نتایج جستجو

55670

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5567

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کرمی نوری رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (مسلسل 2)
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  2938
 • دانلود: 

  955
چکیده: 

در مقاله حاضر که مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد جنبه های روانی - اجتماعی ناباروری می باشد، دو گروه از پژوهش ها را می توان در نظر گرفت: 1- پژوهش هایی که برای ناباروری دلایل روانشناختی قایل هستند. 2- پژوهش هایی که به مطالعه پی آمدهای روانشناختی ناشی از ناباروری پرداخته اند. گروه اول تفاوت های شخصیتی و تفاوتهایی در میزان استرس را در میان جمعیت نابارور در مقایسه با جمعیت غیر نابارور از جمله دلایل موثر برای بروز ناباروری معرفی کرده اند. گروه دوم که بیشتر مطالعات کنونی را نیز شامل می شود هم به شیوه کیفی و توصیفی، و هم به شیوه کمی و آزمون فرضیه پی آمدهای روانشناختی ناباروری را مطالعه نموده است. به طور کلی مطالعات کیفی و توصیفی، ناباروری را به عنوان یک تجربه ناگوار (خصوصا برای زنان) معرفی می کنند. مطالعات کمی، آشفتگی، استرس، افسردگی، پایین بودن عزت نفس، نارضایتی زناشویی و نارضایتی جنسی را به عنوان پی آمدهای روانشناختی ناباروری معرفی می نمایند. البته در نتایج مطالعات کمی ناهمخوانی بیشتری در مقایسه با نتایج مطالعات کیفی مشاهده می شود. در تبیین این ناهمخوانی ها، دو گروه مشکلات روش شناسی (از قبیل نمونه گیری، ابعاد زمانی، گروه های کنترل و تغییرات بین فرهنگی) و مشکلات تئوریکی (مفهوم سازی) پیشنهاد می شود. در انتها تفاوت های جنسی در مورد تجربه ناباروری مورد بحث واقع شده است. این مقاله نشان می دهد که علاوه بر جنبه های فیزیولوژیک جنبه های روانی - اجتماعی ناباروری نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 2938

دانلود 955 استناد 12 مرجع 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (مسلسل 10)
 • صفحات: 

  56-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1548
 • دانلود: 

  607
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی برخی مشخصات معتادان نوجوان (<20y) ایرانی شامل جنسیت، سن شروع، نوع ماده مصرفی، روش مصرف، سابقه ترک، وضعیت خانوادگی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، وجود علایم روانی، سابقه اقدام به خودکشی، و علت گفته شده برای مصرف انجام شده است.در این پژوهش از میان بیش از 500 مراجعه به یک مرکز سرپایی ترک اعتیاد در تهران، 65 نفر که حداکثر 20 سال سن داشتند، انتخاب شدند و مشخصات آنها از پرونده ها استخراج شد، که از بین این تعداد 98.46% مذکر بودند. کم ترین سن شروع 8 سالگی، بیش ترین ماده مورد مصرف تریاک و هرویین (79.99%) و بالاترین روش مصرف "تدخین" ( 43.18%در مورد تریاک و 57.14% برای هرویین) بود. در 76.93% این افراد، حداقل یک بار سابقه ترک وجود داشت. 73.84% وضعیت ناهنجار اجتماعی - اقتصادی و60.00%  وضعیت ناهنجار خانوادگی از نظر عاطفی داشتند. در تمام این افراد علایم روانی (بیش از همه اضطراب و افسردگی) و در 21.53% از آنها سابقه مراجعه به مراکز سرپایی یا بستری روانپزشکی به دلیل علایم روانی وجود داشت، که از میان عده اخیر در 28.57% موارد سابقه اقدام به خودکشی بیان شده است. بیشترین علت ادراک شده یا تصوری برای شروع مصرف، وجود مشکلات عاطفی و خانوادگی (61.53%) ذکر شده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1548

دانلود 607 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

LEDLEY D.R. | HEIMBERG R.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  755-778
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  22000
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22000

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  109-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  2618
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2618

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، اعتبار یابی پرسشنامه سنجش جنبه های روانی-اجتماعی استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بود. روش: این پژوهش پیمایشی توصیفی بر روی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل در نیمسال دوم 1394-1395 در دانشگاه های خلیج فارس بوشهر و بیرجند (348 نفر) انجام شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای نسبتی بود. یافته ها: روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان و روایی سازه آن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی سنجیده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (میزان آلفای کل 87/0) محاسبه شد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بر روی تمامی گویه های پرسشنامه (به جز گویه های جمعیت شناختی)، دو عامل جبران و معاشرت با هم و دو عامل ارائه خود و خود مجازی نیز باهم ترکیب شدند و 4 عامل «رفتار اطلاعاتی»، «اعتیاد»، «معاشرت و جبران» و «ارائه خود و خودمجازی» به عنوان عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه نهایی به دست آمدند که ترکیب موارد فوق دارای توجیه نظری و منطقی هم بود. پس از حذف گویه هایی که در هیچ کدام از عامل ها بار عاملی نداشتند و همچنین گویه هایی که وجود آن ها در عامل های موردنظر توجیه نظری و منطقی نداشت، از 47 گویه اولیه 35 گویه در پرسشنامه باقی ماندند.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JEAN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  1726
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1726

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

مقدمه: پیامدها و اثرات روانی- اجتماعی سوانح طبیعی موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده، لیکن در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی مداخلات حمایت روانی - اجتماعی در بازماندگان زلزله قزوین در سال 1381 می باشد.روش ها: به منظور تعیین میزان اثربخشی خدمات حمایت روانی- اجتماعی به آسیب دیدگان، وضعیت سایکوپاتولوژی اختلالات روانی و اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا، 389 کودک و بزرگسال شرکت کننده در جلسات حمایت روانی- اجتماعی قبل از شروع مداخلات و یک سال بعد از ارایه خدمات توسط 10 نفر روانشناس بالینی شاغل در استان قزوین مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه کنترل نیز از مناطق آسیب ندیده شهرستان قزوین انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی، پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر و پرسشنامه بررسی علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زای واتسون و یول بود.یافته ها: میزان سایکوپاتولوژی اختلالات روانی در افراد دارای 15 سال سن و بیشتر در گروه تجربی از 45 درصد قبل از مداخله به 5.33 درصد بعد از دریافت خدمات و در کودکان زیر 15 سال از 1.34 درصد قبل از مداخله به 1.23 درصد بعد از دریافت خدمات رسید. خدمات حمایت روانی همچنین توانست به طور معنی داری شدت علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا را در دو گروه کاهش دهد.نتیجه گیری: خدمات حمایت روانی- اجتماعی به آسیب دیدگان سوانح طبیعی می تواند تا حد زیادی از علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا و همچنین سایکوپاتولوژی اختلالات روانی در بازماندگان بکاهد و از بروز و شیوع مشکلات اجتماعی در آنها جلوگیری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  660-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52978
 • دانلود: 

  31827
چکیده: 

countries, among both children and adults. This study was undertaken to determine the cases suicide in 6-15 years old children.Methods: Between Jan.2005 and Jan.2008, data from 292 children (239 girls and 53 boys) aged 6-15 years who attempted suicide and were referred to the Loghman Hakim Medical Poison Centre affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Iran were enrolled. The Children Suicide Questionnaire (CSQ) was applied.Results: The percentage of girls who attempted suicide was 81.8% against 18.2% for boys. Most of them were from 12 to 14 years old.43.8% of the children were in a poor socio-economic class.55.5% of the study period was between 6.00 pm and 12.00 pm.41% of the respondents reported cases of mental illness in their family.41.6% of the children had previously attempted suicide while 95% of suicide attempts took place at home and in 36.6% of suicides, there was a family argument. Depression (28%) and epilepsy (27.1%) were the most cited cases of personal problems using antiepileptic drugs (23%), benzodiazepine (23%), and antidepressants (20%).Conclusion: This study suggests a collaboration between pediatricians, psychiatrists and PSYCHOlogists.

آمار یکساله:  

بازدید 52978

دانلود 31827 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  96-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9710
 • دانلود: 

  7248
چکیده: 

Introduction: There is overwhelming evidence in the increase of dysfunctional SOCIAL well-being among service members returning from deployment, and this is culminating into a wide range of SOCIAL challenges. The present study investigated the PSYCHO-demographic factors influencing SOCIAL well-being among mobile police force in Kwara State, Nigeria. Method: The study adopted a survey method utilizing an ex-post-facto design. The purposive sampling technique was used to sample 200 mobile police officers (152 males and 48 females). They completed a questionnaire pack which included-the Post-Deployment Readjustment Inventory Scale, Emotion Regulation Questionnaire and Mental Health Continuum of SOCIAL Well-being-Short Form. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation, ANOVA and Multiple Regression. Results: Findings showed that emotion regulation has a positive relationship with SOCIAL well-being. Also, age, emotion regulations and post-deployment stress as a whole significantly predicted SOCIAL well-being among the sampled participants. However, emotion regulation independently predicted SOCIAL well-being, though marital status did not significantly influence SOCIAL well-being among the participants. Conclusion: This study presented emotion regulation as a great predictor of SOCIAL well-being. It is recommended that; emotion regulation should be built into the training and debriefing of mobile police before and after deployment to aid their better SOCIAL well-being.

آمار یکساله:  

بازدید 9710

دانلود 7248 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  5172-5178
تعامل: 
 • استنادات: 

  806
 • بازدید: 

  7143
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7143

دانلود 18529 استناد 806 مرجع 0
litScript