نتایج جستجو

672

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

68

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

امروزه، آنتی بیوتیک ها عمدتا" جهت درمان و همچنین تحریک رشد در جیره غذائی دامها مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت مصرف بی رویه و عدم رعایت مدت زمان منع مصرف داروها، بخصوص آنتی بیوتیک ها، سبب اثرات زیانباری نظیر: مقاومت باکتریایی، واکنش های آلرژیک، مسمومیت، سرطانزایی و به هم زدن میکروفلور طبیعی روده در بدن مصرف کننده می شود. این مطالعه به منظور بررسی میزان تزریق داروها و همچنین اثرات آن برروی لاشه گاوها انجام شد. مطالعه مذکور بصورت توصیفی – مقطعی می باشد. در طول مدت شش ماه، از تیر تا آذر سال 1395، مجموعا" 8630 لاشه گاو کشتار شده از کشتارگاه صنعتی ساری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور، لاشه بصورت روزانه در کشتارگاه مورد بررسی (اثرات تزریق، استشمام بوی دارو) قرار گرفتند. از تعداد 8630 لاشه گاو مورد بررسی، تعداد 1500 لاشه (17/4 %) دارای اثرات تزریق بودند. نتایج بدست آ مده از این تحقیق نشان می دهد که به لحاظ میزان اثرات تزریق دارو، دربین جنس نر و ماده، در هر دو فصل تابستان و پائیز تفاوت معنی دار مشاهده می شود (p0/05).

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  83
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماریهای زئونوز را شامل می شوند که از نظر بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع آلودگی بیماریهای انگلی در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج می باشد روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی با نمونه برداری ساده بر روی 273 راس دام کشتار شده شامل 164 راس گوسفند 64 راس گاو و 45 راس بز با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: در این تحقیق میزان آلودگی انگل های گوارشی گوسفند، بز و گاو به ترتیب 29، 38 و 8 درصد گزارش شد. میزان آلودگی کبد به فاسیولا در گوسفند، بز و گاو به ترتیب 5. 49، 4. 4 و 6. 25 درصد، آلودگی کبد به دیکروسلیوم به ترتیب 3. 05، 2. 2 و 3. 1 درصد و آلودگی کرمهای ریوی در گوسفند و بز 8. 54 و 4. 4 درصد گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید. میزان آلودگی کبدگوسفند، بز و گاو به کیست هیداتیک به ترتیب 4. 27، 2. 2 و 6. 25 درصد، میزان آلودگی ریه به کیست هیداتیک به ترتیب 7. 32، 11. 11 و 9. 37 درصد اعلام گردید. در این مطالعه از گوسفند 19 گونه انگل (12 نوع نماتود، 4 نوع سستود، 3 نوع ترماتود)، بز 11 گونه (7 نوع نماتود، 2 نوع سستود، 2 نوع ترماتود) و گاو 7 گونه انگلی (3 نوع نماتود، 1 نوع سستود، 3 نوع ترماتود) جدا شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگل های فوق نسبتا بالا می باشد که این مسئله علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی و خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه، ضرورت انجام اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر در جهت کنترل بیماریها را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  577
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماریهای زئونوز را شامل می شوند که از نظر بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع آلودگی بیماریهای انگلی در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج می باشد روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی با نمونه برداری ساده بر روی 273 راس دام کشتار شده شامل 164 راس گوسفند، 64 راس گاو و 45 راس بز با استفاده از روش مشاهده ماکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: در این تحقیق میزان آلودگی انگل های گوارشی گوسفند، بز و گاو به ترتیب 29، 38 و 8 درصد گزارش شد. میزان آلودگی کبد به فاسیوال در گوسفند، بز و گاو به ترتیب 49/5، 4/4 و 25/6 درصد، آلودگی کبد به دیکروسلیوم بهترتیب 05/3، 2/2 و 1/3 درصد و آلودگی کرمهای ریوی در گوسفند و بز 54/8 و 4. /4 درصد گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید. میزان آلودگی کبدگوسفند، بز و گاو به کیست هیداتیک به ترتیب 27/4، 2/2 و 25/6 درصد، میزان آلودگی ریه به کیست هیداتیک به ترتیب 32/7، 11/11 و 37/9 درصد اعالم گردید. در این مطالعه از گوسفند 19 گونه انگل )12 نوع نماتود، 4 نوع سستود، 3 نوع ترماتود(، بز 11 گونه )7 نوع نماتود، 2 نوع سستود، 2 نوع ترماتود( و گاو 7 گونه انگلی )3 نوع نماتود، 1 نوع سستود، 3 نوع ترماتود( جدا شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگلهای فوق نسبتاً باال می باشد که این مسئله عالوه بر تحمیل زیانهای اقتصادی و خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه، ضرورت انجام اقدامات بهداشتی و کنترلی فراگیرتر در جهت کنترل بیماریها را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 577

دانلود 458 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  1428
 • بازدید: 

  45994
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45994

دانلود 32095 استناد 1428 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

Cysticercus bovis, the larval stage of the beef tapeworm Taenia saginata, occurs mainly in young calves via ingestion of the worms’,eggs excreted in the feces of infected persons. The most heavily infected muscles include heart, masseters, shoulder, and tongue. In February 2021, during abattoir meat inspection at Mashhad abattoir, Cysticercus bovis cysts ranging from 0. 5 to 1 cm were detected in striated muscles of 22 / 33 (66. 66%) of Holstein bulls of 1-2 years old originating from one farm that located in Qom province. This is the first report of bovine cysticercosis in SLAUGHTERED cattle in Mashhad abattoir. However, this case report shows zoonotic importance of C. bovis infection and meat inspection, improving personal and environmental hygiene are the most important measures to decrease bovine cysticercosis.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

آلودگی دام های اهلی به کیست هیداتیک از اهمیت بهداشتی و اقتصادی بالایی برخوردار است. در این مطالعه شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتیک در 547 راس گاو میش کشتارشده در کشتارگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 547 راس گاومیش کشتارشده، 58 مورد 10.6) درصد) بود. آلودگی در قلب و کلیه نیز هر کدام در 1 راس 1.7) درصد) وجود داشت. همچنین 24 راس گاومیش 41.3) درصد) دارای آلودگی توام در ریه و کبد بودند. اما طحال هیچیک از گاومیش های مورد مطالعه، آلوده به کیست هیداتیک نبود. حداکثر تعداد کیست در ریه و کبدهای آلوده به ترتیب 52 و 81 عدد و حداقل این تعداد در هر دو اندام ریه و کبد 1 عدد بود. همچنین میانگین تعداد کیست در ریه و کبدهای آلوده به ترتیب 5.11 و 3.87 عدد بود. در تنها موارد قلب و کلیه آلوده نیز به ترتیب 1 و 2 عدد کیست یافت شد. نتایج حاصل از آنالیز آماری هیچگونه اختلاف معنی داری را بین میزان شیوع آلودگی در دو جنس نر و ماده نشان نداد. در حالی که رابطه آماری معنی داری بین سن دام ها و میزان آلودگی مشاهده گردید (p<0.05) و بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی بالای 5 سال دیده شد. در این مطالعه رابطه معنی داری بین شدت آلودگی به کیست هیداتیک بر حسب میانگین تعداد کیست در دو جنس نر و ماده مشاهده نگردید. در حالی که اختلاف آماری معنی داری بین شدت آلودگی در گروه های سنی زیر 2.5 سال و دام های بالای 5 سال دیده شد (p<0.05). نتایج مطالعه حاضر نشانگر آلودگی بالای گاومیش ها به کیست هیداتیک می باشد. بنابراین نظارت و کنترل سازمان های بهداشتی ذیربط ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 259 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

خاکی زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  401-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7401
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

هدف: جستجوی سنگ کیسه صفرا در گوسفندان و گاوها ارجاعی به کشتارگاه های اطراف تهران.حیوانات: گوسفند و گاو.طرح: مطالعه کشتارگاهی.روش: در این بررسی از کیسه صفرای 336 راس گوسفند و 250 راس گاو ارجاعی به کشتارگاه های اطراف تهران نمونه برداری شد و پس از بازکردن آن ها، محتویات آن ها از نظر سنگ مورد توجه قرار گرفت. آنالیز سنگ های صفراوی در آزمایشگاه صورت گرفت. صفرای دام های مبتلا و غیر مبتلا به سنگ نیز از نظر کلسترول، کلسیم، بیلیروبین تام و بیلیروبین غیرمستقیم آزمایش گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی استیودنت (p<0.05) استفاده شد.نتایج: در 16 راس گوسفند (%4.75) و 14 راس گاو (%5.6) سنگ کیسه صفرا مشاهده شد. جنس سنگ ها از بیلیروبینات کلسیم، کلسترول و کربنات کلسیم بود. هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بین ترکیبات صفرا در صفراهای فاقد سنگ در مقایسه با صفراهای دارای سنگ مشاهده نشد.نتیجه گیری: در گاوها و گوسفندان مورد بررسی جنس سنگ های صفراوی از نوع رنگدانه ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7401

دانلود 247 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1095-1099
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  910
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 910

دانلود 329 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

سروستانی داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  ضمیمه 4 (ویژه نامه بهداشت 2)
 • صفحات: 

  80-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

با توجه به اهمیت هیداتیدوز به عنوان یکی از بیماریهای مشترک انسان و دام و نظر به اینکه بیماری مذکور یکی از معضلات بهداشتی، اقتصادی در جوامعی که دامپروری در آنجا رایج است به شمار می رود پژوهش فوق نیز جهت بررسی میزان آلودگی دامهای کشتار شده به کیست هیداتیک در کشتارگاه شهر ساری در سال 1377 انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی پس از انجام هماهنگی لازم با اداره دامپزشکی و کشتارگاه شهر ساری تمامی دامهای کشتار شده که 136442 راس بود پس از ذبح و جداسازی امعا و احشا، بررسی از نظر وجود کیست هیداتیک به عمل آمد به این ترتیب که ریه و کبدهای جدا شده توسط افراد آموزش دیده زیر نظر متخصص مورد معاینه دقیق ماکروسکپی قرار گرفت و در صورت مشاهده کیست کلیه اطلاعات مربوط به نوع دام ذبح شده، عضو آلوده در فرم های مخصوص ثبت گردید. از 136442 دام مورد مطالعه 11466 راس به کیست هیداتیک مبتلا بودند در این بررسی میزان آلودگی در گوسفندان 14.7 درصد، در بز 2.7 درصد و در گاو و گوساله 6.3 درصد بوده است. آلودگی کبد، ریه و کبد و ریه توام به ترتیب در گوسفند 5.2 درصد، 7.4 درصد و 2.03 درصد، در گاو و گوساله 2.4 درصد، 3 درصد و 0.87 درصد و در بزها 1.6 درصد، 0.9 درصد و 0.37 درصد بوده است. با توجه به میزان آلودگی کلی 8.4 درصد در دامها که به عنوان شاخص آلودگی می توان از آن بهره جست، خطر ناشی از بیماری کیست هیداتیک در انسان نیز در این منطقه زیاد است همچنین پایین بودن میزان آلودگی در بز در مقایسه با گوسفندان با نوع تغذیه دام رابطه مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 133 استناد 2 مرجع 5
نویسندگان: 

داوودی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  529-535
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1083
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

این بررسی در چهار فصل به مدت 1 سال در کشتارگاه سراب روی گاوهای کشتارشده انجام شد. در گاوان کشتاری برای یافتن لاروهای مرحله دوم و سوم، زیر پوست و سطح لاشه و برای جستجوی لاروهای مرحله اول سطح داخلی مری از ابتدا تا انتهای آن و کانال نخاعی از ابتدای مهره های گردنی تا انتهای استخوان خاجی مورد بازرسی قرار گرفت. طی این مطالعه، در 453 رأس گاو کشتاری بررسی شده لاروهای مرحله اول انگل هیپودرما بوویس برای اولین بار در آذر ماه در کانال نخاعی پیدا شدند (0.03 درصد) و به مدت 4 ماه این نوع لاروها در کانال نخاعی گاوهای کشتار شده وجود داشتند. آلودگی کانال نخاعی به این لاروها در بهمن ماه همان سال به حداکثر خود یعنی 0.2 درصد رسید. لاروهای مرحله دوم و سوم هیپودرما بوویس و هیپودرما لینه آتوم در بافت های زیرجلدی و سطح لاشه گاوهای کشتار شده اولین بار در اسفند ماه مشاهده شدند ( 0.14درصد) و تا مرداد ماه سال بعد این لاروها در بافت زیرجلد دیده می شدند. حداکثر فراوانی آلودگی بافت زیرجلدی گاوهای کشتاری به این لاروها در فروردین ماه بود (0.21 درصد). نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی به هیپودرما بوویس و هیپودرما لینه آتوم در گاوهای منطقه سراب وجود دارد و بر این اساس بهترین زمان از بین بردن لاروهای هیپودرما در این منطقه ماه های مهر و آبان هر سال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1083

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
litScript