نتایج جستجو

19719

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1972

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

یکی از چالش های جدی در ارتباط با مدیریت پایدار و تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، شور و سدیمی شدن خاک می باشد. این پژوهش به بررسی روش های مختلف اصلاح خاک آهکی شور و سدیمی با تاکید بر تغییرات زمانی کیفیت زهاب می پردازد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار مواد اصلاحی معدنی و آلی شامل؛ شاهد، کود گاوی، تفاله پسته، گچ، ترکیب کود گاوی با گچ و ترکیب تفاله پسته با گچ، 2 تیمار آب شویی (با و بدون اسید سولفوریک) و 3 تکرار در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از ستون خاک اجرا گردید. 4 مرحله آب شویی متناوب با فواصل زمانی یک ماه هر کدام به میزان یک حجم تخلخل انجام شد. نتایج نشان داد که در خاک آهکی، مصرف گچ نه تنها باعث افزایش تخلیه سدیم از طریق آب شویی نمی شود، بلکه حتی نسبت به تیمار شاهد باعث کاهش کارایی آب شویی سدیم بین 3- تا 35- درصد می گردد. در مقابل، با مصرف توام اسید سولفوریک از طریق آب شویی، کاربرد گچ نسبت به شاهد در تخلیه سدیم بین 34-10 درصد افزایش یافت. همچنین کود دامی به دلیل تجزیه پذیری بیش تر نسبت به تفاله پسته باعث تخلیه بیش تر سدیم گردید. از بین 4 کاتیون محلول، پتاسیم کم ترین نوسانات زمانی درصد تغییر نسبت به شاهد (CP) را نشان داد. از این نظر، تفاله پسته نسبت به سایر تیمارها، پتاسیم بیش تری وارد فاز محلول نمود. همچنین با تکرار عملیات آب شویی، کارایی تیمارها در خارج نمودن کلسیم از خاک نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. یکی از دلایل این یافته، کاهش سرعت تجزیه مواد آلی و میزان اسیدهای آلی تولید شده و در نتیجه افزایش تدریجی واکنش (pH) همراه با اجرای مراحل مختلف آب شویی بود. تغییرات زمانی CP مربوط به منیزیم زهاب برای تیمارهای مورد مطالعه تا حد زیادی مشابه کلسیم بود. در بین تیمارهای مورد مطالعه و بدون مصرف اسید سولفوریک، بیش ترین درصد تغییر EC و SAR مربوط به تیمارهای کود دامی+گچ و کود دامی بود به طوری که در مرحله چهارم آب شویی، درصد CP مربوط به این دو تیمار به ترتیب 305 و 162 درصد به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان از ناکارایی مصرف گچ به تنهایی در اصلاح خاک های شور و سدیمی آهکی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

وجود املاح فراوان و سدیم از معضلات اصلی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. استفاده از بهسازهای آلی و معدنی به عنوان راهکار اساسی برای تسریع آبشویی و اصلاح این خاک ها به شمار می رود. این مطالعه به منظور بررسی قابلیت استفاده از مواد آلی (5 درصد جرمی) و گچ ( معادل نیاز گچی، gkg-1 12/6 ) برای اصلاح یک نمونه خاک شور-سدیمی در شرایط ستون آبشویی انجام شد. نمونه خاک از اراضی رها شده کشاورزی در حاشیه غربی دریاچه ارومیه انتخاب شد. آبشویی خاک با استفاده از آب معمولی به صورت اضافه نمودن پی در پی حجم آب منفذی انجام شد. غلظت کاتیون ها به همراه هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم در زه آب مربوط به هر حجم آب منفذی، اندازه گیری شد. همچنین، مقادیر این پارامترها پس از اتمام آبشویی در طول ستون آبشویی شده تعیین شدند. مطابق نتایج در تیمار شاهد به دلیل وجود سدیم تبادلی زیاد و تخریب ساختمان خاک، امکان آبشویی برای بیش از 2 حجم آب منفذی فراهم نشد. نبست جذب سدیم در نمونه خاک پس از انجام آبشویی در تیمارهای گچ و گچ به همراه ماده آلی (22 حجم آب منفذی)، از (meql-1)0. 5 5/62 به ترتیب به (meql-1)0. 5 08/1 و (meql-1)0. 5 51/1 کاهش یافت که نشان دهنده کارآمدی گچ و مواد آلی در اصلاح خاک سدیمی است. تیمار ماده آلی نیز کاهش 85 درصدی در مقدار نسبت جذب سدیم را نشان داد که می تواند مربوط به آزاد شدن نسبی کلسیم از آهک موجود در خاک و جایگزینی آن با سدیم تبادلی باشد. مقدار هدایت الکتریکی نمونه خاک پس از آبشویی صرف نظر از نوع تیمار، به زیر حد بحرانی dSm-1 4 رسید که نشان دهنده کارایی آبشویی برای حذف نمک های محلول از پروفیل خاک است. در مجموع استفاده از گچ به همراه ماده آلی برای اصلاح موثر خاکهای منطقه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پذیرا ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2521
 • دانلود: 

  654
چکیده: 

بهسازی خاک های شور و سدیمی و امکان استفاده از بهسازهای شیمیایی برای اصلاح این خاک ها از چالش های مهم مربوط به حفاظت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک است. مفهوم «کشاورزی دقیق» راهکارهای سنتی موجود در برخی از شاخه های علوم کشاورزی را که مبتنی بر آزمون و خطا می باشند به دلیل هزینه زیاد، زمان بر بودن و عدم دستیابی به نتایج قطعی آن هم پس از یک دوره انتظار، با چالش جدی روبرو نموده است. به همین دلیل پژوهشگران راهکار واسطه، «پژوهش های تطبیقی» را مطرح کرده اند. پژوهش هایی که یک بار در سطح ملی، منطقه ای و یا جهانی با موفقیت آزمون شده و تنها نیازمند تعدیل ضرایب محیطی می باشند هر چند سال های اخیر نوید بخش انجام طرح های «جامع پژوهشی» برای پاسخ دادن به چند سوال مشخص می باشند، لیکن هم زمان دیگر شرایط لازم را برای دست یابی به نتیجه مطلوب از نظر دور نمی دارند. در پژوهش های مرتبط با علوم خاک و آب در کشاورزی، آنگاه که گیاه نیز در سیستم مورد مطالعه وجود داشته باشد، وضعیت پیچیدگی مضاعفی خواهد داشت. در ارتباط با اهداف این مقاله می توان گفت که به جز معدودی پژوهش های میدانی مستند که به منظور بررسی اثرات کاربرد مواد شیمیایی در اصلاح خاک ها (سدیم زدایی) مورد نظر بوده، تحقیقات مورد نیاز یا انجام نشده و یا به نتایج جانبی حاصله از جمله برقراری توازن یونی، رفع محدودیت دسترسی به برخی عناصر تعذیه ای، بهبود ویژگی های فیزیکی خاک بخصوص افزایش نفوذپذیری و ساختمان خاک توجهی نشده است. مورد اخیر مرتبط با بی توجهی به مکانیسم های فیزیکی و به طور عمده شیمیایی اثرات کار برد مواد شیمیایی بهساز در اصلاح و بهره وری از خاک های «مساله دار» کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2521

دانلود 654 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

وضعیت شوری و سدیمی خاک از جمله مشکلات عمده کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. بنابراین بایستی نسبت به نمک زدایی و سدیم زدایی خاک منطقه گسترش ریشه اقدام شود. بدین منظور معمولا زمین آبشویی می شود. ولی متاسفانه اغلب در این مناطق با کمبود آب روبرو می باشیم و لذا صرفه جویی در کاربرد آب آبشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا طرح آبشویی خاک و سپس همراه کردن آن با کشت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی شوری واقع در رودشت اصفهان به اجرا در آمد. تیمارهای این طرح شامل T2، T4، T6 و T8 با کاربرد به ترتیب 50، 30، 10 و صفر سانتی متر آب آبشویی با استفاده از روش آبشویی منقطع بودند که پس از اعمال آنها به کشت دو واریته گندم در هر تیمار آبشویی اقدام شد. آبیاری کرتهای آزمایشی برای تمام تیمارها تا آخر فصل و مطابق با عرف منطقه بصورت یکسان انجام گرفت. تنها در مورد تیمار T8 (تیمار بدون آبشویی پیش از کشت) در مقایسه با سایر تیمارها بعد از اولین آبیاری، دو آبیاری اضافی و پی در پی اعمال شد. نتایج نشان داد که سه تیمار T2، T4 و T8 از لحاظ قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک برای رشد گیاه مناسب و همطراز بوده در حالی که تیمار T6 با آنها اختلاف معنی داری را نشان داد. از آنجایی که تیمار T8 قبل از کشت هیچگونه آب آبشویی دریافت نکرده بود لذا علاوه بر عدم احتیاج به تسطیح و آماده سازی مجدد زمین پس از آبشویی، از غیر قابل استفاده ماندن زمین برای مدتی جلوگیری می شود. بنابراین، این تیمار نسبت به دو تیمار مشابه (T2 و (T4 ارجح بوده و برای منطقه توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  159-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1478
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

سابقه و هدف: اصلاح خاک های شور-سدیمی به وسیله مواد آلی به طور وسیعی به عنوان یک روش ارزان قیمت و مناسب به جای مواد معدنی گزارش شده است. بررسی ها نشان می دهد که کاربرد اصلاح کننده های آلی در خاکهای شور-سدیمی می تواند به وسیله بالا بردن مقدار عناصر غذایی خاک و فراوانی ارگانیسم های خاک، رشد گیاهان مقاوم به شوری را افزایش دهد. در هر حال مطالعه ای در مورد تأثیر افزودن کربن آلی محلول بر اصلاح خاک شور-سدیمی گزارش نشده است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی نقش کربن آلی محلول بر اصلاح خاک شور-سدیمی با بافت رسی می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش پتانسیل اصلاحی کربن آلی محلول بر برخی ویژگی های شیمیایی، از جمله غلظت کاتیون ها و آنیون های محلول خاک شور-سدیمی با بافت رسی نمونه برداری شده از منطقه کرفون واقع در استان مازندران، مورد بررسی قرار گرفت. کربن آلی محلول از عصاره ی باگاس نیشکر، کود مرغی و کود گاوی به همراه آب مقطر تهیه شده و در سه سطح (0، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر کربن آلی محلول) به خاک افزوده شدند. آزمایش ها در دو مرحله ی انکوباسیون و آبشویی انجام شد و پس از هر آزمایش غلظت سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کلر محاسبه گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در مرحله انکوباسیون کاربرد کربن آلی محلول، موجب افزایش غلظت عناصر محلول و هدایت الکتریکی، نسبت به خاک شاهد گردید، اما میزان پ-هاش خاک را کاهش داد. در آزمایشات آبشویی بیشترین میزان عناصر موجود در زه آب، مربوط به خاک های تیمار شده با غلظت کربن آلی محلول بالاتر (200 میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج حاصل از آنالیز خاک درون ستون ها پس از آزمایش آبشویی نشان داد که در تمامی خاک های تیمار شده با کربن آلی محلول، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم نسبت به خاک شاهد کاهش یافت، که بیشترین میزان کاهش مربوط به خاک های تیمار شده با 200 میلی گرم بر لیتر کربن آلی محلول عصاره باگاس بود. نتیجه گیری: اگرچه کربن آلی محلول غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کلر را در مرحله ی انکوباسیون افزایش داد، آبشویی نمک ها در حضور کربن آلی محلول بیشتر بود. از این رو، پس از آزمایش آبشویی کربن آلی محلول مشتق شده از باگاس در بالاترین سطح مصرف خاک شور-سدیمی را اصلاح کرد. بنابراین، کاربرد این تیمار جهت اصلاح خاک شور-سدیمی در منطقه مورد مطالعه توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1478

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAMELI M.A. | CHOROM M. | JAAFARZADEH N. | JANADELEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69053
 • دانلود: 

  62225
چکیده: 

Fresh water source scarcity in arid and semiarid area is limitation factor for saline-sodic SOIL RECLAMATION. The reusing of agricultural drainage and industrial wastewater are preferred strategies for combating with this concern. The objective of current study was evaluation in application of industrial sugar manufacture wastewater due to high soluble organic compounds in saline-sodic and sodic SOIL. Also SOIL ability in wastewater organic compounds removal was second aim of present study. Saline-sodic and sodic SOIL sample was leached in SOIL column by diluted wastewater of amirkabir sugar manufacture in Khuzestan Province of Iran at constant water head. Sodium, electric conductivity and chemical oxygen demand of SOIL column leachate were measured per each pore volume. The experimental kinetics of wastewater organic compounds on two saline-sodic and sodic SOIL were also investigated by three pseudo second order, intra particle diffusion and elovich model. The results of current study showed that electric conductivity of saline-sodic SOIL was decreased to 90% during 3 initial pore volumes, from other side exchangeable sodium percent of saline-sodic and sodic SOIL decreased 30 and 71 percent, respectively. There were no significant different between wastewater chemical oxygen demand removal by saline-sodic and sodic SOIL in both batch and column studies. Wastewater chemical oxygen demand was decreased to 35% during pass through SOIL column. The results showed that the adsorption kinetics of wastewater organic compounds were best fitted by the pseudo-second order model with 99 percent correlation coefficient (r2=0.99%).

آمار یکساله:  

بازدید 69053

دانلود 62225 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  88-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3520
 • دانلود: 

  623
چکیده: 

شور و سدیمی شدن خاک از جنبه های مهم تخریب اراضی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. تحقیق حاضر به بررسی نقش مواد اصلاح کننده معدنی و آلی مختلف، بر روند اصلاح خاک شور و سدیمی با تاکید بر توزیع کاتیون های محلول می پردازد. تیمارهای مواد اصلاحی شامل، شاهد، کود گاوی، تفاله پسته، گچ، ترکیب کود گاوی با گچ و ترکیب تفاله پسته با گچ، دو تیمار آب آبیاری با و بدون اسید سولفوریک بود که در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. پس از اتمام آزمایش های آبشویی، غلظت کاتیون های محلول در عمق های مختلف اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که پس از اتمام آزمایش های اصلاح، غلظت کاتیون های تک ظرفیتی و نیز میزان EC و SAR نزدیک به سطح خاک کمتر از عمق بود در حالی که کاتیون های دوظرفیتی، تغییر چندانی با عمق پیدا نکردند. این یافته مشخص می کند که کاتیون های تک ظرفیتی انتقال پذیری بیشتری نسبت به کاتیون های دو ظرفیتی دارند. نتایج نشان داد که در خاک های آهکی، بدون کاربرد مواد آلی و تنها از طریق آبیاری همراه با اسید سولفوریک می توان SAR را تا حد قابل قبولی کاهش داد. در مقایسه با گچ، اسید سولفوریک کارایی بیشتری در کاهش اثر سدیم داشت. در بین تیمارهای مورد مطالعه، تفاله پسته و کود گاوی به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی را در کاهش EC و SAR داشتند. یافته های این تحقیق اهمیت و کارایی مطلوب تفاله پسته را در اصلاح خاک های شور و سدیمی روشن ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 3520

دانلود 623 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  139-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

زمین های شور در قسمت های خشک مرکزی ایران با ویژگی هایی مانند رطوبت و حاصل خیزی کم، شوری، تبخیر و تعرق زیاد شناخته می شوند. زیر کشت بردن این زمین ها ممکن است بر برخی از شاخص های کیفیت خاک تاثیر داشته باشد. هدف از این پژوهش تعیین میزان تغییرات شاخص های کیفیت خاک در طی احیا و زیر کشت بردن زمین های شور دشت ابرکوه واقع در مرکز ایران بوده است. شاخص های کیفی خاک در سه کاربری شامل زمین های شور، زمین های زیر کشت گندم و یونجه اندازه گیری شده اند. نمونه های ترکیبی خاک از چهار لایه 10-0، 20-10، 30-20 و 40-30 سانتی متری برداشته شده و کربن آلی، نیتروژن کل، کربوهیدرات قابل عصاره گیری با اسید رقیق، کربن آلی ذره ای موجود در خاک دانه های درشت (POCmac) و ریز (POCmic)، معدنی شدن کربن آلی و پایداری خاک دانه ها در آنها تعیین شد. زیر کشت بردن زمین های شور باعث کاهش معنی دار شوری خاک در تمام لایه ها گردیده ولی مقادیر کربن آلی، نیتروژن کل، کربوهیدرات،POCmac ،POCmic  و معدنی شدن کربن آلی خاک در زمین های کشاورزی افزایش یافته است. در تمام لایه ها نسبت POCmac/POCmic در زمین های زیر کشت یونجه بیشتر از زمین های زیر کشت گندم بوده است. هم چنین زیر کشت بردن زمین های شور موجب افزایش معنی دار شاخص پایداری خاک دانه ها (MWD) شده است. در بیشتر لایه ها، میزان مواد آلی و پایداری ساختمان خاک در زمین های زیر کشت یونجه بیشتر از زمین های زیر کشت گندم بوده که این نشان دهنده بهتر بودن کیفیت خاک و زیادتر بودن پتانسیل ترسیب کربن در زمین های زیر کشت یونجه نسبت به زمین های زیر کشت گندم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6846
 • دانلود: 

  1072
چکیده: 

گوگرد از عناصر ضروری برای رشد گیاهان عالی است. حضور گوگرد در ساختمان بتامین، بیوتین، اسیدهای آمینه گوگردار، موجب نقش کلیدی این عنصر در فعال کردن بسیاری از آنزیم ها، پروتئین سازی و تعدیل سمیت بعضی عناصر سنگین در گیاهان شده است. گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای برای گیاهان، بعنوان یک ماده اصلاحی در خاکهای آهکی، سدیمی و شوروسدیمی جهت بهبود برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک مطرح می باشد. بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تامین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ایجاد اشتغال دارد. خاکهای استان خراسان رضوی به دلیل نامساعد بودن شرایط فیزیکی و شیمیایی قادر به تامین تمامی نیازهای غذایی گیاهان(زراعی و باغی کشت شده) به ویژه فسفر و عناصر ریز مغذی نمی باشند. افزایش مدام کودهای شیمیایی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است باعث تامین این عناصر غذایی شود اما در بلند مدت می تواند باعث آلودگی خاک و آب شود. نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که مصرف صحیح گوگرد در خاک می تواند ضمن بهبود شرایط شیمیایی خاک به جذب بهتر بعضی عناصر غذایی توسط گیاه کمک کند و با افزایش عملکرد گیاه از مخاطرات زیست محیطی احتمالی نیز جلوگیری نماید. لذا مصرف گوگرد همراه با ماده آلی و تیوباسیلوس به میزان دو درصد گوگرد مصرفی برای بهبود شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش عملکرد گیاهان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 6846

دانلود 1072 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

زمینه و هدف باتوجه به آلوده شدن جنگل های شمال کشور به فلزات سنگین توسط فعالیت هایی مانند معدن کاوی، هدف این پژوهش استفاده از نانو ذرات آهن صفرظرفیتی و پسماند سلولزی در اصلاح خاک آلوده به سرب و استقرار نهال بلندمازو در آن بود. روش بررسی نهال های یک ساله بلندمازو در گل دان های پلاستیکی پرشده با خاک نهالستان در اسفند سال 1393 کاشته شدند. سرب با غلظت های صفر، 100، 200، 300 (میلی گرم در کیلوگرم)، با استفاده از نیترات سرب به صورت محلول به گل دان ها اضافه شد. پسماند سلولزی با سطوح صفر، 10 (W1)، 20 (W2) و 30 (W2) درصد، در زمان کاشت به گل دان ها اضافه شد. نانوذرات آهن صفرظرفیتی با سطوح صفر، 1 (N1)، 2 (N2) و 3 (N3) میلی گرم در کیلوگرم، به خاک تزریق شد. قطر، ارتفاع، وزن خشک، زی توده نهال ها، غلظت قابل جذب سرب و کارایی اصلاح کننده ها در انتهای فصل رویش اندازه گیری شد. یافته ها با افزایش سطوح اصلاح کننده ها (از 10 به 30 درصد پسماند سلولزی و از 1 به 3 میلی گرم بر کیلوگرم نانوذرات آهن) روند افزایشی در مقدار زی توده نهال در تمام سطوح آلودگی مشاهده شد. بالاترین کارایی برای تمام سطوح آلودگی در بالاترین سطح هر اصلاح کننده مشاهده شد. کارایی تیمار N3 برای سرب100: 5/79، سرب200: 4/84 و سرب300: 8/67 درصد و تیمار W3 برای سرب100: 6/55، سرب200: 98/74 و سرب300: 1/63 درصد بود. بحث و نتیجه گیری استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفیتی کارایی بهتری نسبت به پسماند سلولزی کاهش قابلیت جذب سرب داشت، بنابراین می توان با عملیات جنگل کاری گونه های بومی و استفاده از این اصلاح کننده ها در چاله کاشت به احیا جنگل ها در مناطق آلوده کمک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
litScript