نتایج جستجو

18

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  82-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1347
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

آفتابدهی یک روش غیرشیمیایی ساده و موثر برای کنترل آفات خاکزی و بذور بسیاری از علف های هرز می باشد.به منظور ارزیابی اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.فاکتورها شامل آفتابدهی در سه سطح (صفحات پلاستیک پلی اتیلن شفاف و تیره و عدم آفتابدهی به عنوان شاهد) و گونه های شناسایی شده در بانک بذر بودند. برای بررسی اثر محتوای ماده آلی خاک، درصد رطوبت وزنی و pH خاک بر جمعیت بانک بذر علف های هرز، نمونه برداری از خاک همه کرت ها انجام شد. در تیمارها مجموعا 11 گونه در بانک بذر علف های هرز شناسایی شد که عمدتا از گونه های پهن برگ یکساله بودند. نتایج نشان داد که آفتابدهی با نایلون شفاف، تراکم بانک بذر علف های هرز را بطور معنی داری کاهش داد. درصد رطوبت وزنی خاک در تیمارهای آفتابدهی با صفحات پلاستیک پلی اتیلن شفاف و تیره بطور معنی داری بیشتر از شاهد بود. محتوای ماده آلی و  pHخاک تحت تاثیر آفتابدهی قرار نگرفت. همچنین، تراکم بذر علف های هرز با درصد رطوبت وزنی خاک همبستگی منفی معنی داری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1347

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEYMANI M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  228-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64184
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Some of the field crops are severely affected by the Fusarium foot and root-rot in the west of Iran, Hamadan. Pathogenic Fusarium species are potentially severe destructive diseases and could be a major limiting factor for the cereals and potato production in this province. The purpose of this study was to determine the possible effect of soil SOLARIZATION on the population dynamics of Fusarium spp. The propagules under Hamadan climatic conditions. Pretarping irrigation to achieve the field capacity was carried out prior to the various treatments including the black and transparent polyethylene plastic sheets. The experiment was performed in a completely randomized block design with three replicates, in a naturally infested soil. After three, five and eight weeks, soil samples were collected from different soil depths in appropriate plots. The propagule numbers of Fusaria were counted through dilution plate method using selective Nash & Synder and PDA media. The results indicated that the propagules of Fusarium in treated soils (five and eight weeks treatments) were significantly decreased as compared with the three week treated and untreated control plots. Better results obtained with the transparent sheets after eight weeks, followed by treatments with five weeks of mulching. Accordingly, the hydrothermal control of the Fusarium foot and the root-rot disease seem to be effective under the cool and temperate area of Hamadan.

آمار یکساله:  

بازدید 64184

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

این آزمایش جهت ارزیابی اثر آفتاب دهی خاک بر کنترل علف هرز علف پشمکی Bromus tectorum L. )) آزمایشی در تابستان سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل شامل 1-تعداد لایه پلاستیک شفاف در سه سطح (شاهد بدون پوشش پلاستیک، یک لایه پلاستیک و دو لایه پلاستیک) 2-مدت زمان آفتاب دهی با سه سطح ( 15، 30 و 45 روز ) 3-عمق دفن بذر علف هرز علف پشمکی در چهار سطح (صفر، پنج، 10 و 15 سانتی متری خاک) در سه تکرار اجرا شد. نمونه های بذر به ترتیب پس از دوره های مختلف آفتاب دهی از اعماق مختلف خاک به آزمایشگاه منتقل شدند. بذرهایی که در مزرعه جوانه زده بودند شمارش، و آزمایش جوانه زنی سایر بذور در تمام تکرارها و تیمارها پس از آماده سازی در ژرمیناتور انجام شد. در طول دوره جوانه زنی، شاخص های همچون سرعت جوانه زنی، درصد زوال و درصد بذور جوانه زده اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد آفتاب دهی خاک سبب افزایش قابل توجه دما (به میزان 3/6 تا 1/15 درجه سانتی گراد) نسبت به تیمار شاهد گردید. بیشترین درصد زوال بذور در تیمار دو لایه پلاستیک بدست آمد. درصد زوال بذر با طولانی تر شدن زمان آفتاب دهی افزایش، و با عمیق تر شدن دفن کاهش یافت. به طور کلی آفتاب دهی قابلیت جوانه زنی بذر علف هرز علف پشمکی را کاهش، و در نهایت باعث کنترل معنی دار آن شد. با توجه به نتایج این تحقیق آفتابدهی می تواند به عنوان یک روش کنترل غیرشیمیایی برای مهار علف هرز علف پشمکی به ویژه در نقاط گرم و خشک کشور به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YILMAZ S. | CELIK I. | ZENGIN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145010
 • دانلود: 

  52953
چکیده: 

Combining effects of soil SOLARIZATION and grafting on soilborne pathogens, plant height and yield in cucumber were compared in a greenhouse of Bati Akdeniz Agricultural Research Institute located in Antalya in 2008 fall season. The experiment was set in split plot design containing; 1, 2, 4 and 5 months soil SOLARIZATION (MSS), and non-solarized control plots (NSC) on which grafted Maximus F1+ Bergama F1 and non-grafted Bergama F1 were grown. Almost all of plants grown in nonsolarized plots were infected with root-knot nematodes with severe root damages; however, only a few plants were affected by this nematode in 4 and 5 months solarized plots with very slight root galls. No resistance to root-knot nematodes was observed in both grafted and non-grafted plants. Almost half of the plants grown on non-solarized control plots were infected with Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum with relatively slight disease symptoms. In conclusion, combining SOLARIZATION with grafting significantly promoted early flowering time, plant vigor, early and total yields and reduced nematode and fusarium wilt damages in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 145010

دانلود 52953 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

به منظور بررسی اثر آفتابدهی بر کنترل علف هرز در منطقه درگز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در تابستان 1387 در یک مزرعه آیش انجام شد. فاکتورها شامل، مدت آفتابدهی که دارای 4 سطح 0، 2، 4 و 6 هفته آفتابدهی و رطوبت خاک در دو سطح خشک و مرطوب بودند. قبل از اجرای آزمایش و همچنین بلافاصله بعد از اعمال تیمار از بانک بذر خاک در دو عمق 0 - 10 و 10 - 20 سانتیمتر خاک نمونه گیری انجام شد و درصد جوانه زنی گونه های موجود تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در عمق 10 سانتی متر خاک تحت تاثیر رطوبت و آفتابدهی و اثر متقابل آنها قرار گرفت اما در عمق 20 سانتیمتر فقط مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی بذور موثر بود. درصد جوانه زنی در خاک مرطوب کمتر از خاک خشک بود. درصد جوانه زنی بذور با افزایش مدت آفتابدهی کاهش یافت به طوری که در 6 هفته بیشترین کاهش درصد جوانه زنی مشاهده شد. کاهش درصد جوانه زنی در آفتابدهی خاک مرطوب در همه تیمارهای آفتابدهی بیشتر از خاک خشک بود و با افزایش مدت آفتابدهی این کاهش بیشتر می شد. در مجموع آفتابدهی با خاک مرطوب به مدت 6 هفته بهترین تیمار برای کنترل علف های هرز سلمه تره، خرفه، تاج خروس ریشه قرمز و خردل وحشی بود و بعد از شاهد، 2 هفته آفتابدهی در خاک خشک بدترین تیمار کنترل علف هرز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  424-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

بمنظور بررسی اثرات آفتابدهی، مالچ کاه جو و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 87-1386 اجرا شد. این طرح بصورت کرت های دوبار خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کرت اصلی دارای سه سطح شامل آفتابدهی با نایلون شفاف، نایلون تیره و عدم آفتابدهی (شاهد) بود. در کرت های فرعی مقادیر مختلف مالچ کاه جو (0، 300 و 600 گرم در مترمربع) قرار گرفتند. در کرت فرعی فرعی تیمار وجین شامل دو سطح وجین دستی و عدم وجین بود. با بررسی بذور جدا شده از بانک بذر علف های هرز، 16 گونه علف هرز پهن برگ و 3 گونه علف هرز باریک برگ شناسایی شدند که در مجموع آنها تنها 3 گونه علف هرز چندساله مشاهده شد. نتایج نشان داد که تراکم بذر علف های هرز در خاک شاهد 1.8 برابر بیشتر از آفتابدهی با نایلون شفاف بود. مالچ کاه و وجین دستی نیز تراکم بذر علف های هرز در خاک را بطور معنی داری کاهش دادند. بانک بذر در کرت های وجین نشده 3 برابر بیشتر از کرت های وجین شده بود. کمترین جمعیت بانک بذر در اثر متقابل آفتابدهی با نایلون شفاف، 300 گرم در مترمربع مالچ کاه و وجین دستی بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  857
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

تاثیر آفتاب دهی خاک، ضدعفونی شیمایی با متام سدیم، کود دامی نپوسیده و تلفیق این تیمارها بایکدیگر روی پژمردگی فوزاریومی میخک در شرایط گل خانه و آلودگی مصنوعی، طی یک بررسی در شهرستان محلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی مقدار جمعیت Fusarium oxysporum در 10 سانتی متری بالایی خاک در تیمارهای آفتاب دهی، ضدعفونی شیمیایی با متام سدیم، تلفیق آفتاب دهی و متام سدیم و تلفیق آفتاب دهی و کود دامی به طور قابل توجه ای کاهش یافت. طی 9 ماه بعد از انجام تیمارها هم کاهش جمعیت در تیمارهای آفتاب دهی و ضدعفونی شیمیایی ادامه یافت اما این نسبت در تلفیق آفتاب دهی و متام سدیم افزایش یافت و در تلفیق آفتابدهی و کود دامی ثابت ماند. میزان پژمردگی بوته های میخک در آخر فصل رشد در سه تیمار آفتاب دهی، متام سدیم و آفتاب دهی بعلاوه کود دامی به کمترین میزان خود رسید. نسبت بیماری در تیمارهای تلفیقی با هم برابر بود اما کمترین میزان در تیمار متام سدیم مشاهده شد که با آفتابدهی تفاوت معنی داری نداشت. بیشترین میزان گل در بوته و عمر پس از برداشت در تیمار تلفیقی آفتاب دهی به علاوه کود دامی دیده شد. سایر خصوصیات کمی و کیفی میخک در تیمارهای مختلف و شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. استفاده از تلفیق آفتاب دهی با کود دامی با توجه به تاثیر مطلوب روی برخی خصوصیات کیفی و کاهش بوته های آلوده، می تواند گزینه مناسبی جهت تیمار پیش کشت برای کنترل بیماری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 857

دانلود 301 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

نماتود سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) همراه ریشه چغندرقند و خاک های اطراف آن به کارخانه های قند انتقال می یابد که به خاک برگشتی موسوم است. ضدعفونی نمودن خاک های برگشتی به دلیل آلودگی بالا و احتمال انتقال و انتشار آلودگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهت بررسی امکان ضدعفونی خاک های برگشتی کارخانه قند اصفهان، آزمایشی با چهار تیمار، شامل استفاده از روش آفتاب دهی خاک، استفاده از کودحیوانی تازه، تلفیق آفتاب دهی و کودحیوانی و شاهد (بدون انجام هیچ گونه عملیات)، در چهار عمق 15 - 0، 30 - 15، 45 - 30 و60 - 45 سانتی متر در سه تکرار در دو سال متوالی 1378 و 79 انجام شد. قبل و بعد از انجام آزمایش تعداد تخم و نوزاد سن دوم نماتود شمارش گردید. نتایج نشان داد تیمار تلفیق کودحیوانی و آفتاب دهی بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایی نماتود سیستی چغندرقند به خصوص در عمق صفر تا 15 سانتی متری، نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته است. به طوری که به ترتیب در چهار عمق فوق در تلفیق آفتاب دهی و کودحیوانی کاهش جمعیت به میزان 99.85، 99.28، 98.5 و 96.18 درصد و در تیمار شاهد 18.41، 36.14، 52.97 و 49.06 درصد مشاهده شد. تیمارهای کودحیوانی و آفتاب دهی تفاوت معنی دار آماری با یکدیگر نداشتند ولی اختلاف آن ها با شاهد معنی داری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 188 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
litScript