شدید و خشکی ملایم تفاوتهای معنی داری مشاهده شد. در این تیمارها میزان پرولین در ژنوتیپهای KS6، KS7، KS9، نسبت به بقیه بیشتر بود. مقدار کربوهیدراتهای محلول در مراحل آزمایش در تیمارهای خشکی ملایم و شدید افزایش معنی داری را نشان داد اما در مراحل پایانی آزمایش تفاوت محسوسی بین مقدار کربوهیدراتهای کل در تیمار شاهد و تیمارهای تنش خشکی ملایم و شدید مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 606 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  939-952
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1353
 • دانلود: 

  468
چکیده: 

به منظور بررسی اثر خشکی بر مقدار برخی ترکیبات در دانهال های نوسلار شش ماهه پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)، ترویرسیترنج(Citrus sinensis Osbec. × Poncirus trifoliata Raf.) ، نارنج(Citrus aurantium L.) ، سیتروملو (Citrus paradisi M. × Citrus sinensis Osbec.) و نارنگی کلئوپاترا (Citrus reshni L.)، آزمایشی در موسسه تحقیقات مرکبات رامسر، در سال 1393 انجام گرفت. این پژوهش، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بستر کوکوپیت و ماسه تحت شرایط گلخانه ای انجام گرفت. فاکتورها شامل پایه های تجاری مرکبات و سطوح آبیاری بودند. نتایج نشان داد پرولین، کل قندهای محلول، مالون دی آلدئید و کاروتنوئید در شرایط تنش خشکی افزایش یافتند، درحالی که مقدار کلروفیل a،b  و کل کاهش یافت. در اثر خشکی، بیشترین تجمع پرولین در پایه های نارنج و نارنگی کلئوپاترا (به ترتیب با 306.41 و 281.65 میکرومول بر گرم وزن خشک) و همچنین بیشترین تجمع قندهای محلول در پایه های نارنج و نارنگی کلئوپاترا (به ترتیب با 233.79 و 137.9 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و کمترین مقدار تجمع مالون دی آلدئید نیز در پایه های نارنج و نارنگی کلئوپاترا (به ترتیب با 179.21 و 204.1 میکرومول بر گرم وزن خشک) مشاهده شد. میزان کاهش کلروفیل a و کلروفیل کل در نارنگی کلئوپاترا و کلروفیل b در نارنج بیشترین و میزان کاهش کلروفیل a،b  و کل در سیتروملو کمترین بود. همچنین بیشترین افزایش کاروتنوئید در نارنج و نارنگی کلئوپاترا و کمترین آن در پونسیروس مشاهده شد. ازاین رو، پایه های سه برگچه ای بترتیب پونسیروس، ترویرسیترنج و سیتروملو تحمل بیشتری به خشکی نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1353

دانلود 468 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

به منظور انتخاب ارقام مقاوم به خشکی و توسعه کشت باغهای زیتون در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، اثر تنش خشکی برعکس العملهای بیوشیمیایی برخی از ارقام زیتون در ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. گیاهان جوان یکساله و دوساله زیتون ارقام ماری، زرد، روغنی، بلیدی و میشن کاشته شده در گلدانهای 14 لیتری حاوی خاک مخلوط لومی شنی(62% شن، 24% لای و 14% رس) در معرض سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفتند. تیمارهای آبیاری شامل رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه (شاهد)، تنش ملایم (پتانسیل آب خاک 5/0ـ مگاپاسگال) و تنش شدید (پتانسیل آب خاک 5/1 ـ مگاپاسگال) بود. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر تاثیر معنی دار درجه تنش خشکی بر میزان پرولین برگ دارد. در آزمایش اول گیاهان یکساله زیتون ارقام روغنی، بلیدی، ماری، میشن و زرد به ترتیب بیشترین افزایش در میزان پرولین در طی دوره تنش ملایم و شدید داشتند. در آزمایش دوم (گیاهان دوساله) میزان پرولین در گیاهان ارقام بلیدی، ماری و روغنی تحت تنش ملایم در مقایسه با دیگر ارقام افزایش بیشتری نشان داد و این افزایش در سطح 1% معنی دار بود. میزان پرولین در گیاهان تحت تنش شدید خشکی به ترتیب در ارقام ماری، روغنی، بلیدی، زرد و میشن افزایش نشان داد. پس از آبیاری میزان پرولین به مقدار زیادی کاهش نشان داد؛ چنین کاهشی احتمالا از ناپایداری پرولین ناشی می شود. تمام ارقام مورد بررسی افزایش قابل ملاحظه ای در میزان کربوهیدراتهای محلول تحت تنش خشکی نشان دادند. با افزایش شدت تنش میزان کربوهیدراتهای محلول افزایش بیشتری یافت. این افزایش در آزمایش اول و دوم در ارقام ماری، روغنی، بلیدی، زرد و میشن بالاتر بود. تحت تنش ملایم خشکی، کربوهیدراتهای محلول ارقام ماری، روغنی و بلیدی افزایش معنی داری را در مقایسه با ارقام دیگر نشان دادند. در حالی که تحت تنش شدید خشکی فقط کربوهیدراتهای محلول ارقام ماری و روغنی این افزایش معنی دار را در مقایسه با ارقام دیگر نشان دادند. با نزدیک شدن به انتهای دوره آزمایش مقدار کربوهیدراتهای محلول در گیاهان تحت تنش کاهش نشان داد که ممکن است به علت مصرف کربوهیدراتها و یا انتقال آنها به طرف ریشه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سادات اسیلان کمال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

به منظور شناسایی سازوکار های مقاومت به تنش کمبود آب و معرفی دورگ های برتر آفتابگردان، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در استان البرز، شهرستان هشتگرد به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی اجرا شد. عامل اصلی شامل سطوح آبیاری (آبیاری معمولی، کمبود آب متوسط و شدید که به ترتیب پس از 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A انجام شد) و عامل فرعی شامل چهار دورگ آفتابگردان (فرخ، آلستار، قاسم و هایسان 25) بود. در این پژوهش غلظت قندهای محلول کل، پرولین، محتوای سبزینه (کلروفیل) برگ و پروتئین دانه، عملکرد دانه و روغن اندازه گیری شد. بنا بر نتایج به دست آمده با افزایش تنش کمبود آب غلظت قندهای محلول کل، پرولین و سبزینه b در برگ ها افزایش نشان داد. مقایسه میانگین ها نشان داد دورگ آلستار بالاترین میزان کل قندهای محلول (176.05 میلی گرم در گرم بافت تازه برگ)، پرولین (45.43 میلی گرم در لیتر) و سبزینه b (12.52 میلی گرم در گرم بافت تازه برگ) را داشت. همچنین دورگ آلستار بالاترین میزان عملکرد دانه و روغن را در شرایط تنش کمبود آب میانگین به ترتیب به میزان 2121 و 956 کیلوگرم در هکتار و در شرایط تنش کمبود آب شدید به ترتیب به میزان 829 و 315.10 کیلوگرم در هکتار را به خود اختصاص داد. در شرایط آبیاری معمولی دورگ فرخ بالاترین میزان عملکرد دانه (3448 کیلوگرم) و عملکرد روغن (1672 کیلوگرم) را تولید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  504-513
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2812
 • دانلود: 

  889
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)، در سال 1385 در شرایط مزرعه در شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار با منظور نمودن تیمارهای T1 (بدون تنش)، 80%) T2 ظرفیت زراعی)، 60%) T3 ظرفیت زراعی)، 40%) T3 ظرفیت زراعی) و 20%) T4 ظرفیت زراعی) اجرا گردید. تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل a، کلروفیل b، پرولین، قندهای محلول، RWC، بازده و عملکرد اسانس در سطح یک درصد معنی دار بود. تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل کل در سطح پنج درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل به ترتیب با میانگین 921/1، 197/1، 283/2 میلی گرم در لیتر مربوط به تیمارهای T1 (شاهد)، T5  (20%FC) و T1 (شاهد) بود. بیشترین تجمع پرولین با میانگین 112/2 میلی گرم در لیتر مربوط به تیمار T5  (20%FC)بود. بالاترین مقدار قند محلول با میانگین 545/2 میلی گرم در لیتر متعلق به تیمار  (60%FC) T3بود. حداکثر RWC با میانگین 369/93 درصد مربوط به تیمار T1 (بدون تنش) می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که گیاه برای مقاومت به خشکی مقدار پرولین و قندهای محلول را افزایش می دهد. همچنین برای تولید بالاترین میزان اسانس از گیاه بادرنجبویه می توان از تنش متوسط (FC%60) استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2812

دانلود 889 استناد 10 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

میوه تمشک برگ نارونی (Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn.) شفت و آبدار می باشد که ابتدا سبز سپس قرمز و در حالت رسیده سیاه رنگ می شود. این گیاه از تیره گل سرخیان و غنی از ترکیبات ثانویه گیاهی مانند آنتوسیانین ها و فنل های کل می باشد. این گیاه به صورت خودرو در منطقه استان گلستان توسعه فراوانی دارد. در این تحقیق، تعیین زمان برداشت میوه ها، بر اساس رنگ ظاهری آنها بود. به این منظور میوه های تمشک در دو وضعیت نارس (قرمز رنگ) و رسیده (سیاه رنگ) به صورت تصادفی از دو منطقه مختلف جغرافیایی در استان گلستان (روستای حسن آباد جلین و روستای لیوان غربی بندرگز) برداشت شدند. سپس pH آبمیوه، قندهای محلول، مقدار یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار قندهای محلول به هنگام رسیدن میوه افزایش یافت و در تمشک های حسن آباد بیشتر از لیوان غربی بود. مقدار یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بین تمشک های رسیده و نارس فاقد اختلاف معنی دار بود. تمشک های نارس اسیدی تر از تمشک های رسیده و از لحاظ مکانی نیز، تمشک های لیوان کمی اسیدی تر از حسن آباد بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
litScript